Brieven aan en van het college van
 B & W, en / of de raad van Almelo


Taken en Portefeuilleverdeling B&W

Vrijdag 17 november 2017

PvdA Almelo presenteert kandidatenlijst GR2018
 

De PvdA Almelo presenteert met trots de concept kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018. Arjan de Vries voert de lijst aan.
De kandidaatstellingscommissie (bestaande uit Mieke Kuik-Verweg, Nazan Kirkagac,
Joke Jansen, Luc Schuur en Nico Dam) heeft in opdracht van het afdelingsbestuur de kandidaten
geselecteerd. De commissie is verheugd met de lijst die voor ligt. Volgens de commissie
weerspiegelt de lijst de combinatie van ervaring en vernieuwing die de sociaaldemocratie
nodig heeft.
Arjan de Vries is de aanvoerder van het elftal van de PvdA. Hij is een ervaren PvdA’er met een
groot netwerk binnen de partij. De afgelopen tien jaar heeft Arjan gewerkt voor de Tweede Kamer,
en hij kiest nu voor een rol in de lokale politiek.

Jorien Geerdink is de afgelopen periode actief geweest als fractievolger. Ze heeft op deze
manier al veel ervaring opgedaan met het lokale bestuur. Jorien is actief in de Schelfhorst en
heeft zich onder andere ingezet voor het behoud van Wijkcentrum De Schelf.

Cem Özkent is een jonge ondernemer met een sociaal karakter. Hij kan bruggen slaan tussen
mensen en is een talentvolle teamplayer.

Herman Zwerink heeft veel ervaring binnen de PvdA Almelo. Hij is de afgelopen jaren voorzitter
geweest en heeft ervaring als raadslid die in de nieuwe fractie erg welkom is.

Metje Kuiper is al jaren actief voor de PvdA Almelo. Begonnen bij de Jonge Socialisten en de
afgelopen jaren onder meer bestuurslid en afgevaardigde voor de regio en het Gewest. Metje is
actief in de wijkcommissie en heeft ruime ervaring met medezeggenschap en in de ondernemingsraad.

Wil van Engeland is oprichter en voorzitter van de seniorenraad in Almelo. Hij is een gepensioneerd
ondernemer en heeft ruime ervaring in verschillende dossiers. Daarna volgen de kandidaten
Niek Berkelaar, Tom Munter en Gerard Hammink. De huidige fractieleden Jaap Stapel en
Marjolein Wessels hebben aangegeven niet meer te gaan voor een nieuwe periode. Wel zijn ze
beschikbaar om de nieuwe fractie op weg te helpen en willen ze de lijst ondersteunen. Daarom
staan ze als lijstduwer op de kandidatenlijst.
De lijst bevat op voorhand geen wethouderskandidaten. De PvdA wil zich hierin bescheiden
opstellen. Wanneer deelname aan het college aan de orde is, heeft de PvdA hiervoor geschikte
kandidaten op het oog.
De conceptlijst wordt op donderdag 23 november besproken in de Algemene Ledenvergadering.
Na een besluit van de PvdA-leden is de lijst definitief.


Eerste elftal Minima partij compleet

De Almelose Minima partij, die opkomt voor de belangen van iedereen met een minimaal
besteedbaar inkomen, heeft haar eerste elftal compleet.
“Het is een gevarieerde lijst waarmee de Minima partij de gemeenteraadsverkiezing vol
vertrouwen tegemoet treedt, zegt aanvoerder Lieneke Bolhuis. De huidige fractievoorzitter
van de Minima partij houdt de kaarten nog stevig tegen de borst en maakt alleen bekend
dat ze met drie spitsen de verkiezingen in gaat. Bolhuis zelf wordt de aanvoerder van de
lijst, gevolgd door de sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemers Alex Korte en
Roy Prins.
Hoewel Bolhuis de verdere opstelling van haar elftal in december bekend maakt, verklapt
ze dat zeker de helft van de lijst uit vrouwen bestaat met heel verschillende achtergronden.
“Er staan nog meer ondernemers uit verschillende branches op, mensen uit het onderwijs,
studenten, maatschappelijk werkers, gepensioneerden. Kortom, een mooie afspiegeling
van al die mooie mensen die in de gemeente Almelo wonen.”
Hans Buitenweg gekozen tot lijsttrekker GroenLinks

Tijdens de ledenvergadering is Hans Buitenweg unaniem gekozen als lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. “Ik ben blij dat ik nog vier jaar door mag gaan. Wij blijven
bouwen aan een eerlijk en duurzaam Almelo,” zegt Buitenweg. “Daar sta ik dan ook voor: een
groene stad waar ook voldoende zorg is voor de lagere inkomensgroepen.”

Buitenweg zit inmiddels acht jaar in de gemeenteraad namens GroenLinks en heeft duurzaamheid
op de agenda weten te krijgen. “GroenLinks heeft wel effect in de raad. Als partij krijgen wij dingen
op de agenda die anders worden vergeten. Duurzaamheid werd acht jaar geleden bijna niet
genoemd, maar zit nu goed tussen de oren bij de raad.” Wat betreft maatregelen voor mensen met
een kleinere beurs heeft GroenLinks samen met andere partijen ook succes geboekt. “Er is onder
andere een collectieve ziektekostenverzekering gekomen. Daarnaast komt er nu meer geld
beschikbaar voor kinderen die in armoede opgroeien.”
Buitenweg: “Graag wil ik het GroenLinks-geluid weer vier jaar laten doorklinken in de gemeenteraad
en daarbuiten, zeker op groene en sociale onderwerpen. “
De lijsttrekker kijkt uit naar de komende verkiezingen. “Ik zie kansen voor GroenLinks om drie tot
vier zetels te halen,” aldus Buitenweg.
De volledige lijst wordt op 23 november bekendgemaakt.


lmelo, 7 november 2017

Betreft: Beheer buitensportaccommodaties

Geacht college,

In maart 2015 heeft de gemeenteraad het beleidskader buitensportaccommodaties vastgesteld.
Op 1 juli 2015 zouden de uitvoeringstaken beheer, exploitatie en onderhoud van de gemeentelijke
buitensportaccommodaties aan Sportbedrijf Almelo worden overgedragen. De fractie van D66
heeft daarover tijdens de begrotingsbehandeling van 2016 ook opmerkingen gemaakt.
Mogelijkheden zijn (éénmalig) besproken met verenigingen om het beheer en onderhoud te laten
overnemen. Van die bespreking zijn blijkbaar geen notulen gemaakt en er zijn geen conclusies
getrokken. Diverse verenigingen staan niet onwelwillend tegenover de sourcing van het onderhoud,
mits ze duidelijkheid krijgen over hun financiële positie en over de mate waarin er vele extra
vrijwilligers gezocht moeten worden, de verantwoordelijkheden die op de verenigingen afkomen
en in welke mate verenigingen participeren in de wijze waarop de sourcing gestalte krijgt.
In de afgelopen maanden lijkt er wat dat betreft weinig te zijn gebeurd. Vragen van verenigingen
zijn niet beantwoord en het nieuwe tijdpad waarom de verenigingen in juli van dit jaar hebben
gevraagd is er nog steeds niet. Ook de aannames die (ambtelijk) gedaan zijn m.b.t. de per
vereniging aanwezige velden etc. blijken volgens de verenigingen zelf niet te kloppen.
In de begroting voor 2018 schrijft u dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase
moeten worden afgerond. In de begroting valt verder te lezen dat de verenigingen en het
Sportbedrijf de uitvoerders zijn. Wij krijgen echter signalen dat het Sportbedrijf bij het hele
proces niet meer betrokken is.
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de D66-fractie hier vragen over gesteld die het college
helaas niet heeft beantwoord. Wij hebben daarom de volgende vragen en zien de antwoorden
graag tegemoet:

1. Waarom zijn vragen van verenigingen niet beantwoord en waarom is er nog geen nieuw tijdpad?
2. Wat is de rol van de zogenaamde kopgroep en hoe zorgt u dat de andere verenigingen ook
betrokken en geïnformeerd blijven?
3. Waar is de financiële paragraaf met betrekking tot de sourcing. Wat is de visie van het college
m.b.t. de besluitvorming hierover in de gemeenteraad?
4. Waarom is het sportbedrijf niet (meer) betrokken bij de sourcing, waarom zijn de besprekingen
met het gemeentelijk sportbedrijf gestopt?
5. Is er gesproken over “mens volgt werk principe”, waarbij de nu zittende ambtelijke ondersteuning
naar sportbedrijf zou (kunnen) gaan, zoals dat in vele gemeenten wel is gebeurd en waarbij de
bezuiniging op personeel van de gemeente volgens de raadsopdracht gevolgd zou kunnen worden?
6. Waarom is er niet meer gesproken (in deze zgn. fase 3) over de uitkomsten van de besprekingen
waarin de binnensporten wel (nog steeds) subsidie ontvangen en de buitensporten straks niet meer?
(tarievenbeleid)
7. Wat zijn de resultaten van de gesprekken tot juli 2017(die een jaar hebben geduurd) en welke
scenario’s zijn de revue gepasseerd?
8. Hoe gaat u realiseren dat in 2018 de verkenningsfase en de implementatiefase worden afgerond
gezien de vertraging die de afgelopen maanden in het proces lijkt te zijn opgetreden?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wiertz

Namens de D66-fractieLOKAAL ALMELO SAMEN

Vragen voor vragenhalfuur raad 10 oktober 2017

Betreft: regionale samenwerking

In de Twentsche courant Tubantia van vrijdag 29 september 2017 staat een artikel over de
samenwerking tussen de gemeente Enschede en Munster..

De burgemeester van Enschede stelt :  We gaan het gewoon doen,het uitgummen van de
grens  en het bouwen van één Nederlands-Duitse stedelijke regio.

De fractie van Lokaal Almelo Samen heeft naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen.

1.Is het college op de hoogte van deze samenwerking en is hierover overleg geweest met de
regio Twente?

2.Wat zijn de consequenties voor de regionale samenwerking in Twente?

3.In hoeverre beïnvloedt deze samenwerking de ,nog vast te stellen,nieuwe agenda van Twente

4.Wat is de stand van zaken op dit moment?
 

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen

Gijs  Stork
Fractie voorzitter


Almelo, 6 oktober 2017

Motie CDA


 

Motie vreemd aan de orde: In geval van nood kaart

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 10 oktober 2017,

Constaterende dat:
hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen met
regelmaat bij een noodsituatie moeten zoeken naar belangrijke gegevens zoals telefoonnummers
van familie / vrienden of medicijngegevens;

Overwegende dat:
in een noodsituatie iedere moment telt en dus belangrijke contactgegevens van familie en/of
medicijninformatie snel voorhanden moeten zijn;
de gemeente Amstelveen hiervoor een eenvoudige kaart heeft ontwikkeld, in nauwe samenwerking
met politie, ambulance, brandweer en verschillende zorginstellingen (zie bijlage);
de kaart in de gemeente Amstelveen huis aan huis is verspreid met het advies deze in te vullen en
in de meterkast te hangen;
deze gemeente met deze In geval van nood-kaart in een behoefte voorziet en van haar inwoners
veel waardering voor dit initiatief heeft ontvangen;
Amstelveen alle ontwikkelkosten heeft gedragen en andere gemeenten de gelegenheid biedt het
initiatief kosteloos over te nemen;

Is van mening dat:
de In geval van nood-kaart ook in Almelo van meerwaarde kan zijn;
de In geval van nood-kaart bijdraagt aan een snelle en adequate hulpverlening en aan een goede en
gerichte communicatie;
de kosten bij invoering in onze gemeente zeer beperkt zijn omdat de ontwikkelkosten al elders gemaakt zijn;

Besluit:
Het college van B&W te verzoeken de “In geval van nood”-kaart in Almelo in te voeren en deze te laten
verspreiden onder alle huishoudens.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eugene van Mierlo CDA


Almelo, 19 september 2017

Aan: College van B&W Almelo
Van: Arjen Maathuis, raadslid

Betreft: schriftelijke vragen m.b.t. ruimtelijke ordening XL Businesspark

Geacht college van B&W,

Op dinsdag 5 september is in het politiek beraad het Beeldkwaliteitsplan XL Businesspark Twente
aan de orde geweest. Op maandag 11 september vond de hoorzitting plaats met betrekking tot de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging XL Businesspark tranche 1 en 2. Tot de verbazing van mijn
fractie wordt op dit, sinds de komst van het bedrijventerrein, gevoelige dossier niet goed overleg
gevoerd met belanghebbende partijen. De directe omwonenden (o.a. Erve Schothorst en
Maatkampslanden) zijn niet actief geraadpleegd en worden zelfs overrompeld door de op handen
zijnde bestemmingsplanwijziging, maar ook ondernemers (o.a. Port of Twente) worden niet betrokken
bij de wijzigingen in tranche 1 en 2 (zowel bestemmingsplan-technisch als beeldkwaliteit-technisch).
Toch wel vreemd, omdat het immers de voormalige directeur van Port of Twente de Heylen Groep
naar Almelo heeft gehaald en niet de directie van het XL-Park.
De VVD-fractie constateert dat uw college, en verantwoordelijk wethouder Ten Seldam (CDA) in
het bijzonder, ongetwijfeld vanuit goede bedoelingen maar tegelijkertijd vanuit een ivoren toren
wijzigingen in de ruimtelijke ordening van het XL-park wil doorvoeren; niet besproken met de
directe omwonenden & niet besproken met (geïnteresseerde) ondernemers. Een ezel stoot zich
doorgaans niet twee keer aan dezelfde steen, maar het lijkt er op dat uw college hier bewust voor
kiest (en de raad hier deelgenoot van wil maken).
Gehoord hebbende de omwonenden tijdens de hoorzitting, komt de VVD-fractie tot de conclusie
dat de kiem is gelegd voor wederom (!) een lange juridische strijd. En dit, nadat de problemen met
de bezwaarmakers tegen de zwaaikom en Eurol (lees: Kemna c.s.), mede op aandringen van de
VVD-fractie, net zijn opgelost. En hoewel de VVD-fractie in beginsel voor verruiming in de ruimtelijke
ordeningssfeer van het XL-park is, begrijpen wij de omwonenden heel goed. Stelt u zich eens voor:
u hebt net een huis gekocht op bijvoorbeeld Erve Schothorst of de Maatkampslanden in Bornebroek,
op grond van een geldend bestemmingsplan. En nog geen 2 à 3 jaar later kom je er per toeval achter
dat de gemeente de regels dusdanig wil oprekken waardoor de leefbaarheid, het woongenot en
daarmee de woningwaarde ernstig in gevaar komt. Wat zou dan uw reactie zijn?
Dit illustreert dat een zorgvuldig proces in dit soort procedures cruciaal (!) is. Dat de gemeente
Almelo hier tot nu toe hier niet voor gekozen heeft is betreurenswaardig.
Om te komen tot een (redelijk) gedragen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan is volgens de
VVD-fractie nu een pas op de plaats vereist. Een onnodige, langdurige, juridische procedure
(die met de koers van de gemeente Almelo op handen is) kent alleen maar verliezers. Zoals eerder
gesteld, hebben wij dit met ditzelfde XL-park eerder gezien. De VVD-fractie heeft de volgende vragen:
1. Hoe kijkt u zelf terug op het tot nu toe gelopen proces m.b.t. de herziening van het beeldkwaliteitsplan
alsmede de herziening van het bestemmingsplan tranche 1 en 2? Bent u hier tevreden over of bent u
het met de VVD-fractie eens dat dit proces vanaf het begin anders had gemoeten?
2. Welke lessen heeft u geleerd van eerdere bezwaarprocedures betreffende het XL-park? En welke
lessen heeft u n.a.v. deze procedures in de praktijk gebracht?
3. Bent u het met de VVD-fractie eens dat u nu op koers ligt van een onnodige, langdurige,
juridische procedure? Zo ja, wat gaat u er aan doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid de directe omwonenden excuses aan te bieden voor het niet actief betrekken van
hen in de tot nu toe gelopen processen (resp. bestemmingsplanwijziging en beeldkwaliteitsplan)?
Zo ja, wanneer en hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid de bestemmingsplanswijziging tranche 1 en 2 ‘on hold’ te zetten (tot 1 december 2017)
zodat u met het merendeel van de omwonenden in grote lijnen (kleine verschillen van inzicht zullen
altijd blijven bestaan) tot overeenstemming kan komen? En bent u bereid (geïnteresseerde)
ondernemers in dit proces ook een rol te gunnen?
De VVD-fractie is op 15 september met directe omwonenden in gesprek geweest en ook tijdens de
hoorzitting is gebleken dat directe omwonenden bereid zijn om hier constructief aan mee te werken.
Om de ontwikkeling Heylen niet onnodig te frustreren en omdat het bestemmingsplan XL Businesspark
tranche 3 al door de raad is gewijzigd, pleit de VVD-fractie (samen met directe omwonenden) er voor
om een knip te maken in de vaststelling van het beeldkwaliteitsplan:
6. Bent u bereid het beeldkwaliteitsplan, net zoals bij de bestemmingsplannen die op het XL-park
van toepassing zijn, te knippen in een gedeelte voor tranche 3 (waar direct besluitvorming over plaats
kan vinden; doel: Heylen kan door) en in een gedeelte voor tranche 1 en 2 (die tegelijkertijd met de
vaststelling van het bestemmingsplan tranche 1 en 2 kan worden vastgesteld zodra er redelijk
draagvlak is)? Zo nee, waarom niet?
7. Dreigt er volgens uw college gevaar voor vertraging van de ontwikkeling door de Heylen Groep
als gevolg van een onzorgvuldig traject dat tot nu met omwonenden en belanghebbenden is gelopen?
Graag vernemen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk en in ieder geval voordat uw college een besluit
heeft genomen om zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan tranche 1 en 2 ter
besluitvorming naar de raad te brengen.

Met groet, namens de VVD-fractie,
Arjen Maathuis
Raadslid

PS:
Daarnaast gaan wij er vanuit dat verantwoordelijk wethouder Ten Seldam (CDA), conform toezegging
tijdens het politiek beraad van 5 september, zo spoedig mogelijk ons een overzicht beschikbaar stelt
van bedrijven die in eerder stadium hebben aangegeven af te haken i.v.m. beperkingen (en welke) in
de ruimtelijke ordening. Almelo, 15 september 2017

Geacht college:

Nu het chippen van katten die via dierenasiel Noordbroek is geregeld, is dit wellicht de volgende stap:
ondersteuning van minima o.a. voor het chippen van katten, waarbij de volgende groep van ongechipte
katten wordt opgepakt.
Almelo heeft inmiddels door de oprichting van de Dierenvoedselbank (Stichting Dieren- Ambulance
& Taxi Twente West) specifieke toegang tot deze minima. Al de leden die zich hebben aangemeld bij
deze Dierenvoedselbank Almelo zijn getoetst door a. de Voedselbank en b. Almelo Doet Mee en
behoren dus tot de erkende minima.
Aangezien de Dierenambulance van de Stichting over chipcertificaten beschikt kan deze actie op
een goedkope en efficiënte wijze worden uitgevoerd. Aan de Dierenvoedselbank is ook een dierenarts
verbonden die tegen een speciaal tarief de sterilisatie kan verzorgen.
Het bovenstaande betekent dat onder 1 noemer (Dierenvoedselbank) alle activiteiten kunnen worden
uitgevoerd en gecoordineerd.
Door deze actie van Gemeente Amsterdam te volgen betekent het dat tegen een gering bedrag een
groep wordt bereikt waarbij het bezit van katten voor het grootste gedeelte uit ongechipte katten bestaat.
Dit met alle gevolgen van dien voor de "zwerfkatten" -populatie.
Volgens informatie van de Voedselbank Almelo beschikt ongeveer 70% van haar leden bestand over
een huisdier (hond of kat, of beiden). Dit betekent ca. 140 gezinnen. Hiervan is thans 30% ook lid van
de Dierenvoedselbank.
Volgens de cijfers van de Dierenvoedselbank  hebben ca. 40 deelnemers een ongechipte kat, waarvan
ca. 90% geen chip hebben en ook niet zijn geholpen. (ca. momenteel 36 katten dus).  Het totaal onder
de Almelose minima wordt op ca. 120 katten geschat (bestand Voedselbank). Het aantal onder de
minima van Almelo Doet Mee is niet bekend.

Als we 100 katten als uitgangspunt nemen:
chipkosten:  100 x 15 = 1500
sterilisatiekosten:
castratie: 50 x 40 = 2000
sterilisatie: 50 x 90= 4500
Totaal budget: 8.000,-- eur

Door deze actie uit te voeren in Almelo zou er voor het eerst een actieve bijdrage zijn aan het
Dierenwelzijn in Almelo. Budget zou kunnen worden gevonden bij Almelo Doet Mee, Sociale Dienst en
Dierenwelzijn Gemeente Almelo.

Naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving willen wij u de volgende vragen stellen:
Vraag 1.
Is dit geen prima idee om door de gemeente Almelo overgenomen te worden?
Vraag 2.
Bent u bereid dit uitgewerkte voorstel voor Almelo door de PVA te steunen en uit te voeren?

Met vriendelijke groet,
Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Date: 20 August 2017 at 11:04:38 GMT+7

Subject: Gegevensbescherming

Leefbaar Almelo Schriftelijke vraag
Hoe doen we dit in Almelo?
Hoe staan de zaken er voor?
Wie is verantwoordelijk?
Wat is de rol van de raad?
Hoe is "de burger" 'inter'actief betrokken?
Op welke wijze optimaliseren we ook hier onze prestatie?
Zijn we hiermee op tijd op het vereiste niveau voor voldoen aan de wet,
voorzover noodzakelijk en gewenst?

bert hümmels
Fvz Leefbaar Almelo

Nav Binnenlands bestuur
[Hans Vegter]<https://www.linkedin.com/in/hans-vegter-ab36566>

Hans Vegter

Senior Jurist Privacy en PIA deskundige at Overheid

Gevolgen AVG voor de gemeenten zijn groot

Vanaf 25 mei 2018 wordt handhavend opgetreden tegen overtredingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De boetes kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen euro. Tot zover
'de bangmakerij'.
Wat moet de sector doen om te voldoen aan de bepalingen van de AVG. Het grote toverwoord is
'compliance'. De sector wordt geacht heel bewust aandacht te schenken aan de bestanden met
persoonsgegevens die zij aanleggen. Bestanden die zonder een gerechtvaardigde doeleinde of zonder
een correcte grondslag worden aangelegd zijn verboden. Voor cruciale systemen geldt zelfs een privacy
impact assessment als middel om compliance aan te tonen. Aan de andere kant krijgen betrokkenen
veel meer rechten dan nu het geval is om in te grijpen in de door de verantwoordelijke verwerkte gegevens.
Tot slot worden overheidsorganen (dus niet alleen gemeenten) verplicht om een functionaris
gegevensbescherming aan te stellen.
Kortom, voor veel overheidsorganen betekent het werk aan de winkel.


Almelo, 25 juli 2017.

VVD Almelo wil dat college van B&W weer grip krijgt op financiën

Voor de zoveelste keer in korte tijd wordt Almelo geconfronteerd met een dreigend financieel tekort;
deze keer wordt een tekort van € 2,5 miljoen in 2017 verwacht. De Almelose VVD-fractie wil dat het
college van B&W de regie pakt en zorgt dat de financiën op orde komen.

Doorschuiven
Fractievoorzitter Jemy Pauwels: “het is onacceptabel als het college van B&W de financiële rekening
doorschuift naar een nieuwe bestuursperiode. We zien dat ruim een kwart van de noodzakelijke
bezuinigingen uit deze bestuursperiode (2014-2018), € 5,4 van de € 19,8 miljoen, al wordt doorge-
schoven naar de volgende bestuursperiode (2018-2022). Als daar bovenop ook nog eens een tekort
van € 2,5 miljoen komt dan kan een volgende raad en college niet met een schone lei beginnen maar
wordt er doorgemodderd.”

Sociaal domein
Ook nu weer ziet de VVD-fractie dat het sociaal domein een groot deel (€ 1,8 miljoen) van het tekort
veroorzaakt; het aantal bijstandsgerechtigden stijgt (o.a. statushouders). Dit toont de noodzaak aan dat
er in het sociaal domein ingegrepen moet worden. Keer op keer lijken de tekorten ons te overkomen;
dit bevestigt de behoefte aan een trendbreuk. Er wordt de komende jaren voor € 6,9 miljoen aan eigen
middelen aan het sociaal domein (Wmo/Jeugdwet/Participatiewet) toegevoegd; dit moet worden
afgebouwd. Ook op het minimabeleid ontstaat een tekort van € 1 miljoen ten opzichte van het taak-
stellende budget van € 4,2 miljoen. Ook dit is op de langer termijn niet houdbaar. We moeten meer
gaan inzetten in het voorkomen van zorg en armoede; dit betekent een combinatie van het inzetten op
preventie en het maken van moeilijke keuzes (lees: stoppen met of verminderen van uitgaven die weinig
tot niet bijdragen aan het voorkomen van).

Tekort wegwerken
De VVD-fractie roept het college op weer grip te krijgen op de financiën en om zich niet neer te leggen
bij een tekort van € 2,5 miljoen. Jemy Pauwels: “wij willen dat het college er in de komende 5 maanden
nog alles aan doet om dit tekort grotendeels weg te werken, dat zijn ze aan de Almelose samenleving
verplicht”. De VVD zal daarom niet op voorhand instemmen met het accepteren van dit tekort.


Almelo, 18-07-2017

Onderwerp: Mondelinge vragen buslijn 83

Geacht college,
Wij hebben klachten ontvangen dat buslijn 83 niet meer rijdt over de oude route Plesmanweg-Kolthofsingel-
Noordikslaan-Brugstraat-Centraal Station. De nieuwe route is Plesmanweg-Burgemeester Schneidersingel-
De Grenzen-Centraal Station. Alle scholieren die met buslijn 83 reizen moeten nu veel verder lopen, en wel
vanaf de halte bij het Indieterrein. Wij hebben hierover even contact gehad met medewerkers van Twents en
zij geven aan dat dit in opdracht van de Gemeente Almelo zou zijn gebeurd en dat er hierdoor nu veel minder
passagiers met buslijn 83 reizen. Zij gaven tevens aan dat de bus door de nieuwe route 10 minuten te vroeg
op het station aankomt en stil staat. Er zou door Twents een nieuwe route zijn voorgesteld om deze 10 minuten
op te vangen en de bus vol te krijgen. Namelijk Plesmanweg-Kolthofsingel-Vriezeveenseweg-
Ootmarsumsetraat- Sluiskade Noordzijde-Brugstraat-Centraal Station. De bus rijdt dan namelijk langs ’t Noordik,
dan langs Eugeria en de Klokkenbelt en vervolgens langs het Erasmus, om daarna de weg te vervolgen naar
het Centraal Station. Maar dit zou eveneens, om onduidelijke reden, zijn afgewezen door de Gemeente terwijl
dit de meest logische route is wat betreft passagiers.

Lokaal Almelo Samen en de PvdA hebben hierover de volgende vragen:
1. Wat is de reden dat buslijn 83 niet meer rijdt op de oude route?
2. Bent u het met ons eens dat buslijn 83 nu een totaal onlogische route rijdt met als ongewenst gevolg dat
deze buslijn eveneens zal worden genomineerd om te worden opgeheven?
3. Klopt het dat de nieuwe voorgestelde route is afgewezen door de Gemeente Almelo en wat is de reden
hiervan?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) en de Partij van de Arbeid (PvdA),
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter (LAS)

Rood= Nieuwe route
Groen= Oude route
Blauw= Voorgestelde route


Almelo, 18-07-2017

Onderwerp: Bonus beschut werken

Geacht college,
In het blad binnenlands bestuur lezen wij dat een groot deel van de bonussen wat betreft beschutte
werkplekken onbenut is gebleven. Reden het achterblijven van beschutte werkplekken. Het betreft
dan continuïteitsbonussen en creatiebonussen. Er zijn miljoenen op de plank blijven liggen en er is
in totaal maar 11% benut door gemeenten. De gemeente Almelo vinden wij niet terug op de lijst.

Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de volgende vragen:
1. In hoeverre heeft de gemeente Almelo gebruik gemaakt van deze bonusregelingen van de overheid?
2. Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2015 en 2016 gerealiseerd door de gemeente Almelo?
3. Hoeveel beschutte werkplekken zijn er in 2015 en 2016 gecontinueerd door de gemeente Almelo?
4. Wat is het beleid van de Gemeente Almelo m.b.t. het inzetten van beschutte werkplekken?
5. Op welke wijze gaat het College de komende jaren dit instrument inzetten en welk resultaat dient
daarbij behaald te worden?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS),
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter 


Almelo, 16 juli 2017

Onderwerp: vragen inzet Klijnsma-middelen 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de raadsbrief ‘Inzet extra minimamiddelen voor kinderen in 2017’ hebben wij
een aantal vragen.

1. In de brief wordt gesproken over ‘extra minimamiddelen’. Betreft dit de Klijnsmamiddelen?
2. In de brief schrijft u dat de aanwijzingen van de provincie betekenen dat er voor Almelo een
bedrag van 75.000 euro aan extra middelen kan worden ingezet. Hoeveel geld is er in totaal naar
Almelo gekomen in het kader van deze regeling?
3. In de bestuurlijke afspraken tussen VNG en het Ministerie van SWZ lezen we de volgende passage.
“Het is van belang dat de huidige inzet van middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door
gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als aanvullende impuls
bovenop de reeds bestaande financiële middelen.”
Bent u met ons van mening dat u deze bestuurlijke afspraak schendt wanneer u deze middelen niet
volledig ten goede laat komen aan de doelgroep?
4. Over de rol van de gemeenteraad is in de bestuurlijke afspraken het volgende opgenomen:
“Gemeenten rapporteren aan de gemeenteraad over de inzet van middelen, instrumenten en
behaalde resultaten”.
Wij willen voorkomen dat we achteraf geconfronteerd worden met een verkeerde inzet van deze
middelen en vragen u daarom ons vooraf inzicht te geven in de manier waarop het volledige bedrag
dat hiermee naar Almelo komt wordt ingezet.

In uw raadsbrief verwijst u naar de politieke beraden rond het minimabeleid, waaruit u opmaakt dat
er een brede wens is om te komen tot herziening van het minimabeleid. Met de inzet die u heeft
gekozen voor de Klijnsmamiddelen neemt u hier een voorschot op.

Wij herkennen deze wens, maar willen u vragen een voorschot te nemen op een andere brede wens
van de raad: twee dagen na het verschijnen van de raadsbrief, is bij de behandeling van de
Perspectiefnota het amendement Klijnsma-middelen aangenomen. Hieruit blijkt dat een
meerderheid van de gemeenteraad wil dat de middelen worden ingezet volgens de bestuurlijke
afspraken tussen Rijk en VNG. Het lijkt ons verstandig dat u rekening houdt met deze brede wens, en
de middelen ook in 2017 inzet waarvoor ze bedoeld zijn. 


MOTIE
Initiatiefnemer(s): Partij van de Arbeid, GroenLinks, Lokaal Almelo Samen

Titel motie:  fietspad Plesmanweg

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 18 juli 2017,

Constateert
dat tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2017, op verzoek van het college, het geamendeerde raadsvoorstel
‘Keuze fietspad langs Plesmanweg’ is ingetrokken;
dat het college bij raadsbrief van 12 juli 2017 aangeeft met een nieuw raadsvoorstel te komen, waarbij de
varianten ‘westzijde’ en ‘oostzijde’ gelijkwaardig tegen elkaar worden afgewogen;
dat het oorspronkelijke voorstel (westzijde) onvoldoende was onderbouwd;
dat tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2017 het rapport met de second opinion alleen bekend was bij
het college, maar niet bij de raad;
dat bij de ‘second opinion’ de variant ‘oostzijde’ niet is onderzocht;

Overweegt
dat de raad de beraadslaging en besluitvorming op 4 juli 2017 als zeer onprettig heeft ervaren;
dat het college in zijn raadsbrief van 12 juli 2017 duidelijk afstand neemt van de gevoerde wijze van besluitvorming;

Draagt het college op
het bestaande onderzoek (second opinion) uit te breiden, teneinde te komen tot een volwaardig en onderbouwd
raadsvoorstel;
in het genoemde onderzoek alle relevante aspecten (zoals mogelijke conflictpunten en zichtlijnen voor fietsers en
gemotoriseerd verkeer, intensiteit  van in/uitritten en toegangswegen op de Plesmanweg, bereikbaarheid voor
fietsers van alle percelen aan de beide kanten van de Plesmanweg, etc.) te laten meewegen bij de varianten
‘westzijde’ en ‘oostzijde’;
op basis van dit onderzoek te komen tot een raadsvoorstel waarbij beide varianten van een fietspad, aan de
oostzijde of de westzijde van de Plesmanweg, gelijkwaardig tegen elkaar worden afgewogen.
en gaat over tot de orde van de dag.


Almelo, 12 juli 2017
 

Geacht college,

Vanuit de samenleving krijgen wij het volgende signaal:

“"Door anders te organiseren wil De Nieuwe Organisatie en de daarbij behorende stichtingen Scoop,
Sociale Wijkteams Almelo en het Maatschappelijk Werk Noord West Twente het vertrouwen van de
inwoners en partners winnen. Daarbij hoort een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuwe site én
niet te vergeten nieuw briefpapier.

*... in de wandelgangen klinkt de naam Avedan
*... DNO cs wordt 100% gesubsidieerd"

Naar aanleiding van dit signaal hebben wij de volgende vragen:

1. Wat is waar van dit verhaal?
2. Uit welk brein is dit plan ontsproten?
3. Wat is nut en noodzaak van deze waarschijnlijk geldverslindende operatie?
4. Welk (hoger) doel is hiermee gediend?
5. Wat schieten de mensen hier mee op?
6. Welke kosten en toestanden brengt dit met zich mee?
7. Wie draait op voor deze kosten en toestanden?
8. Op welke wijze denkt men hiermee het werk te verbeteren?
9. Mocht er al iets van waar zijn, hoe komt men dan aan die nieuwe naam? (of is het slecht Twents en wordt '
Aitvedan ' bedoeld en vond men de verbastering mooier?)

Onze verontrusting uitsprekend!

Bert Hümmels, Leefbaar Almelo
mede namens Lieneke Bolhuis, MinimapartijWethouder Irene ten Seldam (CDA) mag excuses  aanbieden aan de gemeenteraad

Volgens de raadsleden Bert Hümmels (Leefbaar Almelo) en Lieneke Bolhuis (Minimapartij) mag Wethouder
Ten Seldamhaar excuses aan de gemeenteraad aanbieden. Het gaat over haar suggestieve uitingen tijdens
de raadsvergadering van 4 juli 2017. Ten Seldam zei toen dat de meerderheid van de gemeenteraad kiest
voor een onveilige optie (door het nieuwe fietspad langs de Plesmanweg aan de oostkant van de weg aan
te willen leggen).

Nu blijkt dat de aanleg van een fietspad aan de oostzijde helemaal niet is onderzocht door het adviesbureau
dat het college in de arm nam. Dus is er geen bewijs voor de (vermeende) onveiligheid van de oostelijke optie.
Het rapport van het bureau werd pas na de tumultueus verlopen raadsvergadering van afgelopen dinsdag
geopenbaard door Ten Seldam.

Dinsdagavond soebatte de raad bijna drie uur met de wethouder over de vraag of een fietspad aan de
westkant van de Plesmanweg veiliger is dan aan de oostkant. Ja, vond wethouder Ten Seldam. Nee, vond
een meerderheid van de gemeenteraad, die uiteindelijk koos voor aanleg van het fietspad aan de rechterzijde.
Dat was onacceptabel voor de wethouder, die daarop het verzoek aan de raad deed het hele voorstel in te
trekken, en dat gebeurde met toestemming van de raad. Daarbij bezigde de wethouder zeer stevige woorden.

Een novum in de Almelose politiek! Ten Seldam:  “Uiteindelijk gaat eenieder van huis met de bedoeling om
veilig op de plek van bestemming te komen en nadien ’s avonds weer veilig thuis te komen. Het is aan u raad
of u de veiligheid kiest want we kunnen hier nog heel lang spreken over hoe de weg ingeregeld moet worden. …
Als het gaat om het beoordelen van de verkeersveiligheid met betrekking tot de inrichting van het terrein,
dan hecht ik meer waarde aan hetgeen de verkeersdeskundigen van zowel het externe bureau als ons
bureau inbrengt. Dan gaat het om de veiligheid.”  Ook raadslid Zielman (eveneens CDA) deed een flinke
duit in het zake door te suggereren  “Dat ik het zeer spijtig vind dat voor een tweede keer in zeer korte tijd
moeten constateren dat er niet voor veiligheid wordt gekozen in een verkeersvraagstuk.”

Zeker nu het rapport ook aan de raad bekend is vinden de raadsleden Hümmels en Bolhuis het kies als de
wethouder en haar medestanders in de raad de ferme woorden over veiligheid en onveiligheid intrekken.
En hun excuses aanbieden aan de meerderheid van de raad (die voor aanleg van het fietspad aan de
oostkant koos).

Overigens zouden de raadsleden van de SP en CU ook wel een verklaring mogen geven voor hun
onbetrouwbare draai in de besluitvorming.

Want als het alleen maar was om het college te beschermen, en daarmee de politieke inhoud overboord
werd gezet, valt deze partijen ook wel wat kwalijk te nemen!Geacht college,

Realisering van CPO woonprojecten van enige omvang, zoals 'Hof van Heden
Almelo', blijken momenteel financieel niet meer realiseerbaar te zijn,
doordat voorfinanciering door derden  als wooncorporaties, banken en
aannemers/projectontwikkelaars niet meer mogelijk blijkt.

Een voorbeeld woonproject voor Almelo en Twente als 'Hof van Heden Almelo'
op het gebied van duurzaamheid en modern noaberschap dreigt daarmee
onmogelijk realiseerbaar te worden in Almelo.

Er hebben de afgelopen jaren diverse gesprekken plaatsgevonden met de
gemeente Almelo, woningcorporaties en aannemers/projectontwikkelaars  over
onze plannen en we hebben inmiddels voor een drietal locaties schetsideeën
laten maken. Tot op heden heeft dat helaas tot niets geleid.

We verwijzen u naar *bijgaande brief*, waarin we van u als college graag op
een aantal vragen antwoord willen hebben en waarin we ook een voorstel doen
om ons te helpen om ons woonproject ook gerealiseerd te krijgen in deze
gemeente.

Voor meer informatie over onze vereniging MMWA en ons CPO woonproject 'Hof
van Heden Almelo'' sturen we u tevens ons projectplan toe (zie bijlage).

Vriendelijke groet,

Marinus Trommel,
voorzitter vereniging 'Mens- & Milieuvriendelijk Wonen Almelo'

www.hofvanhedenalmelo.nl

Zie de brief in PDF

De Minima Partij en Leefbaar Almelo hebben elkaar gevonden!

Voor deze Perspectiefnota is de reeds eerder ontstane samenwerking opnieuw een succes gebleken!
Met diverse moties en amendementen kunnen deze twee partijen een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van nieuw perspectief voor Almelo!
Een gevarieerd samengestelde raad is maar weer eens waardevol gebleken!
Met de volgende onderwerpen wordt de aandacht gevraagd voor verbeteringen van de donderdag te
behandelen Perspectiefnota!

Moties:
1. LA/MP - breedtesport
2. MP/LA - armoede effect rapportage
3. MP/LA - binnenstad
4. LA/MP - duurzaamheid
5. LA/MP/GL - schuttenstraat
6. MP/LA - collectieve verzekering
7. MP/LA - eigen kracht
8. LA/MP - Raadsprogramma

Samen met anderen:
Erasmusbrug?
TVsignaal?
Samenwerking initiatieven?

Amendementen:

A1 - LA/MP - taakstelling

Anderen
Klijnsmamiddelen?
Doorontwikkeling organisatie?Motie's en amendementen voor de Perspectief Nota 2017

LAS: Alg. Beschouwingen, Agenda van Twente, budget speeltuin, geldloket Almelo,
Herontwikkeling De Trommel, hulp ZZPérs en kleine zelfstandigen, uitsmijters en
Verlaging voorrijkosten grofvuil
 

GroenLinks: gasloze wijken in Almelo, revolverend fonds CPO bouwprojectenAlmelo, 27 juni 2017

Zorgen om bezuinigingen bij ZGT

De Minimapartij en Leefbaar Almelo roepen het college op om snel met de directie van het ZGT
in gesprek te gaan over de voorgenomen bezuinigingen.
Beide partijen maken zich grote zorgen. "Het ziekenhuis heeft een groot verzorgingsgebied, daar
hoort een volwaardig ziekenhuis bij. Zo'n grote bezuiniging kan al gauw tot het sluiten van
afdelingen en dat willen we niet!", aldus Bert Hümmels, de fractievoorzitter van Leefbaar Almelo.
Ook Lieneke Bolhuis maakt zich grote zorgen over de drastische bezuinigingen van 15 miljoen.
"Er is een grens tot hoever je kunt bezuinigen én dit is niet de eerste bezuinigingsronde.
Kaalslag ligt op de loer! Daarnaast biedt het ziekenhuis werk aan veel mensen. Ook dat moeten
we behouden!"
Beide partijen ondersteunen het initiatief van de SP om Twentebreed op te komen voor goede
en voor iedereen bereikbare goede ziekenhuiszorg.


Almelo, 26 juni 2017

Almelo verdient koude douche in plaats van gouden ei

Een perspectiefnota zonder visie en ambitie, en niet aansluitend bij het uitvoeringsprogramma dat
het college zelf opstelde bij de aanvang van deze raadsperiode. Die samenvatting maakt de
Minimapartij op basis van de Perspectiefnota die deze donderdag in de raad wordt behandeld.
“Het enige voortvarende dat wij kunnen vinden is de afbraak van alles wat sociaal is”, zegt Lieneke Bolhuis,
de fractievoorzitter van de Minimapartij. “Jaren krijgen we te horen dat Almelo dik moet toeleggen op de
decentralisaties, maar als ik naar vorig jaar kijk, dan houdt Almelo jaar op jaar geld over ten opzichte van
de oorspronkelijke begroting. Vorig jaar ook dik 2 miljoen”. Het tekort dat het college voorspiegelde wordt
veroorzaakt door nabetalingen over 2015, toen Almelo vele miljoenen overhield op het sociale domein.
“De Minimapartij heeft het college hier vorig jaar voor gewaarschuwd”.
Dat Almelo de komende jaren minder geld krijgt voor sociaal, dat beseft ook Bolhuis. “We moeten zorg,
welzijn, uitkeringen en minimabeleid slimmer en goedkoper organiseren om problemen te voorkomen.
Dat doe je door te innoveren, bijvoorbeeld op preventief gebied. Maar we moeten ook nieuwe ideeën
uit de stad aangrijpen en niet tegenwerken. De besparing komt uit het samendoen, niet uit het opleggen
van dictaten vanuit het stadhuis. Met onze motie ‘Eigen Kracht Bonus’, dagen we de inwoner uit om zelf
in actie te komen en geven vanuit de gemeente een stimuleringspremie. Dat is veel goedkoper dan als
professionals of ambtenaren iets organiseren of regelen”.
De Perspectiefnota geeft een doorkijkje naar de komende jaren. Het college wil flink het mes zetten in
de kosten van zorg, uitkeringen en minimabeleid. “De inwoners, ondernemers en organisaties zijn het
water in de stad, waar Almelo op drijft. Dat moet je niet kapot bezuinigen”, aldus Bolhuis. Almelo krijgt
van de overheid extra ‘Klijnsmagelden’ voor armoedebestrijding onder kinderen. De Minimapartij wil dat
dat geld daar ook aan besteedt wordt en niet gebruikt wordt om andere zaken van te betalen. “Dat mag
niet eens volgens de regels!”.
Bolhuis wijst er op dat Almelo vooral in de problemen zit doordat er jaren gespeculeerd is met grond.
Ook vorig jaar is er meer dan 10 miljoen afgeschreven op gronden. “Daar zit het probleem, maar dat
wordt niet aangepakt. Integendeel, het college wil nog steeds investeren in stenen”. Ze doelt daarmee
onder meer op de binnenstad, waar het verbeteren van de aantrekkelijkheid gepaard gaat met het weer
(op-)bouwen van winkelruimte. De Minimapartij pleit daarom voor een duidelijke heldere en vooral
samenhangende visie op de binnenstad. “Nu is het hapsnap. Na Q Impuls moet nu De Nieuwe
Winkelstraat de hordes mensen naar de binnenstad trekken. Al die plannen kosten alleen maar geld
en een heldere visie die werkt hebben we nog steeds niet.”
Donderdag zal de Minimapartij met moties proberen de perspectiefnota wat meer in balans te krijgen.


Almelo, 20 juni 2017

Betreft: Kolkschool Paco Plumtrek

Geacht college,

Naar aanleiding van het artikel in de TC Tubantia [20/06/2017] over de Kolkschool in relatie tot uw voornemen
om de Kolkschool te verkopen en het verlangen van Paco Plumtrek gebruik te blijven maken van de Kolkschool
voor haar activiteiten, schrijven wij u deze brief.
Wij zijn blij met het advies dat de erfgoedvereniging Heemschut voornemens is af te geven. Wij liepen al rond
met deze gedachten over de Kolkschool en zullen dat advies dan ook tot het onze maken.
Ten aanzien van de verkoop van de Kolkschool geven wij u in overweging om over te gaan op gesplitste
verkoop van het pand. De splitsing kan zowel horizontaal als verticaal gebeuren.

Wij denken dat het voor de partijen die in beeld zijn om het pand te kopen een aantrekkelijkere optie is.
Ook voor de gemeente omdat daarmee twee huisvestingsproblemen kunnen worden opgelost.
Bovendien heeft gesplitste verkoop ook financiële voordelen voor de kopende partijen omdat het de
haalbaarheid van koop vergroot. Niet vergeten moet worden dat het bezit van de Kolkschool de eigenaar
voor enorme onderhouds- en beheerskosten zal plaatsen. Dat wordt bij splitsing een stuk overzichtelijker.

Uw zien antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn Almelo  16 juni 2017

Betreft  schriftelijke vragen over toegenomen vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Geacht college,

Via de media vernamen wij dat transport van gevaarlijke stoffen over het spoor vorig jaar met 50% is
gestegen in plaats van gedaald, zoals ons wel is toegezegd. Op 30 mei 2016 stelde de Minimapartij reeds
vragen over de risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor door stedelijke
gebieden, zoals Almelo.
De recente berichtgeving is voor de Minimapartij aanleiding u opnieuw vragen te stellen:

1. In uw beantwoording (d.d. 28-06-2016) van onze eerder vragen geeft uw college aan dat de staatssecretaris
van Infrastructuur en Transport, als verantwoordelijke voor het ‘doorgaand spoor’, een maatregelenpakket heeft
afgekondigd, onder meer op het gebied van handhavingsactiviteiten.
Hoe verhoudt zich voornoemd maatregelenpakket zich tot de extreme stijging van het vervoer van gevaarlijke
stoffen per spoor en zit hier een automatische escalatieladder ingebouwd die meeveert met een toe- of afname
van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor?
2. De gemeente heeft zeggenschap over wat er rondom het spoor gebouwd wordt. Hoe houdt u met uw beleid
rekening met extreme stijgingen van het vervoer per spoor met maar liefst 50%? Heeft deze toename geleid
tot de constatering dat bestaande bebouwing, gezien de forse stijging, thans niet gebouwd zou mogen worden?
Zo ja, voor welke objecten geldt dit en wat gaat u er aan doen om de situatie veilig te maken?
3. Is de pilot van de Gemeente Borne en de Veiligheidsregio voor risicocommunicatie omtrent spoorrisico’s
inmiddels Twentebreed uitgerold? Zo nee, waarom niet? En wordt hier rekening gehouden met,
c.q. geanticipeerd op, extreme stijgingen in het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor met 50%?
4. Het grote aantal wagons met brandbaar gas dat Almelo in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015
doorkruiste , baarde het college zorgen. Dit schreef u in uw antwoordbrief van 28 juni 2016 op vragen van de
Minimapartij. Hoe beoordeelt uw college de huidige situatie, in de wetenschap dat het vervoer met maar liefst
de helft is toegenomen?
5. Op grond van het basisnet zou het aantal wagons dat met brandbaar gas dwars door Almelo mag, volgens
uw brief d.d. 28 juni 2016, maximaal 210 mogen zijn. Welke mogelijkheden heeft uw college, eventueel samen
met andere betrokkenen steden/regio’s, om hier handhavend in op te treden? Worden deze mogelijkheden
maximaal benut?
6. Het schrijven van brandbrieven aan staatssecretaris en de Vaste Kamercommissie, waarover u vorig jaar
schreef in uw antwoord op onze eerdere vragen, heeft schijnbaar geen enkel effect gehad. Integendeel. Er zijn
50% meer wagons Almelo gepasseerd. Welke acties gaat u nemen om het aantal wagons wel weer binnen de
wettelijke kaders te krijgen teneinde de risico’s voor de inwoners van Almelo ook beperkt te krijgen/houden?

Graag zien wij uw antwoorden op deze vragen binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
MinimapartijAlmelo, 16 juni 2017

Wel geld voor ambtenarenpaleis, minima mogen stofhappen

Het college wil alweer flink het mes zetten in het sociale beleid van Almelo. Dit doet de gemeente
jaar in jaar uit. De uitkeringen, de maatschappelijke ondersteuning en het minimabeleid, het moet
allemaal goedkoper. Want Almelo heeft geen geld… zo zeggen ze.

Problemen niet alleen met sociaal geld oplossen
Ja, Almelo heeft problemen. Maar laten we heel duidelijk zijn. Het grootste probleem is dat Almelo
miljoenen kwijtraakt door te speculeren met grond, bijvoorbeeld het prestigieuze Waterrijk. Het kon
niet op en de kip met gouden eieren lag binnen handbereik. Zo rekenden de vastgoedboys binnen
de gemeente ons jaren voor. We weten nu wel beter…

Voorspelling Minimapartij komt uit
Het sociale beleid in Almelo kost veel geld, zo wordt ons steeds voorgehouden. In de afgelopen jaren
werden er voor sociaal beleid miljoenen minder uitgegeven dan begroot. Het verschil is gebruikt om
de schulden die ontstaan zijn door grondspeculaties op te lossen. En sneller op te lossen dan
noodzakelijk. Maar wel ten koste van onze inwoners die gebruik moeten maken van sociaal beleid.
Steeds minder is mogelijk en steeds vaker horen we, er is geen geld voor, deze mensen moeten maar
gaan werken (of niet ziek worden)! Miljoenen hebben we bezuinigd… De Minimapartij waarschuwde
het college vorig jaar al. Almelo, reken je niet te rijk…. Er komen nog rekeningen… Zet wat apart om
dat op te vangen. Zo gaat dat in een huishouden ook. Sparen voor tegenvallers. Maar nee, alles ging
naar de aflossing om de algemene reserve op te krikken en de schuld te verlagen, sneller dan
noodzakelijk.

Helaas werd onze voorspelling de waarheid. De afrekeningen over 2015 en 2016 vielen toch hoger uit.
En nu komen we ineens miljoenen tekort. Ach en wee klinkt vanuit het college. En natuurlijk de roep op
bezuinigingen op het sociale beleid. Niemand die zegt dat het geld dat vorige jaren over was hiervoor
terug te halen. Nee, laat de minima en de chronisch zieken nog maar een keer bloeden.

Wel miljoenen beschikbaar voor reorganisatie
Tegelijkertijd zijn er wel miljoenen beschikbaar om de gemeenteorganisatie te veranderen en afkoop-
sommen te betalen aan ambtenaren. De Minimapartij vindt dit onbegrijpelijk en zal hier bij de behandeling
van de Perspectiefnota met alle macht proberen het beleid en het perspectief socialer te maken.
Het gaat immers om de inwoners in de stad, vooral die in kwetsbare situaties.

Wethouder moet méér voor sociale zaak opkomen
De Minimapartij roept ook de wethouder van Sociale Zaken op om zijn socialistische bloed te laten koken
te vechten en als een leeuw voor het sociale beleid. Dat missen we… Het sociale domein betaalt de prijs
van falend beleid op andere terreinen. Dat kan niet, dat mag niet en we vechten om dat niet te laten
gebeuren!


Almelo 14-06-2017

Schriftelijke vragen over schriftelijke vragen.

Geacht college,

Het gebeurt regelmatig dat PVA mondelinge vragen stelt in een politiek beraad waar het college
of de betrokken ambtenaar geen antwoord op heeft.  Via de voorzitter wordt het college dan verzocht
de vragen zo spoedig mogelijk (schriftelijk) te beantwoorden. Het is ons bekend dat het college vaak
moeite heeft met de gestelde vragen, maar het kan toch niet zo zijn dat vragen waarmee het college
in haar maag zit domweg niet of onjuist beantwoord worden?
Om zijn controlerende rol goed uit te kunnen oefenen heeft een raadslid  het recht zowel mondelinge
als schriftelijke vragen te stellen aan het college ...

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Het beantwoorden van schriftelijke vragen laat soms (meestal) te  lang op zich wachten. Wat is hiervan
de oorzaak?

Vraag 2.
Hoeveel uur wordt er gemiddeld besteed aan het beantwoorden van een setje schriftelijke vragen?

Vraag 3.
Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Vraag 4.
Wordt voor beantwoording van schriftelijke vragen ook geregeld gebruik gemaakt van een externe partij?

Vraag 5.
Zo ja, wat zijn de (extra) kosten die aan een externe partij verbonden zijn?
 

Met vriendelijke groet,
Namens PVA,

Harry de Olde
 
 
 Almelo, 12 juni 2017

Betreft: Oplossingen niet altijd begrijpelijk.

Geacht college,

Onze fractie heeft kennisgenomen van een brief of info-bulletin van OZJT/Samen 14.
Daarin wordt de lezer geïnformeerd over veranderingen in het vervoer. Kortheidshalve
citeren wij uit deze brief: “Vervoer naar en van ondersteuning maatschappelijke deelname
en/of kortdurend verblijf maakt in 2017 nog onderdeel uit van de overeenkomst ‘maatwerk-
voorzieningen 2017 alle leeftijden’. U organiseert op dit moment zelf het vervoer.
Vanaf 1 januari is dit niet meer nodig, aangezien gemeenten vanaf die datum dit vervoer op
een andere wijze hebben ingekocht. De overeenkomst ‘Maatwerkvoorzieningen 2017 alle
leeftijden’ wordt daarom niet verlengd voor het onderdeel vervoer. In de aanbesteding was
dat als mogelijkheid opgenomen.”

Het idee van de overheid bij de decentralisatie van de zorg en de invoering van de
participatiewet was dat mensen en organisaties zich in beginsel zelf moeten zien te redden.
Als dat niet kan, komt de overheid c.q. de gemeente in beeld. Gemeenten leveren in beginsel
maatwerk. Althans dat staat veelal in de beleidstukken en protocollen, omdat het automatisme
dat de overheid overal voor zorgt, verleden tijd is. Eigen verantwoordelijkheid first!

In dit licht bezien leggen we u een praktijk casus voor: Het Knooppunt in Almelo koopt voor het
vervoer van haar deelnemers vervoer in bij De Klup Twente. De Klup Twente heeft zelf bussen
aangeschaft die door een groep, zeer trouwe- en gemotiveerde vrijwilligers worden gereden.
Hierdoor kan De Klup het vervoer voor een financieel aantrekkelijk prijs aanbieden. Op deze
wijze worden de deelnemers tot ieders tevredenheid van A naar B vervoerd.
Beide organisaties dragen op deze wijze op een constructieve manier bij aan het welzijnswerk
voor mensen met een beperking. Elke dag opnieuw, jaar in jaar uit.
En wordt er vormgegeven aan wat de overheid voor ogen staat. Dat ook de kosten beheersbaar
blijven, is mooi meegenomen.

Gevolg: de gemeenten gaan het zelf doen. Het signaal aan De Klup en de vrijwilligers is: jullie
hebben voortreffelijk werk gedaan, maar het is niet langer nodig want we gaan het nu zelf doen.
Bedankt!

Het bevreemdt ons en we zitten met vragen waar we graag van u een antwoord op willen hebben.

Vragen;
Het komt ons voor dat over de consequenties van deze specifiek vervoersmodaliteit [de casus in
deze brief] niet goed is nagedacht, want u had anders immers kunnen volstaan met het maken van
een uitzonderring voor dit soort situaties in de aanbesteding. Zo is het toch?
Als u bewust heeft gekozen voor deze route, roept dat de vraag op: hoe rechtvaardigt u dit beleid
tegenover de organisaties en vrijwilligers die hierdoor worden gediskwalificeerd?
Het valt iedereen wel op dat bestuurders geen gelegenheid voorbij laten gaan om te zeggen hoe
belangrijk vrijwilligerswerk is en dat de samenleving vast zou lopen als die er niet zouden zijn
. Welk belang hecht het college aan vrijwilligerswerk ten aanzien van de casus in het bijzonder en
de rol van vrijwilligersorganisaties in het algemeen?
Last but not least, als een en ander berust op een vergissing bent u dan bereid om dit te herstellen?

We zien uw antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Huub Isendoorn en Sardee Nijhoff
Democraten.Nu


VVD Almelo eist openheid van college over concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis

Invulling controlerende taak
De VVD-raadslid Arjen Maathuis is hoogst verbaasd dat het college van B&W, en wethouder Ten Seldam (CDA)
in het bijzonder, de raad geen inzicht wil geven in de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis die
nog met Leverink & Assen gesloten moet worden. Raadslid Maathuis: “De kaders voor herontwikkeling van het
oude stadhuis zijn door de raad gesteld; we willen controleren of het college binnen de door de raad gestelde
kaders is gebleven voordat de overeenkomst definitief wordt. In het verleden was die toets er niet en toen gingen
er uit over-enthousiasme wel eens dingen fout, zoals Fortezza.”

Twee maten
De verbazing van de Almelose VVD-fractie wordt bevestigd doordat het college met twee maten lijkt te meten.
In het geval een ander groot project, namelijk de herontwikkeling van de binnenstad, vroeg het college expliciet
aan de raad of wij wensen / bedenkingen hadden tegen de concept-overeenkomsten herontwikkeling Haven-Zuid
(het stuk dat zojuist gesloopt is). Op aandringen van de VVD-fractie zijn toen de concept-overeenkomsten
Haven-Zuid aangepast. Contractpartners konden zonder problemen van de contracten af op het moment dat de
gemeente onder provinciaal toezicht zou worden gesteld. Dat laatste gebeurde. Maathuis: “Als het niet gewijzigd
was, waren de mogelijke consequenties niet te overzien.” En nu schuilt het college zich achter een meerderheid
van de raad die graag herontwikkeling van het oude stadhuis wil. “Uiterst curieus; het doet denken aan een
bestuurscultuur die we niet meer willen,” aldus Maathuis.

Openheid
De VVD-fractie pleit er voor de concept-overeenkomst herontwikkeling oude stadhuis aan de raad voor te leggen
en te toetsen of er op grond van het eerder genomen raadsbesluit wensen en/of bedenkingen zijn. De
projectomvang en mogelijke consequenties voor de stad (lees: openbaar belang) rechtvaardigen dat. De
VVD-fractie verwacht van het college binnen één week hier een bevestigend antwoord op. Mocht dit niet leiden
tot openheid, dan overweegt de VVD-fractie een WOB-verzoek om de concept-overeenkomst alsnog boven tafel
te krijgen. “Het zou triest zijn als dat nodig is. Er is geen enkele aanleiding om als college op eigen houtje te
opereren; betrek de raad,” aldus Maathuis.

Onzalig plan
De VVD-fractie is nog steeds van mening dat herontwikkeling van het oude stadhuis een onzalig plan is.
Niet realistisch, gezien het grote aanbod in die prijsklasse (€ 800-1200 huur / € 175.000-299.000 koop).
Inmiddels wordt op het Indië-terrein een hagelnieuw appartementencomplex in de markt gezet. “Almelose
makelaars en investeerders wijzen er ons voortdurend op dat dit plan niet realistisch is. Via de koopovereen-
komst moet voorkomen worden dat dit een nieuwe molensteen om onze nek wordt.”, aldus Maathuis. Concreet
betekent dit een realisatietermijn stellen om tot herontwikkeling te komen en een bankgarantie afdwingen om
gecompenseerd te worden als het feest toch niet door blijkt te gaan.

Weer vertraging
In de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-fractie (11 april 2017) stelt het college te
streven vóór 1 juni 2017 een overeenkomst te hebben gesloten met Leverink & Assen. Inmiddels is 1 juni 2017
voorbij en wethouder Ten Seldam (CDA) merkte in TC Tubantia van 27 mei 2017 op dat de gemeente er naar
streeft er voor het zomerreces uit te zijn. Maathuis: “We zijn benieuwd, het valt op dat het een continue
schuivend perspectief is. Het oude stadhuis staat al sinds begin 2015 leeg. In de tussentijd tikt de meter van
de instandhoudingskosten door, € 18.000 per maand.”


Motie:  Behoud historische voorgevels parallelweg
Initiatiefnemers CU, GL, D66

De Raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen op 6 juni 2017,

Constaterende dat:
De leegstaande historische panden aan de parallelweg nr. 26 – 40a mogelijk gesloopt gaan worden
voor nieuwbouw
Dat de gemeente een netwerkstad subsidie heeft ontvangen van 1,9 mln. euro om de panden aan te
kunnen kopen om zo deze plek te kunnen opwaarderen w.b. ruimtelijke kwaliteit
Dat na sloop wederom een identiteitsbepalend historisch stadsbeeld gaat verdwijnen
Dat nog niet bekend is wat de ruimtelijke kwaliteit gaat worden van wat daar nieuw gebouwd gaat
worden
Dat het zgn. klushuizenconcept onvoldoende als alternatief voor volledige sloop w.b. kosten en
resultaat voor de stad in beeld is gebracht voor de raad
Dat er succesvolle projectvoorbeelden van klushuizen zijn zoals: Wallisblok Rotterdam, Kleiburgflat
Amsterdam en vele meer (http://klushuizen.nl)

Overwegende dat:
De drie initiatiefnemers voor deze motie recentelijk een erfgoedmanifest hebben ingediend waarin
ze pleiten voor zoveel mogelijk inzet van de gemeente Almelo om direct of indirect het historische
erfgoed van Almelo te behouden
Het klushuizenconcept na consultatie op 29 mei j.l. door een ervaren architectenbureau aan initiatief-
nemers van deze motie en verantwoordelijk ambtenaar een haalbaar en betaalbaar conceptplan heeft
voorgesteld
Het klushuizenconcept aan (nieuwe) Almeloërs de mogelijkheid biedt om hun droomhuis te realiseren
op een centrumlocatie
Renovatie sloopkosten en evt. saneringskosten uitspaart en t.o.v. nieuwbouw geen bestemmingsplan-
wijziging nodig heeft
Almelo in positieve zin kan scoren door deze karakteristieke gevels te behouden en zo een innovatief
concept laat zien voor behoud van historisch erfgoed

Draagt het college op:
De te kiezen toekomstscenario’s voor de panden zowel financieel als m.b.t. meerwaarde voor de
stad naast elkaar voor de gemeenteraad helder in beeld te brengen
Het geconsulteerde architectenbureau de kans en de tijd te bieden om het project klushuizen verder
uit te werken, waarbij dan ook de werving van de benodigde geïnteresseerde klussers is inbegrepen
Tot die tijd de sloop niet uit te voeren

En gaat over tot de orde van de dag.


Almelo, 10 mei 2017

Duurzaamheidsvisie volgens D66

Voorafgaand aan de vergadering over nieuwe kaders voor het duurzaamheidsbeleid in het
politiek beraad van 9 mei heeft de fractie van D66 een reactie op het procesvoorstel en de
evaluatie van het duurzaamheidsbeleid op papier gezet en gedeeld met de overige fracties
en college.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in het politiek beraad kreeg de
fractie alom grote waardering voor dit initiatief, de gedegen opzet en de
goed bruikbare voorstellen.

In het voorstel wordt onder andere gepleit voor:

*  Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie met duidelijke
prestatie-indicatoren

*  Periodieke evaluatie en bijstelling

*  Aansluiting bij de omgevingsvisie en ambities/ beleid nieuwe kabinet

*  Aandacht voor het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn

*  Plannen ontwikkelen waarvoor subsidie verkregen kan worden.

*  Het betrekken van maatschappelijke partners en burgers bij het beleid en
het vergroten van betrokkenheid van raad, college en ambtelijke organisatie
bij dit onderwerp.

De D66 fractie vond het noodzakelijk dit procesvoorstel bij het college in
te dienen en te delen met de raad, omdat Almelo met haar duurzaamheidsbeleid
tot nu toe nog onvoldoende scoort in vgl. met veel andere gemeenten in
Nederland.

In de bijlage zijn concrete duurzaamheidsvoorstellen te lezen, per door de
gemeente geëvalueerd duurzaamheidsthema. Deze D66 voorstellen zijn vooral
gericht op onderwerpen waar nog flinke stappen gezet moeten worden, willen
we als Almelo ooit onze duurzaamheidsdoelen ook werkelijk bereiken.

Zie ook PDF

MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel motie: Onderwerp: kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 09-05-2017,

Inleiding:
De raden van diverse Twentse gemeenten hebben moties aangenomen waarin
aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de kosten uitvoering huishoudelijke
ondersteuning;
De strekking van deze moties wordt onderschreven en ter ondersteuning hieronder
herhaald.

Constateert dat:
- De gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Dit gepaard ging met een korting van 40% op het budget;
- In het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten m.b.t. de concrete invulling hiervan
zeer ruime beleidsvrijheid zou worden gegeven;
- De Twentse gemeenten dit hebben ingevuld door in te zetten op resultaatgericht werken
onder de term "een schoon en leefbaar huis".

Overweegt dat:
- De Centrale Raad van Beroep in de zomer van 2016 een uitspraak heeft gedaan die
het noodzakelijk maakte het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen;
- De gemeenten daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid;
- Dit voor de gemeenten bovendien zeer grote financiële consequenties heeft, terwijl er
substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar gesteld wordt.

 Spreekt uit dat:
- Het ondanks de toezegging van het Rijk dat er sprake zou zijn van beleidsvrijheid, dit niet
mogelijk wordt gemaakt en derhalve de gemeenten financieel dienen te worden gecompenseerd
voor de overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke aanpassing.

Draagt het college op om:
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties in de Tweede
Kamer, de VNG en de informateur kabinetsformatie Tweede Kamerverkiezingen 2017;
- De motie te sturen aan de Twentse gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door ondersteunende fracties:Meedenken met de politiek nog nooit zo makkelijk
Goed idee voor Almelo? Kom naar de motiemarkt

Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdag10 juni naar het stadhuis en
presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in
het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om
mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt?
Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 13 91.

Lees verder


Almelo, 18 april 2017.

Aanvullende schriftelijke vragen n.a.v. de reactie van gemeente Almelo over verantwoordelijkheid
wettelijke taken Dierenwelzijn op 11 april 2017.

Vraag 1.
- wat heeft de gemeente gedaan met de signalen zoals verwoord in de brief 27 februari 2017
van de PVA?

Vraag 2.
- zijn de opmerkingen en signalen besproken met de Dierenbescherming? Zo ja, wat was hun
reactie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
- is de gemeente bereid actie te nemen op de opzeggingsbrief van een vrijwilligster waarin
een aantal misstanden aan de orde worden gesteld?

Vraag 4.
- is er een meldpunt waar de burgers hun klachten over ’t Noordbroek of Dierenambulance
Dierenbescherming kwijt kunnen? Zo nee, waar kan men terecht?

Bijgaand opzeggingsbrief van mevrouw S. Kolthof.
Graag zouden wij, de PVA deze (aanvullende) vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter) Almelo, 13 april 2017

Alle Twentse GroenLinks fracties zijn voor behoud aandelen Twence

De vier GroenLinks fracties in Twente hebben allen het standpunt ingenomen om de aandelen
van Twence te behouden.
Het gaat om de fracties in de gemeenteraad van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo.
De aandelen van Twence die bij de Twentse gemeenten in bezit zijn zorgen voor veel discussie
zowel in de media als bij de politiek. De discussie spits zich toe op het behouden van de aandelen
Twence of het verkopen hiervan. Daarnaast speelt het toetreden tot Twence van de Stad Munster.
Voor de GroenLinks fractie zijn de volgende punten van belang.
1. Afval is niet altijd gebaat bij marktwerking, denk aan bodem- en luchtvervuiling ed.;
2. Verkoop levert één keer veel geld op maar daarna dus ook geen jaarlijks dividend meer;
3. Twence geeft een flinke “boost” aan het opwekken van duurzame energie.
Wij denken dat Twence zeker positief kan bijdragen aan de energie- transitie in Twente.
Ook Natuur en Milieu Overijssel deelt deze mening.
GroenLinks ziet nog voldoende kansen voor een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam
innovatief bedrijf dat extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen
van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa.  Ook het opwekken van energie met zonne-
panelen kan nog verder worden uitgebreid.
De GroenLinks  fracties vinden dat voor het behalen van regionale duurzaamheidsdoelen de
bijdrage van Twence onmisbaar is, zowel voor duurzame energie als de circulaire economie.
 

Noot:
GroenLinks Enschede, Jelle Kort,  J.Kort@enschede.nl tel.  06 46 380 350
GroenLinks Hengelo,  Jan Evers,  j.l.evers@planet.nl  tel.  06 53 350 321
GroenLinks Oldenzaal, Sandor Löwik,  s.lowik@oldenzaal.nl  tel.  06-15 35 02 11
GroenLinks Almelo,    Hans Buitenweg, buitenweghans@zonnet.nl  tel.  06  51 866 408

GroenLinks landelijk zie: www.groenlinks.nl 


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Almelo pas

Verzonden d.d. 12 april 2017

Geacht college,

De Minimapartij heeft in de Tubantia van 8 april 2017 kennis genomen van de Almelo Pas.
Met enige verbazing hebben wij het bijbehorend collegebesluit gelezen. Een enorm budget
is gemoeid met deze pas, namelijk € 880.000. Verheugd zijn we om te lezen dat Almelo
Doet Mee en haar voucher vervangen worden door de pas. Een eind aan de stigmatisering
van de minima.
Naar aanleiding van de berichtgeving en het collegebesluit heeft de Minimapartij enkele vragen
over de financiering en de haalbaarheid van de Almelo Pas.
1. Wij lezen dat de kosten gedekt worden uit het budget van sociaal, de innovatiegelden. Waarom
wordt hier voor gekozen en niet voor een budget van Economie of 50/50? Wat is de link naar
sociaal die volledige financiering vanuit het sociale domein rechtvaardigt? Wij zien in de plannen
vooral een poging tot economische impuls.
2. Wat vinden de organisaties als bijvoorbeeld SAP, ondernemersverenigingen waaronder CAA,
Kop van Zuid, Sluitersveld en Schelfhorst van deze Almelo pas? Draagvlak vanuit die kant is naar
onze mening essentieel.
3. Draagvlak uit de samenleving is nog niet verzekerd, zo lezen wij. Vanwaar toch de keus om nu
door te zetten? Waarom is hier niet eerst een onafhankelijk onderzoek naar gedaan?
4. Te lezen is dat de Almelose gemeenschap een bedrag van € 235.000 moet bijdragen,
betreffen dit de ondernemers? Zo nee, wie dan wel? Omgerekend is dit dan een bedrag van
€ 5.875 per ondernemer. Is hier draagvlak voor? En zet u, gelet op het hoge bedrag, hiermee de
lokale Almelose ondernemer niet buiten spel?
5. Er wordt gesproken over 40 ondernemers die zich moeten aansluiten. Hoeveel ondernemers
hebben zich inmiddels gecommitteerd?
Gezien het gegeven dat de ontwikkelingen en acties rondom de Almelo pas doorgaan, waaronder
de financiering en het oprichten van de Almelo Pas BV, willen wij het college verzoeken met enige
spoed deze vragen te beantwoorden. Mochten wij de antwoorden niet voor de eerst volgende
raadsvergadering hebben, zullen wij deze vragen ook mondeling stellen.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis, Minimapartij Aan Raadsfractie PVA
Postbus 5100
7600 GC ALMELO
Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Datum
27 februari 2017 UIT - 1775318 11 april 2017
Bijlage(n) Doorkiesnummer Behandeld door Zaaknummer

Beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn
UIT - 1775318
Gemeente Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 27 februari heeft u ons een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden
wij uw vragen.

Vraag 1.
Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de
Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is niet aan de gemeente om bepaalde gegevens te screenen van toekomstige en/of huidige vrijwilligers
en personeel werkzaam bij de Dierenambulance.

Vraag 2.
De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming
en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Antwoord
Er zijn ons geen signalen bekend dat er sprake is van onvoldoende capaciteit en kwaliteit bij deze
organisatie. Het Noordbroek is gecertificeerd en valt onder de landelijke dierenbescherming.

Vraag 3.
Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de
Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Overigens is het personeelsbeleid een eigen verantwoordelijkheid van het
Noordbroek. De Dierenbescherming is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden
ze niet bestaan. Het is bekend dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers en dat er regelmatig mutaties zijn.

Vraag 4.
Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijn-
en/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen
meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Antwoord
De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op het
arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee op gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet
geldt overal waar in loondienst of in opdracht wordt gewerkt. Ook voor bijzondere (beroeps)groepen,
zoals vrijwilligers, gelden arbo-regels.

Vraag 5.
Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren,
soort dieren, reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een
dier opgevangen wordt)?

Antwoord
Sinds 1 juli 2014 valt Het Noordbroek onder het Besluit houders van dieren. Hierin staan de wettelijke
bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of
fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding,
administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging. Uit de door het asiel bijgehouden
administratie moet blijken van wie de dieren afkomstig zijn met uitzondering van honden die al op
grond van de identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) zijn geregistreerd en met uitzondering van
zwerfdieren waarvan de herkomst onduidelijk is. Naast de gegevens van wie de dieren afkomstig
zijn, moeten ook het bewijs van inenting van honden en katten worden bewaard. Deze gegevens
moeten twee jaar worden bewaard vanaf het moment dat het dier niet meer in het asiel zit. Zo kan
door de handhavingsinstanties worden gecontroleerd op naleving van de verplichte inentingen
voor honden en katten en kunnen op basis van de gegevens van herkomst relevante handelsstromen
worden nagegaan. De gegevens hoeven niet te worden doorgestuurd naar de overheid.
Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van
de wettelijke taken van de gemeente.

Vraag 6.
Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar
zodat de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun
werk te doen?

Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag dient u contact op te nemen met de Dierenbescherming.

Vraag 7.
Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen
wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige
"personeel"?

Antwoord
Dat hebben de betreffende organisaties de gemeente niet meegedeeld.

Vraag 8.
Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Antwoord
Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance (op bepaalde tijden) slecht bereikbaar is.

Vraag 9.
Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de
Dierenambulance (ook 's nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de
Dierenbescherming zich niet aan het protocol van een 2-mans bezetting van de
Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de dienstdoende vrijwilliger
in gevaar?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Zie tevens het antwoord op vraag 4.
Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,


Almelo, 7 april 2017

Geacht college,

In uw raadsbrief d.d. 16 maart 2017 stelt u dat behoud van de historische gevellijn aan de
Parallelweg onhaalbaar is. Bureau Kleissen heeft u twee opties gegeven:
1. Als u nog iets betaald wilt krijgen voor de grond, moet u de gebouwen (laten) slopen.
2. Als u de gevels wilt behouden, moet u de grond en gebouwen nagenoeg gratis aan een
projectontwikkelaar weggeven.
Wij begrijpen dat u niet wilt kiezen voor optie 2. De gemeentelijke financiën laten dat niet toe.
Toch is optie 1 ook niet wenselijk. Naar ons weten ligt er geen concreet plan voor dit gebied. Het is
nog maar de vraag of u na sloop de grond wèl verkoopt voor een goede prijs. En wat de kwaliteit is
van hetgeen een projectontwikkelaar wellicht ooit op die plek bouwt. Ons motto is: niet slopen
zolang er geen plan is! U stelt dat sloop verdere verloedering voorkomt. Dat uitgangspunt heeft de
afgelopen 15 jaar diverse braakliggende veldjes veroorzaakt. Zijn die zo bevorderlijk voor de
ruimtelijke kwaliteit van Almelo? U maakt zich terecht zorgen over vandalisme, maar sloop (totale
vernietiging) lijkt ons daarvoor niet de juiste oplossing. Almelo verliest dan opnieuw een
karakteristieke gevellijn, die inmiddels ook zeldzaam geworden is. Niet zo lang geleden stonden
soortgelijke gevels nog langs de Ootmarsumsestraat (naast Deksels), maar die zijn ook gesloopt
voor een braakliggend veld.
Wij stellen een derde optie voor: de leegstaande panden aan de Parallelweg te verkopen als
klushuizen. Kent u dit concept?(*) Voorwaarde van een klushuis is dat kopers het opknappen (zelf
of laten doen) en er voor een bepaalde periode zelf blijven wonen (dit om speculatie en
huisjesmelkerij te voorkomen). Van de panden die nog in redelijke staat zijn, kunnen er steeds
twee samengevoegd worden. Zo ontstaan er 6 huizen, die u te koop aanbiedt aan particulieren
(yuppen, hipsters, wie dan ook) voor max. €50.000 per stuk.(**) Kopers krijgen zo voor weinig geld
veel ruimte om te wonen, werken, en creatief te zijn. Dit op een toplocatie bij het station.
Het is een investering in Almelo als creatieve stad. Zonder dat het de gemeente geld kost. En een
mogelijkheid om de historische gevels van de Parallelweg in ere te herstellen. Wat vindt u van dit
idee? Bent u bereid het een kans te geven?
Namens de fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks,

Met vriendelijke groet,

Michiel van Heek.
 

(*) De geschiedenis van het klushuis
Het beleidsidee "klushuis" is vanaf 2005 in diverse steden toegepast. Als ultieme poging om
verwaarloosde panden in kansarme buurten nieuw leven in te blazen. En met succes.
Achterstandsbuurten werden door een nieuwe populatie van jonge creatievelingen omgetoverd tot
hippe plekken. In de grote steden is het concept aan zijn eigen succes ten onder gegaan.
Ondanks de hoge prijzen ontstaat nu vaak een run op nieuwe klushuisprojecten. In Almelo hoeven
we daar voorlopig nog niet bang voor te zijn. Almelo is een ideale stad om dit idee toe te passen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klushuis

(**) Hoe komen we aan de prijs
van max. €50.000? Uit de raadsbrief begrijpen wij dat de Parallelweg €300.000 moet opbrengen.
Dit zijn immers de meerkosten voor een projectontwikkelaar bij behoud van de gevels, en om die
te compenseren zouden grond en huizen om niet (€0) verkocht moeten worden


Almelo 4 april 2017

Aan het college van B&W Almelo
Verzonden per mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl
 

Onderwerp: cumulatie van vragen
 

Geacht college,

Wij hebben kennis kunnen nemen van de brief die mw. Bolhuis aan u heeft geschreven, waarin
zij de verwevenheid, onafhankelijkheid en onduidelijkheid t.a.v. de financiële verantwoording en
verslaglegging van vier (welzijn)organisaties aan de orde stelt. Het betreft Scoop, De Nieuwe
Organisatie, maatschappelijk werk NT en de stichting Sociale Wijkteams.
Het bedrag dat er mee gemoeid is, is aanzienlijk.

Ook hebben wij de ontvangstbevestiging van de brief van mw. Bolhuis gelezen en tot onze verbazing
moeten constateren dat er 19 dagen extra nodig zijn om de vragen “adequaat” te beantwoorden.
We laten dat op ons indringen: 49 dagen om een antwoord te formuleren, wat is hier aan de hand?
Als alles reglementair geschiedt, is er niets aan de hand. In dat geval zijn er geen 49 dagen nodig
om een antwoord te kunnen geven. Kennelijk is er tijd nodig om het allemaal uit te zoeken, hetgeen
wil zeggen dat een adequaat inzicht ontbreekt.

Wij vrezen dus dat het deze kwestie niet op zich staat. Zoals bleek in het politiek beraad van
29 maart waar werd gesproken over het sociale beleid van de gemeente. Onder andere over Almelo
doet mee!

Er werden cijfers gepresenteerd en daarnaar gevraagd kon er geen verklaring worden gegeven over
het grote aantal onherleidbare vouchers.
In 2015 waren dat er 336 met een waarde van € 140.505,00. In 2016 waren dat er 64 met een waarde
van € 21.940,00 met een gemiddelde [voucher]waarde van respectievelijk € 418,17 [2015] en
€ 342,81 [2016]. Ondanks het feit dat het maximumbedrag van een voucher is bepaald op € 150,00.
Een zeer ruime overschrijding, zo kon door een ieder die aanwezig was worden geconstateerd.

Wij beperken ons in deze brief tot het constateren van de feiten en trekken daaruit een voorlopige
conclusie dat het in de uitvoering van het beleid niet goed gaat of dat de aangeleverde cijfers niet
deugen.
Wij zien ook overeenkomsten in deze casussen. Zo zijn de antwoorden ambtelijk noch bestuurlijk
niet paraat c.q. beschikbaar en de gemeente is partij in beide casussen.

Het is om die reden dat wij het wenselijk achten dat de vragen met betrekking tot de gang van zaken
worden onderzocht door een onafhankelijke externe accountant.

Wij zien uw bevindingen graag voor de behandeling van de perspectiefnota tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn.Almelo, woensdag 29 maart 2017

Onderwerp: vragen PvdA Almelo over overleg schuldhulpverlening

Geacht college,

Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal
organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht
van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben
geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit
overleg is vastgelopen. Wij hebben in dit verband de volgende vragen:

1. Wanneer is het traject schulddienstverlening begonnen?
2. Welke partijen zijn uitgenodigd voor dit traject en wat was de rolverdeling?
3. Welke opdracht hebben de partijen meegekregen?
4. Wat was de rol van de gemeente hierin?
5. Wat is de huidige stand van zaken van het traject?
6. Kunt u de rapportage die is gemaakt in dit traject naar de raad sturen?
7. Klopt het dat het overleg is vastgelopen? Zo ja: hoe komt dat?
8. Welke stappen worden de komende periode gezet in dit traject?

We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom
van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt.
We kijken dan ook met belangstelling uit naar de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA

Marjolein Wessels
Fractievoorzitter PvdA AlmeloAlmelo, 29-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid

Geacht college,
Op 01-07-2014 heeft de gemeenteraad van Almelo de kaders vastgesteld m.b.t. de Wet Markt
en Overheid. De wet kent enkele uitzonderingen waarop deze gedragsregels niet van toepassing
zijn, waaronder activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang. De
gemeenteraad heeft destijds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in het besluit bepaalde
economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang. Er is bijvoorbeeld
besloten dat verhuur en exploitatie van maatschappelijk vastgoed (waaronder dus ook de
wijkaccommodaties) een activiteit is die plaatsvind in het algemeen belang. Kort door de bocht,
de wet markt en overheid is niet van toepassing op de wijkaccommodaties.
Op 20-01-2017 heeft de gemeente Almelo een brief ontvangen van MFA Centrum ’t Dok, waarin
onder meer wordt gevraagd waarop exact de huurprijs is bepaald.
Op 21-02-2017, uw kenmerk UIT-1774439, schrijft u in uw beantwoording richting MFA Centrum
’t Dok: ‘Sinds de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid geld voor alle overheden de
gedragsregel dat niet onder de kostprijs verhuurd mag worden’.
Dit antwoordt is in strijd met de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat u in uw beantwoording volledig bent voorbijgegaan aan de kaders zoals
deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
2. Hoe denkt u in de toekomst te voorkomen dat kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld
worden ‘vergeten’ ?
3. Wat gaat u nu doen betreffende uw beantwoording?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 28 maart 2017Almelo, 26 maart 2017

Veel tumult over verlichte brug

VVD stelt dat het aanlichten van de ophaalbrug in het kader van religieuze feestdagen geen rol voor
de overheid is.
Er is tumult ontstaan over een groene, rode of blauwe brug. Tumult over het al dan niet verlichten van
de nieuwe trotse brug die is verrezen voor het stadhuis als startpunt van de aanleg van de waterboulevard
en de stadshaven in het Almelose centrum. De brug is namelijk voorzien van 2000 ledlampjes die het
kunstwerk, in de vorm van een ophaalbrug, in iedere gewenste kleur kunnen doen laten schitteren.
Een ware aanwinst voor de stad Almelo.

Wethouder van Wijk heeft zich recent uitgelaten richting de pers dat de brug tijdens het aanstaande
Suikerfeest een speciale kleur zal tonen. Hiermee wordt ingespeeld op het idee om de brug tijdens
speciale evenementen, herdenkings- en/of feestdagen in onze stad middels een passende kleur in te
zetten om het evenement of feestdag te vieren, dan wel te benadrukken.

Is het nu een verspreking van de wethouder?
Is het een onhandigheid van de wethouder?
Is de wethouder vergeten welke spanningen er momenteel zijn tussen de Nederlandse identiteit en de Islam?
Voor ons is het moeilijk inschatten wat er precies is gebeurd. De VVD vindt ten principale dat het niet aan
het stadsbestuur is om te bepalen welke religieuze feestdag belangrijk genoeg is om te accentueren met
de verlichting van de brug. Dat werkt onvrede en onverdraagzaamheid in de hand.
Dat de gebruikelijke, traditionele Nederlandse en Almelose feestdagen hier wel voor in aanmerking komen
is vanzelfsprekend. We zijn tenslotte in Nederland, in Almelo om precies te zijn.
Onhandigheid? Naïviteit? Dat zou kunnen. Maar laten we ons vooral realiseren dat partijen die bewust
verdeling en haat willen zaaien hier dankbaar gebruik van maken. Dit laatste moeten we met z’n allen niet
willen.

J. Pauwels
Fractievoorzitter VVD ALMELO


Mondelinge vragen PVA aan het college van B&W van Almelo tijdens de raadsvergadering op
4 april 2017

Betreft: verlichting Egbert Gorterbrug tijdens Islamitische feestdagen.

Voorzitter:
“Zaterdag werd bekend dat de feestverlichting op de Egbert Gorterbrug vaker aangaat. De gemeente
besloot daarbij om de feestelijke led verlichting van de nieuwe brug in de Egbert Gorterstraat ook aan
te doen tijdens islamitische feestdagen.Het antwoord is natuurlijk: islamisering.

De vragen:
Is het College van plan om op islamitische feestdagen de Egbert Gorterbrug feestelijk te verlichten?
De Islam heeft geen plaats op de kalender van Nederlandse feestdagen, waarom zou Almelo hier
een uitzondering op de norm moeten zijn?
Wat is de reden geweest om voor de islamitische feestdagen te kiezen en niet voor de meer
overeenkomende en minder confronterende Joodse en Armeense feestdagen?
De Turkse stad Denizli heeft onlangs de vriendschappelijk banden met partnerstad Almelo
doorgesneden. Is Almelo bezig met een charmeoffensief?
Het college denkt niet dat het verlichten van de brug gevoelig ligt bij de burgers van Almelo,
waaruit trekt het college deze misplaatste conclusie?
Is het college bereid  om voor het verlichten van de brug, een bindende referendum te houden zodat
de burgers van Almelo hier zeggenschap over hebben?, zo nee waarom niet?
Waarom trekt het college zich niets aan van het signaal dat de kiezers  gezien de uitslag van de
onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen in Almelo hebben afgegeven?

Partij Vrij Almelo (PVA)


Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de vondst van een nieuwe financier
voor de herontwikkeling van het oude stadhuis. Tot nu toe heeft deze ‘soap’, zonder dat er ook
maar iets is gebeurd, de Almelose samenleving € 300.000,- aan instandhouding gekost. En deze
kosten zullen toenemen, want het einde is nog niet in zicht. De VVD-fractie blijft voor wat betreft
de herontwikkeling van het oude stadhuis, net zoals ook de makelaars (zie TC Tubantia van
24 maart 2017), kritisch onder het motto:  ‘eerst zien, dan geloven’.
We zijn daarom erg benieuwd naar de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de
Leverink & Assen Groep en de gemeente Almelo. Er is immers nog géén overeenkomst gesloten.

1. Bent u bereid de conceptovereenkomst (al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen alvorens
deze gesloten wordt?

2. Op welke termijn verwacht u dat u er met Leverink & Assen uit bent en deze conceptovereenkomst
er ligt?

3 Bent u voornemens een realisatietermijn (door Leverink & Assen) én daaraan gekoppelde
ontbindingsvoorwaarde in de overeenkomst op te nemen (om zo te voorkomen dat herontwikkeling
net zolang op zich laat wachten als bijv. Fortezza, wat er overigens ook nooit kwam vanwege het
voorverhuur-vereiste)?

4. Heeft u al de hoogte van de bankgarantie bepaald? Zo ja, hoe hoog bedraagt deze? Zo nee,
wanneer komt hier meer duidelijkheid over?

5. Bent u bereid de bankgarantie, die door Leverink & Assen afgegeven zal moeten worden,
(al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘uitgangspunt is dat alle
nog komende gemeentelijke kosten worden vergoed en er daarmee sprake is van een kostenneutrale
ontwikkeling’.

6. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

7. Aangezien de verkoopprijs hetzelfde blijft (€ 125.000,-), op welke wijze denkt u deze kostenneutrale
ontwikkeling te bereiken?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘indien er alsnog onder de
sociale huurgrens wordt verhuurd is dit in strijd met de woonvisie en de gemaakte afspraken met
de woningbouwcorporatie die investeert in sociale woningbouw in de binnenstad en elders.
Garanties om dit te voorkomen zullen moeten worden meegenomen in de mogelijkheden die de
publiekrechtelijke (bestemmingsplan) en privaatrechtelijke (overeenkomst) weg bieden’.

8. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

In het ingediende plan van Hergebruik Gebouwen, waar het raadsbesluit d.d. 14 juni 2016 op
gebaseerd is, staat dat er sprake is van 34 huur- (€ 800 - € 1200) en 50 koopappartementen
(€ 175.000 - € 299.000). Tot onze verbazing lezen wij in de krant dat dhr. Assen ‘nog moet bekijken’
of de 85 appartementen in het oude stadhuis huur of koop worden.

9. Houdt u het college, in de onderhandelingen, vast aan de verhouding: 34 huur- (€ 800 - € 1200)
en 50 koopappartementen (€ 175.000 - € 299.000)? En zien wij dit terug in de conceptovereenkomst?

De VVD-fractie wil  (mocht de situatie zich voortdoen) niet geconfronteerd worden met onnodige
vertraging om tot sloop over te kunnen gaan, omdat alle pijlen nu op herontwikkeling zijn gericht.

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sloopprocedure als herontwikkeling van het
oude stadhuis toch niet van de grond komt?

11. Is het college nog steeds van mening dat het oude stadhuis géén monumentenstatus verdient?

12. Wordt er ambtelijk gewerkt aan de onderbouwing waarom het oude stadhuis géén
monumentenstatus verdient? Zo ja, wat zijn de vorderingen? Zo nee, gaat u hier alsnog mee bezig?

Graag zien wij uw beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft  de stichting Suver Nuver

Geacht College,

Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de toespraak die mevrouw H.Stegehuis
op 7 februari heeft gehouden in de raadszaal om te vragen of onze gemeente gereguleerd teelt van
cannabis alleen toe wil staan voor medicinaal gebruik.
De Tweede Kamer keurde onlangs de wet gedogen wietteelt goed maar in de eerste Kamer is
daar (nog) geen meerderheid voor. De PVA vindt het een schijnoplossing want het aannemen van
de wietwet is een slecht signaal naar jongeren en hele samenleving. Het is een schijnoplossing voor
het drugsprobleem in Nederland. De maatschappij zit vol verslaafden waar hun lange traject van
verslaving en carrière in de misdaad begonnen is met het gebruik van wiet en de teelt hiervan.
Daarentegen vinden wij dat ernstig zieke patiënten waaronder mevrouw H. Stegehuis in aanmerking
moeten komen voor medicinale cannabis (mediwiet). Uit onderzoek blijkt dat wiet uit coffeeshop
daar lang niet altijd aan voldoet. In de apotheek zijn verschillende soorten mediwiet te krijgen maar
die zijn te duur en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
In de verscheidene lokale media  lazen we over de opening van diverse vestigingen van de social
club die via de Stichting Suver Nuver gratis wietolie verstrekt voor medicinaal gebruik.
De social club is een stichting zonder winstoogmerk. Naar eigen zeggen verstrekken ze geen wiet,
maar extracten (olie, concentraat, zalfjes, e.d.) voor onder meer mensen met MS, de ziekte van Crohn,
epilepsie en kanker die baat zouden hebben bij de effecten van wietolie. Na de eerste gratis levering
hoopt de stichting op een vrijwillige kostendekkende donatie.
Medicinale wiet, om te roken, is in Nederland op recept verkrijgbaar. Het wordt gemaakt in Veendam
door Bedrocan. Volgens de patiënten gelden er strikte voorwaarden en als ze het al krijgen, wordt
het niet vergoed. Gezien de explosieve groei van het aantal social club leden/patiënten die in hun
pijnverlichting wordt voorzien door de producten, kunnen er vragen gesteld worden bij de effectiviteit
van het huidige beleid.
De medicinale wietolie maakte tot op heden geen deel uit van het integraal drugsbeleid. De social
clubs begeven zich op een grijs grensgebied, voldoen overduidelijk aan een vraag vanuit de markt,
opereren open en bloot in onze maatschappij, maar er is onduidelijkheid over de legaliteit/status
onder het gedoogbeleid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van de stichting Suver Nuver en de publiciteit daar omheen?
2. Wat is de visie van het college op de eventuele opening van een Almelose vestiging van de
Social club?
3. Wat zou daarbij  de inbreng van het college kunnen zijn?
4. Wat vindt het college in het algemeen, los van dit initiatief, van het verstrekken van medicinale
cannabisolie aan hulpbehoevende patiënten voor pijnverlichting open en bloot zonder winstoogmerk?
5. Zal het college deze nieuwe vorm van cannabis verstrekking aan klanten/patiënten, in dit geval
voor medicinaal gebruik, meenemen in zijn integraal drugsbeleid visie, zo ja waarom, zo nee
waarom niet.
6. Bent u van mening dat deze vorm van medicinale cannabisverstrekking openlijk besproken zou
moeten worden in de gemeenteraad, dat het negeren/ doodzwijgen van dit initiatief de taboo sfeer
in stand houdt. Zo nee, waarom niet?
7. De burgemeester van Leeuwarden zal zich in navolging van meerdere gemeenten sterk gaan
maken voor de social club in de komende VNG vergaderingen.  Zou u dat ook willen doen?
Zo niet, waarom niet?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,
Met vriendelijke groet,
Namens PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)MOTIE

Initiatiefnemer(s):     LAS, PvdA

Titel motie:    Voortvarend doorgaan met de Binnenstadsontwikkeling

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 21 maart 2017,
Constateert,

-           dat de raad de kaders voor de ontwikkeling van de binnenstad
heeft vastgesteld bij besluit van 17 februari 2015 en herzien bij besluiten
van 5 januari 2016 en 12 juli 2016.

Overweegt,

-         dat een voortvarende ontwikkeling van de binnenstad voorop staat.

-         dat uit de motie van 20 december 2016 en de behandeling in het
politiek beraad van 7 maart 2017 de grote betrokkenheid van de raad spreekt.

-         dat de resultaten van het gevraagde onderzoek zoals gepresenteerd
7 maart 2017, door een deel van de raad onvoldoende uitgewerkt werd
gevonden, er werd een nadere uitwerking gevraagd.

-         dat alhoewel de raad voortvarend aan de slag is met de
ontwikkeling van de binnenstad, hierbij de kansen en risico’s niet uit het
oog moeten worden verloren.

-         dat een nader onderzoek vertraging geeft  in de uitvoering
aanmerkelijke risico’s met zich mee kan brengen, te denken aan bijdrage
provincie en economische schade binnenstad.

-         dat Almelo niet over de financiële middelen beschikt om extra
uitgaven aan de binnenstad te doen.

-         dat Almelo, in de begroting, geen ruimte heeft voor extra
structurele lasten .

Draagt het college op,

-                      Voortvarend door te gaan met de
binnenstadsontwikkeling conform, maar ook beperkt tot, de hiervoor genomen
raadsbesluiten en daartoe al het nodige in het werk te stellen.

Gijs StorkBetreft: raad 21 maart agendapunten 8, 9 en 10

Verzonden d.d. 19 maart 2017
 

Geacht college, geachte mevrouw Van Wijk,

De Minimapartij is zeer teleurgesteld in de stukken rondom de huishoudelijke hulp en de verordening
zoals ze zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart 2017 (agendapunten 8, 9 en 10).
Wij hechten aan transparantie en willen u als college hier niet pas tijdens de raadsvergadering van
21 maart 2017 mee confronteren. Wij zouden graag zien dat de stukken van de agenda worden
gehaald en anders zijn wij genoodzaakt om tegen te stemmen. Hieronder onze motivatie.

Verordening (agendapunt 8)
De verordening is, naar mening van de Minimapartij, onvolledig en juridisch niet geheel correct.
Wij zijn bang dat we met het aannemen van de verordening de problemen groter gaan maken als dat
ze al zijn. De verordening en het raadsvoorstel amenderen lijkt ons niet zinvol gezien de veelheid aan
(technische) vragen die de Minimapartij heeft.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat een financiële verordening met de tarieven zoals die gehanteerd
worden in de WMO ontbreekt. Ook zijn deze niet toegevoegd in de verordening zoals deze nu bij de raad ligt
. De raad heeft budgetrecht en kan hiermee haar taak niet volledig uitoefenen. Conform recente
ontwikkelingen moeten de bedragen en tarieven vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)
Wij maken ons ernstig zorgen over uw voorgestelde verschuiving van de taken van een medewerker
OZL1/2/3 (begeleiding) naar de huishoudelijke hulp en van huishoudelijke hulp naar OZL1/2/3 (begeleiding).
U verschuift zorg van gekwalificeerde medewerkers naar niet gekwalificeerde medewerkers en andersom.
Zonder een goede borging. Immers aan huishoudelijke hulpen worden geen kwalificatie-eisen gesteld.
Wij hebben hier veel vragen over en zouden dit graag nader uitgelegd zien alvorens wij hier een JA tegen
kunnen zeggen. Ook willen wij borging van kwalificaties van huishoudelijke hulpen die ‘geupgraded’ moeten
worden. We hebben het over een kwatsbare doelgroep! Deze verschuiving heeft namelijk consequenties
voor zowel de medewerkers die nu helpende zijn als de vrijwilligers die wij hebben in onze gemeente. Om
nog maar te zwijgen van de kwalificatie die iemand moet bezitten wat hiermee volledig los gelaten worden
en een risico is voor de kwaliteit van zorg. Door de bezuinigingen die wij in het verleden hebben doorgevoerd
hebben veel huishoudelijke hulpen NIET de kwalificatie helpende. Het raadsvoorstel noemt de huishoudelijke
hulpen zonder deze kwalificatie onterecht helpende.

Beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)
Sinds augustus 2016 dringen wij als Minimapartij aan op een spoedige aanpassing van de regels rondom
de Huishoudelijke ondersteuning als gevolg van de uitspraak van de CrvB van 21 mei 2016. Hier zijn
diverse moties voor ingediend en vragen over gesteld.

Bij raadsbrief van 22 december 2016 heeft u aangegeven dat er eindelijk stappen zijn gemaakt rondom
de aanpassingen van de huishoudelijke hulp. Ook staat in deze raadsbrief dat u als college hier graag
met de raad het gesprek over aan wil gaan. In dit gesprek wilt u weten of en hoe de verordeningen en
beleidsregels aangepast moeten worden, de aanpassing naar modules. Dit gesprek heeft naar onze
beleving nooit plaatsgevonden en zijn wij geconfronteerd met een raadsvoorstel dat 21 maart 2017
wordt behandeld in de raad.

In genoemde brief geeft u ook aan dat de invoering en de nieuwe beleidsregels zo spoedig mogelijk
zal plaatsvinden. Het raadsvoorstel dat nu voor ons ligt koerst af op 1 januari 2018. De Minimapartij
verstaat onder zo spoedig mogelijk echt een eerdere datum.

Eindelijk staat de huishoudelijke hulp op de agenda (punt 10), echter zonder aanvullende stukken en
met drie raadsvoorstellen die alleen maar extra vragen en onduidelijkheden oproepen. Essentiele
informatie is niet met de raad gedeeld. Denk hierbij aan:
1. Rapportage: Wmo 2015 in uitvoering passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het
huishouden
2. Advies van Damste advocaten dat is ingewonnen
3. NDSN-rapport van Pels Rijcken dat is gebruikt
4. Rapport bureau HHM dat de basis is voor de nieuwe regels rondom de huishoudelijke ondersteuning

Tevens waren de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp niet toegevoegd, maar
wordt wel veelvuldig naar verwezen. Inmiddels zijn deze op verzoek van de Minimapartij geplaatst op Ibabs.

Verder is ons opgevallen dat, naast het ontbreken van essentiële informatie, de stukken zo zijn geschreven
dat een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgeven en dus koerst Almelo af op een extra tekort binnen
het sociale domein ter hoogte van dit bedrag. Zie hiervoor de dekking van de kosten voor de indicatiestelling.

In het dictum van het raadsvoorstel van de huishoudelijke ondersteuning wordt aangegeven dat wij een
besluit moeten nemen dat het beleidskader nader uitgewerkt mag worden met de modules. Maar met
het ontbreken van de eerder genoemde informatie geven wij een blanco cheque aan het college en voorzien
wij grote problemen. We weten niet waar we JA tegen zeggen en een beleidsregels is een stuk dat een
college bevoegdheid is. Hiermee geven wij de regie volledig uit handen. Ja een raad is kaderstellend,
maar dat kan ze alleen zijn als ze beschikt over volledige en juiste informatie.

Technische vragen
Voor de volledigheid in de bijlage technische vragen van de Minimapartij over verordening, huishoudelijke
hulp toelage en het beleidskader huishoudelijke ondersteuning. Wij zien deze graag beantwoord als u besluit
dat de stukken op de agenda blijven staan. Wij realiseren ons dat er mogelijk ook politiek getinte vragen
tussen staan. Dit is een bewuste keus omdat het ver voert om alle vragen tijdens de raad van 21 maart 2017
pas aan de orde te stellen als de raadsvoorstellen behandeld worden. Ons is te veel onduidelijk om op basis
van de nu bekende gegevens een goed besluit te kunnen nemen.

Conclusie
Haast is geboden, maar met het aannemen van deze drie stukken maken we de schade groter.
We nemen een besluit op stukken waarbij:
1. Voorbij gegaan wordt aan het budgetrecht van de gemeenteraad
2. Voorbij gegaan wordt aan gekwalificeerd en niet gekwalificeerd personeel en hiermee de kwaliteit van zorg
3. De raad is essentiële informatie onthouden
4. een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgegeven
5. een blanco cheque wordt afgegeven ten aanzien van de wijziging huishoudelijke ondersteuning

Het voorstel van de Minimapartij is dat u de genoemde stukken terugneemt en voor 1 mei 2017 komt met een
gedegen en goed onderbouwt stuk waar de raad op kan besluiten, inclusief de beleidsregels (zoals ook in
Enschede is gedaan). Tevens zien wij dan ook  graag dat de invoering uiterlijk per 1 mei 2017 zal plaatsvinden
en bij voorkeur eerder.

Alleen de bijlagen zijn aan de heer van Brink verzonden ter beantwoording van de vragen (zie raadskompas
van 17 maart 2017 verzonden om 16.29 uur waarin is aangegeven dat de technische vragen aan hem
verzonden kunnen worden). Deze begeleidende brief is niet aan hem doorgestuurd. Wij vinden het aan u
als college om te besluiten of deze brief ook wordt doorgezonden binnen het ambtelijk apparaat.
 

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis

Fractievoorzitter Minimapartij
 
 

Technische vragen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (agendapunt 8)

Raadsvoorstel
1. Op pagina 2 in de laatste alinea wordt gesteld dat er alleen gekeken hoeft te worden naar de eigen
bijdrage voor een gemiddeld en een modaal inkomen. Wat is het verschil tussen een gemiddeld inkomen
en een modaal inkomen en welke bedragen zijn hiervoor gehanteerd?
2. In de motie Stapelingseffecten staat dat gekeken moet worden naar de verlaging van de eigen bijdrage
voor ALLE doelroepen. Wat is de reden dat dit niet in het raadsvoorstel is opgenomen en kan dit voor de
raadsvergadering alsnog inzichtelijk gemaakt worden?
3. In de laatste alinea op pagina 2 worden verschillende percentages genoemd ten aanzien van de eigen
bijdrage en op pagina 3 staan grafieken, kunt u ons de gegevens doen toekomen waarin wij deze
percentages kunnen terugvinden. Staat dit in een rapport en kunt u ons deze doen toekomen?
4. De genoemde cijfers uit vraag 3 wijken af van de grafieken zoals gepresenteerd in het politiek beraad
van 26 november 2016. Wat is hier de reden van?
5. In het raadsvoorstel staat boven de tweede grafiek dat geen eigen bijdrage betaald moet worden en
onder de tweede grafiek dat deze is verlaagd. Wat is juist?
6. In de laatste alinea van pagina 3 staat aangegeven dat voor algemene voorzieningen geen eigen bijdrage
wordt geheven. De tendens is dat meer voorzieningen over gaan naar de algemene voorziening. Graag
zien wij een doorrekening van de daling van inkomsten aan eigen bijdrage als gevolg van deze beleidswijziging.
7. Kunt u de cumulatie van de eigen bijdrage nader uitleggen en hoe wordt hier mee omgegaan, ik denk dan
ook aan de HHT met haar eigen bijdrage.
8. Op pagina 4 staat dat het overgangsrecht is vervallen en dus niet meer is opgenomen, zijn alle klanten
overgeheveld?  En hoe zit dit met de oude CIZ-GGZ-C indicaties de mogelijk nog geldig zijn?
9. Op pagina 4 onder kopje 4 staat dat de verwachting aan lagere inkomsten ca. 0,4 miljoen euro bedraagt.
Kunt u ons aangeven hoe dit is berekend? Deze bedragen wijken namelijk af van de bedragen zoals genoemd
in het politiek beraad van 26 november 2016.
10. Op pagina 4 wordt aangegeven dat er de komende maanden meer duidelijkheid komt omtrent de eigen
bijdrage. Wanneer verwacht u deze?
11. Waarom is de financiële verordening (conform wet- en regelgeving moeten tarieven vastgesteld worden
door de raad, recente ontwikkelingen en budgetrecht van de raad) niet toegevoegd of zijn de bedragen niet
opgenomen in de verordening en slechts gedeeltelijk in de beleidsregel?
Verordening
12. Waarom is er geen toelichting toegevoegd? Of is de toelichting de beleidsregel en hiermee niet
gepubliceerd en vastgesteld door de raad?  Als een toelichting op de verordening was toegevoegd waren
vele van onderstaande vragen wellicht niet noodzakelijk.
13. Is de verordening gecontroleerd door een jurist? Kunt u ons zijn oordeel doen toekomen?
14. Artikel 1.1 en 2.1 lid 2: kan binnen de WMO geen individuele voorziening verstrekt worden?
15. Artikel 1.2 lid 2: klopt de conclusie dat een voorziening op grond van de Jeugdwet niet door de wijkteams
/ DNO geïndiceerd kan worden?
16. Artikel 2.1 lid 1 onder b: waarom wordt hier gesproken over handhaven in de maatschappij (beleidsregel
spreekt van samenleving) en verder in de verordening over deelnemen? Wat is het verschil?
17. Artikel 2.1 lid 2 sub c: deze bevat een limitatieve opsomming. Alles wat daar buiten valt kan dus geen
voorziening voor verstrekt worden. Dit valt onder niet noodzakelijk?
18. Artikel 2.1 lid 3 en artikel 2.2 lid 2: hoe verhoud zich dit tot de vrije keus voor aanbieder die een inwoner
heeft?
19. Artikel 2.3 lid 1: hoe wordt dit gecontroleerd, graag een concreet voorbeeld.
20. Artikel 2.3 lid 2: hoe verhoud zich dit tot het leveren van een maatwerk voorziening?
21. Artikel 3.1 lid 3: Kunt u dit nader duiden? Hiermee wordt de keuzevrijheid beperkt. Graag toelichten met
een voorbeeld.
22. Artikel 3.2 lid 2 sub a: klopt de constatering dat het tarief gelijk is maar dat aan de voorwaarden van de
gemeente als een jaarverslag controles, overleggen en bijvoorbeeld SROI niet voldaan hoeft te worden.
23. Artikel 3.3 lid 2: zijn hier al bedragen voor bekend en voor welke periode moet dit betaald worden? Wordt
hier een eigen bijdrage op geheven? In de beleidsregel wordt gesproken over instandhoudindgskosten.
24. Artikel 4.1 lid 1, 2 en 7: hier wordt gesproken over een bijdrage. Is dit extra naast de eigen bijdrage of
wordt de eigen bijdrage bedoelt of nog iets anders?
25. Artikel 4.1. lid 2: waarom telt de leefeenheid niet mee?
26. Artikel 4.1 lid 3 sub b: waarom wordt hier gesproken over toekennen en niet verstrekken? Dit is een
essentieel verschil.
27. Artikel 4.1 lid 4: hier wordt gesproken over het gebruik maken van een voorziening. Wat als deze is
afgeschreven, moet dan nog steeds betaald worden? Welke bedragen worden gehanteerd en voor welke
periode?
28. Artikel 5.1 lid 2: waarom wordt hier de financiële tegemoetkoming niet meer genoemd?
29. Artikel 6.1 lid 3: kunt u hier een voorbeeld van geven?
30. Artikel 7.1 lid 1 sub c, d en e: kunt u concreet aangeven wat redelijk is?
31. Artikel 7.2 lid 3: wordt hiermee de Jeugdwet bedoelt?
32. Artikel 7.3 lid 2 en 7.4 lid 2: wordt hier de WMO 2015 mee bedoelt? Zo ja, wat als het Jeugdwet
betreft?
33. Artikel 7.6 lid 2: moeten ALLE calamiteiten gemeld worden?
34. Artikel 9.1 lid 1: is per abuis het woord ‘inwoner’ hier vervallen?
35. Artikel 9.1 lid 3: wie zijn ingezetenen?
36. Zijn alle beleidsregels waar naar wordt verwezen inmiddels gereed? Wij doelen op de beleidsregels
genoemd in artikel 7.2 lid 2, artikel 7.6 lid 1, artikel 7.6 lid 4, artikel 8.1, artikel 9.1 lid 4
Technische vragen Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)

37. Waar komen de kosten van de evaluatie van 60.000 euro vandaan, graag motiveren.
38. Waar komt het bedrag van 150.000 euro vandaan, graag motiveren
39. Klopt de conclusie dat het voorstel is:
a. HHT voortzetten maar met uitbreiding van taken voor de helpende
b. HHT evalueren ad 60.000 euro
c. Initiatieven voor zorg en werkgelegenheid ondersteunen ad 150.000 euro
40. Als het antwoord op vraag 39 juist is, klopt het dan dat in totaal een bedrag van 1.778.000 euro
beschikbaar is voor 2017, 2018 en 2019 (592.000 euro per jaar)?
41. Zien wij het juist dat van het resterende bedrag van vraag 40 (1.778.000 euro) ook een bedrag
van 353.000 euro in mindering wordt gebracht voor de HO indicaties en hiermee het budget komt
op 1.425.000 euro voor 2017, 2018 en 2019 (475.000 per jaar)?
42. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u afgesproken
met de aanbieders?
43. Pagina 3 wordt gesproken over de eigen bijdrage, is hier ook gekeken naar de cumulatie van
eigen bijdragen?
44. Pagina 4 maakt concreet dat de helpende meer moet gaan doen. Welke besparing wordt
verwacht door OZL1 / OZL2 / OZL3 in te laten zetten binnen de HHT?
45. Verschuiven en uitbreiden van de taken van OZL1 / OZL2 / OZL3 naar HHT heeft ook gevolgen
voor de verschuiving van vrijwilligers naar HHT, graag duiden met cijfers.
46. Wanneer is de evaluatie gereed (pagina 4)?
47. Waar zijn de cijfers van de extra banen op gebaseerd? Graag onderbouwen.
48. Waaruit blijkt dat de regeling succesvol is (pagina 5)?
Technische vragen beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)

Raadsvoorstel
49. Op pagina 1 onder de samenvatting moet het woord ‘ontvangen’ niet vervangen worden door
‘nodig hebben’?
50. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u bij de
aanbesteding ingekocht?
51. Pagina 2: wie kan en mag een objectief en onafhankelijk onderzoek uitvoeren?
52. Pagina 2: kunt u de bedragen voor de kosten van de herindicatie nader onderbouwen?
53. Zien wij het juist dat deze kosten betaald worden uit de gelden van de HHT?
54. Pagina 3: is de interpretatie juist dat de aanbieder samen met de klant het aantal uren blijft bepalen?
55. Pagina 3: wat is het verschil tussen een ondersteuningsbehoefte en het te bereiken resultaat?
56. Pagina 3 onder 4.1: begrijpen we goed dat we gaan indiceren naar de toekomst toe bij de
herindicatie?
57. Pagina 4 onder 1.1: is alleen de wasverzorging nog onduidelijk? En klopt onze conclusie dat het
toevoegen / aanpassen van de wasverzorging de enige wijziging is?
58. Pagina 5: Wordt er straks geïndiceerd op basis van een soort handleiding / protocol? Moet de
raad dit vaststellen? Zo ja, waarom is dit niet bijgevoegd?
59. Kunt u een concreet voorbeeld geven van de situatie nu en situatie straks om een beeld te
krijgen van de daadwerkelijke veranderingen, deze worden ons niet duidelijk uit het raadsvoorstel.Minimapartij zegt Nee tegen nieuwe regels Huishoudelijke Hulp

Het college wil dat de raad deze dinsdag instemt met de nieuwe beleidsregels om onder meer de
huishoudelijke hulp in lijn te brengen met de wet. Vorig jaar besliste de Centrale Raad van Beroep
dat het indicatieproces van Samen14 (waaronder Almelo) voor huishoudelijke hulp niet deugt.
Het bikkelharde “Tegen”, dat de Minimapartij dinsdag gaat uitspreken mag meer dan opvallend worden
genoemd. Juist deze partij hamerde er het afgelopen jaar continue bij het college op om op te schieten
en met goede voorstellen te komen.
De drie voorstellen voor huishoudelijke hulp, wmo en huishoudelijke hulp toelage die nu op tafel liggen,
deugen volgens de Minimapartij alle drie voor geen meter. Er zijn tal van juridische gebreken op te
sommen. Er wordt vier ton dubbel uitgegeven en het college verwacht dat huishoudelijke hulpen ook
administratieve taken op zich neemt, zonder dat het college hier waarborgen of kwalificaties aan verbindt.
Daarbij, zo stelt de Minimapartij, onthoudt het college de gemeenteraad essentiële informatie om goede
beslissingen te kunnen nemen.
Lieneke Bolhuis, de fractievoorzitter van de Minimapartij, roept het college op om deze maandag en
dinsdag nog even goed naar de stukken te kijken en zelf te constateren dat het college de voorstellen
beter kan intrekken. “Liever nu nog een maandje uitstel, dan dit broddelwerk waar niemand kaas van
kan maken”, aldus Bolhuis. Als het college de voorstellen niet voor de vergadering intrekt, dan zal Bolhuis
de andere partijen overtuigen om de voorstellen als niet besluitrijp te bestempelen of, als het college ze
toch in stemming wil brengen, tegen te stemmen. “Met pijn in het hart”, aldus Bolhuis. “Maar we helpen de
inwoners niet met een nog slechter Wmo-beleid”Vragen voor de raadsvergadering van 23 maart 2017

Gebruikers OZB bij leegstand

Ondernemers die eigenaar zijn van een pand betalen zoals iedereen OZB. De huurder betaalt ook OZB
maar alleen voor het gebruik. Als een pand leegstaat betaalt de eigenaar geen OZB als gebruiker.
Wordt een leegstaand pand echter voor het oog keurig ingericht zonder dat er handel in plaatsvindt dan
wordt de eigenaar wel aangeslagen voor gebruik. Daar hebben wij klachten over ontvangen van
ondernemers die het aangaat. Een woordvoerder van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wist
ons uit te leggen dat het kadaster de bron is waarop de eigenaren OZB moeten betalen. Bij leegstaande
panden wordt fysieke controle uitgevoerd en het maakt dan voor het GBT niet uit of er sprake is van
daadwerkelijke verhuur of visuele inrichting. In dat laatste geval krijgt de eigenaar de rekening gepresenteerd.
“Zo zijn de landelijke normen”, aldus een woordvoerder.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat als een eigenaar van een winkelpand wordt geconfronteerd met leegstand
het een goede daad is dat het pand dan zo wel voor het zicht ordentelijk wordt ingericht?
2. Dat het als onrecht voelt dat een eigenaar dan dubbel wordt gestraft voor zijn goede daad: hij krijgt geen
huur, maar moet opeens wel opdraaien voor de gebruikers OZB?
3. Is het inderdaad een landelijk geldende norm?
4. Moet dan bijvoorbeeld de eigenaar van de voormalige Wereldwinkel ook de OZB voor gebruikers betalen
of doorberekenen aan de politieke partijen die tijdelijk gebruik hebben gemaakt van dat pand? Of bijvoorbeeld
ook de eigenaar van het huis van Sinterklaas?
5. Is die norm wetgeving of mogen we daar als gemeente een eigen beleid op voeren?
6. Bent u in dat laatste geval bereid om daar inderdaad eigen beleid op te voeren en af te wijken van de door
het GBT voorgelegde landelijke norm?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Stadsbank

Verzonden d.d. 15 maart 2017
 

Geacht college,

Verschillende gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om de ‘woekerrentes’, die Stads- en Kredietbanken
bij met name  minima in rekening brengen, te verlagen. Den Haag verlaagde het tarief van 11,5% naar 2,3%.
Verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen hebben deze hoge ‘woekerrente’ ter sprake gebracht
tijdens het Politiek Beraad over het minimabeleid. Ook de Kliënten Raad Almelo heeft diverse keren
opgeroepen tot verlaging van de ‘woekerrente’.

De Minimapartij is samen met de Klienten Raad Almelo (KRA) verbaasd over de hoge rentes die de
Stadsbank Oost Nederland rekent en over de oorverdovende stilte hierover vanuit het College. De Minimapartij
hecht grote waarde aan een goed minimabeleid. Het is een zeer belangrijke overheidstaak om mensen die het
moeilijk hebben te ondersteunen. We moeten minima helpen en daarbij past het niet om enorme rentes te vragen.
De Minimapartij heeft daarom de volgende vragen.
1. Is het College eens met het gegeven dat de rente voor leningen bij de Stadsbank voor minima en mensen
met schulden onevenredig hoog is in vergelijk met de rente die gemiddeld wordt betaald en waar de gemeente
zelf voor kan lenen?
2. Waarom is het rentetarief veel hoger dan de Gemeente Almelo zelf in rekening brengt bij derden,
bijvoorbeeld Heracles?
3. In hoeverre vindt het college een lening met een dergelijke woekerrente passend als (goedkoopst adequate)
voorliggende voorziening, zoals wordt gesteld bij de bijzondere bijstand?
4. Het Nibud heeft een risicometer ontwikkeld. Bij een lening van 500 euro, af te lossen over 36 maanden, geeft
de risicometer als uitslag: “Met deze lening bent u niet meer in staat de noodzakelijke uitgaven voor uw
huishoudsituatie zoals de woonlasten, voeding en kleding te betalen. Voor leuke dingen is al helemaal geen
financiële ruimte meer.” De vraag die hierbij opkomt is: Hebben minima volgens het college wel voldoende
financiële draagkracht voor een rentedragende lening en hoe verhoudt zich dat tot het Nibud-advies?
5. Is het College bereid net als andere gemeenten te onderzoeken of de maximale te betalen rente voor
leningen bij de Stadsbank Oost Nederland (met terugwerkende kracht) omlaag kan en hierbij haar maximale
beleidsinvloed aan te wenden om dit binnen de GR samen met de andere gemeenten te realiseren?
6. Hoeveel leningen (aantal en volume) staan bij de Stadsbank Oost Nederland open onder Almelose inwoners?
7. Hoeveel van deze leningen worden niet of niet geheel terugbetaald, bijvoorbeeld vanwege de hoge rente en
kan onderzocht worden hoeveel hiervan mogelijk wel terugbetaald kan worden als de rente flink omlaag gaat?
8. Wat zijn de eventuele consequenties voor de begroting van de Stadsbank Oost Nederland bij een forse
verlaging  van de berekende rente zoals  bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet?
Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij 


Aan: Raadsgriffie; bestuursecretariaat@almelo.nl
Onderwerp: SPOED !!! Betreft mobiliteitsplan Noord Oost

De fractie Lokaal Almelo Samen heeft hedenavond 14-03-2017 geconstateerd dat
er een bijeenkomst heeft plaats gevonden betreffende het Mobiliteitsplan
Noord Oost, plan C, waarbij betrokken inwoners waren uitgenodigd om hun
mening te geven over het plan.

De gemeenteraad was niet op de hoogte van deze bijeenkomst. De betrokken
inwoners hebben volgens onze informatie veel vragen gesteld en opmerkingen
geplaatst.

Vragen:

1) Waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht en uitgenodigd, dit
terwijl dit onderwerp zeer gevoelig ligt?

2) Wie zijn er uitgenodigd?

3) Heeft dit overleg gevolg voor het raadsvoorstel van 21 maart aanstaande?

Graag zien wij de beantwoording met spoed tegemoet, doch echter ruim voor 21
maart aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Louis Kampman (raadslid Gemeente Almelo)


Almelo, 13 maart 2017

Aan: College van B&W
Van: Arjen Maathuis, raadslid
Betreft: schriftelijke vragen ‘proef ondergronds afvalinzameling’

Geacht college,

De VVD staat achter de ambitie om zoveel mogelijk afval te scheiden, maar vindt het onverkoopbaar om
inwoners te vragen dit te doen terwijl dit tegelijkertijd niet resulteert in een lagere afvalstoffenheffing
(dat is de heffing die elke Almeloër jaarlijks betaald voor het inzamelen en verwerken van afval). De
afvalstoffenheffing is daarentegen ten opzichte van 2016 weer gestegen (bijlage 2).

Het ondergronds inzamelen van restafval vindt de VVD op dit moment een stap te ver; zeker als de inwoner
dit niet terugziet in de portemonnee. Daarom vroegen wij wethouder Cornelissen (SP) via het Almelopanel te
onderzoeken hoe Almeloërs denken over het verder doorvoeren van omgekeerde afvalinzameling en dan
specifiek over het ondergronds inzamelen van restafval.

Tot onze stomme verbazing lazen we vorige week in de TC Tubantia (bijlage 1) dat ‘de proef van Twente
Milieu de door de politiek gevraagde duidelijkheid moet verschaffen’. Maar dat was niet afgesproken!
Wethouder Cornelissen zegde toe eerst een enquête uit te zetten: ‘daarna zien we weer verder’.

De Almelose VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Heeft u de enquête al uitgevoerd?
a. Zo ja, wat waren de uitkomsten en hoe gaat u hiermee om?
b. Zo nee, wanneer gaat u dit doen en op welke wijze? En wat is de reden dat Twente Milieu, voordat de
enquête is uitgevoerd, met deze proef start?
2. Weet u inmiddels al hoeveel het eventueel invoeren van het ondergronds inzamelen van restafval gaat
kosten en wat het financieel oplevert?

De VVD-fractie heeft vorig jaar september een werkbezoek gebracht aan Riwald Recycling. Directeur
Ewald Huzink gaf aan dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding snel gaan en
dat nascheiding (door een bedrijf) inmiddels efficiënter en effectiever is dan bronscheiding (door de inwoner).

3. Wat is de opvatting van uw college hierover? Bent u het eens dat nascheiding een beter alternatief is
om tot de doelstelling van 50 kg restafval te komen?
a. Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het huidige beleid?
b. Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders)

Geacht college,

In 2015 hebben het kabinet en de decentrale overheden afspraken gemaakt om de problemen die
voortvloeien uit de asielstroom, gezamenlijk op te lossen. Uitgangspunt van dit akkoord is een sluitende
aanpak voor de hele keten (opvang, huisvesting, integratie en werk).

Het Rijk heeft miljoenen beschikbaar gesteld om wat er is afgesproken in het Bestuursakkoord uit te
kunnen voeren. Er is dus geld voor de gemeenten. De gemeente moet zich wel houden aan de
voorschriften van het Rijk om van dat geld gebruik te mogen maken. We ontvangen minder geld als we
minder statushouders huisvesten dan onze taakstelling. Aan de andere kant maken we, of we de
taakstelling halen of niet, sowieso kosten voor huisvesting en het verstrekken van uitkeringen.

Er vestigden zich vanaf 2014 meer vergunninghouders dan op basis van de taakstelling verplicht was
voor de gemeente Almelo.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Hoeveel statushouders telt de gemeente Almelo op dit moment?

Vraag 2.
Wat is de taakstelling voor de gemeente Almelo in 2017? Hoeveel statushouders zijn er in 2016
gehuisvest?

Vraag 3.
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hoeveel  worden er op dit moment
geholpen aan woonruimte?

Vraag 4.
Zet het gemeentebestuur zich in voor de huisvesting van extra statushouders? Heeft de gemeente
ooit ergens uitgesproken dat zij vindt dat zij teveel statushouders moet huisvesten en dat dat beter
elders kan gebeuren?

Vraag 5.
Hoeveel (procenten) van het aantal statushouders zijn moslim en hoeveel zijn er christen? Zijn er
signalen dat er spanningen zijn tussen christenen en moslims?

Vraag 6.
Wat doet de gemeente om een langere wachtlijst voor andere woningzoekenden te voorkomen?
Krijgen statushouders voorrang bij toewijzing sociale huurwoning op mensen die al langer
ingeschreven staan?

Vraag 7.
Hoe worden de woningen toegewezen? En hoe gaat het verder als de statushouder een woning
toegewezen heeft gekregen?

Vraag 8.
Hoeveel (Euro)krijgt een vluchtelingengezin (alleenstaande) om hun/zijn
toegewezen huis in te richten? Gaat het om een lening?

Vraag 9.
Hoe verloopt de integratie van de statushouders? Wat wordt er voor statushouders geregeld op
gebied van werk, onderwijs, zinvolle dagbesteding etc.?

Vraag 10.
Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Almelo betreft de vluchtelingenproblematiek?
(dus ook t.b.v. asielzoekers en ongewenste vreemdelingen) Gaan de gemeentelijke belastingen
omhoog om alle kosten te kunnen blijven betalen?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

Namens PVA, Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 09-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Collegevoorstel C4.1.1BW (BO5513)oninbaar verklaren vordering

Geacht college,

In de besluitenlijst van het College d.d. 28 februari 2017, staat een Collegevoorstel dat voorstelt
een vordering á € 184.800,- uit 2008 op Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst oninbaar te
verklaren.
De gemeente Almelo spreekt tevens over een bedrag van € 87.831,- aan energielasten. Dit
Collegevoorstel roept bij ons nogal wat vragen op. Zover wij terug kunnen lezen was er bijvoorbeeld
ten eerste sprake van een factuur voor energielasten van € 110.000,- . En de gemeente Almelo
bracht deze bij de stichting in rekening, maar deze werd door de stichting betwist. Aanleiding
hiervoor was het feit dat de stichting niet de enige huurder van De Schelf was, maar bijvoorbeeld
ook Scoop, de bibliotheek, de kerk, de peuterspeelzaal, etc… Het verzoek van de stichting aan
de gemeente Almelo om de energierekening duidelijker te specificeren werd door de gemeente
Almelo geweigerd. Nog vreemder wordt het als wij nu lezen dat het totaalbedrag van de oninbaar
verklaring veel hoger ligt dan alleen de energierekening.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Almelo zulke immens grote rekeningen open heeft staan
richting een stichting?
2. Heeft de gemeente Almelo nog meer van dit soort invorderingen open staan?
3. Hoe is het mogelijk dat de vordering van de gemeente Almelo voor een groot deel betrekking
heeft op energielasten van een wijkaccommodatie?
4. Heeft de gemeente Almelo destijds facturen van de energie zitten voor te financieren voor de
stichting?
5. Waarom heeft de gemeente Almelo destijds niet de energierekening evenredig verdeeld onder
alle huurders/gebruikers van de wijkaccommodatie?
6. Heeft de gemeente Almelo nog getracht dit alsnog te doen, en zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het mogelijk dat het totaalbedrag waar nu over gesproken worden veel hoger is dan de
vordering die destijds open stond?
8. Waar heeft het overige bedrag betrekking op?
9. Is de gemeente Almelo destijds niet financieel gecompenseerd door de curator?
10. Hoe is het mogelijk dat 8 jaar na dato, plotseling dit dossier boven water komt? Hoeveel
lijken liggen er nog meer in de kast?
11. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking tot dit dossier, waaronder het faillissementsverslag van de Rechtbank.

Namens de fractie LAS,
Louis KampmanAlmelo, 14-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: betreft handelswijze GGN incasso en Menzis.

Geacht college,

Er bereiken ons van verschillende kanten geluiden dat mensen in Almelo steeds verder in de
financiële problemen komen door de handelswijze waarmee Menzis en GGN openstaande
schulden innen. Het inlossen van schulden wordt onmogelijk gemaakt, doordat Menzis alles
in kleine dossiers aanlevert aan GGN en GGN voor al deze dossiers een apart dossiernummer
aanmaakt en vervolgens boven op elk dossier 40 euro incassokosten en rente rekent.
Zo komt het dus voor dat verschillende mensen enorme rekeningen ontvangen van GGN.
Alleen al afgelopen week zijn ons 2 zaken bekend waarin GGN op 1 dag iemand 20 en de
ander 24 vorderingen heeft gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Rekent u zelf maar
even uit hoeveel extra kosten er dan door GGN bovenop de schulden wordt gezet. Resultaat is
dat mensen ondanks dat zij elke maand een bepaalde aflossing betalen aan GGN toch met
openstaande schulden blijven zitten. Zij zitten immers alleen incassokosten af te lossen en de
kas van GGN te spekken. Ook de stadsbank kan vaak niets betekenen voor deze mensen
vanwege het feit dat deze mensen ook vorderingen van de belastingdienst hebben lopen.
Deze mensen belanden dus tussen wal en schip en komen steeds dieper in de problemen.
Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de  volgende  vragen:
1. Is het mogelijk om in Samen 14 verband in gesprek te treden met Menzis en de mogelijkheid
te opperen, om de schulden van 1 schuldenaar bij Menzis als 1 dossier per jaar of half jaar aan
te leveren aan GGN.
2. Zou u ons op de hoogte willen houden betreffende de resultaten van dit gesprek.
3. Indien de resultaten tot niets leiden met Menzis, welke mogelijkheden zijn dan te bedenken
om deze mensen alsnog te helpen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Minimapartij wil duidelijkheid over stichtingenkwartet

Bij een besteding van 6,4 miljoen euro hoort een degelijke verantwoording. De Minimapartij heeft
vragen bij de door het college verstrekte verantwoording over dit bedrag over 2015. Vooral het
gebrek aan transparantie over de vier betrokken stichtingen (Scoop, Maatschappelijk Werk
noord west Twente, de Sociale Wijkteams Almelo, DNO) is opvallend en teleurstellend.
De Minimapartij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Toelichting:
Bijna 6,4 miljoen euro gaf de Gemeente Almelo in 2016 uit aan de stichtingen Scoop,
Maatschappelijk Werk noord west Twente en de Sociale Wijkteams Almelo. Daarvan is in
de loop van het jaar ruim 3 ton in porties als aanvullende subsidie verstrekt. Een vierde stichting,
DNO (De Nieuwe Organisatie) voert het bestuur en beheer over de drie stichtingen, die volledig
zelfstandig zijn en onafhankelijk van elkaar moeten opereren.
Op basis van de jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2015 van Scoop, MWnwT en de
wijkteams heeft de Minimapartij ernstige twijfels over de onafhankelijkheid van deze drie stichtingen.
De rapporten ademen een sfeer uit van onderlinge verwevenheid, waardoor de onafhankelijkheid
van elkaar in het geding kan zijn. Zo had Stichting Sociale Wijkteams Almelo eind 2015, volledig
buiten het zicht om van de gemeenteraad,  een schuld bij Stichting Scoop van bijna anderhalf
miljoen euro. Ook zijn de jaarverslagen van de stichtingen bijna volledig identiek en gaan ze vooral
over Stichting DNO. Ondanks meerdere verzoeken van de Minimapartij kon het college geen
jaarrekening van DNO overleggen omdat DNO volgens een woordvoerder van de gemeente geen
subsidierelatie met de gemeente zou hebben.
Transparantie en eenvoud staan hoog in het vaandel van de Minimapartij. De situatie rond DNO,
Scoop, MWnwT en de wijkteams leidt tot veel vraagtekens bij de Minimapartij. Daarom stelt zij,
bij monde van fractievoorzitter Lieneke Bolhuis, vragen aan het college. Naast een uitleg over de
juridische structuur en de onderlinge verwevenheid wil de Minimapartij ook weten of de
subsidiebedragen niet zo hoog zijn dat de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn.


emeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen DNO cs

Verzonden d.d. 5 maart 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de jaarrekeningen van de wijkteams, Maatschappelijk werk en Scoop
die de Minimapartij heeft mogen ontvangen, in combinatie met uw beantwoording van de
motie Financieringsstromen DNO hebben wij de volgende vragen.

Jaarrekening 2015 Scoop Welzijn
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Scoop Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Scoop Jaarverslag 2015”,
vergezeld van het logo van Scoop, handelt verder alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt
heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Scoop niet eens op voorkomt, behoudens
vermelding in de voetnoot.
1. Kan het college vertellen of dit stuk het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Scoop
Almelo (ingeschreven bij de KvK onder nummer 08141575) is of van Stichting DNO
(ingeschreven bij de KvK onder nummer 59494271)?
2. Kan het college aangeven op welke manier het de lezer duidelijk kan worden over welke
rechtspersoon dit jaarverslag met jaarrekening handelt?
Op pagina vijf staat bij punt twee dat er sprake is van “de holding”.
3. Kan het college juridisch onderbouwen hoe er bij een stichtingstructuur sprake kan zijn
van een holding?
4. Hoe kan Stichting Sociale Wijkteams Almelo als zelfstandig rechtspersoon binnen deze
“holding” worden opgenomen?
5. Als dit stuk het jaarverslag van Stichting Scoop is, waarom wordt er dan melding gemaakt
van Stichting Sociale Wijkteams Almelo? Is dit juist? Zo ja of zo nee, graag juridisch onderbouwen.
De pagina’s 5 tot en met 17 gaan alleen maar over De Nieuwe Organisatie. Pagina 18 en
19 over de vier stichtingen DNO, Scoop, MWnwT en Sociale Wijkteams Almelo. Vanaf pagina 20
gaat het alleen maar over Scoop.

Wederom de vraag:
6. van welke organisatie is dit stuk het jaarverslag c.q. de jaarrekening?
7. Hoe kan er sprake zijn van “dochterstichtingen” (pagina 9) al er geen sprake is van een
holdingstructuur zoals dat wel kan bij BV’s en NV’s?
Dan de jaarrekening (vanaf pagina 43). Hoewel het niet is vermeld, wekken de gegevens de
indruk dat ze betrekking hebben op Stichting Scoop Almelo.
8. Is dit juist? Zo nee, over welke organisatie gaat het dan wel?
Op pagina 44 valt als eerste de riante kaspositie op: ruim 2,5 miljoen euro aan liquide
middelen. Maar meer opvallend is de “rekening courant groepsmaatschappijen”. We zullen
hier maar niet de vraag stellen of dit een juiste benaming is, wel willen we het volgende weten:
9. Bovenaan pagina 44 en pagina 45 staat “geconsolideerd”. Welke entiteiten zijn in de balans
en de resultatenrekening geconsolideerd?
10. Speelt Scoop (of een andere organisatie als dit niet de jaarrekening van Scoop is) hier
voor bankiertje en financiert zij andere zelfstandige rechtspersonen?
11. Zo ja, heeft Scoop voor deze activiteiten een bankvergunning?
12. Bij de jaarrekening ontbreekt de toelichting op de balansposten en de onderdelen van
de resultatenrekening. Wilt u ons een specificatie doen toekomen van de balansposten
“rekening courant groepsmaatschappijen” zoals die bij vlottende activa en de kortlopende
schulden zijn opgenomen?

Jaarverslag Maatschappelijk Werk noord west Twente
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Maatschappelijk Werk noord west Twente
voor Algemene en Levensbeschouwende Hulpverlening en Stichting DNO twee zelfstandige
rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Jaarverslag Maatschappelijk Werk
noord west Twente 2015”, vergezeld van het logo van MWnwT, handelt verder alleen maar
over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam MWnwT niet eens
op voorkomt, behoudens vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 tm 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat
is een herhaling van zetten.

Jaarverslag Sociale Wijkteams Almelo
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Sociale Wijkteams Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Sociale Wijkteams
Jaarverslag 2015”, vergezeld van het logo van Sociale Wijkteams Almelo, handelt verder
alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Sociale
Wijkteams één keer in voorkomt, en vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo en het MWnwT. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 t/m 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat is
een herhaling van zetten.

In de jaarrekening van Scoop staat op pagina 44 een schuld (rekening courant groeps-
maatschappijen) van maar liefst 1.470.041 euro. Ditzelfde bedrag vinden we aan de debetzijde
terug op pagina 34 van de jaarrekening van de Sociale Wijkteams Almelo.
13. Klopt het dat Scoop op 31 december 2015 een schuld had van 1.470.041 euro aan de
Sociale Wijkteams Almelo? Zo nee, hoe zit dit dan?
14. Hoe is deze schuld ontstaan en hoe verhoudt zicht tot de prestatiecontracten zoals deze
met Scoop en de Sociale Wijkteams zijn afgesloten?

Jaarverslagen algemeen
Uit de jaarverslagen komt naar voren dat er feitelijk één organisatie is met drie takken van sport.
Tussendoor wordt nog wel vermeld dat ook de Stichting VOKA vanwege de geringe omvang
integraal is opgenomen.
De indruk die de jaarverslagen wekken is er één van onderlinge verwevenheid.
15. Deelt het college deze indruk? Zo nee, waarom niet?
16. Hoe is de onafhankelijkheid tussen de vier stichtingen geborgd?
17. Waarom is er geen jaarrekening van Stichting DNO?

Scoop biedt onafhankelijke cliëntondersteuning.
18. Almelo Sociaal krijgt subsidie om de cliëntenondersteuning vorm en inhoud te geven.
Krijgt Scoop hier ook geld of subsidie voor? Zo ja, kunnen ook andere organisaties hier een
bijdrage voor krijgen?
19. Hoe onafhankelijk is een cliëntondersteuner van Scoop als Scoop de grootste schuldeiser is
van de Stichting Sociale Wijkteams Almelo en hoe is de onafhankelijkheid geborgd?

In 2013 heeft de Rekenkamer een onderzoek gehouden naar budgetsubsidiëring en prestatie-
contracten. Hierin is onder andere de subsidierelatie met Scoop beoordeelt. Op pagina 43 van
dit rapport staat:
“Opvallend is dat er naast hetgeen in het contract is opgenomen, jaarlijks nog weer extra
(incidentele) subsidies worden verstrekt, waarop het hele administratieve  subsidie-traject wordt
losgelaten (aanvraag-beschikking-verantwoordingvaststelling).
Bij de feitencheck is ambtelijk door de gemeente aangegeven dat dergelijke aanvullende
aanvragen zich nog steeds voordoen”

In uw brief “afhandeling motie financieringsstromen DNO” d.d. 23 februari 2017, zien wij in de
bijlage dat er ook in 2016 diverse aanvullende subsidies zijn verstrekt aan zowel Scoop, MWnwT en
de Sociale Wijkteams / DNO (!).
20. Zijn de aanvullende subsidies in 2016 door de verschillende stichtingen zelf en op reguliere wijze
(via het daartoe geëigende subsidiekanaal) aangevraagd, of is er nog steeds sprake van de
werkwijze zoals benoemd op pagina 43 van het  voornoemde rapport van de Rekenkamercommissie?
21. Zijn, gezien de substantiële bedragen die middels prestatie- en aanvullende subsidies naar Scoop
en/of MWnwT en/of Sociale Wijkteams gaan de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u deze niet toegepast?
Reeds in 2013 constateerde de Rekenkamer: “Het co-creatiebeginsel leeft niet echt bij raad en college.
Deze manier van werken wordt vooral gedragen door de betrokken ambtenaren en Scoop.

22. Hoe heeft het college geborgd dat de manier van samenwerken tussen de Gemeente, Scoop,
MWnwT, Sociale Wijkteams en DNO nu wel in lijn is met wat het college en de raad willen?

Alle wijkcoaches hebben een visitekaartje met daarop hun naw-gegevens. Het valt ons op dat alle
email-adressen een @almelo.nl adres zijn.

23. Is het college het met de Minimapartij eens dat hiermee bij de inwoners en andere organisaties
de indruk wordt gewekt dat de wijkcoaches in dienst zijn van de gemeente terwijl zij in dienst zijn van
een volledig zelfstandig functionerende stichting, niet zijnde een GR? Zo nee, waaruit blijkt dat deze
indruk niet wordt gewekt?
24. Zijn de wijkteams gemandateerd? Zo ja, kunt u ons dan een afschrift doen toekomen van dit
onderdeel van het mandaat register. Zo nee, waarom hebben ze geen mandaat?

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft: sociale wijkteams Almelo
 

Geacht college,

In Almelo hebben 6 sociale wijkteams haar intrede gedaan. Deze wijkteams vervullen een
belangrijke rol als het gaat om burgers toe te leiden naar de voor hen passende zorg.
Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod.
In Almelo dient iedereen de zorg te krijgen die nodig is. De PVA heeft nog een aantal vragen
(politiek beraad 28-02-2017) met betrekking tot de sociale wijkteams die wij nog graag
beantwoord willen zien.

Vraag 1.
Wat is de specifieke opdracht die het college de Sociale Wijkteams (SWT) heeft meegegeven?

Vraag 2.
Hoe worden deze wijkteams georganiseerd?

Vraag 3.
Hoeveel professionals en managers zijn er werkzaam?

Vraag 4.
Wat moet een professional in een sociale wijkteam kunnen?

Vraag 5.
Hoeveel aanmeldingen hebben de sociale wijkteams in 2016 gekregen? Hoeveel waren
voor de WMO bestemd? Hoeveel hiervan waren bestemd voor de jeugdhulp?

Vraag 6.
Hoeveel mensen uitgesplitst in WMO en jeugd ontvingen professionele hulp?

Vraag 7.
Hoe lang duurt de ondersteuning van het sociaal wijkteam?

Vraag 8.
Een sociaal wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen te ondersteunen op
allerlei gebieden. In Hengelo heeft een sociaal wijkteam een bezoekdienst voor weduwen
en weduwnaars die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen.
Is het sociale wijkteam in Almelo hierin ook voorzien?

Wij zouden graag de bovenstaande vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)
Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 1 maart 2017
Betreft: Outsourcen anders
Verzonden: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Geachte college,

Ondergetekenden reageren met deze brief op uw raadsbrief van 31 januari jongstleden.

Het wil niet vlotten met de outsourcing van onze team Beheer Openbare Ruimte. U bent van
mening dat Twente Milieu de aangewezen partij is. Een belangrijk deel van de raad is echter
van mening dat de overwegingen daarvoor ontbreken of is een andere mening toegedaan.
Op deze manier komen raad en college niet verder bij elkaar. De stelling is verdedigbaar dat
de voorgenomen outsourcing van het team Beheer Openbare Ruimte naar Twente Milieu ons
in de weg is komen te zitten, nu de oplossing steeds verder van ons afdrijft.
De ondergetekende raadsfracties willen deze negatieve trend breken door een andere weg
in te slaan. Deze brief is daar de eerste aanzet voor.
Wij willen dat u naast de keuze voor Twente Milieu nog een tweede alternatief uitwerkt. Dit
alternatief volgt niet geheel de lijn zoals die oorspronkelijk is vastgelegd, daarom wensen
ondergetekenden dat de kaders worden aangepast. Hiermee wordt de huidige patstelling
doorbroken en kan voor een deel tegemoet worden gekomen aan de vraag van de OR.
Ook ons is er veel aan gelegen om een goed werkgever te zijn.

De volgende randvoorwaarden worden bij dit alternatief gehanteerd;
dat de kostenbesparing, waartoe reeds is besloten, overeind blijft staan. Wij zien dit als een
minimale besparing;
dat de verandering(en) bijdragen aan het realiseren van een slagvaardige-, kundige- en
flexibele organisatie;
dat de organisatieverandering in een hoog tempo wordt uitgevoerd. Tempo wordt gezien als
een belangrijke succesfactor voor het slagen van verandering. Tempo is ook noodzakelijk
om de reeds ingeboekte kostenbesparingen ook daadwerkelijk te realiseren;
om deze verandering een faire kans te geven is het noodzakelijk om met een schone lei te
beginnen;
dat er een fase van herbezinning in gang wordt gezet over de voorgenomen deelname in een
op te richten GR-Twente (milieu)bedrijf. Voor Gemeenschappelijke Regelingen geldt in z’n
algemeenheid dat ze gepaard gaan met verlies aan bestuurlijke invloed en controle, terwijl
de bestuurlijke- en financiële verantwoordelijkheid volledig intakt blijft.

Wij willen sowieso de berekeningen zien waarop het college haar keuze heeft gebaseerd
om verder te gaan met Twente Milieu. Los daarvan stellen wij u voor om de hier onderstaande
alternatieve-route ook uit te werken;
0) er wordt per direct een vacaturestop ingevoerd bij het team Beheer Openbare Ruimte,
bij het ontstaan van vacatures worden die bij voorrang ingevuld door mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt;
1) de reeds opgelegde bezuinigingen worden minimaal gerealiseerd;
2) het personeel (onderhoud buitendienst) wordt intern verzelfstandigd, het reeds aanwezige
personeel kan onder de cao voor gemeentepersoneel blijven werken en vallen dus ook onder
het ABP;
3) het reguliere (groen)onderhoud wordt uitgevoerd door gedetacheerde medewerkers uit de
WSW en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
4) specialistisch werk wordt in eigen beheer uitgevoerd;
5) omvorming- en nieuw werk worden aanbesteed bij marktpartijen. Dit gebeurt op wijkniveau;
6) de regionale grondbank wordt apart intern verzelfstandigd, waarbij het positief saldo naar
de algemene middelen gaat;
7) de mogelijkheid van een buy-out staat open voor de medewerkers;
8) onderzoek naar de mogelijkheden van een werkbedrijf voor de intern verzelfstandigde
organisatie die mensen met afstand op de arbeidsmarkt werk, scholing en nieuw perspectief
kan bieden, waarbij het inzetten van participatie-budgetten zeker tot de mogelijkheden behoort.
Bovengenoemde punten zijn een weerslag van ingebrachte standpunten tijdens de laatste
raadsvergaderingen.

Op deze wijze willen wij een organisatie in de benen helpen, waar de gemeente nog wel de
regie heeft op de openbare ruimte, en die tegelijkertijd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
weer perspectief geeft. Ook zullen marktpartijen via opdrachtgeverschap op wijkniveau hierin
een substantieel aandeel kunnen krijgen.

Met deze brief geven wij de contouren weer van de nieuwe kaders voor het personeelsbeleid
van dit te verzelfstandigen deel van de gemeente. Vanzelfsprekend zal dit ook in de raad
onderwerp van gesprek worden.
Wij verzoeken het college om de aangegeven route uit te werken in een opdracht aan de
gemeentesecretaris, als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen, namens Democraten Nu;
Marcel Zielman, namens het CDA;
Jemy Pauwels, namens de VVD;
Gijs Stork, namens LAS;
Wouter Teeuw, namens de CU. 


Almelo, 27 februari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo
Betreft: Gemeentelijke verantwoordelijkheid wettelijke taken Dierenwelzijn

Geacht college,

De gemeente heeft invloed op het welzijn van dieren die op haar grondgebied leven. Zij heeft ook
een wettelijke verplichting tot het opvangen van zwerfdieren en een algemene zorgplicht voor dieren.
Middelen die de gemeente aan het Dierenasiel en Dierenambulance verstrekken moeten zorgen
voor een goede invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Voor de PVA is het belangrijk dat de uitvoering van de wettelijke taken inzake dierenwelzijn te allen
tijde wordt gewaarborgd. Dit kan naar onze opvatting alleen als de keten van dierenwelzijn compleet
is en de samenwerkende partijen op elkaar kunnen rekenen zodat alles zo goed mogelijk verloopt.

In verband met bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:

Vraag 1.
Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de
Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Vraag 2.
De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming
en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Vraag 3.
Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de
Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Vraag 4.
Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijn
en/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen
meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Vraag 5.
Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren, soort dieren,
reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een dier opgevangen wordt)?

Vraag 6.
Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar zodat
de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun werk te doen?

Vraag 7.
Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen
wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige
"personeel"?

Vraag 8.
Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Vraag 9.
Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de Dierenambulance
(ook 's nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de Dierenbescherming zich niet aan het
protocol van een 2-mans bezetting van de Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de
dienstdoende vrijwilliger in gevaar?

De PVA zou deze vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Almelo, 27 februari 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Almelo

Geacht College,

Het aanlichten van monumenten wordt steeds vaker ingezet om een stad aantrekkelijk te maken voor
toeristen. De belangrijkste monumenten in Almelo zijn van grote betekenis voor het imago van de stad.
Het zorgvuldig aanlichten van deze monumenten versterkt het imago van de stad en draagt bij aan de
economie van de binnenstad en de stadsmarketing van Almelo.
Almelo heeft veel kerken, monumenten, bruggen  e.d. die, als ze aangelicht worden, de stad een stuk
aantrekkelijker maken.
Belangrijk kader  bij het aanlichten  van gebouwen is  dat de gemeente Almelo werkt aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving. Onderdeel daarvan is het bewust omgaan met verlichting in de stad
energie besparen, het tegengaan lichthinder voor mens en natuur en het beschermen van donkerte.
Led-verlichting kan hierbij een belangrijke rol spelen
Daarnaast moet het aanlichten  zorgvuldig gebeuren want door te veel verlichting en een slechte afstemming
ervan, verrommelt het beeld in de binnenstad en dreigen belangrijke monumenten donkere plekken in de
stad te worden.

Kortom een goede verlichting van de binnenstad kan het imago van de stad versterken. Een lichtend
voorbeeld hiervan is de gemeente Deventer

De CDA fractie vraagt het College om stap voor stap het aanlichten van monumenten vorm te geven door:
Zelf het goede voorbeeld te geven bij gemeentelijke eigendommen
Eigenaren te benaderen van monumenten, kerken e.d. om samen te kijken naar mogelijkheden van
duurzaam uitlichten. Deze eigenaren stimuleren en enthousiasmeren om bewust aan te lichten.
Subsidiemogelijkheden te onderzoeken in relatie tot duurzaamheid.
De bij Q-impuls ontwikkelde ideeën verder uit te voeren

Namens de CDA fractie,
Harm Jan van der Veen 


Almelo, 23 februari 2017.

Aan het college van B&W
te Almelo
 

Wij lazen vandaag onder de kop "Ik kan er met m'n kop niet bij" in TC Tubantia een artikel
over de noodzaak van het schrappen van huidige bedrijventerreinen In Twente.
Dat artikel was op zich goed te volgen, waar het gaat om de noodzaak dat er in Twente
sommige gemeenten braakliggende bedrijventerreinen zullen moeten afboeken.
Goed te volgen tot we op een passage stuitten waar wij met de kop nog niet bij kunnen:
'Naar verluidt gaan met name Enschede en Almelo de pijn voelen'.

Onze vragen:
1. Waarom zouden wij braakliggende bedrijventerreinen moeten afboeken?
2. Want waar hebben wij dan een zichtbaar groot overschot?
3. Afgezien van particuliere leegstand is het overschot dat wij als gemeente in bezit hebben
toch niet onverantwoord hoog?
4. Of hebben wij andere informatie dan waarover TC Tubantia beschikt?
5. De grote voorraad op het XL Bedrijvenpark is toch geen specifieke Almelose aangelegenheid,
maar een gezamenlijke aangelegenheid in zowel Twents verband als provinciaal?
6. Wordt het niet eens tijd dat wij vragen gaan stellen over het plotseling toevoegen van het
vliegveld Twenthe in Enschede aan de bestaande leegstaande parken in Twente?
7. Bent het met ons eens dat vliegveld Twenthe allesbehalve concurrerend mag zijn voor ons
gezamenlijke XL Bedrijvenpark?

Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden
te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.
Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de
eerstvolgende vergadering van de raad.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Motie Stapelingseffecten

Verzonden d.d. 21 februari 2017

Geacht college,

Op 30 juni 2016 is de motie Stapelingseffecten aangenomen. In deze motie wordt het college
opgedragen om:
1. in beeld te brengen welke stapelingseffecten kunnen optreden voor de verschillende doelgroepen
(naar inkomen en vermogen)?
2. in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor de verschillende doelgroepen (naar
inkomen en vermogen)?
3. te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om mogelijke kostenstijgingen voor financieel
kwetsbare inwoners tegen te gaan?
4. de raad actief te informeren en uiterlijk eind 2016 te komen met een verslag ten aanzien van
bovenstaande punten
Bij raadsbrief van 17 januari 2017 is de motie beantwoord. Wat de Minimapartij betreft is punt 3
beantwoord, waarin wij wel betreuren dat we pas medio januari 2017 een antwoord hebben
gekregen. Echter de punten 1 en 2 zijn nog niet beantwoord.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke stapelings-
effecten kunnen optreden (zie punt 1 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.
2. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke financiële
gevolgen er zijn (zie punt 2 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.

Zoals reeds in verschillende gesprekken is aangegeven verwachten wij geen gedetailleerd overzicht
maar zien wij graag een algemeen overzicht waarin het het verschil is aangegeven voor de bij de
quickscan genoemde kosten (zie raadsbrief). Wij zien graag een onderscheid naar inkomen voor
iemand op bijstandsniveau, 121% van bijstandsniveau, modaal en twee keer modaal. Wie betaalt
wat en hoeveel voor welke kosten/voorzieningen.

Gezien het gegeven dat wij momenteel meegenomen worden in het armoedebeleid en hier diverse
politieke beraden over hebben zouden wij graag op zeer korte termijn een concreet en helder antwoord
op bovenstaande vragen willen.
 

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Schriftelijke vragen PVA aan college B&W van Almelo

Betreft: kloosterweg Agrarisch met waarden
 

Geacht college,

Volgens de VROM-inspectie zijn er veel gemeenten en bedrijven die sjoemelen met grond.
Het gaat om honderden en misschien wel duizenden gevallen waarbij illegaal wordt gehandeld
met grondpartijen die bestemd zijn voor bouwprojecten, natuurontwikkeling en bodemsaneringen.

Het vermoeden van VROM-inspectie is gebaseerd op 25 recente inspecties bij 18 gronddepots
van bedrijven en 7 depots van gemeenten. Bij alle gemeenten geldt dat ze grond innemen en die
samenvoegen, zelfs als ze daarvoor niet de juiste papieren hebben. Bij bedrijven voldoet 80%
niet aan de regels op grondgebied.

Gelet op het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:

Vraag 1.
Wat zijn de redenen dat een perceel Agrarisch met een groene uitstraling (gelegen in de
stadsrand) gebruikt gaat worden voor opslag?

Vraag 2.
De Raad van State heeft besloten dat agrarisch gebied in deze omgeving geen chaotische
uitstraling mag hebben, en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Betekent dit dat door
deze opslag de landschappelijke kwaliteit gaat verbeteren?

Vraag 3.
De raad heeft in het verleden bestemmingsplannen afgewezen aangezien het agrarisch was.
Is hier sprake van een ongelijke behandeling? En zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Ondanks het bovenstaande heeft B&W toch besloten dat er opslag gaat komen. Betekent dit
dat de bestuurlijke integriteit teniet wordt gedaan?
 

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,
Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Beste collegae van de raad,
Op verzoek van een bewoonster van de Aalderinkshoek deel ik deze info met jullie.
Ze heeft in haar schrijven kenbaar gemaakt dat het ook in de krant mag.
Daarom heb ik het op haar verzoek ook in bcc naar de pers gestuurd.

Hartelijke groet van Jan

Beste Jan,

Savonds 18:00 nam ik normaal gesproken de bus 25 Aalderinkshoek naar station en
van daaruit mijn volgende bus naar werk. Op mijn werk loop ik veel. Maar nu heb ik geen
bus meer die mij rechtstreeks naar station en huis brengt savonds, want er rijdt geen bus
meer savonds naar en van Aalderinkshoek. Ik moet nu een heel eind lopen naar station
en na mijn werk voor ik thuis ben. Na het werk heb ik zere voeten (veel lopen op werk) als
ik dan nog een heel eind moet lopen (half uur) dan ben ik lichamelijk gebroken, (ik heb
platvoeten en heb steunzolen maar ik heb op meer vlakken hele moeilijke voeten, benen,
knieën en rug).
Gisteren zaterdag avond 21-1-2017 kwam ik thuis en ik liep MANK van de pijn BRANDENDE
pijn aan mijn voeten en benen...Als ik heb geslapen en uit bed kom, loop ik de eerste paar
minuten MANK....dat komt omdat ik weer veel té veel loop....
Vroeger had ik dit ook, ik liep altijd al erg veel maar dan kwam ik altijd mank uit bed.
Nu was dat mank uit bed komen over want ik reis veel met de bus en op mijn werk loop ik wel
veel maar dat was nog te doen...Doordat mijn bus rechtstreeks savonds van en naar huis weg
is loop ik dus extra veel en lange afstanden...Wat ik lichamelijk niet aan kan.

Geestelijk breekt deze lichamelijke lasten mij ook, ik ben er erg down onder want ik heb sowieso
lichamelijke lasten vanaf mijn tenen chronisch ingegroeide teennagels, tot aan mijn onder rug
en heupen...Nu dat ik het dus overbelast met té veel lopen is het allemaal nog pijnlijker en dat
ik dus weer mank uit bed kom, wat niet de bedoeling kan zijn.
Ik ben al jaren vaste passagier van de bussen in Almelo en dat bevalt me hartstikke goed.

De échte buschauffeurs zijn heel aardig en professioneel.

Ik mag toch niet de dupe zijn omdat jullie alleen maar denken aan geld, dat alles zo goedkoop
mogelijk /GRATIS!!!! moet?
Geloof me ik overdrijf niet, ik heb écht ernstige lichamelijk pijnen hierdoor, het is echt om te
huilen. en dan ben ik maar pas 45 jaar. mank lopen van de pijn is al meer dan ernstig genoeg
door overbelasting.

Ik houd van mijn werk, ik maak mensen blij en gelukkig met wat ik doe, ze zeggen me dat
geregeld, dus ik doe veel goede dingen voor deze maatschappij. Beter gezegd voor mijn
medemensen en dit doe ik met mijn hart, maar het mag niet zo zijn dat ik hierdoor kreupel
moet worden, omdat er geen fatsoenlijke bus rijdt savonds van en naar Aalderinkshoek Almelo.

Ik ben boos en verdrietig omdat ik niet kreupel wil worden en ik wil met plezier mijn werk kunnen
beoefenen.

Dit mag in de krant…Mondelinge vragen “vragenhalfuurtje” op dinsdag 14 februari 2017

Geacht College,

Eethuis Kumpir, gevestigd aan de Koormarkt 21 bezorgt maaltijden. Het bezorgen van de maaltijden
vindt plaats tussen 16.00 en 21.00 uur. Eethuis Kumpir kreeg in het begin een RVV Parkeerontheffing.
Echter in verband met een wijziging van het parkeerbeleid werd opeens geen ontheffing meer gegeven.
Het resultaat daarvan is een veelvoud aan parkeerboetes en derhalve honderden euro’s direct verlies.

De PVA werd door Eethuis Kumpir benaderd vandaar dat wij schriftelijke vragen aan het college
hebben gesteld aangezien andere winkeliers wel een RVV ontheffing hebben.

Als reactie van het college mag het bedrijf Kumpir parkeren aan het Kolkje waar zij niemand in de weg
staan. Ook een laad- en losplaats naast boekhandel Hilarius zou een hele goede optie kunnen zijn.

Het gevolg is dat Kumpir weer  tegen verkeersboetes aanloopt waarbij met name de Stadstoezicht-
houders een essentiële rol in spelen.

Directeur de heer Littooij van Stadstoezicht meld het volgende:

Op het Kolkje mag niet geparkeerd worden. Daar is een parkeerverbodszone van kracht. Ook
veroorzaken de auto’s, wanneer ze op Het Kolkje-hoek-Schouwburgplein staan, wel degelijk hinder en/
of overlast. Ter plaatse staat een fietsenrek en vrachtverkeer kan de bocht niet halen. Het is dus
belangrijk dat erop wordt toegezien dat laden en lossen niet uitmondt in parkeren.

Voorzitter, Kumpir is radeloos en moet elke keer 5 tot 8 minuten lopen naar de parkeergarage of naar
een plaats in de buurt van het kolkje. Met bestellingen van klanten is dat geen optie.

Vragen:

Waarom wordt deze hardwerkende ondernemer telkens weer het leven zuur gemaakt?
Waarom krijgt deze ondernemer wederom geen RVV vergunning zodat hij zonder zorgen zijn maaltijden
kan bezorgen?Tijdens de raadsvergadering van 14-2-2017 zal de fractie van D66 de volgende mondelinge
vragen stellen aan het college.

DigiD cliënten Stadsbank

OP 8 februari jl. verscheen in Tubantia een bericht over het vragen van DigiD door de
Stadsbank Oost-Nederland. De D66-fractie is van mening dat de Stadsbank hiermee zou
moeten stoppen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord is allerlei privacygevoelige
informatie te vinden. Op de website van DigiD staat dat niemand mag vragen om een
gebruikersnaam of wachtwoord en ook de staatssecretaris vindt het ongewenst dat om
DigiD wordt gevraagd.
1. Bent u het met ons eens dat het vragen om DigiD van cliënten van de Stadsbank
onwenselijk is?
2. Bent u bereid om hierover met de Stadsbank Oost-Nederland in gesprek te gaan en
erop aan te dringen dat de Stadsbank voortaan niet meer om DigiD van cliënten
vraagt?
Outsourcing groenbeheer
Op 1 februari jl. heeft de ondernemingsraad een brief gestuurd over de outsourcing van
het groenbeheer. De ondernemingsraad schrijft daarin dat hij het betreurt dat het college
doorgaat met de outsourcing aan Twente Milieu. De OR draagt ook een alternatief aan. De
D66-fractie is nogal verbaasd over deze brief. Immers, op 19 januari 2015 heeft het college
al besloten om ‘in eerste instantie de variant van externe verzelfstandiging bij Twente
Milieu N.V. te verkennen’. De ondernemingsraad zou om advies worden gevraagd over dit
besluit.
1. Wat stond er in het advies van de ondernemingsraad?
2. Hoe heeft het college de ondernemingsraad bij het verdere proces betrokken?
3. Heeft de ondernemingsraad ooit eerder het alternatief van een eigen groenbedrijf
geopperd? Zo ja, hoe heeft u daar op gereageerd?


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Twente Milieu en outsourcen

Verzonden d.d. 12 februari 2017
 

Geacht college,

Ondanks de motie en alle toezeggingen en debatten die wij hebben gehad over onze mensen
van de groenvoorziening, Twente Milieu en outsourcen heeft de Minimapartij niet het gevoel een
echt antwoord te krijgen en ook niet het gevoel dat de motie van 17 januari 2017 volledig is
uitgewerkt. Wij vinden dit erg jammer en stellen daarom schriftelijke vragen om toch die
helderheid te krijgen waar wij naar op zoek zijn.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Uit het besluit van 10 februari 2015 blijkt dat Twente Milieu als eerste optie is onderzocht.
Waarom is niet gelijktijdig ook naar andere mogelijkheden gekeken?
2. In de BW nota met nummer 1403837 geeft u aan oriënterend met vier partijen gesproken
te hebben.
a. Wat was de aanleiding hiervoor?
b. Enkele (2 van de vier)willen niet bekend gemaakt worden, waarom ook niet in vertrouwelijkheid
aan de gemeenteraad?
c. Waarom worden de overige twee namen niet bekend gemaakt?
3. In de diverse stukken staan veel aannames als, grote kans, kan ontstaan, verwachten we,
hoogst waarschijnlijk, verwachte besparing. Wij verzoeken het college dit concreet te maken.
4. U heeft aangegeven gesproken te hebben met onze mensen van groen en dat deze gesprekken
positief waren. Was dit een representatieve groep? Ons bereiken namelijk berichten dat onze
mensen best langer willen wachten, het college niet hebben gesproken en niet over willen naar
Twente Milieu.
5. Ons bereiken berichten dat bij de overname van de mensen van groen in Borne, de lonen zijn
gedaald/bevroren, de taken zijn aangepast en de mensen ontevreden zijn. Hoe gaat u dat borgen
voor onze mensen van groen? Krijgen zij een terugkeergarantie en/of compensatie voor eventuele
achteruitgang in CAO- of andere rechten?
6. Hoe ver bent u in de onderhandelingen met Twente Milieu en is er nog een weg terug?
7. Welke afspraken zijn of worden gemaakt over het beschut werken?
8. Streeft het college, net als de Minimapartij, naar een inclusie-samenleving, waarbij iedereen
(naar vermogen) zo gewoon mogelijk mee kan doen? Zo ja, wat is er dan op tegen om met
meerdere partners in de stad samen te werken en maatwerk-afspraken te maken?

Gezien de urgentie van deze zaak zouden wij graag op zeer korte termijn een concreet en helder
antwoord op bovenstaande vragen willen.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis


MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS), Partij van de Arbeid (PVDA)
Medeindiener(s):

Titel motie: Teleurstelling uitvoering motie ‘Herziening opheffing buslijn 25’

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 14-02-2017,

Constateert dat:
- Het gespreksverslag van 17-01-2017, hetgeen de raad pas op 30-01-2017 heeft bereikt,
geen nieuwe feiten laat staan verbeteringen behelst, anders dan bekend.
- Dat het College de intentie van de motie niet heeft uitgevoerd.

Overweegt dat:
- Er in het in het gesprekverslag te lezen is dat het invoeren van een buurtbus niet tot gedwongen
ontslagen zal leiden bij Syntus.
- Dit feitelijk juist is, maar er niet bij vermeld staat dat veel buschauffeurs bij Syntus werkzaam zijn via
een tijdelijk contract of een uitzendbureau en dat er indirect wel degelijk ontslagen zijn te betreuren.
- Er in het gesprek verslag te lezen is dat de gemeente Almelo het van harte toejuicht om inwoners
als vrijwilligers te betrekken bij het exploiteren van de buurtbus. Dit ondanks dat er sprake is van
arbeidsverdringing en indirecte ontslagen bij Syntus.
- Er in het gesprekverslag te lezen is dat de inwoners van de Aalderinkshoek unaniem gekozen
hebben voor een buurtbus.
- In het gespreksverslag niet te lezen is, dat dit is gebeurd na de toezegging van Syntus aan de
bewoners dat de dienstregeling intact zou blijven en Syntus deze toezegging niet is nagekomen.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over eventuele aanpassing/verruiming van de dienst-
regelingstijden richting de oude situatie.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over het feit dat er niet meer gereisd kan worden met
een trajectkaartje.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over het feit dat ouderen en gezinnen met kinderen geen
gebruik meer kunnen maken van een sterabonnement.
- Er opnieuw meldingen zijn dat de bus regelmatig vol zit op verschillende dagen en tijden en dat
passagiers eerder uitstappen en het laatste stuk gaan lopen om plaats te maken voor nieuwe passagiers.
- Er inwoners zijn die van de ene bushalte naar de andere bushalte lopen in de hoop op een plekje
in de buurtbus.
-  Dit een onwenselijke situatie is.

De gemeenteraad:
- Spreekt haar teleurstelling uit over deze gang van zaken.
- Ontneemt het college bij ingrijpende wijzigingen de bevoegdheid advies af te geven betreffende
openbaar vervoer in Almelo, zonder dat de gemeenteraad hierover is geconsulteerd.
- Draagt het College tevens op om aan te dringen bij de provincie dat Syntus het oorspronkelijke
contract betreffende het openbaar vervoer in Almelo in redelijkheid dient uit te dienen.
-  Draagt het College op om de Provincie op de hoogte te stellen van deze motie, en de unaniem
door de raad aangenomen motie van 20-12-2016.

En gaat over tot de orde van de dag.


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W

Betreft:  Verzoek om directe handhaving vanwege brandonveilige situatie

Geacht college,

Graag willen wij u attenderen op de brandonveilige situatie die is  ontstaan door de aanwezigheid
van meerdere gasflessen in de (afgesloten) gang tussen de panden Stegehuis en Dock 19.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
In een brandgang mogen geen containers staan die gevaar opleveren bij calamiteiten.
De brandgang moet vrij zijn. Waarom wordt hier niet gehandhaafd?

Vraag 2.
Op grond van voorschrift 3.18 PGS 15 is het niet noodzakelijk om gasflessen tegen
weersinvloeden te beschermen, maar er moet tenminste 1 buitenwand zijn en dient in die wand
tenminste 1 deur aanwezig te zijn. Er staan in de brandgang meerdere gasflessen los tegen het
pand van H.Stegehuis. Bent u ervan op de hoogte dat dit wettelijk niet is toegestaan?

Vraag 3.
De brandweer kan voorkomen dat de brand van het ene bedrijfspand naar het andere bedrijfspand
kan overslaan. Goed onderhouden en vrije brandgangen zijn daarom dus van levensbelang.
Waarom is er geen contact gezocht met Dock 19, aangezien dit bedrijf zich niet aan deze v
oorwaarden houdt?

Vraag 4.
Op 1-11-2016, pas 11 jaar later na de eerste controle  is er weer een controle uitgevoerd door een
ambtenaar van de gemeente Almelo. Deze ambtenaar kwam ter plekke kijken en was zeer geschokt
omdat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Er is een rapport opgemaakt met foto’s en
tot onze verbazing wordt hier (nog steeds) niets mee gedaan. Waarom niet?

Vraag 5.
Wij zagen dat de brandgang met een poort is afgesloten. In dit geval is afsluiten mogelijk niet
toegestaan. Waarom is hier nooit op gehandhaafd en is de brandweer en/of de politie hiervan
op hoogte?
 

Wij zien de antwoorden graag met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Vragen van de fractie Groen Links over het incident bij Stable Isotopes op 10 juni 2016

Beantwoording

Gemeente Almelo
Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo
Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
telefoon: (0546) 54 11 11

Geachte heer Buitenweg,

In uw brief van 23 december 2016 stelt u ons college vragen over het incident dat op 10 juni 2016
plaatsvond bij Stable Isotopes van Urenco.
Aanleiding voor uw vragen is de film ‘leren van incidenten’ van Brandweer Twente. In deze film vertelt
de bevelvoerder van de brandweer zijn persoonlijke verhaal over zijn waarnemingen tijdens het incident.
De film is online gedeeld op het kennisplatform voor brandweermensen: hetverhaalvan.nl.

1. Bent u het met ons eens, na het bekijken van het verhaal van de brandweerman (Laurens Maarsen),
dat het om een ernstig incident gaat?
Ja, dit is een ernstig incident. Het is essentieel dat brandweermensen veilig kunnen werken.
Naar aanleiding van dit incident moesten brandweermensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

2. Urenco heeft een bedrijfsbrandweer (BHV) hoe is de samenwerking en coördinatie geregeld met
de regionale brandweer.
Het bedrijfsnoodplan van Urenco en het optreden van Brandweer Twente zijn op elkaar afgestemd.
Brandweer Twente (kazerne Almelo) kent het object en handelt bij een melding volgens de vooraf
afgesproken werkwijzen. Het incident bij Stable Isotopes is samen met Urenco nabesproken.
Deze nabespreking heeft zowel op directieniveau als met de betrokken medewerkers plaatsgevonden
en is als zeer nuttig ervaren. Enkele concrete maatregelen zijn genomen na het incident. Er is een
tweede toegangspoort tot het Urenco terrein gecreëerd zodat de hulpdiensten kunnen kiezen via
welke weg zij een incidentplek benaderen. Het hoofd BHV van Urenco communiceert voortaan
rechtstreeks met de bevelvoerder van de brandweer.

3. Wordt er bv. samen geoefend?
Ja, er wordt periodiek samen geoefend. In de oefeningen worden de lessen uit vorige incidenten of
oefeningen altijd meegenomen.

4. Hoe is informatie uitwisseling georganiseerd tussen Urenco en de (regionale) brandweer?
De planvorming van Urenco en Brandweer Twente is op elkaar afgestemd.
Wanneer de brandweer bij Urenco ter plaatse komt voor een melding, wordt ze door de beveiliging
begeleidt naar de incidentlocatie. Het (plv.) hoofd BHV verstrekt de informatie over het incident
rechtstreeks aan de eerste brandweereenheden.

5. In juni was het nog onduidelijk wie het bevoegd gezag heeft m.b.t. Urenco en Stable Isotopes.
Is toen de burgemeester c.q. het college wel meteen gealarmeerd? Zo ja wat heeft u toen ondernomen?
Er is geen sprake geweest van onduidelijkheid bij de toedeling van het gezag. De burgemeester
als opperbevelhebber van de brandweer is gealarmeerd. Er is daarop een crisisteam gevormd.

6. Hoe is nu de controle en de handhaving van dit bedrijf geregeld?
De provincie Overijssel is het bevoegd gezag en voert dus toezicht uit bij Stable Isotopes.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergunning in het kader van de Kernenergiewet (Urenco en
Stable Isotopes vormen straks één inrichting). Zodra deze vergunning is verleend is de minister
bevoegd en wordt het toezicht uitgevoerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
bescherming (ANVS).

7. Kunt u aangeven wat de risico’s zijn van waterstof-fluoride (HF) en uranium-hexafluoride ( UF6)
voor de volksgezondheid?
Het betreft hier externe veiligheid. Externe Veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s
die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun
omgeving. Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en
vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s met betrekking tot Urenco vallen onder externe
veiligheid.
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid veroorzaakt de inrichting geen knelpunten of beperkingen
voor de omgeving. Een veiligheidscontour die in de wereld van externe veiligheid wordt gebruikt bij
risicovolle inrichtingen is de plaatsgebonden risico contour (kans x effect).
Deze contour is bij Urenco echter niet aanwezig, wegens het zeer kleine risico op effecten buiten de
inrichting. De kans op een calamiteit met gevaarlijke stoffen die effecten heeft tot buiten (extern)
de inrichting is dus bijzonder klein.
Voor het beantwoorden van deze technische vragen zorgen wij ervoor dat de GHOR
(geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) hierover contact met uw fractie opneemt

8. Als er bv. met zuidoosten wind een grote HF of UF6 wolk richting bewoond gebied (Bornsestraat
en de Riet) gaat wat zijn dan de scenario’s?
In het antwoord op vraag 7 hebt u kunnen lezen dat de kans hierop bijzonder klein is. Er zijn echter
specifieke scenario's als er giftige wolken of stoffen vrijkomen en hoe er moet worden opgetreden
bij de verspreiding hiervan richting woongebieden.

9. Is er een rampen en/of evacuatieplan?
Ja, er is een rampbestrijdingsplan Urenco vastgesteld. Daarop heeft Urenco aanvullende
maatregelen genomen na het incident. De maatregelen zijn enerzijds van toepassing op het
(in technische zin) voorkomen van een dergelijk voorval in de toekomst en anderzijds op het
aanpassen van enkele bedrijfsprocessen en afstemming met de hulpdiensten. De burgemeester
heeft op basis van de Wet op de veiligheidsregio’s het gezag over de brandweer bij een brand of
ongeval. De uitvoering van de calamiteitenbestrijding vindt plaats door de Veiligheidsregio.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,Almelo, 31 januari 2017

Aan: College van B&W
Van: Willem Loupattij, raadslid

Betreft: schriftelijke vragen gebouwen verenigingen

Geacht college van B&W,

Tijdens het kerstreces van 2016 werd de fractie van de VVD verrast met het bericht in de Tubantia
dat verschillende verenigingen de panden, waar ze al jaren gebruik van maken, willen kopen. Het
bericht suggereert dat er na vele gesprekken met de verschillende partijen, een prachtig resultaat
ligt. Een resultaat waar iedereen, ook de fractie van de VVD, ontzettend tevreden over kan zijn.
Kortom een succes van het college dat gevierd kan worden. Echter, er bereiken ons signalen dat
de werkelijkheid toch anders is.
Verenigingen geven aan dat ze de afgelopen jaren niet of nauwelijks contact hebben gehad met de
gemeente. Ook geven zij aan dat er niet gereageerd is op brieven die zij aan de gemeente hebben
verstuurd. De brieven zijn nooit beantwoord terwijl ze, in de ogen van deze besturen, wezenlijke
vragen en informatie bevatten.
In de raadsvergadering van 30 september 2014 zegde te toenmalige portefeuillehouder toe,
dezelfde week nog in gesprek te gaan met de betrokken verenigingen. De fractie van de VVD krijgt
signalen dat dit niet is gebeurd en dat er helemaal geen 'deal' ligt waar iedereen zich in kan
vinden.
De VVD-fractie heeft de volgende vragen:
1. Kunt u ons aangeven welke contacten (ambtelijk en bestuurlijk) er vanaf 30 september 2014 tot
heden zijn geweest met de verschillende verenigingen in dit kader?
2. Kunt u ons aangeven welke correspondentie er is geweest, vanuit de verschillende
verenigingen, wat hiervan de strekking is geweest en wat uw reactie hierop is geweest?
De gemeenteraad heeft in het kader van een 'faciliterende overheid' op 18 november 2014 een
tweetal moties aangenomen (Samen meer! en Right to Challenge) die in het kader van de rol van
de verenigingen en de relatie met de gemeente Almelo relevant zijn.
3. Kunt u ons aangeven op welke wijze u in de samenwerking met de verenigingen, om tot
nieuwe afspraken te komen, de uitgangspunten van de betreffende moties heeft benut als
kans?
De fractie van de VVD is van mening dat het proces met betrekking tot dit gemeentelijke vastgoed
erg lang heeft geduurd.
4. Kunt u toelichten waarom dit traject zo lang heeft geduurd?
5. Kunt u aangeven op welke termijn u tot concrete resultaten komt en op welke manier u de raad
hierover informeert?
Graag ontvangen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD fractie
Willem Loupattij


Almelo, 31 januari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft: Dienstencentrum de Riet

Geacht college,

In 2013 moesten ouderen en vrijwilligers via een A-viertje vernemen dat hun onderkomen het
Dienstencentrum de Riet waar senioren activiteiten ontplooien gesloten zou worden. Met grote
waarschijnlijkheid wegens bezuiniging van de gemeente Almelo.
Op dinsdag 2 juli in hetzelfde jaar werd middels een motie besloten dat het Dienstencentrum toch
open moest blijven.
In 2014 heeft de actiegroep die samen met de PVA er voor heeft gezorgd dat het Dienstencentrum
open bleef zichzelf opgeheven want hun doel het openhouden van het centrum was bereikt.
Nadat er een verbouwing plaats vond en de Stichting Aveleijn de vaste huurder is geworden,
zou Scoop Welzijn als onderverhuurder, de organisatie van de activiteiten op zich nemen.

De PVA heeft de volgende vragen:

-  Waarom heeft Scoop Welzijn, nadat de nodige afspraken zijn gemaakt zich al die tijd niet meer
laten zien? En waarom reageerde Scoop Welzijn nooit op signalen en brieven vanuit het
Dienstencentrum?

-  Met ingang van 2013 moet Scoop Welzijn jaarlijks een bedrag van euro 36.000 gaan betalen voor
het beheer en de activiteiten van het Dienstencentrum. Waarom heeft Scoop Welzijn die vanaf 2013
verantwoordelijk is voor de vrijwilligers en alle activiteiten die er plaatsvinden, de aankleding en de
kosten die activiteiten met zich meebrengen niet voor haar rekening genomen?

-  Waarom moest de activiteitencommissie met eigen middelen en een bijdrage van mensen die
deelnemen aan activiteiten de kosten zelf betalen?

-  Waarom heeft de gemeente Almelo niet voortijdig ingegrepen terwijl er genoeg signalen binnen
kwamen vanuit de samenleving?

-  In 2014 is de verhuur van de algemene ruimtes van Dienstencentrum de Riet overgegaan van
Scoop Welzijn naar zorgorganisatie Aveleijn. Er zijn toen afspraken gemaakt om een aantal ruimten
waarin activiteiten worden georganiseerd te verhuren aan Scoop Welzijn. Wat is hier precies over
afgesproken?

-  Wat heeft Scoop Welzijn uiteindelijk gedaan voor de vele vrijwilligers die zich met kracht en daad
hebben ingezet en voortreffelijk werk hebben verricht en eind 2016 ten einde raad hebben besloten
er maar mee te stoppen?

Scoop Welzijn wordt betaald uit subsidies (zie belastinggeld) en de ruimten die zij huren in het
Dienstencentrum de Riet wordt rechtstreeks betaald door de gemeente Almelo. Scoop Welzijn krijgt
in totaal euro 2.594.587 subsidie van de gemeente Almelo. De kosten van het personeel van Scoop
Welzijn zijn euro 2.002.107, en voor de directeur euro 137.800.

Scoop Welzijn is de organisatie voor welzijn in Almelo en omgeving die het van groot belang acht dat
ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Wij zien de beantwoording van de gestelde vragen met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Vraag voor vergadering raad Almelo dinsdag 31 januari 2017

Strooibeleid

Vanuit het bestuur van de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo kregen wij de informatie dat in de
winterperiode wel de Planthofsweg, maar niet andere straten zoals de Edisonstraat, Voltastraat,
zijn opgenomen in het strooibeleid. Dat leidt regelmatig tot riskante situaties tussen werkverkeer
(denk hierbij aan vrachtwagens, bestelbussen en auto’s) en fietsers.

Vragen
Klopt het dat deze straten niet standaard zijn opgenomen in het strooibeleid?
Bent u met ons van mening dat dit beleid op dit industrieterrein tot heroverweging moet leiden?
Hoe staat het met het strooibeleid op andere industrieterreinen?
Heeft u een voorstel om tot een definitieve oplossing te komen?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter


Almelo, 27 januari 2017

Betreft: vragen voor het vragen halfuur van de raadsvergadering op 31 januari as.

Mondelinge vragen GroenLinks m.b.t. het fiets en wandelnetwerk Twente
“Het aanbrengen van nieuwe routepijlen in Almelo is al geruime tijd bezig, maar is nu op last van de
Gemeente Almelo gestopt. De gemeente zou niet gekend zijn in deze update. Dat is opmerkelijk
want het project ontvangt subsidie van diezelfde gemeente voor de uitvoering van het plaatsen van
de bordjes. Het al jaren bestaande netwerk van fietspaden in Twente, is na 18 jaar aan een
opknapbeurt toe. Ook door Almelo lopen deze routes. Ze zijn herkenbaar aan de bordjes met een
cijfer in een cirkel. In het verleden liepen de routes 'zo snel mogelijk de stad uit', de nieuwe routes
voeren nu ook door het centrum. Zo zijn nu de Gravenallee, Huize Almelo en de Koornmarkt
opgenomen in de routes. De Graaf van Rechteren verleende welwillend toestemming om een deel
van de aanpassingen over zijn grond te laten lopen. Han van den Heuvel van Routenetwerken
Twente is nu in gesprek met de gemeente om uit deze impasse te komen. Almelo is het laatste
deel van het netwerk dat vernieuwd wordt. In de 13 andere gemeenten in Twente was er geen
enkel probleem met de plaatsing van de bordjes. "We gaan nu eerst maar weer verder in
Tubbergen met de aanleg van de bordjes, tot Almelo er uit is wat ze willen.”
Citaat:  AA Visie  ( zie ook https://youtu.be/BXmyp1UN7f0 ).

GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of bovenstaande informatie juist is ?
2. Zo ja, wat is dan de oorzaak van het stoppen van het aanbrengen deze routepijlen ?
3. Wie is verantwoordelijk voor de bewegwijzering in Almelo ?
4. Bent u met ons van mening dat extra fietsers en wandelaars (juist van buiten Almelo) goed zijn
voor  de Horeca en de middenstand ?
5. Wanneer kunnen we verwachten dat de routepijlen van het fiets- en wandelnetwerk ook in Almelo
zijn aangebracht ?


Datum: 27 januari 2017

Aan: Mondelinge vragen aan College van B&W

Datum: Raadsvergadering d.d. 30 januari 2017

Van: Edith van den Ham (VVD)

Betreft: Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35

Geacht College van B&W, Omdat onze fractie de afgelopen week meerdere signalen en vragen
heeft ontvangen over het volgende onderwerp, verzoeken wij mondelinge beantwoording tijdens de
vergadering d.d. 30 januari 2017. Bijna jaar geleden (17 feb 2016) heeft de VVD fractie Almelo
schriftelijke vragen gesteld over een geopperde alternatieve aanleg F35 over de Plesmanweg.
Het aangenomen raadsvoorstel heeft immers nog steeds bewust géén route van de F35 over de
Plesmanweg voorzien. Onze fractie heeft meerdere malen heel duidelijk -in samenspraak met
betrokken ondernemers op dat traject- aangegeven dat een fietssnelweg op het bedrijventerrein
niet veilig voor de fietser is en ook niet werkbaar voor de ondernemers. Uw College heeft vervolgens
op 12 juli 2016 een voorstel aan de raad gedaan om de zoekrichting voor aanlegroute uit te breiden.
De Almelose raad heeft dit voorstel aangenomen. Aangezien we weer ruim zeven maanden verder
zijn, mogen wij aannemen dat het onderzoek naar andere zoekrichtingen afgerond is. Graag stelt
de VVD fractie volgende vragen: 1. Is de huidige zoekrichting nog steeds zoals gepland in het
aangenomen raadsbesluit “Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35”. (15 december
2015)? a. Zo ja, wanneer ontvangen wij een bevestiging van aanvang? b. Zo nee, welke zoekrichting
(en) wordt(en) nu nog onderzocht en wanneer ontvangen we uitsluitsel? 2. Zijn de betrokken
ondernemers (zowel vóór als na de Hollander Graven) in kennis gesteld over de zoekrichtingen?
a. Zo ja, wat waren de reacties? b. Zo nee, wanneer gaat uw college dit doen?


Almelo, 25 januari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo
Betreft: toenemende incidenten azc Almelo

Geacht college,
Recent verschenen er weer berichten over incidenten in en rond het asielzoekerscentrum.
De toenemende incidenten zijn voor de PVA onaanvaardbaar. Zowel binnen het azc als in de
nabije omgeving en de rest van de stad kunnen spanningen ontstaan die de onderlinge
verhoudingen onnodig op scherp stellen.
Wij willen daarom weten of Almelo voldoende is voorbereid op een mogelijke toename van
de veiligheidsrisico’s in en rond het azc.
De PVA maakt zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie in en rond het asielzoekerscentrum
(azc) in Almelo. Wij vinden het een primaire taak van de gemeente en politie om de veiligheid te
waarborgen.

De PVA heeft de volgende vragen:

-  Bent u bekent met alle berichtgeving over incidenten in en rondom de Almelose  asielzoekerscentra?
-  Heeft u een veiligheids- en risicoanalyse gemaakt van de huidige situatie rondom het azc in Almelo?
Zo ja, kunt u de uitkomst daarvan aan de raad melden? Zo nee, waarom heeft u deze i.v.m. de
toenemende incidenten (nog) niet gemaakt?
-  Is de politie in Almelo voldoende uitgerust om de veiligheid in en om het  azc te waarborgen en zijn er,
indien noodzakelijk, extra middelen die kunnen en moeten worden ingezet.?
-  Hoe vaak is het voorgekomen dat er incidenten hebben plaatsgevonden op of rond het centrum en
hoe vaak is daar politie-inzet bij gevraagd?
-  Is er in de wijken rond het centrum meer overlast in vergelijking met andere wijken in de stad?
-  Wordt er buurtpreventie ingezet?
-  Wordt er gestuurd op de samenstelling van bewoners van het azc?
-  Hebben de toenemende incidenten en meldingen ook betrekking op geloofsovertuiging en seksuele
geaardheid?
-  Is er dagelijkse beveiliging en personeel aanwezig?
-  Komt er een meldnummer waar mensen naar toe kunnen bellen bij incidenten en gevoelens van
onveiligheid?
Welke maatregelen worden er genomen om incidenten te voorkomen?

De PVA zou deze vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

Namens de PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)Almelo, 24 januari 2017

Partij Vrij Almelo (PVA)

Betreft: Schriftelijke vragen PVA aan B&W betreft stadstoezicht.

Geacht college,
Stadstoezicht is een gemeentelijk bedrijf. De gemeente Almelo heeft  dus regie en de zeggenschap
over dat bedrijf.  Dat wil dus tevens zeggen dat controle op uitvoering van taken gewaarborgd blijven.

De PVA heeft  de volgende vragen:

-  Hoeveel stadstoezichters (handhavers) zijn er op dit moment?
-  Hoeveel mensen werken er op kantoor (binnendienst)?
-  Zijn deze twee afdelingen proportioneel in verhouding?
-  Wat is het takenpakket op kantoor (binnendienst)?
-  Is er ook een hoogbetaalde directeur?  Zo ja,  zijn er nog meer  hoogbetaalde (onnodige)
managementlagen?

-  Er wordt gezegd dat de stadstoezicht zichtbaar moet zijn voor de mensen in Almelo, maar waarom
niet voor de woonwijken in Almelo?

-  Heeft de stadstoezicht het beleid om de overige wijken te negeren?

-  Waarom wordt veiligheid en parkeerbeleid door heel Almelo niet gehandhaafd?

-  Naar aanleiding van bovenstaande vragen willen wij graag in een uitgewerkt rapport zien wat nu
precies de kosten en baten zijn van Stadstoezicht in Almelo? Hiermee bedoelen we de mensen op
straat en op kantoor!

-  In het concept programmabegroting 2017 staat dat het streven van de gemeente Almelo is om meer
taken op uitvoerings- en handhavingsgebied out te sourcen, waarbij dus wordt ingezet op de uitbesteding
van taken van stadstoezicht naar de publieke sector .

Bent u het met ons eens:
-  Dat de toezichthouders  dan in een breder werkveld  kunnen worden ingezet?
-  Dat de toezichthouder dan op treedt als  ‘ogen en oren van de gemeente’ en  dus niet alleen als
opsporingsambtenaar?
-  Dat via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten te komen tot een robuuste samenwerking in
de uitvoering van de taken die toebehoren aan de overheid?

-  Als men er toch voor kiest om het bedrijf stadstoezicht aan te houden,  is het dan niet beter in het kosten
en baten verhaal om het kantoor van stadstoezicht te huisvesten in het gemeentehuis? Waarvoor zij tevens
dan ook de beveiliging van het gemeentehuis zorg kunnen dragen?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet,

Namens  de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)


dinsdag 24 januari 2017

Soap rond sourcing groenbeheer

Afgelopen dinsdag, 17 januari, heeft de gemeenteraad besloten om het college te vragen om met
alternatieven te komen voor het uitbesteden van het groenbeheer. D66 vindt dat erg jammer
omdat dit uitstel en misschien wel afstel betekent. Wat ons betreft zou het college door moeten
gaan met het uitbesteden van het groenbeheer aan Twente Milieu. De schoonheidsprijs verdient
de besluitvorming van afgelopen dinsdag in ieder geval zeker niet. Politieke afwegingen lijken te zijn
gegaan voor het belang van de stad, het belang van het gemeentebestuur en het belang van de
gemeentelijke organisatie.
De gemeente Almelo is bezig haar organisatie om te vormen. Uitvoerende taken worden zoveel
mogelijk elders belegd, zodat de gemeente zich zoveel mogelijk beperkt tot beleidsvorming en
regievoering. Dit moet leiden tot lagere kosten; verminderde kwetsbaarheid en betere kwaliteit.
Dit is afgesproken bij de vorming van het college in 2014 en D66 onderschrijft die omvorming.
De eerste afdeling waarover gesproken werd was de afdeling groenbeheer; een relatief makkelijke
afdeling om uit te plaatsen.
Over dit onderwerp hebben raad en college in het verleden (2015 en 2016) geregeld gesproken
en gebotst. De wethouder (Timmer) heeft op basis van een aantal criteria en verkennende
onderzoeken besloten een traject in te gaan met Twente Milieu. Daar was niet iedereen het mee
eens: waarom geen echte marktpartij? Twente Milieu is immers een overheids-deelneming.
De raad wilde inzicht in de afwegingen en alternatieven. Ondanks de weerstand is de wethouder
nooit teruggefloten.
In de tweede helft van 2016 werd duidelijk dat de besprekingen met Twente Milieu in een afrondende
fase kwamen. Ook toen nog steeds discussie.
De Christenunie, inmiddels coalitiepartij, hamerde enige keren op de mogelijkheid het groenbeheer
in zijn geheel onder te brengen bij Soweco. In het zicht van de naderende eindstreep diende de
Christenunie, samen met Leefbaar Almelo, Almelo Centraal, Groen Links en Partij Vrij Almelo een
motie in, waarin het college wordt opgeroepen meerdere alternatieven te presenteren en daarbij
vooral te kijken naar Soweco.
In de raadsvergadering echter hebben enkele partijen (CDA, Minimapartij, LAS en Democraten.nu)
een amendement ingediend, waarbij de opdracht om vooral te kijken naar Soweco aanmerkelijk is
afgezwakt en juist een keuze is gemaakt voor uitbesteden aan een commerciële partij. Collegepartij
CDA heeft hierdoor de motie van de andere collegepartij, de Christenunie, gekaapt. De geamendeerde
tekst van de motie is aangenomen.
De fractie van D66 heeft zowel tegen het amendement als tegen de motie gestemd en wel om de
volgende redenen.
* De (voorlopige) keuze voor Twente Milieu lijkt een logische. Immers, zij voert al een deel van het
beheer van de openbare ruimte uit en doet dat ook voor onder andere Borne.
* Er zijn inmiddels tussen de gemeente, Twente Milieu en Soweco duidelijke afspraken gemaakt, die
waarborgen dat de medewerkers van Soweco die nu ook werkzaam zijn in het groenbeheer, dat ook
in de toekomst blijven doen. Aanscherping daarvan is niet nodig.
* Voortgang van het sourcingstraject is van groot belang. In de eerste plaats voor de medewerkers van
het groenbeheer, die recht hebben op snelle duidelijkheid. Maar ook omdat de bij het traject te behalen
bezuiniging al is ingeboekt.
De snelheid van uitvoering komt nu sterk onder druk; daarom heeft het college de motie ook ontraden.
Immers, als er nu nog alternatieven aangedragen moeten worden is realisatie binnen deze collegeperiode
uiterst onwaarschijnlijk en misschien komt het er wel helemaal niet meer van. En dat vindt de fractie van
D66 onwenselijk.
De situatie is nu zo dat de raad uiterst verdeeld is: de een wil meer markt, de ander meer aandacht voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of wil helemaal niets meer veranderen. Waarom nu, in zo’n
laat stadium? Wat heeft dit voor gevolgen voor andere sourcingstrajecten? Kunnen de coalitiepartijen
Christenunie en CDA nog wel met elkaar door dezelfde deur? Bij beide partijen lijkt er irritatie te zijn over
het handelen van de ander. In de ogen van D66 betreurenswaardige ontwikkelingen, de niet in het belang
van de stad zijn.Verzonden d.d. 22 januari 2017

Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen armoedebestrijding kinderen

Geacht college,

Enige tijd geleden is vanuit het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de gemeente
Almelo een bedrag van ruim € 500.000 extra krijgt in het kader van armoedebestrijding voor kinderen.
In de Tubantia van 17 januari 2017 heeft een artikel gestaan met de titel ‘Ruim 2.300 kinderen
groeien op met schaarste in Almelo’.

Uit de stukken van het politiek beraad van 24 januari 2017 (evaluatie minimaregelingen) is zichtbaar
dat slechts 846 kinderen gebruik maken van het jeugdsportfonds en slechts 2.930 personen gebruik
maken van Almelo Doet Mee (dit is breder dan kinderen). Wij hebben in Almelo 2.309 kinderen die
leven op een minimum inkomen. Daarnaast hebben wij in Almelo 11.477 huishoudens met kinderen
op een minimum inkomen (boven landelijk gemiddelde). De Minimapartij maakt zich grote zorgen.
Deze zorgen zullen wij ook uiten in de komende politieke beraden rondom armoedebestrijding.

Desondanks hebben wij over de armoede en de kinderen op dit moment reeds de volgende vragen:

1. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is een extra budget van ca € 500.000 beschikbaar gesteld
voor kinderen in armoede. Is inmiddels bekend hoe dit budget besteed gaat worden? Zo ja, hoe gaat
dit besteed worden. Zo nee, wat is hiervan de reden.

2. Indien er nog geen bekendheid is rondom de besteding van het budget, bent u dan bereid om
meerdere partners in de stad te betrekken zodat ook deze met ideeën kunnen komen. Indien het al wel
bekend is waar dit budget aan besteed wordt, zijn de partners betrokken en waarom wel of niet?
En zo ja, welke?

In het artikel in de Tubantia wordt gesproken over een hoog percentage inwoners dat moet leven met
een minimum inkomen Volgens de journalist wil dat niet zeggen dat er sprake is van armoede.
De woordvoerder van de gemeente zegt hierop in het artikel: “Er zijn tal van gezinnen die zich prima
kunnen redden met een minimuminkomen. Daar wordt de tering naar de nering gezet”.

3. Is het college het eens met deze uitspraak van de woordvoerder? Impliceert deze uitspraak dat
armoede eigen schuld is omdat sommigen de tering niet naar de nering kunnen zetten, of zijn er
ook andere oorzaken?
4. Is er voor een goede bestrijding van armoede (met name onder kinderen) nog meer geld nodig,
of gaat het er om het bereik te vergroten? Zo ja, hoe gaat Almelo dit realiseren?

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Almelo, 22 januari 2017

Mondelingvragen LA

Gorterbruglicht!

Wie is er gek geworden?
Wat is de motivatie het lichteffect te beperken?
Wie is er bang voor "kermis"?
Wie gaat er over?
Hoe snel gaan we dit mooie licht weer zien?

Bert Hümmels, Leefbaar AlmeloAlmelo, 22 januari 2017

Onze mensen van groen!

Twente Milieu, outsourcen, Soweco, rol van het college…. We vinden er allemaal wat van maar
waar gaat het eigenlijk om? De Minimapartij zet de mens centraal, niet Twente Milieu of Soweco.

De gemeente wil dat de afdeling groen (bijvoorbeeld onderhoud van ons groen op straat) overgaat
naar Twente Milieu. Op zich niks mis mee om deze tak van sport daar onder te brengen. Maar het
gaat de Minimapartij wel om de manier waarop. Wij hebben heel veel vragen!

De belangrijkste voor ons is, wat willen de mensen zelf? Ik heb zelf een aantal mensen gesproken
en hun reactie was, het maakt ons niet uit als we maar een leuke baan hebben! Maar let er op,
nu doen wij heel veel extra dingen en als we dat straks ook doen onder Twente Milieu gaat dat heel
veel extra geld kosten. Weet dus waar je voor kiest! Nu ruimen we blad op dat eigenlijk de
woningbouwvereniging had moeten doen. Als we onder Twente Milieu vallen krijgen jullie als
gemeente daar wel een rekening van, dat is nu niet zo! En het college, wethouder Van Wijk,
die heeft deze vraag nog nooit zelf gesteld aan de mensen over wie we het hebben!

Zijn er wel alternatieven onderzocht? Misschien wil het groenbedrijf op de hoek dit ook wel overnemen,
misschien is dat goedkoper en beter voor onze mensen. Nee, het college heeft, naar ons idee,
niet gekeken naar alternatieven en vaart blind op Twente Milieu!

En dan de rol van Soweco, waarom moet altijd iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
Soweco? De Minimapartij vindt dat we niet tegen elke prijs Soweco moeten gaan redden. Een Soweco
die nu al een paar miljoen te kort komt. Wat is de toekomst van Soweco eigenlijk? Het kan best zijn dat
Soweco in de huidige vorm over een jaar helemaal niet meer bestaat. De Minimapartij is van mening
dat ook andere partijen prima mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden en dat
Soweco hier niet een alleenrecht in heeft. Ook dat mag wel een keer onderzocht worden!

En dat is nou precies waarom de Minimapartij mee heeft gestemd met het amendement en met de
motie! Wij willen duidelijkheid en een weloverwogen keus en geen vooringenomen standpunt over
Twente Milieu en Soweco! Laten we eerlijk de volledige markt onderzoeken en dan de beste optie
kiezen!  De markt is commercieel en sociaal…. Wat willen de mensen van de groenvoorziening zelf,
iedereen moet meedoen!

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Almelo, 18 januari 2017

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo

Onderwerp: Schriftelijke vragen Naxt
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
Geacht college,
Van gebruikers van Naxt hebben we begrepen dat er veranderingen op komst zijn bij Naxt.
We hebben ons verbaasd over de manier waarop hierover is gecommuniceerd en hebben hierover
een aantal vragen.
1. Deelt u onze mening dat de communicatie met zowel de gebruikers van Naxt als de gemeenteraad
geen schoonheidsprijs verdient?
2. Hoe bent u als college over de ontwikkelingen geïnformeerd?
3. De gebruikers hebben te horen gekregen dat ze binnen enkele weken de oefenruimte moeten
verlaten. Dit is een erg korte termijn. Ziet u mogelijkheden om Kaliber te bewegen de bands wat langer
de tijd te geven om een nieuwe plek te vinden?
4. Met het verdwijnen van Naxt in de huidige vorm, verdwijnt een bijzondere voorziening waar veel
mensen met plezier samen muziek maken. Ziet u mogelijkheden om bijvoorbeeld de functie van
oefenruimte voor bands in stand te houden in de een of andere vorm, of op een andere locatie voort
te zetten?
5. We zijn benieuwd wat er precies staat te gebeuren bij Naxt en hoe dit past binnen de cultuurvisie die
we onlangs hebben vastgesteld. Kunt u ons hierover informeren met een raadsbrief of politiek beraad?

Met vriendelijke groet,
Bert Hümmels Marjolein Wessels
Leefbaar Almelo Partij van de Arbeid


Almelo, 18 januari 2017

Outsourcen Groentaken gemeente Almelo

CDA Almelo: Bij keuze voor outsourcen Groentaken is de positie van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een belangrijk beoordelingspunt.
Dinsdagavond 17 januari stond er een motie van ChristenUnie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal
op de agenda van de gemeenteraad. De motie had betrekking op het buiten de deur zetten van de
groentaken in combinatie met het versterken van de positie van Soweco. De intentie van de motie
werd breed door de raad gesteund. Enkele fracties, waaronder het CDA, hadden moeite met één
ogenschijnlijk klein onderdeel van de motie. Een onderdeel met mogelijk grote (financiële)
consequenties voor Almelo.

Het CDA heeft sinds de besluitvorming in de raad in maart 2014 zich altijd sterk gemaakt voor de
doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming, voor een brede groep
mensen met een arbeidsbeperking. Ook zou Soweco nieuwe stijl (dus de maatschappelijke
onderneming) voorkeursleverancier worden voor allerlei andere activiteiten. Daarover is geen enkel
misverstand, de verslaglegging van de raadsvergaderingen geeft dat klip en klaar weer.
De omvorming naar de maatschappelijke organisatie gaat de CDA-fractie zelfs niet snel genoeg en
daarom is hiervoor bij vrijwel elke begrotingsbehandeling en bespreking van perspectiefnota’s
nadrukkelijk aandacht gevraagd.

Op dit moment onderhandelt het college van B&W met Twente Milieu over het buiten de deur zetten
van het groenbedrijf. Zelfs breder, namelijk het buiten de deur zetten van het beheerstaken van de
gehele openbare ruimte in Almelo. Vrijwel de gehele gemeenteraad vraagt zich af waarom het college
al een plan met Twente Milieu vergaand aan het uitwerken is, terwijl er geen alternatieven zijn
gepresenteerd. Met andere woorden: het college lijkt voor de raad te hebben besloten dat
Twente Milieu de beste partner op dit gebied is. En als het plan is uitgewerkt en de raad het er niet mee
eens is, zijn we weer helemaal terug bij af. Het personeel blijft dan in onduidelijkheid zitten, dat kan en
mag niet de bedoeling zijn. De raad stak daar dinsdagavond dan ook een stokje voor en wil de
alternatieven op tafel zien.

De motie van Christen Unie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal riep het college ook op om
“in alle varianten te garanderen dat de inzet van mensen met een arbeidshandicap door Soweco
(of zijn opvolgers) minimaal de huidige inzet is, en er als Gemeente Almelo ook verantwoordelijk voor
te zijn en erop toe te zien dat deze inzet, ook op langere termijn, daadwerkelijk gerealiseerd wordt”.
Een ingewikkelde zin, die vooral voorbij gaat aan het besluit van onze raad over de toekomst van de
sociale werkvoorziening, waarbij we juist de nieuwe maatschappelijke onderneming alle kansen willen
geven, en dus de risico’s binnen de oude gemeenschappelijke regeling Soweco zo klein mogelijk
willen houden.

Tijdens een schorsing bleek er geen ruimte om met de indieners en andere betrokken fracties tot
overeenstemming te komen om die tekst iets aan te passen. Daarom is er een aanpassingsvoorstel
geschreven, met de LAS-fractie, Democraten NU en mede ondersteund door de Minimapartij. We
hebben daarmee geregeld dat er bij ALLE alternatieven die aan de raad worden voorgelegd, goed
gekeken wordt naar de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden wij
enorm belangrijk.
En over de op te richten maatschappelijke onderneming (Soweco nieuwe stijl) is wat CDA Almelo
betreft dus geen enkel misverstand: daarvoor is echt daadkracht van het college nodig, anders
dreigt kennis te verdwijnen en komt de organisatie op losse schroeven te staan. Daar is niemand
mee gebaat!

Namens de CDA-fractie,

Eugène van Mierlo en Harm Jan van der Veen


Almelo, 19 januari 2017

Meer over:Outsourcen Groentaken gemeente Almelo


http://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1082207/173756/soweco-motie-
gekaapt-door-sourcing-lobby.html


Almelo, 18-01-2017

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Geacht college,
In het Almeloos Weekblad van 10 januari j.l. lezen wij een artikel waarin wordt ingegaan op
videocontrole door het Sociale Recherche Team Twente. Zo valt er te lezen dat zij ondanks
dat er meerdere uitspraken liggen van de Centrale Raad van Beroep en de Autoriteit
Persoonsgegevens dat dit verboden is, het Sociale Recherche Team camera’s plaatst / heeft
geplaatst terwijl dit in strijd is met artikel 10 van de grondwet en het Europees verdrag voor de
rechten van de mens. Er zijn door het SRT uitspraken van hogerhand terzijde geschoven en zij
hebben willens en wetens de wet overtreden en ongeoorloofde opsporingsmethodes gebruikt.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe valt bovenstaand gedrag te rijmen met de voorbeeldfunctie die de Gemeente Almelo
behoort uit te dragen richting haar inwoners?
2. Worden er op dit moment nog steeds / nog meer verboden opsporingsmethodes gebruikt
door het SRT?
3. Bent u net als  de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) van mening, dat met de handelswijze
van het SRT de integriteit van de Gemeente Almelo in het geding komt?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Vraag voor vragenuur raad 17 januari 2017

Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen
met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse samen-
werkingsverband Samen 14 waar onze gemeente ook onder valt heeft het contract per 1 januari opgezegd.
Ouders van kinderen met ADHD moeten nu naar het MST in Enschede of naar instellingen als Mediant
en Dimence.
Uit het artikel in TC Tubantia blijkt dat het om 300 kinderen in Twente gaat. Eén van de betrokkenen is
een Almelose moeder die uitlegt dat een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie met een arts opeens
wegvalt en legt uit welke nare consequenties het heeft dat ze niet meer in het ZGT terecht kan. Zij spreekt
volgens redacteur Henk Brok namens andere betrokkenen in Twente: “De ouders zijn onsteld”. Volgens
kinderarts Van Bommel van ZGT is het contract opgezegd omdat het ZGT weigert onder de adviesprijs
van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) te gaan werken omdat dan moet worden ingeleverd op kwaliteit.

Onze vragen zijn:
Klopt het dat u besloten heeft om het contract met het ZGT op te zeggen?
Om hoeveel betrokkenen gaat het in onze gemeente?
Bent u met ons van mening dat de betrokken kinderen en hun ouders hierdoor ernstig worden gedupeerd?
Is het genomen besluit nog terug te draaien voor onze gemeente?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Vraag voor vragenuur raad 17 januari 2017

Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna
5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten bijdragen
om het tekort aan te vullen.

Onze vragen zijn:
Klopt hetgeen wij in de pers hebben vernomen?
Hoe komt het dat wij niet eerder door uw college rechtstreeks zijn geïnformeerd over dit voorziene tekort?
Is de penibele situatie van Soweco reeds bekend bij de provincie Overijssel?
Had u dit tekort reeds eerder voorzien?
Zo ja, waarom heeft u ons daar dan niet over geïnformeerd?
Heeft u hierover al contact gehad met het provinciaal bestuur?
Zo ja wanneer en wat is de reactie van de provincie?
Zo nee, waarom nog niet?
Hoe denkt u deze lastenverzwaring binnen onze vastgestelde begroting op te kunnen lossen?
De directeur van Soweco heeft innmiddels op Aa-Visie laten weten vorig jaar de betrokken raden al te
hebben geïnformeerd. Bij onze fractie is dat niet bekend. Klopt het toch en wanneer en hoe zou hij ons
dan hebben geïnformeerd?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


2 januari 2017

Aan de fracties van de gemeenteraad van Almelo en ter attentie van het College van B&W.

Kenmerk: Toekomst Woonboulevard Almelo,

Geachte fractie,

Namens het  CAA richt ik mij tot uw fractie inzake de toekomstvisie van de Woonboulevard
Almelo, het bestuur van het CAA heeft kennisgenomen van deze visie via de presentatie in het
politiek beraad van 10januari jl. Wat ons verbaasde is hoe weinig diepgang er in het debat zat
over de toekomstvisie van de Woonboulevard, het ging voornamelijk over scenario 3; de verruiming
van mogelijkheden in het assortiment. Waar men niet bij stilstond zijn de structurele veranderingen
in de detailhandel die zowel binnensteden en woonboulevards in ons land treffen. Het ministerie
van economische zaken heeft onlangs gerapporteerd dat er in ons land de komende jaren nog
één op de vijf zaken verdwijnt. De oplossing zit er volgens het CAA niet in om verruiming toe te
staan maar veel meer in de richting, waar de Raad van Almelo vorig jaar voor heeft gekozen,
het amoveren van 2.000 m2 bruto winkeloppervlak in het havencomplex, deze moedige actie zal
een positief effect hebben op de leegstandcijfers in de binnenstad. In de ogen van het CAA
moet dat ook bij de Woonboulevard gebeuren en voor dat gedeelte oplossingen zoeken die
buiten de detailhandel sfeer liggen. En niet, zoals nu wordt voorgesteld, op krampachtige wijze
assortimenten toevoegen waar de consument ook in de binnenstad voor terecht kan of op de
Westermaat. De koek wordt namelijk in Twente niet groter, het is spijtig te constateren dat er
20 jaar geleden gekozen is voor één groot buiten stedelijk winkelcentrum en dat staat in Hengelo.
De gevolgen van dit beleid zijn zichtbaar in de binnenstad van Hengelo. Met nadruk zegt het
CAA dat onze overweging niet is ingegeven door angst voor concurrentie, maar we kijken naar
de actuele ontwikkelingen in de markt, dat geldt voor de binnenstad die compacter moet worden,
maar in onze ogen moet ook de woonboulevard compacter worden en nog meer thematisch
gericht op wonen, zo breed mogelijk.

Het moge u duidelijk zijn, het CAA ondersteunt van harte het beleid; eerst de binnenstad op orde,
daar heeft u in geïnvesteerd mede met behulp van miljoenen van de Provincie, daar zijn nu goede
stappen in gemaakt, voordat u elders ontwikkelingen toestaat die de plannen voor de binnenstad
sterk benadelen. Tenslotte wat ons opviel in de presentatie in het politiek beraad van gisteren,
dat bijvoorbeeld voor de verruiming van het assortiment elektronica genoemd werd, voor zover
ons bekend is dat nu toegestaan, een goede vraag zou kunnen zijn waarom zijn die zaken
weggegaan? Zijn er geen nieuwe aanbieders voor teruggekomen, dat moet toch een teken aan
de wand zijn, commerciële beslissingen worden niet in de gemeenteraad genomen, maar op de
hoofdkantoren van de grote ketens! Geachte fractie zowel in onze binnenstad en in het nieuwe
centrumplan zijn genoeg lege meters voorhanden om aan de moderne wensen van de consument
te voldoen, laten we daar gezamenlijk onze schouders onder blijven zetten, lijkt ons beter dan
elders verruiming toe te staan.

Altijd tot nadere toelichting bereid, met vriendelijke groet
namens het bestuur van het CAA,

G.H. van Woudenbergh, voorzitter


Manifest Stedelijk Erfgoed

Inwoners van Almelo houden van de oude gebouwen en straten in deze stad.
Helaas zijn ook in het afgelopen jaar in Almelo weer een paar
karakteristieke gebouwen gesloopt. Er is een breed besef dat dit moet
stoppen, ook in de politiek. In juni heeft de gemeenteraad per motie
uitgesproken dat we zuiniger willen zijn op ons gebouwd erfgoed (zie mijn
persbericht van 14 juni). Het college van B&W is toen aan de slag gegaan
met erfgoedbeleid.

Parallel daaraan hebben de initiatiefnemers van de motie (ChristenUnie, D66
en GroenLinks) zelf ook verder nagedacht over het belang van gebouwd
erfgoed en over middelen om erfgoed beter te beschermen tegen sloop. We
hebben onze gedachten vastgelegd in een manifest. Hoofdconclusie is dat
bescherming van stedelijk erfgoed vooral een mentaliteitsverandering
vraagt, van de gemeente en van alle andere participanten in de leefomgeving
(bv. projectontwikkelaars).

Afgelopen dinsdag was er een politiek beraad (incl. stadswandeling) over
erfgoed. Dit leek ons een goed moment om bijgevoegd manifest bekend te
maken. Wij zouden graag zien dat zoveel mogelijk partijen (binnen en buiten
de politiek) dit manifest ondersteunen. Dat kan door een bericht te sturen
naar mij of een van de andere initiatiefnemers.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Heek.

Manifest Stedelijk Erfgoed (PDF)

Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders

per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl


Betreft: schriftelijke vragen verhuizing SAP

Verzonden d.d. 11 januari 2017

Geacht college,

In de Tubantia van 14 december 2016 was te lezen dat Stichting Almelo Promotie (SAP) gaat verhuizen
naar het Ledeboerpand aan de Wierdensestraat in Almelo. SAP krijgt een hoog bedrag aan subsidie van
de gemeente. Over de verhuizing naar het Ledeboerpand maken wij ons zorgen en hebben wij de volgende
vragen:

1. Wij hebben begrepen dat SAP geen huur hoeft te betalen.
a. Zit in de huidige subsidie ook een component voor huur en zo ja, met hoeveel kan de subsidie omlaag?
b. Wordt of is door SAP op enigerlei wijze compensatie geboden of betaald voor het gebruik van de
faciliteiten (in de breedste zin van het woord) in het Lederboerpand?
c. Hoeveel denkt SAP aan uitvoerings-, overhead- en/of huisvestingskosten te besparen en wordt dit
bedrag voor 100% in (extra) evenementen gestoken?
2. Heeft het college een voorkeur voor alternatieve huisvesting en zou het college dit aan het bestuur van SAP
willen voorleggen? Denk bijvoorbeeld aan het huidige stadhuis en de vrije ruimte en de versterking van de VVV
voorziening in de architectonisch markante openbare bibliotheek waar ook ruimte beschikbaar is.
3. SAP gaat, bij verhuizing naar het Ledeboergebouw, gehuisvest worden op de eerste verdieping. Is dit
eenvoudig en goed toegankelijk voor minder validen, zoals bepaald in het VN verdrag voor mensen met
een beperking? Zo nee, wat gaat het college hier aan doen?
4. Zoals mevrouw van de Steeg zegt in het artikel van de Tubantia: ‘Een geweldig mooi gebouw, op prachtige
plek. Ideaal om de stad Almelo met al zijn evenementen in de etalage te zetten.’ Hoe gaat SAP zich het pand
op de eerste verdieping herkenbaar presenteren? Dit gebouw leent zich niet voor uitbundige reclame zonder
de historische gevel aan te tasten. Waar zijn de etalages in dit gebouw?
5. Wij hebben in de Tubantia van 2 januari 2017 gelezen dat SAP en CAA gaan fuseren. Gaat CAA ook naar
het Lederboerpand en willen ze dit ook?

Met vriendelijke groet,

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Aadorp, donderdag 5 januari 2017

Onderwerp: vragen PvdA Almelo over ‘t Aahoes

Het bestuur van de stichting gemeenschapscentrum Aadorp is in conflict met de pachter van
het Aahoes. De gemoederen lopen hoog op en de partijen staan inmiddels tegenover elkaar
bij de rechter.
De pachter laat via Facebook weten dat hij heeft besloten de maatschappelijke activiteiten in
het Aahoes te stoppen (zie bijlage). De PvdA vindt niet dat de inwoners van Aadorp de dupe
mogen worden van deze strijd en vraagt het college om mee te denken over een oplossing.
We hebben in dit verband de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de strijd binnen het Aahoes?
2. Bent u met ons van mening dat de situatie niet langer kan duren nu inwoners de dupe worden?
3. Welke mogelijkheden ziet u om een einde te maken aan deze situatie en het Aahoes weer
een plek te maken voor alle Aadorpers?

Marjolein Wessels | PvdA Almelo

Portefeuilleverdeling
 
Burgemeester Hr. Arjen Gerritsen  VVD
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Externe betrekkingen
Bestuurscultuur, communicatie en integriteit (BCI)
Coördinatie van beleid
Governance
 

Wethouder mevrouw I.A.M. ten Seldam (Irene)  CDA
Dienstverlening en Publiekscommunicatie
Mobiliteit
Water en riolering
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Welzijn en dierenwelzijn
Publieke Gezondheid
Plattelandsontwikkeling
Stedelijke en Ruimtelijke ordening
Sport
 

Wethouder mevrouw Christien van Dijk (Partijloos)
Zorg en Jeugdhulp
Stadsbeheer en openbare ruimte, Markt en Haven
Regionale samenwerking
Personeel en organisatie
Kunst en Cultuur
Binnenstad
 

Wethouder F.J. Cornelissen (Javier)  SP
Sociale zaken
Werkgelegenheid en economie
Duurzaamheid, milieu en afval
Bedrijfsvoering
Wonen
 

Wethouder A.L. Langius (Alex)  Christen Unie
Financiën
Grondbedrijf
Vastgoed
Belastingen
Economische betrekkingen
Middenstand
Recreatie en toerisme
Onderwijs

Het rooster van vervanging van het college als volgt vast te stellen:
Burg.Arjen Gerritsen 1: Ten Seldam 2: Van Dijk
weth. Van Dijk 1: Arjen Gerritsen 2: Cornelissen
weth. A.L. Langius 1: Cornelissen 2: Ten Seldam
weth. J.F. Cornelissen 1: Langius 2: Arjen Gerritsen
weth. I.A.M. Ten Seldam 1: Van Dijk 2: Langius

2. Aanwijzing loco-burgemeester
1. Wethouder Ten Seldam
2. Wethouder Van Dijk
3. Wethouder Cornelissen
4. Wethouder Langius
in bovenstaande volgorde aan te wijzen loco-burgemeester
 

3. Stadsdeelverdeling
1. Wethouder Ten Seldam: Bornerbroek, Nijrees, Bolkshoek, Paradijs, Kollenveld en Windmolenbroek

2. Wethouder Van Dijk: Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland/Boomshoek,
Beeklust/Groeneveld, Boomsplaats

3. Wethouder Cornelissen: Aalderinkshoek, Haghoek, Kerkelanden, Aadorp, Rosarium en Schelfhorst

4. Wethouder Langius: Centrum en Sluitersveld
 

1. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Stadstoezicht BV:
A.L. Langius (wethouder parkeren en burgemeester (veiligheid) uitgesloten)

2. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Industriegebouwmaatschappij:
I.A.M. ten Seldam (wethouder werk, economie en vastgoed uitgesloten)

3. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Sportaccommodaties Almelo BV:
A.L. Langius (wethouder Sport uitgesloten)

4. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Cogas NV
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

5. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Vitens NV:
A.L. Langius

6. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Enexis (voormalig netwerkbedrijf Essent):
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

7. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten:
I.A.M. ten Seldam (wethouder financiën uitgesloten)

8. Twence Holding BV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

9. Twente Milieu NV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

Aanwijzingen- en voordrachten als leden van commissies, samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen:

10. Commissie voor het Georganiseerd Overleg
als voorzitter: Van Dijk

11. Algemeen bestuur G 32
als lid: Arjen Gerritsen

12. Fysieke pijler G 32
als lid: I.A.M. ten Seldam

13. Pijler werk en economie G 32
als lid: F.J. Cornelissen

14. Sociale pijler G 32
als lid: Van Dijk

15. Samenwerkingsverband Bedrijvenpark Twente
als voorzitter: F.J. Cornelissen

16. Als leden van de bestuurscommissie Netwerkstad Twente aan te wijzen:
Arjen Gerritsen en Van Dijk

17. Als lid van het bestuurlijke overleg Ontwikkelagenda aan te wijzen:
1. Van Dijk 2. F.J. Cornelissen

18. Aanwijzing als afgevaardigde in het WABHOLD-overleg (Gebiedsontwikkeling Luchthaven
Twente e.o.): I.A.M. ten Seldam

19. Als lid van het bestuur RUD aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam

20. Als lid van het districtelijk veiligheidsoverleg aan te wijzen:
Arjen Gerritsen (geen vervanging)

21. Als lid van de Uitvoeringscommissie Enter aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam
Collegeleden nemen in de hoedanigheid van portefeuillehouder deel aan de
portefeuillehoudersoverleggen
van Regio Twente en de overlegplatforms van VNG Overijssel.

22. Als lid van het bestuur van het Twentebedrijf aan te wijzen:
Van Dijk (vervanger F.J. Cornelissen)

23. Als lid van het algemeen bestuur Regio Twente aan te wijzen:
Van Dijk (vervanger F.J. Cornelissen)

24. Als leden van het algemeen bestuur RBT voor te stellen aan de gemeenteraad:
F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen) en A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten
Seldam)

25. Als lid van het dagelijks bestuur RBT voor te dragen:
F.J. Cornelissen

26. Als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente
voor te dragen:
Arjen Gerritsen

27. Als leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO aan te
wijzen:
A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten Seldam) en F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen)

28. Als lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO voor te dragen:
F.J. Cornelissen

29. Als lid van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente aan te
wijzen:
Van Dijk

Als lid van het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente voor te
dragen:
Van Dijk

30. Als lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland aan te wijzen:
F.J. Cornelissen

Als lid van het dagelijks bestuur van de Stadsbank Oost Nederland voor te dragen:
F.J. Cornelissen

31. Als lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GBT aan te wijzen:
A.L. Langius

Als lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling GBT voor te dragen:
A.L. Langius

32. Als leden van het algemeen bestuur Euregio aan de gemeenteraad voor te stellen:
Arjen Gerritsen (plaatsvervanger F.J. Cornelissen) en Van Dijk (plaatsvervanger I.A.M. ten
Seldam)

Als lid van het dagelijks bestuur Euregio voor te dragen: F.J. Cornelissen
Voor de nummers 22 tot en met 32 worden tevens de plaatsvervangers van de aangewezen
portefeuillehouders als plaatsvervangers in de gemeenschappelijke regelingen door Burgemeester en
Wethouders aangewezen, tenzij anders vermeld.

Voorpagina
Reageer
Begin van pagina
.