Brieven aan en van het college van
 B & W, en / of de raad van Almelo


Taken en Portefeuilleverdeling B&W

Almelo, 10 mei 2017

Duurzaamheidsvisie volgens D66

Voorafgaand aan de vergadering over nieuwe kaders voor het duurzaamheidsbeleid in het
politiek beraad van 9 mei heeft de fractie van D66 een reactie op het procesvoorstel en de
evaluatie van het duurzaamheidsbeleid op papier gezet en gedeeld met de overige fracties
en college.

Tijdens de behandeling van het onderwerp in het politiek beraad kreeg de
fractie alom grote waardering voor dit initiatief, de gedegen opzet en de
goed bruikbare voorstellen.

In het voorstel wordt onder andere gepleit voor:

*  Het ontwikkelen van een duurzaamheidsvisie met duidelijke
prestatie-indicatoren

*  Periodieke evaluatie en bijstelling

*  Aansluiting bij de omgevingsvisie en ambities/ beleid nieuwe kabinet

*  Aandacht voor het vergroten van het duurzaamheidsbewustzijn

*  Plannen ontwikkelen waarvoor subsidie verkregen kan worden.

*  Het betrekken van maatschappelijke partners en burgers bij het beleid en
het vergroten van betrokkenheid van raad, college en ambtelijke organisatie
bij dit onderwerp.

De D66 fractie vond het noodzakelijk dit procesvoorstel bij het college in
te dienen en te delen met de raad, omdat Almelo met haar duurzaamheidsbeleid
tot nu toe nog onvoldoende scoort in vgl. met veel andere gemeenten in
Nederland.

In de bijlage zijn concrete duurzaamheidsvoorstellen te lezen, per door de
gemeente geëvalueerd duurzaamheidsthema. Deze D66 voorstellen zijn vooral
gericht op onderwerpen waar nog flinke stappen gezet moeten worden, willen
we als Almelo ooit onze duurzaamheidsdoelen ook werkelijk bereiken.

Zie ook PDF

MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel motie: Onderwerp: kosten uitvoering huishoudelijke ondersteuning
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 09-05-2017,

Inleiding:
De raden van diverse Twentse gemeenten hebben moties aangenomen waarin
aandacht wordt gevraagd voor de problematiek van de kosten uitvoering huishoudelijke
ondersteuning;
De strekking van deze moties wordt onderschreven en ter ondersteuning hieronder
herhaald.

Constateert dat:
- De gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder
de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
Dit gepaard ging met een korting van 40% op het budget;
- In het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten m.b.t. de concrete invulling hiervan
zeer ruime beleidsvrijheid zou worden gegeven;
- De Twentse gemeenten dit hebben ingevuld door in te zetten op resultaatgericht werken
onder de term "een schoon en leefbaar huis".

Overweegt dat:
- De Centrale Raad van Beroep in de zomer van 2016 een uitspraak heeft gedaan die
het noodzakelijk maakte het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen;
- De gemeenten daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid;
- Dit voor de gemeenten bovendien zeer grote financiële consequenties heeft, terwijl er
substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar gesteld wordt.

 Spreekt uit dat:
- Het ondanks de toezegging van het Rijk dat er sprake zou zijn van beleidsvrijheid, dit niet
mogelijk wordt gemaakt en derhalve de gemeenten financieel dienen te worden gecompenseerd
voor de overschrijding van de budgetten ten gevolge van de noodzakelijke aanpassing.

Draagt het college op om:
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties in de Tweede
Kamer, de VNG en de informateur kabinetsformatie Tweede Kamerverkiezingen 2017;
- De motie te sturen aan de Twentse gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door ondersteunende fracties:Meedenken met de politiek nog nooit zo makkelijk
Goed idee voor Almelo? Kom naar de motiemarkt

Heeft u een idee over hoe het anders kan in Almelo? Kom dan zaterdag10 juni naar het stadhuis en
presenteer uw idee aan de politiek tijdens de motiemarkt. De motiemarkt is van 10.00 tot 13.00 uur in
het stadhuis. U bent ook welkom als u zelf geen idee presenteert maar met de raadsleden wil praten.

Heeft u een idee of een mening waar de politiek iets mee moet doen? Dan kunt u zich aanmelden om
mee te doen aan de motiemarkt via raadsgriffie@almelo.nl. Eerst meer weten over de motiemarkt?
Mail of bel dan met Anne-Floor Heijerman, via bovenstaand e-mailadres of (0546) 54 13 91.

Lees verder


Almelo, 18 april 2017.

Aanvullende schriftelijke vragen n.a.v. de reactie van gemeente Almelo over verantwoordelijkheid
wettelijke taken Dierenwelzijn op 11 april 2017.

Vraag 1.
- wat heeft de gemeente gedaan met de signalen zoals verwoord in de brief 27 februari 2017
van de PVA?

Vraag 2.
- zijn de opmerkingen en signalen besproken met de Dierenbescherming? Zo ja, wat was hun
reactie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3.
- is de gemeente bereid actie te nemen op de opzeggingsbrief van een vrijwilligster waarin
een aantal misstanden aan de orde worden gesteld?

Vraag 4.
- is er een meldpunt waar de burgers hun klachten over ’t Noordbroek of Dierenambulance
Dierenbescherming kwijt kunnen? Zo nee, waar kan men terecht?

Bijgaand opzeggingsbrief van mevrouw S. Kolthof.
Graag zouden wij, de PVA deze (aanvullende) vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter) Almelo, 13 april 2017

Alle Twentse GroenLinks fracties zijn voor behoud aandelen Twence

De vier GroenLinks fracties in Twente hebben allen het standpunt ingenomen om de aandelen
van Twence te behouden.
Het gaat om de fracties in de gemeenteraad van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo.
De aandelen van Twence die bij de Twentse gemeenten in bezit zijn zorgen voor veel discussie
zowel in de media als bij de politiek. De discussie spits zich toe op het behouden van de aandelen
Twence of het verkopen hiervan. Daarnaast speelt het toetreden tot Twence van de Stad Munster.
Voor de GroenLinks fractie zijn de volgende punten van belang.
1. Afval is niet altijd gebaat bij marktwerking, denk aan bodem- en luchtvervuiling ed.;
2. Verkoop levert één keer veel geld op maar daarna dus ook geen jaarlijks dividend meer;
3. Twence geeft een flinke “boost” aan het opwekken van duurzame energie.
Wij denken dat Twence zeker positief kan bijdragen aan de energie- transitie in Twente.
Ook Natuur en Milieu Overijssel deelt deze mening.
GroenLinks ziet nog voldoende kansen voor een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam
innovatief bedrijf dat extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen
van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa.  Ook het opwekken van energie met zonne-
panelen kan nog verder worden uitgebreid.
De GroenLinks  fracties vinden dat voor het behalen van regionale duurzaamheidsdoelen de
bijdrage van Twence onmisbaar is, zowel voor duurzame energie als de circulaire economie.
 

Noot:
GroenLinks Enschede, Jelle Kort,  J.Kort@enschede.nl tel.  06 46 380 350
GroenLinks Hengelo,  Jan Evers,  j.l.evers@planet.nl  tel.  06 53 350 321
GroenLinks Oldenzaal, Sandor Löwik,  s.lowik@oldenzaal.nl  tel.  06-15 35 02 11
GroenLinks Almelo,    Hans Buitenweg, buitenweghans@zonnet.nl  tel.  06  51 866 408

GroenLinks landelijk zie: www.groenlinks.nl 


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Almelo pas

Verzonden d.d. 12 april 2017

Geacht college,

De Minimapartij heeft in de Tubantia van 8 april 2017 kennis genomen van de Almelo Pas.
Met enige verbazing hebben wij het bijbehorend collegebesluit gelezen. Een enorm budget
is gemoeid met deze pas, namelijk € 880.000. Verheugd zijn we om te lezen dat Almelo
Doet Mee en haar voucher vervangen worden door de pas. Een eind aan de stigmatisering
van de minima.
Naar aanleiding van de berichtgeving en het collegebesluit heeft de Minimapartij enkele vragen
over de financiering en de haalbaarheid van de Almelo Pas.
1. Wij lezen dat de kosten gedekt worden uit het budget van sociaal, de innovatiegelden. Waarom
wordt hier voor gekozen en niet voor een budget van Economie of 50/50? Wat is de link naar
sociaal die volledige financiering vanuit het sociale domein rechtvaardigt? Wij zien in de plannen
vooral een poging tot economische impuls.
2. Wat vinden de organisaties als bijvoorbeeld SAP, ondernemersverenigingen waaronder CAA,
Kop van Zuid, Sluitersveld en Schelfhorst van deze Almelo pas? Draagvlak vanuit die kant is naar
onze mening essentieel.
3. Draagvlak uit de samenleving is nog niet verzekerd, zo lezen wij. Vanwaar toch de keus om nu
door te zetten? Waarom is hier niet eerst een onafhankelijk onderzoek naar gedaan?
4. Te lezen is dat de Almelose gemeenschap een bedrag van € 235.000 moet bijdragen,
betreffen dit de ondernemers? Zo nee, wie dan wel? Omgerekend is dit dan een bedrag van
€ 5.875 per ondernemer. Is hier draagvlak voor? En zet u, gelet op het hoge bedrag, hiermee de
lokale Almelose ondernemer niet buiten spel?
5. Er wordt gesproken over 40 ondernemers die zich moeten aansluiten. Hoeveel ondernemers
hebben zich inmiddels gecommitteerd?
Gezien het gegeven dat de ontwikkelingen en acties rondom de Almelo pas doorgaan, waaronder
de financiering en het oprichten van de Almelo Pas BV, willen wij het college verzoeken met enige
spoed deze vragen te beantwoorden. Mochten wij de antwoorden niet voor de eerst volgende
raadsvergadering hebben, zullen wij deze vragen ook mondeling stellen.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis, Minimapartij Aan Raadsfractie PVA
Postbus 5100
7600 GC ALMELO
Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Datum
27 februari 2017 UIT - 1775318 11 april 2017
Bijlage(n) Doorkiesnummer Behandeld door Zaaknummer

Beantwoording schriftelijke vragen over dierenwelzijn
UIT - 1775318
Gemeente Almelo

Geachte heer De Olde,

Op 27 februari heeft u ons een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn. Met deze brief beantwoorden
wij uw vragen.

Vraag 1.
Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de
Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het is niet aan de gemeente om bepaalde gegevens te screenen van toekomstige en/of huidige vrijwilligers
en personeel werkzaam bij de Dierenambulance.

Vraag 2.
De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming
en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Antwoord
Er zijn ons geen signalen bekend dat er sprake is van onvoldoende capaciteit en kwaliteit bij deze
organisatie. Het Noordbroek is gecertificeerd en valt onder de landelijke dierenbescherming.

Vraag 3.
Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de
Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Overigens is het personeelsbeleid een eigen verantwoordelijkheid van het
Noordbroek. De Dierenbescherming is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zouden
ze niet bestaan. Het is bekend dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers en dat er regelmatig mutaties zijn.

Vraag 4.
Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijn-
en/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen
meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Antwoord
De inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op het
arbeidsomstandighedenbeleid en daarmee op gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet
geldt overal waar in loondienst of in opdracht wordt gewerkt. Ook voor bijzondere (beroeps)groepen,
zoals vrijwilligers, gelden arbo-regels.

Vraag 5.
Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren,
soort dieren, reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een
dier opgevangen wordt)?

Antwoord
Sinds 1 juli 2014 valt Het Noordbroek onder het Besluit houders van dieren. Hierin staan de wettelijke
bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of
fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding,
administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging. Uit de door het asiel bijgehouden
administratie moet blijken van wie de dieren afkomstig zijn met uitzondering van honden die al op
grond van de identificatie- en registratieplicht (I&R-plicht) zijn geregistreerd en met uitzondering van
zwerfdieren waarvan de herkomst onduidelijk is. Naast de gegevens van wie de dieren afkomstig
zijn, moeten ook het bewijs van inenting van honden en katten worden bewaard. Deze gegevens
moeten twee jaar worden bewaard vanaf het moment dat het dier niet meer in het asiel zit. Zo kan
door de handhavingsinstanties worden gecontroleerd op naleving van de verplichte inentingen
voor honden en katten en kunnen op basis van de gegevens van herkomst relevante handelsstromen
worden nagegaan. De gegevens hoeven niet te worden doorgestuurd naar de overheid.
Het Noordbroek ontvangt van de gemeente jaarlijks een vaste financiële bijdrage in de kosten van
de wettelijke taken van de gemeente.

Vraag 6.
Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar
zodat de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun
werk te doen?

Antwoord
Voor het antwoord op deze vraag dient u contact op te nemen met de Dierenbescherming.

Vraag 7.
Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen
wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige
"personeel"?

Antwoord
Dat hebben de betreffende organisaties de gemeente niet meegedeeld.

Vraag 8.
Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Antwoord
Het is ons niet bekend dat de Dierenambulance (op bepaalde tijden) slecht bereikbaar is.

Vraag 9.
Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de
Dierenambulance (ook 's nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de
Dierenbescherming zich niet aan het protocol van een 2-mans bezetting van de
Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de dienstdoende vrijwilliger
in gevaar?

Antwoord
Dat is ons niet bekend. Zie tevens het antwoord op vraag 4.
Wij vertrouwen erop dat we hiermee uw vragen voldoende hebben beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,


Almelo, 7 april 2017

Geacht college,

In uw raadsbrief d.d. 16 maart 2017 stelt u dat behoud van de historische gevellijn aan de
Parallelweg onhaalbaar is. Bureau Kleissen heeft u twee opties gegeven:
1. Als u nog iets betaald wilt krijgen voor de grond, moet u de gebouwen (laten) slopen.
2. Als u de gevels wilt behouden, moet u de grond en gebouwen nagenoeg gratis aan een
projectontwikkelaar weggeven.
Wij begrijpen dat u niet wilt kiezen voor optie 2. De gemeentelijke financiën laten dat niet toe.
Toch is optie 1 ook niet wenselijk. Naar ons weten ligt er geen concreet plan voor dit gebied. Het is
nog maar de vraag of u na sloop de grond wèl verkoopt voor een goede prijs. En wat de kwaliteit is
van hetgeen een projectontwikkelaar wellicht ooit op die plek bouwt. Ons motto is: niet slopen
zolang er geen plan is! U stelt dat sloop verdere verloedering voorkomt. Dat uitgangspunt heeft de
afgelopen 15 jaar diverse braakliggende veldjes veroorzaakt. Zijn die zo bevorderlijk voor de
ruimtelijke kwaliteit van Almelo? U maakt zich terecht zorgen over vandalisme, maar sloop (totale
vernietiging) lijkt ons daarvoor niet de juiste oplossing. Almelo verliest dan opnieuw een
karakteristieke gevellijn, die inmiddels ook zeldzaam geworden is. Niet zo lang geleden stonden
soortgelijke gevels nog langs de Ootmarsumsestraat (naast Deksels), maar die zijn ook gesloopt
voor een braakliggend veld.
Wij stellen een derde optie voor: de leegstaande panden aan de Parallelweg te verkopen als
klushuizen. Kent u dit concept?(*) Voorwaarde van een klushuis is dat kopers het opknappen (zelf
of laten doen) en er voor een bepaalde periode zelf blijven wonen (dit om speculatie en
huisjesmelkerij te voorkomen). Van de panden die nog in redelijke staat zijn, kunnen er steeds
twee samengevoegd worden. Zo ontstaan er 6 huizen, die u te koop aanbiedt aan particulieren
(yuppen, hipsters, wie dan ook) voor max. €50.000 per stuk.(**) Kopers krijgen zo voor weinig geld
veel ruimte om te wonen, werken, en creatief te zijn. Dit op een toplocatie bij het station.
Het is een investering in Almelo als creatieve stad. Zonder dat het de gemeente geld kost. En een
mogelijkheid om de historische gevels van de Parallelweg in ere te herstellen. Wat vindt u van dit
idee? Bent u bereid het een kans te geven?
Namens de fracties van ChristenUnie, D66 en GroenLinks,

Met vriendelijke groet,

Michiel van Heek.
 

(*) De geschiedenis van het klushuis
Het beleidsidee "klushuis" is vanaf 2005 in diverse steden toegepast. Als ultieme poging om
verwaarloosde panden in kansarme buurten nieuw leven in te blazen. En met succes.
Achterstandsbuurten werden door een nieuwe populatie van jonge creatievelingen omgetoverd tot
hippe plekken. In de grote steden is het concept aan zijn eigen succes ten onder gegaan.
Ondanks de hoge prijzen ontstaat nu vaak een run op nieuwe klushuisprojecten. In Almelo hoeven
we daar voorlopig nog niet bang voor te zijn. Almelo is een ideale stad om dit idee toe te passen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klushuis

(**) Hoe komen we aan de prijs
van max. €50.000? Uit de raadsbrief begrijpen wij dat de Parallelweg €300.000 moet opbrengen.
Dit zijn immers de meerkosten voor een projectontwikkelaar bij behoud van de gevels, en om die
te compenseren zouden grond en huizen om niet (€0) verkocht moeten worden


Almelo 4 april 2017

Aan het college van B&W Almelo
Verzonden per mail: bestuurssecretariaat@almelo.nl
 

Onderwerp: cumulatie van vragen
 

Geacht college,

Wij hebben kennis kunnen nemen van de brief die mw. Bolhuis aan u heeft geschreven, waarin
zij de verwevenheid, onafhankelijkheid en onduidelijkheid t.a.v. de financiële verantwoording en
verslaglegging van vier (welzijn)organisaties aan de orde stelt. Het betreft Scoop, De Nieuwe
Organisatie, maatschappelijk werk NT en de stichting Sociale Wijkteams.
Het bedrag dat er mee gemoeid is, is aanzienlijk.

Ook hebben wij de ontvangstbevestiging van de brief van mw. Bolhuis gelezen en tot onze verbazing
moeten constateren dat er 19 dagen extra nodig zijn om de vragen “adequaat” te beantwoorden.
We laten dat op ons indringen: 49 dagen om een antwoord te formuleren, wat is hier aan de hand?
Als alles reglementair geschiedt, is er niets aan de hand. In dat geval zijn er geen 49 dagen nodig
om een antwoord te kunnen geven. Kennelijk is er tijd nodig om het allemaal uit te zoeken, hetgeen
wil zeggen dat een adequaat inzicht ontbreekt.

Wij vrezen dus dat het deze kwestie niet op zich staat. Zoals bleek in het politiek beraad van
29 maart waar werd gesproken over het sociale beleid van de gemeente. Onder andere over Almelo
doet mee!

Er werden cijfers gepresenteerd en daarnaar gevraagd kon er geen verklaring worden gegeven over
het grote aantal onherleidbare vouchers.
In 2015 waren dat er 336 met een waarde van € 140.505,00. In 2016 waren dat er 64 met een waarde
van € 21.940,00 met een gemiddelde [voucher]waarde van respectievelijk € 418,17 [2015] en
€ 342,81 [2016]. Ondanks het feit dat het maximumbedrag van een voucher is bepaald op € 150,00.
Een zeer ruime overschrijding, zo kon door een ieder die aanwezig was worden geconstateerd.

Wij beperken ons in deze brief tot het constateren van de feiten en trekken daaruit een voorlopige
conclusie dat het in de uitvoering van het beleid niet goed gaat of dat de aangeleverde cijfers niet
deugen.
Wij zien ook overeenkomsten in deze casussen. Zo zijn de antwoorden ambtelijk noch bestuurlijk
niet paraat c.q. beschikbaar en de gemeente is partij in beide casussen.

Het is om die reden dat wij het wenselijk achten dat de vragen met betrekking tot de gang van zaken
worden onderzocht door een onafhankelijke externe accountant.

Wij zien uw bevindingen graag voor de behandeling van de perspectiefnota tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn.Almelo, woensdag 29 maart 2017

Onderwerp: vragen PvdA Almelo over overleg schuldhulpverlening

Geacht college,

Volgens onze informatie is er de afgelopen periode een traject geweest waarbij een aantal
organisaties samen hebben gewerkt aan een nieuw model voor schulddienstverlening. In opdracht
van de gemeente zouden onder meer DNO, Stadsbank Oost-Nederland en Almelo Doet Mee hebben
geprobeerd om tot een nieuwe manier van werken te komen. Helaas hoort onze fractie ook dat dit
overleg is vastgelopen. Wij hebben in dit verband de volgende vragen:

1. Wanneer is het traject schulddienstverlening begonnen?
2. Welke partijen zijn uitgenodigd voor dit traject en wat was de rolverdeling?
3. Welke opdracht hebben de partijen meegekregen?
4. Wat was de rol van de gemeente hierin?
5. Wat is de huidige stand van zaken van het traject?
6. Kunt u de rapportage die is gemaakt in dit traject naar de raad sturen?
7. Klopt het dat het overleg is vastgelopen? Zo ja: hoe komt dat?
8. Welke stappen worden de komende periode gezet in dit traject?

We zien schulden en armoede als een van de grote opgaven in onze gemeente en vinden het daarom
van het grootste belang dat deze onderwerpen vanuit de gemeente goed worden opgepakt.
We kijken dan ook met belangstelling uit naar de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA

Marjolein Wessels
Fractievoorzitter PvdA AlmeloAlmelo, 29-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Vastgestelde kaders Wet Markt en Overheid

Geacht college,
Op 01-07-2014 heeft de gemeenteraad van Almelo de kaders vastgesteld m.b.t. de Wet Markt
en Overheid. De wet kent enkele uitzonderingen waarop deze gedragsregels niet van toepassing
zijn, waaronder activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het algemeen belang. De
gemeenteraad heeft destijds gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en in het besluit bepaalde
economische activiteiten aangewezen die plaatsvinden in het algemeen belang. Er is bijvoorbeeld
besloten dat verhuur en exploitatie van maatschappelijk vastgoed (waaronder dus ook de
wijkaccommodaties) een activiteit is die plaatsvind in het algemeen belang. Kort door de bocht,
de wet markt en overheid is niet van toepassing op de wijkaccommodaties.
Op 20-01-2017 heeft de gemeente Almelo een brief ontvangen van MFA Centrum ’t Dok, waarin
onder meer wordt gevraagd waarop exact de huurprijs is bepaald.
Op 21-02-2017, uw kenmerk UIT-1774439, schrijft u in uw beantwoording richting MFA Centrum
’t Dok: ‘Sinds de inwerkingtreding van de Wet Markt en Overheid geld voor alle overheden de
gedragsregel dat niet onder de kostprijs verhuurd mag worden’.
Dit antwoordt is in strijd met de kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat u in uw beantwoording volledig bent voorbijgegaan aan de kaders zoals
deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
2. Hoe denkt u in de toekomst te voorkomen dat kaders die door de gemeenteraad zijn vastgesteld
worden ‘vergeten’ ?
3. Wat gaat u nu doen betreffende uw beantwoording?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 28 maart 2017Almelo, 26 maart 2017

Veel tumult over verlichte brug

VVD stelt dat het aanlichten van de ophaalbrug in het kader van religieuze feestdagen geen rol voor
de overheid is.
Er is tumult ontstaan over een groene, rode of blauwe brug. Tumult over het al dan niet verlichten van
de nieuwe trotse brug die is verrezen voor het stadhuis als startpunt van de aanleg van de waterboulevard
en de stadshaven in het Almelose centrum. De brug is namelijk voorzien van 2000 ledlampjes die het
kunstwerk, in de vorm van een ophaalbrug, in iedere gewenste kleur kunnen doen laten schitteren.
Een ware aanwinst voor de stad Almelo.

Wethouder van Wijk heeft zich recent uitgelaten richting de pers dat de brug tijdens het aanstaande
Suikerfeest een speciale kleur zal tonen. Hiermee wordt ingespeeld op het idee om de brug tijdens
speciale evenementen, herdenkings- en/of feestdagen in onze stad middels een passende kleur in te
zetten om het evenement of feestdag te vieren, dan wel te benadrukken.

Is het nu een verspreking van de wethouder?
Is het een onhandigheid van de wethouder?
Is de wethouder vergeten welke spanningen er momenteel zijn tussen de Nederlandse identiteit en de Islam?
Voor ons is het moeilijk inschatten wat er precies is gebeurd. De VVD vindt ten principale dat het niet aan
het stadsbestuur is om te bepalen welke religieuze feestdag belangrijk genoeg is om te accentueren met
de verlichting van de brug. Dat werkt onvrede en onverdraagzaamheid in de hand.
Dat de gebruikelijke, traditionele Nederlandse en Almelose feestdagen hier wel voor in aanmerking komen
is vanzelfsprekend. We zijn tenslotte in Nederland, in Almelo om precies te zijn.
Onhandigheid? Naïviteit? Dat zou kunnen. Maar laten we ons vooral realiseren dat partijen die bewust
verdeling en haat willen zaaien hier dankbaar gebruik van maken. Dit laatste moeten we met z’n allen niet
willen.

J. Pauwels
Fractievoorzitter VVD ALMELO


Mondelinge vragen PVA aan het college van B&W van Almelo tijdens de raadsvergadering op
4 april 2017

Betreft: verlichting Egbert Gorterbrug tijdens Islamitische feestdagen.

Voorzitter:
“Zaterdag werd bekend dat de feestverlichting op de Egbert Gorterbrug vaker aangaat. De gemeente
besloot daarbij om de feestelijke led verlichting van de nieuwe brug in de Egbert Gorterstraat ook aan
te doen tijdens islamitische feestdagen.Het antwoord is natuurlijk: islamisering.

De vragen:
Is het College van plan om op islamitische feestdagen de Egbert Gorterbrug feestelijk te verlichten?
De Islam heeft geen plaats op de kalender van Nederlandse feestdagen, waarom zou Almelo hier
een uitzondering op de norm moeten zijn?
Wat is de reden geweest om voor de islamitische feestdagen te kiezen en niet voor de meer
overeenkomende en minder confronterende Joodse en Armeense feestdagen?
De Turkse stad Denizli heeft onlangs de vriendschappelijk banden met partnerstad Almelo
doorgesneden. Is Almelo bezig met een charmeoffensief?
Het college denkt niet dat het verlichten van de brug gevoelig ligt bij de burgers van Almelo,
waaruit trekt het college deze misplaatste conclusie?
Is het college bereid  om voor het verlichten van de brug, een bindende referendum te houden zodat
de burgers van Almelo hier zeggenschap over hebben?, zo nee waarom niet?
Waarom trekt het college zich niets aan van het signaal dat de kiezers  gezien de uitslag van de
onlangs gehouden Tweede Kamerverkiezingen in Almelo hebben afgegeven?

Partij Vrij Almelo (PVA)


Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

Almelo, 24 maart 2017

Geacht college,

De VVD-fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de vondst van een nieuwe financier
voor de herontwikkeling van het oude stadhuis. Tot nu toe heeft deze ‘soap’, zonder dat er ook
maar iets is gebeurd, de Almelose samenleving € 300.000,- aan instandhouding gekost. En deze
kosten zullen toenemen, want het einde is nog niet in zicht. De VVD-fractie blijft voor wat betreft
de herontwikkeling van het oude stadhuis, net zoals ook de makelaars (zie TC Tubantia van
24 maart 2017), kritisch onder het motto:  ‘eerst zien, dan geloven’.
We zijn daarom erg benieuwd naar de uitkomsten van de onderhandelingen tussen de
Leverink & Assen Groep en de gemeente Almelo. Er is immers nog géén overeenkomst gesloten.

1. Bent u bereid de conceptovereenkomst (al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen alvorens
deze gesloten wordt?

2. Op welke termijn verwacht u dat u er met Leverink & Assen uit bent en deze conceptovereenkomst
er ligt?

3 Bent u voornemens een realisatietermijn (door Leverink & Assen) én daaraan gekoppelde
ontbindingsvoorwaarde in de overeenkomst op te nemen (om zo te voorkomen dat herontwikkeling
net zolang op zich laat wachten als bijv. Fortezza, wat er overigens ook nooit kwam vanwege het
voorverhuur-vereiste)?

4. Heeft u al de hoogte van de bankgarantie bepaald? Zo ja, hoe hoog bedraagt deze? Zo nee,
wanneer komt hier meer duidelijkheid over?

5. Bent u bereid de bankgarantie, die door Leverink & Assen afgegeven zal moeten worden,
(al dan niet vertrouwelijk) ter inzage te leggen?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘uitgangspunt is dat alle
nog komende gemeentelijke kosten worden vergoed en er daarmee sprake is van een kostenneutrale
ontwikkeling’.

6. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

7. Aangezien de verkoopprijs hetzelfde blijft (€ 125.000,-), op welke wijze denkt u deze kostenneutrale
ontwikkeling te bereiken?

In het raadsvoorstel- en besluit van 14 juni 2016 is het volgende gesteld: ‘indien er alsnog onder de
sociale huurgrens wordt verhuurd is dit in strijd met de woonvisie en de gemaakte afspraken met
de woningbouwcorporatie die investeert in sociale woningbouw in de binnenstad en elders.
Garanties om dit te voorkomen zullen moeten worden meegenomen in de mogelijkheden die de
publiekrechtelijke (bestemmingsplan) en privaatrechtelijke (overeenkomst) weg bieden’.

8. Houdt het college, in de onderhandelingen, aan dit uitgangspunt vast?

In het ingediende plan van Hergebruik Gebouwen, waar het raadsbesluit d.d. 14 juni 2016 op
gebaseerd is, staat dat er sprake is van 34 huur- (€ 800 - € 1200) en 50 koopappartementen
(€ 175.000 - € 299.000). Tot onze verbazing lezen wij in de krant dat dhr. Assen ‘nog moet bekijken’
of de 85 appartementen in het oude stadhuis huur of koop worden.

9. Houdt u het college, in de onderhandelingen, vast aan de verhouding: 34 huur- (€ 800 - € 1200)
en 50 koopappartementen (€ 175.000 - € 299.000)? En zien wij dit terug in de conceptovereenkomst?

De VVD-fractie wil  (mocht de situatie zich voortdoen) niet geconfronteerd worden met onnodige
vertraging om tot sloop over te kunnen gaan, omdat alle pijlen nu op herontwikkeling zijn gericht.

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de sloopprocedure als herontwikkeling van het
oude stadhuis toch niet van de grond komt?

11. Is het college nog steeds van mening dat het oude stadhuis géén monumentenstatus verdient?

12. Wordt er ambtelijk gewerkt aan de onderbouwing waarom het oude stadhuis géén
monumentenstatus verdient? Zo ja, wat zijn de vorderingen? Zo nee, gaat u hier alsnog mee bezig?

Graag zien wij uw beantwoording van deze vragen zo snel mogelijk tegemoet.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft  de stichting Suver Nuver

Geacht College,

Onze fractie heeft met belangstelling kennis genomen van de toespraak die mevrouw H.Stegehuis
op 7 februari heeft gehouden in de raadszaal om te vragen of onze gemeente gereguleerd teelt van
cannabis alleen toe wil staan voor medicinaal gebruik.
De Tweede Kamer keurde onlangs de wet gedogen wietteelt goed maar in de eerste Kamer is
daar (nog) geen meerderheid voor. De PVA vindt het een schijnoplossing want het aannemen van
de wietwet is een slecht signaal naar jongeren en hele samenleving. Het is een schijnoplossing voor
het drugsprobleem in Nederland. De maatschappij zit vol verslaafden waar hun lange traject van
verslaving en carrière in de misdaad begonnen is met het gebruik van wiet en de teelt hiervan.
Daarentegen vinden wij dat ernstig zieke patiënten waaronder mevrouw H. Stegehuis in aanmerking
moeten komen voor medicinale cannabis (mediwiet). Uit onderzoek blijkt dat wiet uit coffeeshop
daar lang niet altijd aan voldoet. In de apotheek zijn verschillende soorten mediwiet te krijgen maar
die zijn te duur en komen niet voor vergoeding in aanmerking.
In de verscheidene lokale media  lazen we over de opening van diverse vestigingen van de social
club die via de Stichting Suver Nuver gratis wietolie verstrekt voor medicinaal gebruik.
De social club is een stichting zonder winstoogmerk. Naar eigen zeggen verstrekken ze geen wiet,
maar extracten (olie, concentraat, zalfjes, e.d.) voor onder meer mensen met MS, de ziekte van Crohn,
epilepsie en kanker die baat zouden hebben bij de effecten van wietolie. Na de eerste gratis levering
hoopt de stichting op een vrijwillige kostendekkende donatie.
Medicinale wiet, om te roken, is in Nederland op recept verkrijgbaar. Het wordt gemaakt in Veendam
door Bedrocan. Volgens de patiënten gelden er strikte voorwaarden en als ze het al krijgen, wordt
het niet vergoed. Gezien de explosieve groei van het aantal social club leden/patiënten die in hun
pijnverlichting wordt voorzien door de producten, kunnen er vragen gesteld worden bij de effectiviteit
van het huidige beleid.
De medicinale wietolie maakte tot op heden geen deel uit van het integraal drugsbeleid. De social
clubs begeven zich op een grijs grensgebied, voldoen overduidelijk aan een vraag vanuit de markt,
opereren open en bloot in onze maatschappij, maar er is onduidelijkheid over de legaliteit/status
onder het gedoogbeleid.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:
1. Heeft het college kennis genomen van de stichting Suver Nuver en de publiciteit daar omheen?
2. Wat is de visie van het college op de eventuele opening van een Almelose vestiging van de
Social club?
3. Wat zou daarbij  de inbreng van het college kunnen zijn?
4. Wat vindt het college in het algemeen, los van dit initiatief, van het verstrekken van medicinale
cannabisolie aan hulpbehoevende patiënten voor pijnverlichting open en bloot zonder winstoogmerk?
5. Zal het college deze nieuwe vorm van cannabis verstrekking aan klanten/patiënten, in dit geval
voor medicinaal gebruik, meenemen in zijn integraal drugsbeleid visie, zo ja waarom, zo nee
waarom niet.
6. Bent u van mening dat deze vorm van medicinale cannabisverstrekking openlijk besproken zou
moeten worden in de gemeenteraad, dat het negeren/ doodzwijgen van dit initiatief de taboo sfeer
in stand houdt. Zo nee, waarom niet?
7. De burgemeester van Leeuwarden zal zich in navolging van meerdere gemeenten sterk gaan
maken voor de social club in de komende VNG vergaderingen.  Zou u dat ook willen doen?
Zo niet, waarom niet?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,
Met vriendelijke groet,
Namens PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)MOTIE

Initiatiefnemer(s):     LAS, PvdA

Titel motie:    Voortvarend doorgaan met de Binnenstadsontwikkeling

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 21 maart 2017,
Constateert,

-           dat de raad de kaders voor de ontwikkeling van de binnenstad
heeft vastgesteld bij besluit van 17 februari 2015 en herzien bij besluiten
van 5 januari 2016 en 12 juli 2016.

Overweegt,

-         dat een voortvarende ontwikkeling van de binnenstad voorop staat.

-         dat uit de motie van 20 december 2016 en de behandeling in het
politiek beraad van 7 maart 2017 de grote betrokkenheid van de raad spreekt.

-         dat de resultaten van het gevraagde onderzoek zoals gepresenteerd
7 maart 2017, door een deel van de raad onvoldoende uitgewerkt werd
gevonden, er werd een nadere uitwerking gevraagd.

-         dat alhoewel de raad voortvarend aan de slag is met de
ontwikkeling van de binnenstad, hierbij de kansen en risico’s niet uit het
oog moeten worden verloren.

-         dat een nader onderzoek vertraging geeft  in de uitvoering
aanmerkelijke risico’s met zich mee kan brengen, te denken aan bijdrage
provincie en economische schade binnenstad.

-         dat Almelo niet over de financiële middelen beschikt om extra
uitgaven aan de binnenstad te doen.

-         dat Almelo, in de begroting, geen ruimte heeft voor extra
structurele lasten .

Draagt het college op,

-                      Voortvarend door te gaan met de
binnenstadsontwikkeling conform, maar ook beperkt tot, de hiervoor genomen
raadsbesluiten en daartoe al het nodige in het werk te stellen.

Gijs StorkBetreft: raad 21 maart agendapunten 8, 9 en 10

Verzonden d.d. 19 maart 2017
 

Geacht college, geachte mevrouw Van Wijk,

De Minimapartij is zeer teleurgesteld in de stukken rondom de huishoudelijke hulp en de verordening
zoals ze zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 maart 2017 (agendapunten 8, 9 en 10).
Wij hechten aan transparantie en willen u als college hier niet pas tijdens de raadsvergadering van
21 maart 2017 mee confronteren. Wij zouden graag zien dat de stukken van de agenda worden
gehaald en anders zijn wij genoodzaakt om tegen te stemmen. Hieronder onze motivatie.

Verordening (agendapunt 8)
De verordening is, naar mening van de Minimapartij, onvolledig en juridisch niet geheel correct.
Wij zijn bang dat we met het aannemen van de verordening de problemen groter gaan maken als dat
ze al zijn. De verordening en het raadsvoorstel amenderen lijkt ons niet zinvol gezien de veelheid aan
(technische) vragen die de Minimapartij heeft.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat een financiële verordening met de tarieven zoals die gehanteerd
worden in de WMO ontbreekt. Ook zijn deze niet toegevoegd in de verordening zoals deze nu bij de raad ligt
. De raad heeft budgetrecht en kan hiermee haar taak niet volledig uitoefenen. Conform recente
ontwikkelingen moeten de bedragen en tarieven vastgesteld worden door de gemeenteraad.

Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)
Wij maken ons ernstig zorgen over uw voorgestelde verschuiving van de taken van een medewerker
OZL1/2/3 (begeleiding) naar de huishoudelijke hulp en van huishoudelijke hulp naar OZL1/2/3 (begeleiding).
U verschuift zorg van gekwalificeerde medewerkers naar niet gekwalificeerde medewerkers en andersom.
Zonder een goede borging. Immers aan huishoudelijke hulpen worden geen kwalificatie-eisen gesteld.
Wij hebben hier veel vragen over en zouden dit graag nader uitgelegd zien alvorens wij hier een JA tegen
kunnen zeggen. Ook willen wij borging van kwalificaties van huishoudelijke hulpen die ‘geupgraded’ moeten
worden. We hebben het over een kwatsbare doelgroep! Deze verschuiving heeft namelijk consequenties
voor zowel de medewerkers die nu helpende zijn als de vrijwilligers die wij hebben in onze gemeente. Om
nog maar te zwijgen van de kwalificatie die iemand moet bezitten wat hiermee volledig los gelaten worden
en een risico is voor de kwaliteit van zorg. Door de bezuinigingen die wij in het verleden hebben doorgevoerd
hebben veel huishoudelijke hulpen NIET de kwalificatie helpende. Het raadsvoorstel noemt de huishoudelijke
hulpen zonder deze kwalificatie onterecht helpende.

Beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)
Sinds augustus 2016 dringen wij als Minimapartij aan op een spoedige aanpassing van de regels rondom
de Huishoudelijke ondersteuning als gevolg van de uitspraak van de CrvB van 21 mei 2016. Hier zijn
diverse moties voor ingediend en vragen over gesteld.

Bij raadsbrief van 22 december 2016 heeft u aangegeven dat er eindelijk stappen zijn gemaakt rondom
de aanpassingen van de huishoudelijke hulp. Ook staat in deze raadsbrief dat u als college hier graag
met de raad het gesprek over aan wil gaan. In dit gesprek wilt u weten of en hoe de verordeningen en
beleidsregels aangepast moeten worden, de aanpassing naar modules. Dit gesprek heeft naar onze
beleving nooit plaatsgevonden en zijn wij geconfronteerd met een raadsvoorstel dat 21 maart 2017
wordt behandeld in de raad.

In genoemde brief geeft u ook aan dat de invoering en de nieuwe beleidsregels zo spoedig mogelijk
zal plaatsvinden. Het raadsvoorstel dat nu voor ons ligt koerst af op 1 januari 2018. De Minimapartij
verstaat onder zo spoedig mogelijk echt een eerdere datum.

Eindelijk staat de huishoudelijke hulp op de agenda (punt 10), echter zonder aanvullende stukken en
met drie raadsvoorstellen die alleen maar extra vragen en onduidelijkheden oproepen. Essentiele
informatie is niet met de raad gedeeld. Denk hierbij aan:
1. Rapportage: Wmo 2015 in uitvoering passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het
huishouden
2. Advies van Damste advocaten dat is ingewonnen
3. NDSN-rapport van Pels Rijcken dat is gebruikt
4. Rapport bureau HHM dat de basis is voor de nieuwe regels rondom de huishoudelijke ondersteuning

Tevens waren de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp niet toegevoegd, maar
wordt wel veelvuldig naar verwezen. Inmiddels zijn deze op verzoek van de Minimapartij geplaatst op Ibabs.

Verder is ons opgevallen dat, naast het ontbreken van essentiële informatie, de stukken zo zijn geschreven
dat een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgeven en dus koerst Almelo af op een extra tekort binnen
het sociale domein ter hoogte van dit bedrag. Zie hiervoor de dekking van de kosten voor de indicatiestelling.

In het dictum van het raadsvoorstel van de huishoudelijke ondersteuning wordt aangegeven dat wij een
besluit moeten nemen dat het beleidskader nader uitgewerkt mag worden met de modules. Maar met
het ontbreken van de eerder genoemde informatie geven wij een blanco cheque aan het college en voorzien
wij grote problemen. We weten niet waar we JA tegen zeggen en een beleidsregels is een stuk dat een
college bevoegdheid is. Hiermee geven wij de regie volledig uit handen. Ja een raad is kaderstellend,
maar dat kan ze alleen zijn als ze beschikt over volledige en juiste informatie.

Technische vragen
Voor de volledigheid in de bijlage technische vragen van de Minimapartij over verordening, huishoudelijke
hulp toelage en het beleidskader huishoudelijke ondersteuning. Wij zien deze graag beantwoord als u besluit
dat de stukken op de agenda blijven staan. Wij realiseren ons dat er mogelijk ook politiek getinte vragen
tussen staan. Dit is een bewuste keus omdat het ver voert om alle vragen tijdens de raad van 21 maart 2017
pas aan de orde te stellen als de raadsvoorstellen behandeld worden. Ons is te veel onduidelijk om op basis
van de nu bekende gegevens een goed besluit te kunnen nemen.

Conclusie
Haast is geboden, maar met het aannemen van deze drie stukken maken we de schade groter.
We nemen een besluit op stukken waarbij:
1. Voorbij gegaan wordt aan het budgetrecht van de gemeenteraad
2. Voorbij gegaan wordt aan gekwalificeerd en niet gekwalificeerd personeel en hiermee de kwaliteit van zorg
3. De raad is essentiële informatie onthouden
4. een bedrag van 400.000 euro dubbel wordt uitgegeven
5. een blanco cheque wordt afgegeven ten aanzien van de wijziging huishoudelijke ondersteuning

Het voorstel van de Minimapartij is dat u de genoemde stukken terugneemt en voor 1 mei 2017 komt met een
gedegen en goed onderbouwt stuk waar de raad op kan besluiten, inclusief de beleidsregels (zoals ook in
Enschede is gedaan). Tevens zien wij dan ook  graag dat de invoering uiterlijk per 1 mei 2017 zal plaatsvinden
en bij voorkeur eerder.

Alleen de bijlagen zijn aan de heer van Brink verzonden ter beantwoording van de vragen (zie raadskompas
van 17 maart 2017 verzonden om 16.29 uur waarin is aangegeven dat de technische vragen aan hem
verzonden kunnen worden). Deze begeleidende brief is niet aan hem doorgestuurd. Wij vinden het aan u
als college om te besluiten of deze brief ook wordt doorgezonden binnen het ambtelijk apparaat.
 

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis

Fractievoorzitter Minimapartij
 
 

Technische vragen Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (agendapunt 8)

Raadsvoorstel
1. Op pagina 2 in de laatste alinea wordt gesteld dat er alleen gekeken hoeft te worden naar de eigen
bijdrage voor een gemiddeld en een modaal inkomen. Wat is het verschil tussen een gemiddeld inkomen
en een modaal inkomen en welke bedragen zijn hiervoor gehanteerd?
2. In de motie Stapelingseffecten staat dat gekeken moet worden naar de verlaging van de eigen bijdrage
voor ALLE doelroepen. Wat is de reden dat dit niet in het raadsvoorstel is opgenomen en kan dit voor de
raadsvergadering alsnog inzichtelijk gemaakt worden?
3. In de laatste alinea op pagina 2 worden verschillende percentages genoemd ten aanzien van de eigen
bijdrage en op pagina 3 staan grafieken, kunt u ons de gegevens doen toekomen waarin wij deze
percentages kunnen terugvinden. Staat dit in een rapport en kunt u ons deze doen toekomen?
4. De genoemde cijfers uit vraag 3 wijken af van de grafieken zoals gepresenteerd in het politiek beraad
van 26 november 2016. Wat is hier de reden van?
5. In het raadsvoorstel staat boven de tweede grafiek dat geen eigen bijdrage betaald moet worden en
onder de tweede grafiek dat deze is verlaagd. Wat is juist?
6. In de laatste alinea van pagina 3 staat aangegeven dat voor algemene voorzieningen geen eigen bijdrage
wordt geheven. De tendens is dat meer voorzieningen over gaan naar de algemene voorziening. Graag
zien wij een doorrekening van de daling van inkomsten aan eigen bijdrage als gevolg van deze beleidswijziging.
7. Kunt u de cumulatie van de eigen bijdrage nader uitleggen en hoe wordt hier mee omgegaan, ik denk dan
ook aan de HHT met haar eigen bijdrage.
8. Op pagina 4 staat dat het overgangsrecht is vervallen en dus niet meer is opgenomen, zijn alle klanten
overgeheveld?  En hoe zit dit met de oude CIZ-GGZ-C indicaties de mogelijk nog geldig zijn?
9. Op pagina 4 onder kopje 4 staat dat de verwachting aan lagere inkomsten ca. 0,4 miljoen euro bedraagt.
Kunt u ons aangeven hoe dit is berekend? Deze bedragen wijken namelijk af van de bedragen zoals genoemd
in het politiek beraad van 26 november 2016.
10. Op pagina 4 wordt aangegeven dat er de komende maanden meer duidelijkheid komt omtrent de eigen
bijdrage. Wanneer verwacht u deze?
11. Waarom is de financiële verordening (conform wet- en regelgeving moeten tarieven vastgesteld worden
door de raad, recente ontwikkelingen en budgetrecht van de raad) niet toegevoegd of zijn de bedragen niet
opgenomen in de verordening en slechts gedeeltelijk in de beleidsregel?
Verordening
12. Waarom is er geen toelichting toegevoegd? Of is de toelichting de beleidsregel en hiermee niet
gepubliceerd en vastgesteld door de raad?  Als een toelichting op de verordening was toegevoegd waren
vele van onderstaande vragen wellicht niet noodzakelijk.
13. Is de verordening gecontroleerd door een jurist? Kunt u ons zijn oordeel doen toekomen?
14. Artikel 1.1 en 2.1 lid 2: kan binnen de WMO geen individuele voorziening verstrekt worden?
15. Artikel 1.2 lid 2: klopt de conclusie dat een voorziening op grond van de Jeugdwet niet door de wijkteams
/ DNO geïndiceerd kan worden?
16. Artikel 2.1 lid 1 onder b: waarom wordt hier gesproken over handhaven in de maatschappij (beleidsregel
spreekt van samenleving) en verder in de verordening over deelnemen? Wat is het verschil?
17. Artikel 2.1 lid 2 sub c: deze bevat een limitatieve opsomming. Alles wat daar buiten valt kan dus geen
voorziening voor verstrekt worden. Dit valt onder niet noodzakelijk?
18. Artikel 2.1 lid 3 en artikel 2.2 lid 2: hoe verhoud zich dit tot de vrije keus voor aanbieder die een inwoner
heeft?
19. Artikel 2.3 lid 1: hoe wordt dit gecontroleerd, graag een concreet voorbeeld.
20. Artikel 2.3 lid 2: hoe verhoud zich dit tot het leveren van een maatwerk voorziening?
21. Artikel 3.1 lid 3: Kunt u dit nader duiden? Hiermee wordt de keuzevrijheid beperkt. Graag toelichten met
een voorbeeld.
22. Artikel 3.2 lid 2 sub a: klopt de constatering dat het tarief gelijk is maar dat aan de voorwaarden van de
gemeente als een jaarverslag controles, overleggen en bijvoorbeeld SROI niet voldaan hoeft te worden.
23. Artikel 3.3 lid 2: zijn hier al bedragen voor bekend en voor welke periode moet dit betaald worden? Wordt
hier een eigen bijdrage op geheven? In de beleidsregel wordt gesproken over instandhoudindgskosten.
24. Artikel 4.1 lid 1, 2 en 7: hier wordt gesproken over een bijdrage. Is dit extra naast de eigen bijdrage of
wordt de eigen bijdrage bedoelt of nog iets anders?
25. Artikel 4.1. lid 2: waarom telt de leefeenheid niet mee?
26. Artikel 4.1 lid 3 sub b: waarom wordt hier gesproken over toekennen en niet verstrekken? Dit is een
essentieel verschil.
27. Artikel 4.1 lid 4: hier wordt gesproken over het gebruik maken van een voorziening. Wat als deze is
afgeschreven, moet dan nog steeds betaald worden? Welke bedragen worden gehanteerd en voor welke
periode?
28. Artikel 5.1 lid 2: waarom wordt hier de financiële tegemoetkoming niet meer genoemd?
29. Artikel 6.1 lid 3: kunt u hier een voorbeeld van geven?
30. Artikel 7.1 lid 1 sub c, d en e: kunt u concreet aangeven wat redelijk is?
31. Artikel 7.2 lid 3: wordt hiermee de Jeugdwet bedoelt?
32. Artikel 7.3 lid 2 en 7.4 lid 2: wordt hier de WMO 2015 mee bedoelt? Zo ja, wat als het Jeugdwet
betreft?
33. Artikel 7.6 lid 2: moeten ALLE calamiteiten gemeld worden?
34. Artikel 9.1 lid 1: is per abuis het woord ‘inwoner’ hier vervallen?
35. Artikel 9.1 lid 3: wie zijn ingezetenen?
36. Zijn alle beleidsregels waar naar wordt verwezen inmiddels gereed? Wij doelen op de beleidsregels
genoemd in artikel 7.2 lid 2, artikel 7.6 lid 1, artikel 7.6 lid 4, artikel 8.1, artikel 9.1 lid 4
Technische vragen Huishoudelijke hulp toelage (agendapunt 9)

37. Waar komen de kosten van de evaluatie van 60.000 euro vandaan, graag motiveren.
38. Waar komt het bedrag van 150.000 euro vandaan, graag motiveren
39. Klopt de conclusie dat het voorstel is:
a. HHT voortzetten maar met uitbreiding van taken voor de helpende
b. HHT evalueren ad 60.000 euro
c. Initiatieven voor zorg en werkgelegenheid ondersteunen ad 150.000 euro
40. Als het antwoord op vraag 39 juist is, klopt het dan dat in totaal een bedrag van 1.778.000 euro
beschikbaar is voor 2017, 2018 en 2019 (592.000 euro per jaar)?
41. Zien wij het juist dat van het resterende bedrag van vraag 40 (1.778.000 euro) ook een bedrag
van 353.000 euro in mindering wordt gebracht voor de HO indicaties en hiermee het budget komt
op 1.425.000 euro voor 2017, 2018 en 2019 (475.000 per jaar)?
42. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u afgesproken
met de aanbieders?
43. Pagina 3 wordt gesproken over de eigen bijdrage, is hier ook gekeken naar de cumulatie van
eigen bijdragen?
44. Pagina 4 maakt concreet dat de helpende meer moet gaan doen. Welke besparing wordt
verwacht door OZL1 / OZL2 / OZL3 in te laten zetten binnen de HHT?
45. Verschuiven en uitbreiden van de taken van OZL1 / OZL2 / OZL3 naar HHT heeft ook gevolgen
voor de verschuiving van vrijwilligers naar HHT, graag duiden met cijfers.
46. Wanneer is de evaluatie gereed (pagina 4)?
47. Waar zijn de cijfers van de extra banen op gebaseerd? Graag onderbouwen.
48. Waaruit blijkt dat de regeling succesvol is (pagina 5)?
Technische vragen beleidskader huishoudelijke ondersteuning (agendapunt 10)

Raadsvoorstel
49. Op pagina 1 onder de samenvatting moet het woord ‘ontvangen’ niet vervangen worden door
‘nodig hebben’?
50. De termen schoon, op orde en leefbaar worden door elkaar gebruikt. Wat heeft u bij de
aanbesteding ingekocht?
51. Pagina 2: wie kan en mag een objectief en onafhankelijk onderzoek uitvoeren?
52. Pagina 2: kunt u de bedragen voor de kosten van de herindicatie nader onderbouwen?
53. Zien wij het juist dat deze kosten betaald worden uit de gelden van de HHT?
54. Pagina 3: is de interpretatie juist dat de aanbieder samen met de klant het aantal uren blijft bepalen?
55. Pagina 3: wat is het verschil tussen een ondersteuningsbehoefte en het te bereiken resultaat?
56. Pagina 3 onder 4.1: begrijpen we goed dat we gaan indiceren naar de toekomst toe bij de
herindicatie?
57. Pagina 4 onder 1.1: is alleen de wasverzorging nog onduidelijk? En klopt onze conclusie dat het
toevoegen / aanpassen van de wasverzorging de enige wijziging is?
58. Pagina 5: Wordt er straks geïndiceerd op basis van een soort handleiding / protocol? Moet de
raad dit vaststellen? Zo ja, waarom is dit niet bijgevoegd?
59. Kunt u een concreet voorbeeld geven van de situatie nu en situatie straks om een beeld te
krijgen van de daadwerkelijke veranderingen, deze worden ons niet duidelijk uit het raadsvoorstel.Minimapartij zegt Nee tegen nieuwe regels Huishoudelijke Hulp

Het college wil dat de raad deze dinsdag instemt met de nieuwe beleidsregels om onder meer de
huishoudelijke hulp in lijn te brengen met de wet. Vorig jaar besliste de Centrale Raad van Beroep
dat het indicatieproces van Samen14 (waaronder Almelo) voor huishoudelijke hulp niet deugt.
Het bikkelharde “Tegen”, dat de Minimapartij dinsdag gaat uitspreken mag meer dan opvallend worden
genoemd. Juist deze partij hamerde er het afgelopen jaar continue bij het college op om op te schieten
en met goede voorstellen te komen.
De drie voorstellen voor huishoudelijke hulp, wmo en huishoudelijke hulp toelage die nu op tafel liggen,
deugen volgens de Minimapartij alle drie voor geen meter. Er zijn tal van juridische gebreken op te
sommen. Er wordt vier ton dubbel uitgegeven en het college verwacht dat huishoudelijke hulpen ook
administratieve taken op zich neemt, zonder dat het college hier waarborgen of kwalificaties aan verbindt.
Daarbij, zo stelt de Minimapartij, onthoudt het college de gemeenteraad essentiële informatie om goede
beslissingen te kunnen nemen.
Lieneke Bolhuis, de fractievoorzitter van de Minimapartij, roept het college op om deze maandag en
dinsdag nog even goed naar de stukken te kijken en zelf te constateren dat het college de voorstellen
beter kan intrekken. “Liever nu nog een maandje uitstel, dan dit broddelwerk waar niemand kaas van
kan maken”, aldus Bolhuis. Als het college de voorstellen niet voor de vergadering intrekt, dan zal Bolhuis
de andere partijen overtuigen om de voorstellen als niet besluitrijp te bestempelen of, als het college ze
toch in stemming wil brengen, tegen te stemmen. “Met pijn in het hart”, aldus Bolhuis. “Maar we helpen de
inwoners niet met een nog slechter Wmo-beleid”Vragen voor de raadsvergadering van 23 maart 2017

Gebruikers OZB bij leegstand

Ondernemers die eigenaar zijn van een pand betalen zoals iedereen OZB. De huurder betaalt ook OZB
maar alleen voor het gebruik. Als een pand leegstaat betaalt de eigenaar geen OZB als gebruiker.
Wordt een leegstaand pand echter voor het oog keurig ingericht zonder dat er handel in plaatsvindt dan
wordt de eigenaar wel aangeslagen voor gebruik. Daar hebben wij klachten over ontvangen van
ondernemers die het aangaat. Een woordvoerder van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wist
ons uit te leggen dat het kadaster de bron is waarop de eigenaren OZB moeten betalen. Bij leegstaande
panden wordt fysieke controle uitgevoerd en het maakt dan voor het GBT niet uit of er sprake is van
daadwerkelijke verhuur of visuele inrichting. In dat laatste geval krijgt de eigenaar de rekening gepresenteerd.
“Zo zijn de landelijke normen”, aldus een woordvoerder.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat als een eigenaar van een winkelpand wordt geconfronteerd met leegstand
het een goede daad is dat het pand dan zo wel voor het zicht ordentelijk wordt ingericht?
2. Dat het als onrecht voelt dat een eigenaar dan dubbel wordt gestraft voor zijn goede daad: hij krijgt geen
huur, maar moet opeens wel opdraaien voor de gebruikers OZB?
3. Is het inderdaad een landelijk geldende norm?
4. Moet dan bijvoorbeeld de eigenaar van de voormalige Wereldwinkel ook de OZB voor gebruikers betalen
of doorberekenen aan de politieke partijen die tijdelijk gebruik hebben gemaakt van dat pand? Of bijvoorbeeld
ook de eigenaar van het huis van Sinterklaas?
5. Is die norm wetgeving of mogen we daar als gemeente een eigen beleid op voeren?
6. Bent u in dat laatste geval bereid om daar inderdaad eigen beleid op te voeren en af te wijken van de door
het GBT voorgelegde landelijke norm?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Stadsbank

Verzonden d.d. 15 maart 2017
 

Geacht college,

Verschillende gemeenten onderzoeken de mogelijkheid om de ‘woekerrentes’, die Stads- en Kredietbanken
bij met name  minima in rekening brengen, te verlagen. Den Haag verlaagde het tarief van 11,5% naar 2,3%.
Verschillende organisaties en ervaringsdeskundigen hebben deze hoge ‘woekerrente’ ter sprake gebracht
tijdens het Politiek Beraad over het minimabeleid. Ook de Kliënten Raad Almelo heeft diverse keren
opgeroepen tot verlaging van de ‘woekerrente’.

De Minimapartij is samen met de Klienten Raad Almelo (KRA) verbaasd over de hoge rentes die de
Stadsbank Oost Nederland rekent en over de oorverdovende stilte hierover vanuit het College. De Minimapartij
hecht grote waarde aan een goed minimabeleid. Het is een zeer belangrijke overheidstaak om mensen die het
moeilijk hebben te ondersteunen. We moeten minima helpen en daarbij past het niet om enorme rentes te vragen.
De Minimapartij heeft daarom de volgende vragen.
1. Is het College eens met het gegeven dat de rente voor leningen bij de Stadsbank voor minima en mensen
met schulden onevenredig hoog is in vergelijk met de rente die gemiddeld wordt betaald en waar de gemeente
zelf voor kan lenen?
2. Waarom is het rentetarief veel hoger dan de Gemeente Almelo zelf in rekening brengt bij derden,
bijvoorbeeld Heracles?
3. In hoeverre vindt het college een lening met een dergelijke woekerrente passend als (goedkoopst adequate)
voorliggende voorziening, zoals wordt gesteld bij de bijzondere bijstand?
4. Het Nibud heeft een risicometer ontwikkeld. Bij een lening van 500 euro, af te lossen over 36 maanden, geeft
de risicometer als uitslag: “Met deze lening bent u niet meer in staat de noodzakelijke uitgaven voor uw
huishoudsituatie zoals de woonlasten, voeding en kleding te betalen. Voor leuke dingen is al helemaal geen
financiële ruimte meer.” De vraag die hierbij opkomt is: Hebben minima volgens het college wel voldoende
financiële draagkracht voor een rentedragende lening en hoe verhoudt zich dat tot het Nibud-advies?
5. Is het College bereid net als andere gemeenten te onderzoeken of de maximale te betalen rente voor
leningen bij de Stadsbank Oost Nederland (met terugwerkende kracht) omlaag kan en hierbij haar maximale
beleidsinvloed aan te wenden om dit binnen de GR samen met de andere gemeenten te realiseren?
6. Hoeveel leningen (aantal en volume) staan bij de Stadsbank Oost Nederland open onder Almelose inwoners?
7. Hoeveel van deze leningen worden niet of niet geheel terugbetaald, bijvoorbeeld vanwege de hoge rente en
kan onderzocht worden hoeveel hiervan mogelijk wel terugbetaald kan worden als de rente flink omlaag gaat?
8. Wat zijn de eventuele consequenties voor de begroting van de Stadsbank Oost Nederland bij een forse
verlaging  van de berekende rente zoals  bijvoorbeeld de gemeente Den Haag doet?
Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij 


Aan: Raadsgriffie; bestuursecretariaat@almelo.nl
Onderwerp: SPOED !!! Betreft mobiliteitsplan Noord Oost

De fractie Lokaal Almelo Samen heeft hedenavond 14-03-2017 geconstateerd dat
er een bijeenkomst heeft plaats gevonden betreffende het Mobiliteitsplan
Noord Oost, plan C, waarbij betrokken inwoners waren uitgenodigd om hun
mening te geven over het plan.

De gemeenteraad was niet op de hoogte van deze bijeenkomst. De betrokken
inwoners hebben volgens onze informatie veel vragen gesteld en opmerkingen
geplaatst.

Vragen:

1) Waarom is de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht en uitgenodigd, dit
terwijl dit onderwerp zeer gevoelig ligt?

2) Wie zijn er uitgenodigd?

3) Heeft dit overleg gevolg voor het raadsvoorstel van 21 maart aanstaande?

Graag zien wij de beantwoording met spoed tegemoet, doch echter ruim voor 21
maart aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Louis Kampman (raadslid Gemeente Almelo)


Almelo, 13 maart 2017

Aan: College van B&W
Van: Arjen Maathuis, raadslid
Betreft: schriftelijke vragen ‘proef ondergronds afvalinzameling’

Geacht college,

De VVD staat achter de ambitie om zoveel mogelijk afval te scheiden, maar vindt het onverkoopbaar om
inwoners te vragen dit te doen terwijl dit tegelijkertijd niet resulteert in een lagere afvalstoffenheffing
(dat is de heffing die elke Almeloër jaarlijks betaald voor het inzamelen en verwerken van afval). De
afvalstoffenheffing is daarentegen ten opzichte van 2016 weer gestegen (bijlage 2).

Het ondergronds inzamelen van restafval vindt de VVD op dit moment een stap te ver; zeker als de inwoner
dit niet terugziet in de portemonnee. Daarom vroegen wij wethouder Cornelissen (SP) via het Almelopanel te
onderzoeken hoe Almeloërs denken over het verder doorvoeren van omgekeerde afvalinzameling en dan
specifiek over het ondergronds inzamelen van restafval.

Tot onze stomme verbazing lazen we vorige week in de TC Tubantia (bijlage 1) dat ‘de proef van Twente
Milieu de door de politiek gevraagde duidelijkheid moet verschaffen’. Maar dat was niet afgesproken!
Wethouder Cornelissen zegde toe eerst een enquête uit te zetten: ‘daarna zien we weer verder’.

De Almelose VVD-fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Heeft u de enquête al uitgevoerd?
a. Zo ja, wat waren de uitkomsten en hoe gaat u hiermee om?
b. Zo nee, wanneer gaat u dit doen en op welke wijze? En wat is de reden dat Twente Milieu, voordat de
enquête is uitgevoerd, met deze proef start?
2. Weet u inmiddels al hoeveel het eventueel invoeren van het ondergronds inzamelen van restafval gaat
kosten en wat het financieel oplevert?

De VVD-fractie heeft vorig jaar september een werkbezoek gebracht aan Riwald Recycling. Directeur
Ewald Huzink gaf aan dat de technologische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding snel gaan en
dat nascheiding (door een bedrijf) inmiddels efficiënter en effectiever is dan bronscheiding (door de inwoner).

3. Wat is de opvatting van uw college hierover? Bent u het eens dat nascheiding een beter alternatief is
om tot de doelstelling van 50 kg restafval te komen?
a. Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor het huidige beleid?
b. Zo nee, waarom niet?

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,

Arjen Maathuis
Raadslid


Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning (statushouders)

Geacht college,

In 2015 hebben het kabinet en de decentrale overheden afspraken gemaakt om de problemen die
voortvloeien uit de asielstroom, gezamenlijk op te lossen. Uitgangspunt van dit akkoord is een sluitende
aanpak voor de hele keten (opvang, huisvesting, integratie en werk).

Het Rijk heeft miljoenen beschikbaar gesteld om wat er is afgesproken in het Bestuursakkoord uit te
kunnen voeren. Er is dus geld voor de gemeenten. De gemeente moet zich wel houden aan de
voorschriften van het Rijk om van dat geld gebruik te mogen maken. We ontvangen minder geld als we
minder statushouders huisvesten dan onze taakstelling. Aan de andere kant maken we, of we de
taakstelling halen of niet, sowieso kosten voor huisvesting en het verstrekken van uitkeringen.

Er vestigden zich vanaf 2014 meer vergunninghouders dan op basis van de taakstelling verplicht was
voor de gemeente Almelo.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Hoeveel statushouders telt de gemeente Almelo op dit moment?

Vraag 2.
Wat is de taakstelling voor de gemeente Almelo in 2017? Hoeveel statushouders zijn er in 2016
gehuisvest?

Vraag 3.
Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders en hoeveel  worden er op dit moment
geholpen aan woonruimte?

Vraag 4.
Zet het gemeentebestuur zich in voor de huisvesting van extra statushouders? Heeft de gemeente
ooit ergens uitgesproken dat zij vindt dat zij teveel statushouders moet huisvesten en dat dat beter
elders kan gebeuren?

Vraag 5.
Hoeveel (procenten) van het aantal statushouders zijn moslim en hoeveel zijn er christen? Zijn er
signalen dat er spanningen zijn tussen christenen en moslims?

Vraag 6.
Wat doet de gemeente om een langere wachtlijst voor andere woningzoekenden te voorkomen?
Krijgen statushouders voorrang bij toewijzing sociale huurwoning op mensen die al langer
ingeschreven staan?

Vraag 7.
Hoe worden de woningen toegewezen? En hoe gaat het verder als de statushouder een woning
toegewezen heeft gekregen?

Vraag 8.
Hoeveel (Euro)krijgt een vluchtelingengezin (alleenstaande) om hun/zijn
toegewezen huis in te richten? Gaat het om een lening?

Vraag 9.
Hoe verloopt de integratie van de statushouders? Wat wordt er voor statushouders geregeld op
gebied van werk, onderwijs, zinvolle dagbesteding etc.?

Vraag 10.
Wat zijn de totale kosten voor de gemeente Almelo betreft de vluchtelingenproblematiek?
(dus ook t.b.v. asielzoekers en ongewenste vreemdelingen) Gaan de gemeentelijke belastingen
omhoog om alle kosten te kunnen blijven betalen?

Graag zouden wij deze vragen beantwoord willen zien,

Namens PVA, Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 09-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Collegevoorstel C4.1.1BW (BO5513)oninbaar verklaren vordering

Geacht college,

In de besluitenlijst van het College d.d. 28 februari 2017, staat een Collegevoorstel dat voorstelt
een vordering á € 184.800,- uit 2008 op Stichting Samenlevingsopbouw Schelfhorst oninbaar te
verklaren.
De gemeente Almelo spreekt tevens over een bedrag van € 87.831,- aan energielasten. Dit
Collegevoorstel roept bij ons nogal wat vragen op. Zover wij terug kunnen lezen was er bijvoorbeeld
ten eerste sprake van een factuur voor energielasten van € 110.000,- . En de gemeente Almelo
bracht deze bij de stichting in rekening, maar deze werd door de stichting betwist. Aanleiding
hiervoor was het feit dat de stichting niet de enige huurder van De Schelf was, maar bijvoorbeeld
ook Scoop, de bibliotheek, de kerk, de peuterspeelzaal, etc… Het verzoek van de stichting aan
de gemeente Almelo om de energierekening duidelijker te specificeren werd door de gemeente
Almelo geweigerd. Nog vreemder wordt het als wij nu lezen dat het totaalbedrag van de oninbaar
verklaring veel hoger ligt dan alleen de energierekening.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe is het mogelijk dat de gemeente Almelo zulke immens grote rekeningen open heeft staan
richting een stichting?
2. Heeft de gemeente Almelo nog meer van dit soort invorderingen open staan?
3. Hoe is het mogelijk dat de vordering van de gemeente Almelo voor een groot deel betrekking
heeft op energielasten van een wijkaccommodatie?
4. Heeft de gemeente Almelo destijds facturen van de energie zitten voor te financieren voor de
stichting?
5. Waarom heeft de gemeente Almelo destijds niet de energierekening evenredig verdeeld onder
alle huurders/gebruikers van de wijkaccommodatie?
6. Heeft de gemeente Almelo nog getracht dit alsnog te doen, en zo nee, waarom niet?
7. Hoe is het mogelijk dat het totaalbedrag waar nu over gesproken worden veel hoger is dan de
vordering die destijds open stond?
8. Waar heeft het overige bedrag betrekking op?
9. Is de gemeente Almelo destijds niet financieel gecompenseerd door de curator?
10. Hoe is het mogelijk dat 8 jaar na dato, plotseling dit dossier boven water komt? Hoeveel
lijken liggen er nog meer in de kast?
11. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking tot dit dossier, waaronder het faillissementsverslag van de Rechtbank.

Namens de fractie LAS,
Louis KampmanAlmelo, 14-03-2017

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: betreft handelswijze GGN incasso en Menzis.

Geacht college,

Er bereiken ons van verschillende kanten geluiden dat mensen in Almelo steeds verder in de
financiële problemen komen door de handelswijze waarmee Menzis en GGN openstaande
schulden innen. Het inlossen van schulden wordt onmogelijk gemaakt, doordat Menzis alles
in kleine dossiers aanlevert aan GGN en GGN voor al deze dossiers een apart dossiernummer
aanmaakt en vervolgens boven op elk dossier 40 euro incassokosten en rente rekent.
Zo komt het dus voor dat verschillende mensen enorme rekeningen ontvangen van GGN.
Alleen al afgelopen week zijn ons 2 zaken bekend waarin GGN op 1 dag iemand 20 en de
ander 24 vorderingen heeft gestuurd met een betalingstermijn van 7 dagen. Rekent u zelf maar
even uit hoeveel extra kosten er dan door GGN bovenop de schulden wordt gezet. Resultaat is
dat mensen ondanks dat zij elke maand een bepaalde aflossing betalen aan GGN toch met
openstaande schulden blijven zitten. Zij zitten immers alleen incassokosten af te lossen en de
kas van GGN te spekken. Ook de stadsbank kan vaak niets betekenen voor deze mensen
vanwege het feit dat deze mensen ook vorderingen van de belastingdienst hebben lopen.
Deze mensen belanden dus tussen wal en schip en komen steeds dieper in de problemen.
Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft hierover de  volgende  vragen:
1. Is het mogelijk om in Samen 14 verband in gesprek te treden met Menzis en de mogelijkheid
te opperen, om de schulden van 1 schuldenaar bij Menzis als 1 dossier per jaar of half jaar aan
te leveren aan GGN.
2. Zou u ons op de hoogte willen houden betreffende de resultaten van dit gesprek.
3. Indien de resultaten tot niets leiden met Menzis, welke mogelijkheden zijn dan te bedenken
om deze mensen alsnog te helpen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Minimapartij wil duidelijkheid over stichtingenkwartet

Bij een besteding van 6,4 miljoen euro hoort een degelijke verantwoording. De Minimapartij heeft
vragen bij de door het college verstrekte verantwoording over dit bedrag over 2015. Vooral het
gebrek aan transparantie over de vier betrokken stichtingen (Scoop, Maatschappelijk Werk
noord west Twente, de Sociale Wijkteams Almelo, DNO) is opvallend en teleurstellend.
De Minimapartij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Toelichting:
Bijna 6,4 miljoen euro gaf de Gemeente Almelo in 2016 uit aan de stichtingen Scoop,
Maatschappelijk Werk noord west Twente en de Sociale Wijkteams Almelo. Daarvan is in
de loop van het jaar ruim 3 ton in porties als aanvullende subsidie verstrekt. Een vierde stichting,
DNO (De Nieuwe Organisatie) voert het bestuur en beheer over de drie stichtingen, die volledig
zelfstandig zijn en onafhankelijk van elkaar moeten opereren.
Op basis van de jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2015 van Scoop, MWnwT en de
wijkteams heeft de Minimapartij ernstige twijfels over de onafhankelijkheid van deze drie stichtingen.
De rapporten ademen een sfeer uit van onderlinge verwevenheid, waardoor de onafhankelijkheid
van elkaar in het geding kan zijn. Zo had Stichting Sociale Wijkteams Almelo eind 2015, volledig
buiten het zicht om van de gemeenteraad,  een schuld bij Stichting Scoop van bijna anderhalf
miljoen euro. Ook zijn de jaarverslagen van de stichtingen bijna volledig identiek en gaan ze vooral
over Stichting DNO. Ondanks meerdere verzoeken van de Minimapartij kon het college geen
jaarrekening van DNO overleggen omdat DNO volgens een woordvoerder van de gemeente geen
subsidierelatie met de gemeente zou hebben.
Transparantie en eenvoud staan hoog in het vaandel van de Minimapartij. De situatie rond DNO,
Scoop, MWnwT en de wijkteams leidt tot veel vraagtekens bij de Minimapartij. Daarom stelt zij,
bij monde van fractievoorzitter Lieneke Bolhuis, vragen aan het college. Naast een uitleg over de
juridische structuur en de onderlinge verwevenheid wil de Minimapartij ook weten of de
subsidiebedragen niet zo hoog zijn dat de Europese aanbestedingsregels van toepassing zijn.


emeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen DNO cs

Verzonden d.d. 5 maart 2017

Geacht college,

Naar aanleiding van de jaarrekeningen van de wijkteams, Maatschappelijk werk en Scoop
die de Minimapartij heeft mogen ontvangen, in combinatie met uw beantwoording van de
motie Financieringsstromen DNO hebben wij de volgende vragen.

Jaarrekening 2015 Scoop Welzijn
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Scoop Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Scoop Jaarverslag 2015”,
vergezeld van het logo van Scoop, handelt verder alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt
heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Scoop niet eens op voorkomt, behoudens
vermelding in de voetnoot.
1. Kan het college vertellen of dit stuk het jaarverslag en de jaarrekening van Stichting Scoop
Almelo (ingeschreven bij de KvK onder nummer 08141575) is of van Stichting DNO
(ingeschreven bij de KvK onder nummer 59494271)?
2. Kan het college aangeven op welke manier het de lezer duidelijk kan worden over welke
rechtspersoon dit jaarverslag met jaarrekening handelt?
Op pagina vijf staat bij punt twee dat er sprake is van “de holding”.
3. Kan het college juridisch onderbouwen hoe er bij een stichtingstructuur sprake kan zijn
van een holding?
4. Hoe kan Stichting Sociale Wijkteams Almelo als zelfstandig rechtspersoon binnen deze
“holding” worden opgenomen?
5. Als dit stuk het jaarverslag van Stichting Scoop is, waarom wordt er dan melding gemaakt
van Stichting Sociale Wijkteams Almelo? Is dit juist? Zo ja of zo nee, graag juridisch onderbouwen.
De pagina’s 5 tot en met 17 gaan alleen maar over De Nieuwe Organisatie. Pagina 18 en
19 over de vier stichtingen DNO, Scoop, MWnwT en Sociale Wijkteams Almelo. Vanaf pagina 20
gaat het alleen maar over Scoop.

Wederom de vraag:
6. van welke organisatie is dit stuk het jaarverslag c.q. de jaarrekening?
7. Hoe kan er sprake zijn van “dochterstichtingen” (pagina 9) al er geen sprake is van een
holdingstructuur zoals dat wel kan bij BV’s en NV’s?
Dan de jaarrekening (vanaf pagina 43). Hoewel het niet is vermeld, wekken de gegevens de
indruk dat ze betrekking hebben op Stichting Scoop Almelo.
8. Is dit juist? Zo nee, over welke organisatie gaat het dan wel?
Op pagina 44 valt als eerste de riante kaspositie op: ruim 2,5 miljoen euro aan liquide
middelen. Maar meer opvallend is de “rekening courant groepsmaatschappijen”. We zullen
hier maar niet de vraag stellen of dit een juiste benaming is, wel willen we het volgende weten:
9. Bovenaan pagina 44 en pagina 45 staat “geconsolideerd”. Welke entiteiten zijn in de balans
en de resultatenrekening geconsolideerd?
10. Speelt Scoop (of een andere organisatie als dit niet de jaarrekening van Scoop is) hier
voor bankiertje en financiert zij andere zelfstandige rechtspersonen?
11. Zo ja, heeft Scoop voor deze activiteiten een bankvergunning?
12. Bij de jaarrekening ontbreekt de toelichting op de balansposten en de onderdelen van
de resultatenrekening. Wilt u ons een specificatie doen toekomen van de balansposten
“rekening courant groepsmaatschappijen” zoals die bij vlottende activa en de kortlopende
schulden zijn opgenomen?

Jaarverslag Maatschappelijk Werk noord west Twente
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Stichting Maatschappelijk Werk noord west Twente
voor Algemene en Levensbeschouwende Hulpverlening en Stichting DNO twee zelfstandige
rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Jaarverslag Maatschappelijk Werk
noord west Twente 2015”, vergezeld van het logo van MWnwT, handelt verder alleen maar
over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam MWnwT niet eens
op voorkomt, behoudens vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 tm 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat
is een herhaling van zetten.

Jaarverslag Sociale Wijkteams Almelo
Volgens de Kamer van Koophandel zijn Sociale Wijkteams Almelo en Stichting DNO twee
zelfstandige rechtspersonen. Het jaarverslag met als voorpagina “Sociale Wijkteams
Jaarverslag 2015”, vergezeld van het logo van Sociale Wijkteams Almelo, handelt verder
alleen maar over Stichting DNO. Dit wordt heel duidelijk op pagina 5, waar de naam Sociale
Wijkteams één keer in voorkomt, en vermelding in de voetnoot.
De pagina’s 5 tot en met pagina 21 zijn letterlijk en exact hetzelfde als die van het jaarverslag
van Stichting Scoop Almelo en het MWnwT. Tot en met pagina 17 gaat het alleen maar over
De Nieuwe Organisatie en pagina 18 t/m 21 over de andere stichtingen die binnen dezelfde
groep zouden vallen.
We kunnen hier exact dezelfde vragen stellen al bij Scoop (vraag 1 tot en met 6), maar dat is
een herhaling van zetten.

In de jaarrekening van Scoop staat op pagina 44 een schuld (rekening courant groeps-
maatschappijen) van maar liefst 1.470.041 euro. Ditzelfde bedrag vinden we aan de debetzijde
terug op pagina 34 van de jaarrekening van de Sociale Wijkteams Almelo.
13. Klopt het dat Scoop op 31 december 2015 een schuld had van 1.470.041 euro aan de
Sociale Wijkteams Almelo? Zo nee, hoe zit dit dan?
14. Hoe is deze schuld ontstaan en hoe verhoudt zicht tot de prestatiecontracten zoals deze
met Scoop en de Sociale Wijkteams zijn afgesloten?

Jaarverslagen algemeen
Uit de jaarverslagen komt naar voren dat er feitelijk één organisatie is met drie takken van sport.
Tussendoor wordt nog wel vermeld dat ook de Stichting VOKA vanwege de geringe omvang
integraal is opgenomen.
De indruk die de jaarverslagen wekken is er één van onderlinge verwevenheid.
15. Deelt het college deze indruk? Zo nee, waarom niet?
16. Hoe is de onafhankelijkheid tussen de vier stichtingen geborgd?
17. Waarom is er geen jaarrekening van Stichting DNO?

Scoop biedt onafhankelijke cliëntondersteuning.
18. Almelo Sociaal krijgt subsidie om de cliëntenondersteuning vorm en inhoud te geven.
Krijgt Scoop hier ook geld of subsidie voor? Zo ja, kunnen ook andere organisaties hier een
bijdrage voor krijgen?
19. Hoe onafhankelijk is een cliëntondersteuner van Scoop als Scoop de grootste schuldeiser is
van de Stichting Sociale Wijkteams Almelo en hoe is de onafhankelijkheid geborgd?

In 2013 heeft de Rekenkamer een onderzoek gehouden naar budgetsubsidiëring en prestatie-
contracten. Hierin is onder andere de subsidierelatie met Scoop beoordeelt. Op pagina 43 van
dit rapport staat:
“Opvallend is dat er naast hetgeen in het contract is opgenomen, jaarlijks nog weer extra
(incidentele) subsidies worden verstrekt, waarop het hele administratieve  subsidie-traject wordt
losgelaten (aanvraag-beschikking-verantwoordingvaststelling).
Bij de feitencheck is ambtelijk door de gemeente aangegeven dat dergelijke aanvullende
aanvragen zich nog steeds voordoen”

In uw brief “afhandeling motie financieringsstromen DNO” d.d. 23 februari 2017, zien wij in de
bijlage dat er ook in 2016 diverse aanvullende subsidies zijn verstrekt aan zowel Scoop, MWnwT en
de Sociale Wijkteams / DNO (!).
20. Zijn de aanvullende subsidies in 2016 door de verschillende stichtingen zelf en op reguliere wijze
(via het daartoe geëigende subsidiekanaal) aangevraagd, of is er nog steeds sprake van de
werkwijze zoals benoemd op pagina 43 van het  voornoemde rapport van de Rekenkamercommissie?
21. Zijn, gezien de substantiële bedragen die middels prestatie- en aanvullende subsidies naar Scoop
en/of MWnwT en/of Sociale Wijkteams gaan de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom heeft u deze niet toegepast?
Reeds in 2013 constateerde de Rekenkamer: “Het co-creatiebeginsel leeft niet echt bij raad en college.
Deze manier van werken wordt vooral gedragen door de betrokken ambtenaren en Scoop.

22. Hoe heeft het college geborgd dat de manier van samenwerken tussen de Gemeente, Scoop,
MWnwT, Sociale Wijkteams en DNO nu wel in lijn is met wat het college en de raad willen?

Alle wijkcoaches hebben een visitekaartje met daarop hun naw-gegevens. Het valt ons op dat alle
email-adressen een @almelo.nl adres zijn.

23. Is het college het met de Minimapartij eens dat hiermee bij de inwoners en andere organisaties
de indruk wordt gewekt dat de wijkcoaches in dienst zijn van de gemeente terwijl zij in dienst zijn van
een volledig zelfstandig functionerende stichting, niet zijnde een GR? Zo nee, waaruit blijkt dat deze
indruk niet wordt gewekt?
24. Zijn de wijkteams gemandateerd? Zo ja, kunt u ons dan een afschrift doen toekomen van dit
onderdeel van het mandaat register. Zo nee, waarom hebben ze geen mandaat?

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft: sociale wijkteams Almelo
 

Geacht college,

In Almelo hebben 6 sociale wijkteams haar intrede gedaan. Deze wijkteams vervullen een
belangrijke rol als het gaat om burgers toe te leiden naar de voor hen passende zorg.
Vanaf 1 januari 2015 zijn wij verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief goed aanbod.
In Almelo dient iedereen de zorg te krijgen die nodig is. De PVA heeft nog een aantal vragen
(politiek beraad 28-02-2017) met betrekking tot de sociale wijkteams die wij nog graag
beantwoord willen zien.

Vraag 1.
Wat is de specifieke opdracht die het college de Sociale Wijkteams (SWT) heeft meegegeven?

Vraag 2.
Hoe worden deze wijkteams georganiseerd?

Vraag 3.
Hoeveel professionals en managers zijn er werkzaam?

Vraag 4.
Wat moet een professional in een sociale wijkteam kunnen?

Vraag 5.
Hoeveel aanmeldingen hebben de sociale wijkteams in 2016 gekregen? Hoeveel waren
voor de WMO bestemd? Hoeveel hiervan waren bestemd voor de jeugdhulp?

Vraag 6.
Hoeveel mensen uitgesplitst in WMO en jeugd ontvingen professionele hulp?

Vraag 7.
Hoe lang duurt de ondersteuning van het sociaal wijkteam?

Vraag 8.
Een sociaal wijkteam (SWT) is er om mensen met diverse problemen te ondersteunen op
allerlei gebieden. In Hengelo heeft een sociaal wijkteam een bezoekdienst voor weduwen
en weduwnaars die in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen.
Is het sociale wijkteam in Almelo hierin ook voorzien?

Wij zouden graag de bovenstaande vragen beantwoord willen zien.

Met vriendelijke groet,

Namens Partij Vrij Almelo (PVA)
Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 1 maart 2017
Betreft: Outsourcen anders
Verzonden: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Geachte college,

Ondergetekenden reageren met deze brief op uw raadsbrief van 31 januari jongstleden.

Het wil niet vlotten met de outsourcing van onze team Beheer Openbare Ruimte. U bent van
mening dat Twente Milieu de aangewezen partij is. Een belangrijk deel van de raad is echter
van mening dat de overwegingen daarvoor ontbreken of is een andere mening toegedaan.
Op deze manier komen raad en college niet verder bij elkaar. De stelling is verdedigbaar dat
de voorgenomen outsourcing van het team Beheer Openbare Ruimte naar Twente Milieu ons
in de weg is komen te zitten, nu de oplossing steeds verder van ons afdrijft.
De ondergetekende raadsfracties willen deze negatieve trend breken door een andere weg
in te slaan. Deze brief is daar de eerste aanzet voor.
Wij willen dat u naast de keuze voor Twente Milieu nog een tweede alternatief uitwerkt. Dit
alternatief volgt niet geheel de lijn zoals die oorspronkelijk is vastgelegd, daarom wensen
ondergetekenden dat de kaders worden aangepast. Hiermee wordt de huidige patstelling
doorbroken en kan voor een deel tegemoet worden gekomen aan de vraag van de OR.
Ook ons is er veel aan gelegen om een goed werkgever te zijn.

De volgende randvoorwaarden worden bij dit alternatief gehanteerd;
dat de kostenbesparing, waartoe reeds is besloten, overeind blijft staan. Wij zien dit als een
minimale besparing;
dat de verandering(en) bijdragen aan het realiseren van een slagvaardige-, kundige- en
flexibele organisatie;
dat de organisatieverandering in een hoog tempo wordt uitgevoerd. Tempo wordt gezien als
een belangrijke succesfactor voor het slagen van verandering. Tempo is ook noodzakelijk
om de reeds ingeboekte kostenbesparingen ook daadwerkelijk te realiseren;
om deze verandering een faire kans te geven is het noodzakelijk om met een schone lei te
beginnen;
dat er een fase van herbezinning in gang wordt gezet over de voorgenomen deelname in een
op te richten GR-Twente (milieu)bedrijf. Voor Gemeenschappelijke Regelingen geldt in z’n
algemeenheid dat ze gepaard gaan met verlies aan bestuurlijke invloed en controle, terwijl
de bestuurlijke- en financiële verantwoordelijkheid volledig intakt blijft.

Wij willen sowieso de berekeningen zien waarop het college haar keuze heeft gebaseerd
om verder te gaan met Twente Milieu. Los daarvan stellen wij u voor om de hier onderstaande
alternatieve-route ook uit te werken;
0) er wordt per direct een vacaturestop ingevoerd bij het team Beheer Openbare Ruimte,
bij het ontstaan van vacatures worden die bij voorrang ingevuld door mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt;
1) de reeds opgelegde bezuinigingen worden minimaal gerealiseerd;
2) het personeel (onderhoud buitendienst) wordt intern verzelfstandigd, het reeds aanwezige
personeel kan onder de cao voor gemeentepersoneel blijven werken en vallen dus ook onder
het ABP;
3) het reguliere (groen)onderhoud wordt uitgevoerd door gedetacheerde medewerkers uit de
WSW en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
4) specialistisch werk wordt in eigen beheer uitgevoerd;
5) omvorming- en nieuw werk worden aanbesteed bij marktpartijen. Dit gebeurt op wijkniveau;
6) de regionale grondbank wordt apart intern verzelfstandigd, waarbij het positief saldo naar
de algemene middelen gaat;
7) de mogelijkheid van een buy-out staat open voor de medewerkers;
8) onderzoek naar de mogelijkheden van een werkbedrijf voor de intern verzelfstandigde
organisatie die mensen met afstand op de arbeidsmarkt werk, scholing en nieuw perspectief
kan bieden, waarbij het inzetten van participatie-budgetten zeker tot de mogelijkheden behoort.
Bovengenoemde punten zijn een weerslag van ingebrachte standpunten tijdens de laatste
raadsvergaderingen.

Op deze wijze willen wij een organisatie in de benen helpen, waar de gemeente nog wel de
regie heeft op de openbare ruimte, en die tegelijkertijd mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
weer perspectief geeft. Ook zullen marktpartijen via opdrachtgeverschap op wijkniveau hierin
een substantieel aandeel kunnen krijgen.

Met deze brief geven wij de contouren weer van de nieuwe kaders voor het personeelsbeleid
van dit te verzelfstandigen deel van de gemeente. Vanzelfsprekend zal dit ook in de raad
onderwerp van gesprek worden.
Wij verzoeken het college om de aangegeven route uit te werken in een opdracht aan de
gemeentesecretaris, als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen, namens Democraten Nu;
Marcel Zielman, namens het CDA;
Jemy Pauwels, namens de VVD;
Gijs Stork, namens LAS;
Wouter Teeuw, namens de CU. 


Almelo, 27 februari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo
Betreft: Gemeentelijke verantwoordelijkheid wettelijke taken Dierenwelzijn

Geacht college,

De gemeente heeft invloed op het welzijn van dieren die op haar grondgebied leven. Zij heeft ook
een wettelijke verplichting tot het opvangen van zwerfdieren en een algemene zorgplicht voor dieren.
Middelen die de gemeente aan het Dierenasiel en Dierenambulance verstrekken moeten zorgen
voor een goede invulling van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Voor de PVA is het belangrijk dat de uitvoering van de wettelijke taken inzake dierenwelzijn te allen
tijde wordt gewaarborgd. Dit kan naar onze opvatting alleen als de keten van dierenwelzijn compleet
is en de samenwerkende partijen op elkaar kunnen rekenen zodat alles zo goed mogelijk verloopt.

In verband met bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:

Vraag 1.
Is er een achtergrondcheck gedaan van een ieder die werkzaam is bij de Dierenambulance van de
Dierenbescherming? En zo nee, waarom niet?

Vraag 2.
De gemeente heeft zorgplicht naar haar inwoners (dit is inclusief dieren). Heeft de Dierenbescherming
en haar Dierenambulance (en Noordbroek) de capaciteit en kwaliteit om hieraan te voldoen?

Vraag 3.
Recentelijk hebben een aantal vrijwilligers ervoor gekozen om met hun werkzaamheden bij de
Dierenambulance te stoppen. Bent u hiervan op de hoogte? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Vraag 4.
Is er toezicht op de arbeidstijdenwet en de rijvaardigheid van de chauffeurs in geval van medicijn
en/of drugsgebruik? Zo niet, brengt dit dan niet onwetende vrijwilligers in gevaar die in goed vertrouwen
meedraaien in een team tijdens een ambulancedienst?

Vraag 5.
Zijn er periodieke verslagen die worden opgesteld en gepresenteerd betreft het aantal dieren, soort dieren,
reden opvang, behandeling, complete baten en lasten, dierregistratie ( hoe vaak een dier opgevangen wordt)?

Vraag 6.
Waarom stelt de Dierenbescherming bewust geen toereikende werk/signaal kleding beschikbaar zodat
de vrijwilligers op dit vlak gedwongen zijn om bij de Dierenambulance onbeschermd hun werk te doen?

Vraag 7.
Heeft het Noordbroek en/of de Dierenambulance ooit aangegeven dieren niet op te willen vangen
wegens gebrek aan capaciteit? Hoe is in verband hiermede de klantgerichtheid van het aanwezige
"personeel"?

Vraag 8.
Wat is de reden waarom de Dierenambulance op bepaalde tijden slecht bereikbaar is?

Vraag 9.
Wat is de reden dat de Dierenambulance regelmatig met maar 1 persoon op de Dierenambulance
(ook 's nachts) op een melding reageert? Waarom houdt de Dierenbescherming zich niet aan het
protocol van een 2-mans bezetting van de Dierenambulance als hulpdienst en brengt zij hiermee de
dienstdoende vrijwilliger in gevaar?

De PVA zou deze vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Almelo, 27 februari 2017

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Almelo

Geacht College,

Het aanlichten van monumenten wordt steeds vaker ingezet om een stad aantrekkelijk te maken voor
toeristen. De belangrijkste monumenten in Almelo zijn van grote betekenis voor het imago van de stad.
Het zorgvuldig aanlichten van deze monumenten versterkt het imago van de stad en draagt bij aan de
economie van de binnenstad en de stadsmarketing van Almelo.
Almelo heeft veel kerken, monumenten, bruggen  e.d. die, als ze aangelicht worden, de stad een stuk
aantrekkelijker maken.
Belangrijk kader  bij het aanlichten  van gebouwen is  dat de gemeente Almelo werkt aan een gezonde,
veilige en duurzame leefomgeving. Onderdeel daarvan is het bewust omgaan met verlichting in de stad
energie besparen, het tegengaan lichthinder voor mens en natuur en het beschermen van donkerte.
Led-verlichting kan hierbij een belangrijke rol spelen
Daarnaast moet het aanlichten  zorgvuldig gebeuren want door te veel verlichting en een slechte afstemming
ervan, verrommelt het beeld in de binnenstad en dreigen belangrijke monumenten donkere plekken in de
stad te worden.

Kortom een goede verlichting van de binnenstad kan het imago van de stad versterken. Een lichtend
voorbeeld hiervan is de gemeente Deventer

De CDA fractie vraagt het College om stap voor stap het aanlichten van monumenten vorm te geven door:
Zelf het goede voorbeeld te geven bij gemeentelijke eigendommen
Eigenaren te benaderen van monumenten, kerken e.d. om samen te kijken naar mogelijkheden van
duurzaam uitlichten. Deze eigenaren stimuleren en enthousiasmeren om bewust aan te lichten.
Subsidiemogelijkheden te onderzoeken in relatie tot duurzaamheid.
De bij Q-impuls ontwikkelde ideeën verder uit te voeren

Namens de CDA fractie,
Harm Jan van der Veen 


Almelo, 23 februari 2017.

Aan het college van B&W
te Almelo
 

Wij lazen vandaag onder de kop "Ik kan er met m'n kop niet bij" in TC Tubantia een artikel
over de noodzaak van het schrappen van huidige bedrijventerreinen In Twente.
Dat artikel was op zich goed te volgen, waar het gaat om de noodzaak dat er in Twente
sommige gemeenten braakliggende bedrijventerreinen zullen moeten afboeken.
Goed te volgen tot we op een passage stuitten waar wij met de kop nog niet bij kunnen:
'Naar verluidt gaan met name Enschede en Almelo de pijn voelen'.

Onze vragen:
1. Waarom zouden wij braakliggende bedrijventerreinen moeten afboeken?
2. Want waar hebben wij dan een zichtbaar groot overschot?
3. Afgezien van particuliere leegstand is het overschot dat wij als gemeente in bezit hebben
toch niet onverantwoord hoog?
4. Of hebben wij andere informatie dan waarover TC Tubantia beschikt?
5. De grote voorraad op het XL Bedrijvenpark is toch geen specifieke Almelose aangelegenheid,
maar een gezamenlijke aangelegenheid in zowel Twents verband als provinciaal?
6. Wordt het niet eens tijd dat wij vragen gaan stellen over het plotseling toevoegen van het
vliegveld Twenthe in Enschede aan de bestaande leegstaande parken in Twente?
7. Bent het met ons eens dat vliegveld Twenthe allesbehalve concurrerend mag zijn voor ons
gezamenlijke XL Bedrijvenpark?

Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden
te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.
Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de
eerstvolgende vergadering van de raad.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Motie Stapelingseffecten

Verzonden d.d. 21 februari 2017

Geacht college,

Op 30 juni 2016 is de motie Stapelingseffecten aangenomen. In deze motie wordt het college
opgedragen om:
1. in beeld te brengen welke stapelingseffecten kunnen optreden voor de verschillende doelgroepen
(naar inkomen en vermogen)?
2. in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor de verschillende doelgroepen (naar
inkomen en vermogen)?
3. te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om mogelijke kostenstijgingen voor financieel
kwetsbare inwoners tegen te gaan?
4. de raad actief te informeren en uiterlijk eind 2016 te komen met een verslag ten aanzien van
bovenstaande punten
Bij raadsbrief van 17 januari 2017 is de motie beantwoord. Wat de Minimapartij betreft is punt 3
beantwoord, waarin wij wel betreuren dat we pas medio januari 2017 een antwoord hebben
gekregen. Echter de punten 1 en 2 zijn nog niet beantwoord.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke stapelings-
effecten kunnen optreden (zie punt 1 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.
2. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke financiële
gevolgen er zijn (zie punt 2 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.

Zoals reeds in verschillende gesprekken is aangegeven verwachten wij geen gedetailleerd overzicht
maar zien wij graag een algemeen overzicht waarin het het verschil is aangegeven voor de bij de
quickscan genoemde kosten (zie raadsbrief). Wij zien graag een onderscheid naar inkomen voor
iemand op bijstandsniveau, 121% van bijstandsniveau, modaal en twee keer modaal. Wie betaalt
wat en hoeveel voor welke kosten/voorzieningen.

Gezien het gegeven dat wij momenteel meegenomen worden in het armoedebeleid en hier diverse
politieke beraden over hebben zouden wij graag op zeer korte termijn een concreet en helder antwoord
op bovenstaande vragen willen.
 

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Schriftelijke vragen PVA aan college B&W van Almelo

Betreft: kloosterweg Agrarisch met waarden
 

Geacht college,

Volgens de VROM-inspectie zijn er veel gemeenten en bedrijven die sjoemelen met grond.
Het gaat om honderden en misschien wel duizenden gevallen waarbij illegaal wordt gehandeld
met grondpartijen die bestemd zijn voor bouwprojecten, natuurontwikkeling en bodemsaneringen.

Het vermoeden van VROM-inspectie is gebaseerd op 25 recente inspecties bij 18 gronddepots
van bedrijven en 7 depots van gemeenten. Bij alle gemeenten geldt dat ze grond innemen en die
samenvoegen, zelfs als ze daarvoor niet de juiste papieren hebben. Bij bedrijven voldoet 80%
niet aan de regels op grondgebied.

Gelet op het bovenstaande heeft de PVA de volgende vragen:

Vraag 1.
Wat zijn de redenen dat een perceel Agrarisch met een groene uitstraling (gelegen in de
stadsrand) gebruikt gaat worden voor opslag?

Vraag 2.
De Raad van State heeft besloten dat agrarisch gebied in deze omgeving geen chaotische
uitstraling mag hebben, en de landschappelijke kwaliteit te verbeteren. Betekent dit dat door
deze opslag de landschappelijke kwaliteit gaat verbeteren?

Vraag 3.
De raad heeft in het verleden bestemmingsplannen afgewezen aangezien het agrarisch was.
Is hier sprake van een ongelijke behandeling? En zo nee, waarom niet?

Vraag 4.
Ondanks het bovenstaande heeft B&W toch besloten dat er opslag gaat komen. Betekent dit
dat de bestuurlijke integriteit teniet wordt gedaan?
 

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,
Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Beste collegae van de raad,
Op verzoek van een bewoonster van de Aalderinkshoek deel ik deze info met jullie.
Ze heeft in haar schrijven kenbaar gemaakt dat het ook in de krant mag.
Daarom heb ik het op haar verzoek ook in bcc naar de pers gestuurd.

Hartelijke groet van Jan

Beste Jan,

Savonds 18:00 nam ik normaal gesproken de bus 25 Aalderinkshoek naar station en
van daaruit mijn volgende bus naar werk. Op mijn werk loop ik veel. Maar nu heb ik geen
bus meer die mij rechtstreeks naar station en huis brengt savonds, want er rijdt geen bus
meer savonds naar en van Aalderinkshoek. Ik moet nu een heel eind lopen naar station
en na mijn werk voor ik thuis ben. Na het werk heb ik zere voeten (veel lopen op werk) als
ik dan nog een heel eind moet lopen (half uur) dan ben ik lichamelijk gebroken, (ik heb
platvoeten en heb steunzolen maar ik heb op meer vlakken hele moeilijke voeten, benen,
knieën en rug).
Gisteren zaterdag avond 21-1-2017 kwam ik thuis en ik liep MANK van de pijn BRANDENDE
pijn aan mijn voeten en benen...Als ik heb geslapen en uit bed kom, loop ik de eerste paar
minuten MANK....dat komt omdat ik weer veel té veel loop....
Vroeger had ik dit ook, ik liep altijd al erg veel maar dan kwam ik altijd mank uit bed.
Nu was dat mank uit bed komen over want ik reis veel met de bus en op mijn werk loop ik wel
veel maar dat was nog te doen...Doordat mijn bus rechtstreeks savonds van en naar huis weg
is loop ik dus extra veel en lange afstanden...Wat ik lichamelijk niet aan kan.

Geestelijk breekt deze lichamelijke lasten mij ook, ik ben er erg down onder want ik heb sowieso
lichamelijke lasten vanaf mijn tenen chronisch ingegroeide teennagels, tot aan mijn onder rug
en heupen...Nu dat ik het dus overbelast met té veel lopen is het allemaal nog pijnlijker en dat
ik dus weer mank uit bed kom, wat niet de bedoeling kan zijn.
Ik ben al jaren vaste passagier van de bussen in Almelo en dat bevalt me hartstikke goed.

De échte buschauffeurs zijn heel aardig en professioneel.

Ik mag toch niet de dupe zijn omdat jullie alleen maar denken aan geld, dat alles zo goedkoop
mogelijk /GRATIS!!!! moet?
Geloof me ik overdrijf niet, ik heb écht ernstige lichamelijk pijnen hierdoor, het is echt om te
huilen. en dan ben ik maar pas 45 jaar. mank lopen van de pijn is al meer dan ernstig genoeg
door overbelasting.

Ik houd van mijn werk, ik maak mensen blij en gelukkig met wat ik doe, ze zeggen me dat
geregeld, dus ik doe veel goede dingen voor deze maatschappij. Beter gezegd voor mijn
medemensen en dit doe ik met mijn hart, maar het mag niet zo zijn dat ik hierdoor kreupel
moet worden, omdat er geen fatsoenlijke bus rijdt savonds van en naar Aalderinkshoek Almelo.

Ik ben boos en verdrietig omdat ik niet kreupel wil worden en ik wil met plezier mijn werk kunnen
beoefenen.

Dit mag in de krant…Mondelinge vragen “vragenhalfuurtje” op dinsdag 14 februari 2017

Geacht College,

Eethuis Kumpir, gevestigd aan de Koormarkt 21 bezorgt maaltijden. Het bezorgen van de maaltijden
vindt plaats tussen 16.00 en 21.00 uur. Eethuis Kumpir kreeg in het begin een RVV Parkeerontheffing.
Echter in verband met een wijziging van het parkeerbeleid werd opeens geen ontheffing meer gegeven.
Het resultaat daarvan is een veelvoud aan parkeerboetes en derhalve honderden euro’s direct verlies.

De PVA werd door Eethuis Kumpir benaderd vandaar dat wij schriftelijke vragen aan het college
hebben gesteld aangezien andere winkeliers wel een RVV ontheffing hebben.

Als reactie van het college mag het bedrijf Kumpir parkeren aan het Kolkje waar zij niemand in de weg
staan. Ook een laad- en losplaats naast boekhandel Hilarius zou een hele goede optie kunnen zijn.

Het gevolg is dat Kumpir weer  tegen verkeersboetes aanloopt waarbij met name de Stadstoezicht-
houders een essentiële rol in spelen.

Directeur de heer Littooij van Stadstoezicht meld het volgende:

Op het Kolkje mag niet geparkeerd worden. Daar is een parkeerverbodszone van kracht. Ook
veroorzaken de auto’s, wanneer ze op Het Kolkje-hoek-Schouwburgplein staan, wel degelijk hinder en/
of overlast. Ter plaatse staat een fietsenrek en vrachtverkeer kan de bocht niet halen. Het is dus
belangrijk dat erop wordt toegezien dat laden en lossen niet uitmondt in parkeren.

Voorzitter, Kumpir is radeloos en moet elke keer 5 tot 8 minuten lopen naar de parkeergarage of naar
een plaats in de buurt van het kolkje. Met bestellingen van klanten is dat geen optie.

Vragen:

Waarom wordt deze hardwerkende ondernemer telkens weer het leven zuur gemaakt?
Waarom krijgt deze ondernemer wederom geen RVV vergunning zodat hij zonder zorgen zijn maaltijden
kan bezorgen?Tijdens de raadsvergadering van 14-2-2017 zal de fractie van D66 de volgende mondelinge
vragen stellen aan het college.

DigiD cliënten Stadsbank

OP 8 februari jl. verscheen in Tubantia een bericht over het vragen van DigiD door de
Stadsbank Oost-Nederland. De D66-fractie is van mening dat de Stadsbank hiermee zou
moeten stoppen. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord is allerlei privacygevoelige
informatie te vinden. Op de website van DigiD staat dat niemand mag vragen om een
gebruikersnaam of wachtwoord en ook de staatssecretaris vindt het ongewenst dat om
DigiD wordt gevraagd.
1. Bent u het met ons eens dat het vragen om DigiD van cliënten van de Stadsbank
onwenselijk is?
2. Bent u bereid om hierover met de Stadsbank Oost-Nederland in gesprek te gaan en
erop aan te dringen dat de Stadsbank voortaan niet meer om DigiD van cliënten
vraagt?
Outsourcing groenbeheer
Op 1 februari jl. heeft de ondernemingsraad een brief gestuurd over de outsourcing van
het groenbeheer. De ondernemingsraad schrijft daarin dat hij het betreurt dat het college
doorgaat met de outsourcing aan Twente Milieu. De OR draagt ook een alternatief aan. De
D66-fractie is nogal verbaasd over deze brief. Immers, op 19 januari 2015 heeft het college
al besloten om ‘in eerste instantie de variant van externe verzelfstandiging bij Twente
Milieu N.V. te verkennen’. De ondernemingsraad zou om advies worden gevraagd over dit
besluit.
1. Wat stond er in het advies van de ondernemingsraad?
2. Hoe heeft het college de ondernemingsraad bij het verdere proces betrokken?
3. Heeft de ondernemingsraad ooit eerder het alternatief van een eigen groenbedrijf
geopperd? Zo ja, hoe heeft u daar op gereageerd?


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen Twente Milieu en outsourcen

Verzonden d.d. 12 februari 2017
 

Geacht college,

Ondanks de motie en alle toezeggingen en debatten die wij hebben gehad over onze mensen
van de groenvoorziening, Twente Milieu en outsourcen heeft de Minimapartij niet het gevoel een
echt antwoord te krijgen en ook niet het gevoel dat de motie van 17 januari 2017 volledig is
uitgewerkt. Wij vinden dit erg jammer en stellen daarom schriftelijke vragen om toch die
helderheid te krijgen waar wij naar op zoek zijn.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. Uit het besluit van 10 februari 2015 blijkt dat Twente Milieu als eerste optie is onderzocht.
Waarom is niet gelijktijdig ook naar andere mogelijkheden gekeken?
2. In de BW nota met nummer 1403837 geeft u aan oriënterend met vier partijen gesproken
te hebben.
a. Wat was de aanleiding hiervoor?
b. Enkele (2 van de vier)willen niet bekend gemaakt worden, waarom ook niet in vertrouwelijkheid
aan de gemeenteraad?
c. Waarom worden de overige twee namen niet bekend gemaakt?
3. In de diverse stukken staan veel aannames als, grote kans, kan ontstaan, verwachten we,
hoogst waarschijnlijk, verwachte besparing. Wij verzoeken het college dit concreet te maken.
4. U heeft aangegeven gesproken te hebben met onze mensen van groen en dat deze gesprekken
positief waren. Was dit een representatieve groep? Ons bereiken namelijk berichten dat onze
mensen best langer willen wachten, het college niet hebben gesproken en niet over willen naar
Twente Milieu.
5. Ons bereiken berichten dat bij de overname van de mensen van groen in Borne, de lonen zijn
gedaald/bevroren, de taken zijn aangepast en de mensen ontevreden zijn. Hoe gaat u dat borgen
voor onze mensen van groen? Krijgen zij een terugkeergarantie en/of compensatie voor eventuele
achteruitgang in CAO- of andere rechten?
6. Hoe ver bent u in de onderhandelingen met Twente Milieu en is er nog een weg terug?
7. Welke afspraken zijn of worden gemaakt over het beschut werken?
8. Streeft het college, net als de Minimapartij, naar een inclusie-samenleving, waarbij iedereen
(naar vermogen) zo gewoon mogelijk mee kan doen? Zo ja, wat is er dan op tegen om met
meerdere partners in de stad samen te werken en maatwerk-afspraken te maken?

Gezien de urgentie van deze zaak zouden wij graag op zeer korte termijn een concreet en helder
antwoord op bovenstaande vragen willen.

Met vriendelijke groet

Lieneke Bolhuis


MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS), Partij van de Arbeid (PVDA)
Medeindiener(s):

Titel motie: Teleurstelling uitvoering motie ‘Herziening opheffing buslijn 25’

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 14-02-2017,

Constateert dat:
- Het gespreksverslag van 17-01-2017, hetgeen de raad pas op 30-01-2017 heeft bereikt,
geen nieuwe feiten laat staan verbeteringen behelst, anders dan bekend.
- Dat het College de intentie van de motie niet heeft uitgevoerd.

Overweegt dat:
- Er in het in het gesprekverslag te lezen is dat het invoeren van een buurtbus niet tot gedwongen
ontslagen zal leiden bij Syntus.
- Dit feitelijk juist is, maar er niet bij vermeld staat dat veel buschauffeurs bij Syntus werkzaam zijn via
een tijdelijk contract of een uitzendbureau en dat er indirect wel degelijk ontslagen zijn te betreuren.
- Er in het gesprek verslag te lezen is dat de gemeente Almelo het van harte toejuicht om inwoners
als vrijwilligers te betrekken bij het exploiteren van de buurtbus. Dit ondanks dat er sprake is van
arbeidsverdringing en indirecte ontslagen bij Syntus.
- Er in het gesprekverslag te lezen is dat de inwoners van de Aalderinkshoek unaniem gekozen
hebben voor een buurtbus.
- In het gespreksverslag niet te lezen is, dat dit is gebeurd na de toezegging van Syntus aan de
bewoners dat de dienstregeling intact zou blijven en Syntus deze toezegging niet is nagekomen.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over eventuele aanpassing/verruiming van de dienst-
regelingstijden richting de oude situatie.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over het feit dat er niet meer gereisd kan worden met
een trajectkaartje.
- Er in het gespreksverslag niets te lezen is over het feit dat ouderen en gezinnen met kinderen geen
gebruik meer kunnen maken van een sterabonnement.
- Er opnieuw meldingen zijn dat de bus regelmatig vol zit op verschillende dagen en tijden en dat
passagiers eerder uitstappen en het laatste stuk gaan lopen om plaats te maken voor nieuwe passagiers.
- Er inwoners zijn die van de ene bushalte naar de andere bushalte lopen in de hoop op een plekje
in de buurtbus.
-  Dit een onwenselijke situatie is.

De gemeenteraad:
- Spreekt haar teleurstelling uit over deze gang van zaken.
- Ontneemt het college bij ingrijpende wijzigingen de bevoegdheid advies af te geven betreffende
openbaar vervoer in Almelo, zonder dat de gemeenteraad hierover is geconsulteerd.
- Draagt het College tevens op om aan te dringen bij de provincie dat Syntus het oorspronkelijke
contract betreffende het openbaar vervoer in Almelo in redelijkheid dient uit te dienen.
-  Draagt het College op om de Provincie op de hoogte te stellen van deze motie, en de unaniem
door de raad aangenomen motie van 20-12-2016.

En gaat over tot de orde van de dag.


Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W

Betreft:  Verzoek om directe handhaving vanwege brandonveilige situatie

Geacht college,

Graag willen wij u attenderen op de brandonveilige situatie die is  ontstaan door de aanwezigheid
van meerdere gasflessen in de (afgesloten) gang tussen de panden Stegehuis en Dock 19.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
In een brandgang mogen geen containers staan die gevaar opleveren bij calamiteiten.
De brandgang moet vrij zijn. Waarom wordt hier niet gehandhaafd?

Vraag 2.
Op grond van voorschrift 3.18 PGS 15 is het niet noodzakelijk om gasflessen tegen
weersinvloeden te beschermen, maar er moet tenminste 1 buitenwand zijn en dient in die wand
tenminste 1 deur aanwezig te zijn. Er staan in de brandgang meerdere gasflessen los tegen het
pand van H.Stegehuis. Bent u ervan op de hoogte dat dit wettelijk niet is toegestaan?

Vraag 3.
De brandweer kan voorkomen dat de brand van het ene bedrijfspand naar het andere bedrijfspand
kan overslaan. Goed onderhouden en vrije brandgangen zijn daarom dus van levensbelang.
Waarom is er geen contact gezocht met Dock 19, aangezien dit bedrijf zich niet aan deze v
oorwaarden houdt?

Vraag 4.
Op 1-11-2016, pas 11 jaar later na de eerste controle  is er weer een controle uitgevoerd door een
ambtenaar van de gemeente Almelo. Deze ambtenaar kwam ter plekke kijken en was zeer geschokt
omdat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. Er is een rapport opgemaakt met foto’s en
tot onze verbazing wordt hier (nog steeds) niets mee gedaan. Waarom niet?

Vraag 5.
Wij zagen dat de brandgang met een poort is afgesloten. In dit geval is afsluiten mogelijk niet
toegestaan. Waarom is hier nooit op gehandhaafd en is de brandweer en/of de politie hiervan
op hoogte?
 

Wij zien de antwoorden graag met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Vragen van de fractie Groen Links over het incident bij Stable Isotopes op 10 juni 2016

Beantwoording

Gemeente Almelo
Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo
Bezoekadres:
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo
telefoon: (0546) 54 11 11

Geachte heer Buitenweg,

In uw brief van 23 december 2016 stelt u ons college vragen over het incident dat op 10 juni 2016
plaatsvond bij Stable Isotopes van Urenco.
Aanleiding voor uw vragen is de film ‘leren van incidenten’ van Brandweer Twente. In deze film vertelt
de bevelvoerder van de brandweer zijn persoonlijke verhaal over zijn waarnemingen tijdens het incident.
De film is online gedeeld op het kennisplatform voor brandweermensen: hetverhaalvan.nl.

1. Bent u het met ons eens, na het bekijken van het verhaal van de brandweerman (Laurens Maarsen),
dat het om een ernstig incident gaat?
Ja, dit is een ernstig incident. Het is essentieel dat brandweermensen veilig kunnen werken.
Naar aanleiding van dit incident moesten brandweermensen in het ziekenhuis worden opgenomen.

2. Urenco heeft een bedrijfsbrandweer (BHV) hoe is de samenwerking en coördinatie geregeld met
de regionale brandweer.
Het bedrijfsnoodplan van Urenco en het optreden van Brandweer Twente zijn op elkaar afgestemd.
Brandweer Twente (kazerne Almelo) kent het object en handelt bij een melding volgens de vooraf
afgesproken werkwijzen. Het incident bij Stable Isotopes is samen met Urenco nabesproken.
Deze nabespreking heeft zowel op directieniveau als met de betrokken medewerkers plaatsgevonden
en is als zeer nuttig ervaren. Enkele concrete maatregelen zijn genomen na het incident. Er is een
tweede toegangspoort tot het Urenco terrein gecreëerd zodat de hulpdiensten kunnen kiezen via
welke weg zij een incidentplek benaderen. Het hoofd BHV van Urenco communiceert voortaan
rechtstreeks met de bevelvoerder van de brandweer.

3. Wordt er bv. samen geoefend?
Ja, er wordt periodiek samen geoefend. In de oefeningen worden de lessen uit vorige incidenten of
oefeningen altijd meegenomen.

4. Hoe is informatie uitwisseling georganiseerd tussen Urenco en de (regionale) brandweer?
De planvorming van Urenco en Brandweer Twente is op elkaar afgestemd.
Wanneer de brandweer bij Urenco ter plaatse komt voor een melding, wordt ze door de beveiliging
begeleidt naar de incidentlocatie. Het (plv.) hoofd BHV verstrekt de informatie over het incident
rechtstreeks aan de eerste brandweereenheden.

5. In juni was het nog onduidelijk wie het bevoegd gezag heeft m.b.t. Urenco en Stable Isotopes.
Is toen de burgemeester c.q. het college wel meteen gealarmeerd? Zo ja wat heeft u toen ondernomen?
Er is geen sprake geweest van onduidelijkheid bij de toedeling van het gezag. De burgemeester
als opperbevelhebber van de brandweer is gealarmeerd. Er is daarop een crisisteam gevormd.

6. Hoe is nu de controle en de handhaving van dit bedrijf geregeld?
De provincie Overijssel is het bevoegd gezag en voert dus toezicht uit bij Stable Isotopes.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe vergunning in het kader van de Kernenergiewet (Urenco en
Stable Isotopes vormen straks één inrichting). Zodra deze vergunning is verleend is de minister
bevoegd en wordt het toezicht uitgevoerd door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralings-
bescherming (ANVS).

7. Kunt u aangeven wat de risico’s zijn van waterstof-fluoride (HF) en uranium-hexafluoride ( UF6)
voor de volksgezondheid?
Het betreft hier externe veiligheid. Externe Veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s
die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun
omgeving. Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en
vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook de risico’s met betrekking tot Urenco vallen onder externe
veiligheid.
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid veroorzaakt de inrichting geen knelpunten of beperkingen
voor de omgeving. Een veiligheidscontour die in de wereld van externe veiligheid wordt gebruikt bij
risicovolle inrichtingen is de plaatsgebonden risico contour (kans x effect).
Deze contour is bij Urenco echter niet aanwezig, wegens het zeer kleine risico op effecten buiten de
inrichting. De kans op een calamiteit met gevaarlijke stoffen die effecten heeft tot buiten (extern)
de inrichting is dus bijzonder klein.
Voor het beantwoorden van deze technische vragen zorgen wij ervoor dat de GHOR
(geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) hierover contact met uw fractie opneemt

8. Als er bv. met zuidoosten wind een grote HF of UF6 wolk richting bewoond gebied (Bornsestraat
en de Riet) gaat wat zijn dan de scenario’s?
In het antwoord op vraag 7 hebt u kunnen lezen dat de kans hierop bijzonder klein is. Er zijn echter
specifieke scenario's als er giftige wolken of stoffen vrijkomen en hoe er moet worden opgetreden
bij de verspreiding hiervan richting woongebieden.

9. Is er een rampen en/of evacuatieplan?
Ja, er is een rampbestrijdingsplan Urenco vastgesteld. Daarop heeft Urenco aanvullende
maatregelen genomen na het incident. De maatregelen zijn enerzijds van toepassing op het
(in technische zin) voorkomen van een dergelijk voorval in de toekomst en anderzijds op het
aanpassen van enkele bedrijfsprocessen en afstemming met de hulpdiensten. De burgemeester
heeft op basis van de Wet op de veiligheidsregio’s het gezag over de brandweer bij een brand of
ongeval. De uitvoering van de calamiteitenbestrijding vindt plaats door de Veiligheidsregio.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Almelo,
de secretaris, de burgemeester,Almelo, 31 januari 2017

Aan: College van B&W
Van: Willem Loupattij, raadslid

Betreft: schriftelijke vragen gebouwen verenigingen

Geacht college van B&W,

Tijdens het kerstreces van 2016 werd de fractie van de VVD verrast met het bericht in de Tubantia
dat verschillende verenigingen de panden, waar ze al jaren gebruik van maken, willen kopen. Het
bericht suggereert dat er na vele gesprekken met de verschillende partijen, een prachtig resultaat
ligt. Een resultaat waar iedereen, ook de fractie van de VVD, ontzettend tevreden over kan zijn.
Kortom een succes van het college dat gevierd kan worden. Echter, er bereiken ons signalen dat
de werkelijkheid toch anders is.
Verenigingen geven aan dat ze de afgelopen jaren niet of nauwelijks contact hebben gehad met de
gemeente. Ook geven zij aan dat er niet gereageerd is op brieven die zij aan de gemeente hebben
verstuurd. De brieven zijn nooit beantwoord terwijl ze, in de ogen van deze besturen, wezenlijke
vragen en informatie bevatten.
In de raadsvergadering van 30 september 2014 zegde te toenmalige portefeuillehouder toe,
dezelfde week nog in gesprek te gaan met de betrokken verenigingen. De fractie van de VVD krijgt
signalen dat dit niet is gebeurd en dat er helemaal geen 'deal' ligt waar iedereen zich in kan
vinden.
De VVD-fractie heeft de volgende vragen:
1. Kunt u ons aangeven welke contacten (ambtelijk en bestuurlijk) er vanaf 30 september 2014 tot
heden zijn geweest met de verschillende verenigingen in dit kader?
2. Kunt u ons aangeven welke correspondentie er is geweest, vanuit de verschillende
verenigingen, wat hiervan de strekking is geweest en wat uw reactie hierop is geweest?
De gemeenteraad heeft in het kader van een 'faciliterende overheid' op 18 november 2014 een
tweetal moties aangenomen (Samen meer! en Right to Challenge) die in het kader van de rol van
de verenigingen en de relatie met de gemeente Almelo relevant zijn.
3. Kunt u ons aangeven op welke wijze u in de samenwerking met de verenigingen, om tot
nieuwe afspraken te komen, de uitgangspunten van de betreffende moties heeft benut als
kans?
De fractie van de VVD is van mening dat het proces met betrekking tot dit gemeentelijke vastgoed
erg lang heeft geduurd.
4. Kunt u toelichten waarom dit traject zo lang heeft geduurd?
5. Kunt u aangeven op welke termijn u tot concrete resultaten komt en op welke manier u de raad
hierover informeert?
Graag ontvangen wij uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD fractie
Willem Loupattij


Almelo, 31 januari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Betreft: Dienstencentrum de Riet

Geacht college,

In 2013 moesten ouderen en vrijwilligers via een A-viertje vernemen dat hun onderkomen het
Dienstencentrum de Riet waar senioren activiteiten ontplooien gesloten zou worden. Met grote
waarschijnlijkheid wegens bezuiniging van de gemeente Almelo.
Op dinsdag 2 juli in hetzelfde jaar werd middels een motie besloten dat het Dienstencentrum toch
open moest blijven.
In 2014 heeft de actiegroep die samen met de PVA er voor heeft gezorgd dat het Dienstencentrum
open bleef zichzelf opgeheven want hun doel het openhouden van het centrum was bereikt.
Nadat er een verbouwing plaats vond en de Stichting Aveleijn de vaste huurder is geworden,
zou Scoop Welzijn als onderverhuurder, de organisatie van de activiteiten op zich nemen.

De PVA heeft de volgende vragen:

-  Waarom heeft Scoop Welzijn, nadat de nodige afspraken zijn gemaakt zich al die tijd niet meer
laten zien? En waarom reageerde Scoop Welzijn nooit op signalen en brieven vanuit het
Dienstencentrum?

-  Met ingang van 2013 moet Scoop Welzijn jaarlijks een bedrag van euro 36.000 gaan betalen voor
het beheer en de activiteiten van het Dienstencentrum. Waarom heeft Scoop Welzijn die vanaf 2013
verantwoordelijk is voor de vrijwilligers en alle activiteiten die er plaatsvinden, de aankleding en de
kosten die activiteiten met zich meebrengen niet voor haar rekening genomen?

-  Waarom moest de activiteitencommissie met eigen middelen en een bijdrage van mensen die
deelnemen aan activiteiten de kosten zelf betalen?

-  Waarom heeft de gemeente Almelo niet voortijdig ingegrepen terwijl er genoeg signalen binnen
kwamen vanuit de samenleving?

-  In 2014 is de verhuur van de algemene ruimtes van Dienstencentrum de Riet overgegaan van
Scoop Welzijn naar zorgorganisatie Aveleijn. Er zijn toen afspraken gemaakt om een aantal ruimten
waarin activiteiten worden georganiseerd te verhuren aan Scoop Welzijn. Wat is hier precies over
afgesproken?

-  Wat heeft Scoop Welzijn uiteindelijk gedaan voor de vele vrijwilligers die zich met kracht en daad
hebben ingezet en voortreffelijk werk hebben verricht en eind 2016 ten einde raad hebben besloten
er maar mee te stoppen?

Scoop Welzijn wordt betaald uit subsidies (zie belastinggeld) en de ruimten die zij huren in het
Dienstencentrum de Riet wordt rechtstreeks betaald door de gemeente Almelo. Scoop Welzijn krijgt
in totaal euro 2.594.587 subsidie van de gemeente Almelo. De kosten van het personeel van Scoop
Welzijn zijn euro 2.002.107, en voor de directeur euro 137.800.

Scoop Welzijn is de organisatie voor welzijn in Almelo en omgeving die het van groot belang acht dat
ieder mens de mogelijkheid moet krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Wij zien de beantwoording van de gestelde vragen met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Vraag voor vergadering raad Almelo dinsdag 31 januari 2017

Strooibeleid

Vanuit het bestuur van de Bedrijvenkring Bornsestraat Almelo kregen wij de informatie dat in de
winterperiode wel de Planthofsweg, maar niet andere straten zoals de Edisonstraat, Voltastraat,
zijn opgenomen in het strooibeleid. Dat leidt regelmatig tot riskante situaties tussen werkverkeer
(denk hierbij aan vrachtwagens, bestelbussen en auto’s) en fietsers.

Vragen
Klopt het dat deze straten niet standaard zijn opgenomen in het strooibeleid?
Bent u met ons van mening dat dit beleid op dit industrieterrein tot heroverweging moet leiden?
Hoe staat het met het strooibeleid op andere industrieterreinen?
Heeft u een voorstel om tot een definitieve oplossing te komen?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter


Almelo, 27 januari 2017

Betreft: vragen voor het vragen halfuur van de raadsvergadering op 31 januari as.

Mondelinge vragen GroenLinks m.b.t. het fiets en wandelnetwerk Twente
“Het aanbrengen van nieuwe routepijlen in Almelo is al geruime tijd bezig, maar is nu op last van de
Gemeente Almelo gestopt. De gemeente zou niet gekend zijn in deze update. Dat is opmerkelijk
want het project ontvangt subsidie van diezelfde gemeente voor de uitvoering van het plaatsen van
de bordjes. Het al jaren bestaande netwerk van fietspaden in Twente, is na 18 jaar aan een
opknapbeurt toe. Ook door Almelo lopen deze routes. Ze zijn herkenbaar aan de bordjes met een
cijfer in een cirkel. In het verleden liepen de routes 'zo snel mogelijk de stad uit', de nieuwe routes
voeren nu ook door het centrum. Zo zijn nu de Gravenallee, Huize Almelo en de Koornmarkt
opgenomen in de routes. De Graaf van Rechteren verleende welwillend toestemming om een deel
van de aanpassingen over zijn grond te laten lopen. Han van den Heuvel van Routenetwerken
Twente is nu in gesprek met de gemeente om uit deze impasse te komen. Almelo is het laatste
deel van het netwerk dat vernieuwd wordt. In de 13 andere gemeenten in Twente was er geen
enkel probleem met de plaatsing van de bordjes. "We gaan nu eerst maar weer verder in
Tubbergen met de aanleg van de bordjes, tot Almelo er uit is wat ze willen.”
Citaat:  AA Visie  ( zie ook https://youtu.be/BXmyp1UN7f0 ).

GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven of bovenstaande informatie juist is ?
2. Zo ja, wat is dan de oorzaak van het stoppen van het aanbrengen deze routepijlen ?
3. Wie is verantwoordelijk voor de bewegwijzering in Almelo ?
4. Bent u met ons van mening dat extra fietsers en wandelaars (juist van buiten Almelo) goed zijn
voor  de Horeca en de middenstand ?
5. Wanneer kunnen we verwachten dat de routepijlen van het fiets- en wandelnetwerk ook in Almelo
zijn aangebracht ?


Datum: 27 januari 2017

Aan: Mondelinge vragen aan College van B&W

Datum: Raadsvergadering d.d. 30 januari 2017

Van: Edith van den Ham (VVD)

Betreft: Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35

Geacht College van B&W, Omdat onze fractie de afgelopen week meerdere signalen en vragen
heeft ontvangen over het volgende onderwerp, verzoeken wij mondelinge beantwoording tijdens de
vergadering d.d. 30 januari 2017. Bijna jaar geleden (17 feb 2016) heeft de VVD fractie Almelo
schriftelijke vragen gesteld over een geopperde alternatieve aanleg F35 over de Plesmanweg.
Het aangenomen raadsvoorstel heeft immers nog steeds bewust géén route van de F35 over de
Plesmanweg voorzien. Onze fractie heeft meerdere malen heel duidelijk -in samenspraak met
betrokken ondernemers op dat traject- aangegeven dat een fietssnelweg op het bedrijventerrein
niet veilig voor de fietser is en ook niet werkbaar voor de ondernemers. Uw College heeft vervolgens
op 12 juli 2016 een voorstel aan de raad gedaan om de zoekrichting voor aanlegroute uit te breiden.
De Almelose raad heeft dit voorstel aangenomen. Aangezien we weer ruim zeven maanden verder
zijn, mogen wij aannemen dat het onderzoek naar andere zoekrichtingen afgerond is. Graag stelt
de VVD fractie volgende vragen: 1. Is de huidige zoekrichting nog steeds zoals gepland in het
aangenomen raadsbesluit “Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35”. (15 december
2015)? a. Zo ja, wanneer ontvangen wij een bevestiging van aanvang? b. Zo nee, welke zoekrichting
(en) wordt(en) nu nog onderzocht en wanneer ontvangen we uitsluitsel? 2. Zijn de betrokken
ondernemers (zowel vóór als na de Hollander Graven) in kennis gesteld over de zoekrichtingen?
a. Zo ja, wat waren de reacties? b. Zo nee, wanneer gaat uw college dit doen?


Almelo, 25 januari 2017

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo
Betreft: toenemende incidenten azc Almelo

Geacht college,
Recent verschenen er weer berichten over incidenten in en rond het asielzoekerscentrum.
De toenemende incidenten zijn voor de PVA onaanvaardbaar. Zowel binnen het azc als in de
nabije omgeving en de rest van de stad kunnen spanningen ontstaan die de onderlinge
verhoudingen onnodig op scherp stellen.
Wij willen daarom weten of Almelo voldoende is voorbereid op een mogelijke toename van
de veiligheidsrisico’s in en rond het azc.
De PVA maakt zich al jaren zorgen over de veiligheidssituatie in en rond het asielzoekerscentrum
(azc) in Almelo. Wij vinden het een primaire taak van de gemeente en politie om de veiligheid te
waarborgen.

De PVA heeft de volgende vragen:

-  Bent u bekent met alle berichtgeving over incidenten in en rondom de Almelose  asielzoekerscentra?
-  Heeft u een veiligheids- en risicoanalyse gemaakt van de huidige situatie rondom het azc in Almelo?
Zo ja, kunt u de uitkomst daarvan aan de raad melden? Zo nee, waarom heeft u deze i.v.m. de
toenemende incidenten (nog) niet gemaakt?
-  Is de politie in Almelo voldoende uitgerust om de veiligheid in en om het  azc te waarborgen en zijn er,
indien noodzakelijk, extra middelen die kunnen en moeten worden ingezet.?
-  Hoe vaak is het voorgekomen dat er incidenten hebben plaatsgevonden op of rond het centrum en
hoe vaak is daar politie-inzet bij gevraagd?
-  Is er in de wijken rond het centrum meer overlast in vergelijking met andere wijken in de stad?
-  Wordt er buurtpreventie ingezet?
-  Wordt er gestuurd op de samenstelling van bewoners van het azc?
-  Hebben de toenemende incidenten en meldingen ook betrekking op geloofsovertuiging en seksuele
geaardheid?
-  Is er dagelijkse beveiliging en personeel aanwezig?
-  Komt er een meldnummer waar mensen naar toe kunnen bellen bij incidenten en gevoelens van
onveiligheid?
Welke maatregelen worden er genomen om incidenten te voorkomen?

De PVA zou deze vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord willen zien.

Namens de PVA,
Harry de Olde (fractievoorzitter)Almelo, 24 januari 2017

Partij Vrij Almelo (PVA)

Betreft: Schriftelijke vragen PVA aan B&W betreft stadstoezicht.

Geacht college,
Stadstoezicht is een gemeentelijk bedrijf. De gemeente Almelo heeft  dus regie en de zeggenschap
over dat bedrijf.  Dat wil dus tevens zeggen dat controle op uitvoering van taken gewaarborgd blijven.

De PVA heeft  de volgende vragen:

-  Hoeveel stadstoezichters (handhavers) zijn er op dit moment?
-  Hoeveel mensen werken er op kantoor (binnendienst)?
-  Zijn deze twee afdelingen proportioneel in verhouding?
-  Wat is het takenpakket op kantoor (binnendienst)?
-  Is er ook een hoogbetaalde directeur?  Zo ja,  zijn er nog meer  hoogbetaalde (onnodige)
managementlagen?

-  Er wordt gezegd dat de stadstoezicht zichtbaar moet zijn voor de mensen in Almelo, maar waarom
niet voor de woonwijken in Almelo?

-  Heeft de stadstoezicht het beleid om de overige wijken te negeren?

-  Waarom wordt veiligheid en parkeerbeleid door heel Almelo niet gehandhaafd?

-  Naar aanleiding van bovenstaande vragen willen wij graag in een uitgewerkt rapport zien wat nu
precies de kosten en baten zijn van Stadstoezicht in Almelo? Hiermee bedoelen we de mensen op
straat en op kantoor!

-  In het concept programmabegroting 2017 staat dat het streven van de gemeente Almelo is om meer
taken op uitvoerings- en handhavingsgebied out te sourcen, waarbij dus wordt ingezet op de uitbesteding
van taken van stadstoezicht naar de publieke sector .

Bent u het met ons eens:
-  Dat de toezichthouders  dan in een breder werkveld  kunnen worden ingezet?
-  Dat de toezichthouder dan op treedt als  ‘ogen en oren van de gemeente’ en  dus niet alleen als
opsporingsambtenaar?
-  Dat via samenwerkingsverbanden met andere gemeenten te komen tot een robuuste samenwerking in
de uitvoering van de taken die toebehoren aan de overheid?

-  Als men er toch voor kiest om het bedrijf stadstoezicht aan te houden,  is het dan niet beter in het kosten
en baten verhaal om het kantoor van stadstoezicht te huisvesten in het gemeentehuis? Waarvoor zij tevens
dan ook de beveiliging van het gemeentehuis zorg kunnen dragen?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet,

Namens  de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)


dinsdag 24 januari 2017

Soap rond sourcing groenbeheer

Afgelopen dinsdag, 17 januari, heeft de gemeenteraad besloten om het college te vragen om met
alternatieven te komen voor het uitbesteden van het groenbeheer. D66 vindt dat erg jammer
omdat dit uitstel en misschien wel afstel betekent. Wat ons betreft zou het college door moeten
gaan met het uitbesteden van het groenbeheer aan Twente Milieu. De schoonheidsprijs verdient
de besluitvorming van afgelopen dinsdag in ieder geval zeker niet. Politieke afwegingen lijken te zijn
gegaan voor het belang van de stad, het belang van het gemeentebestuur en het belang van de
gemeentelijke organisatie.
De gemeente Almelo is bezig haar organisatie om te vormen. Uitvoerende taken worden zoveel
mogelijk elders belegd, zodat de gemeente zich zoveel mogelijk beperkt tot beleidsvorming en
regievoering. Dit moet leiden tot lagere kosten; verminderde kwetsbaarheid en betere kwaliteit.
Dit is afgesproken bij de vorming van het college in 2014 en D66 onderschrijft die omvorming.
De eerste afdeling waarover gesproken werd was de afdeling groenbeheer; een relatief makkelijke
afdeling om uit te plaatsen.
Over dit onderwerp hebben raad en college in het verleden (2015 en 2016) geregeld gesproken
en gebotst. De wethouder (Timmer) heeft op basis van een aantal criteria en verkennende
onderzoeken besloten een traject in te gaan met Twente Milieu. Daar was niet iedereen het mee
eens: waarom geen echte marktpartij? Twente Milieu is immers een overheids-deelneming.
De raad wilde inzicht in de afwegingen en alternatieven. Ondanks de weerstand is de wethouder
nooit teruggefloten.
In de tweede helft van 2016 werd duidelijk dat de besprekingen met Twente Milieu in een afrondende
fase kwamen. Ook toen nog steeds discussie.
De Christenunie, inmiddels coalitiepartij, hamerde enige keren op de mogelijkheid het groenbeheer
in zijn geheel onder te brengen bij Soweco. In het zicht van de naderende eindstreep diende de
Christenunie, samen met Leefbaar Almelo, Almelo Centraal, Groen Links en Partij Vrij Almelo een
motie in, waarin het college wordt opgeroepen meerdere alternatieven te presenteren en daarbij
vooral te kijken naar Soweco.
In de raadsvergadering echter hebben enkele partijen (CDA, Minimapartij, LAS en Democraten.nu)
een amendement ingediend, waarbij de opdracht om vooral te kijken naar Soweco aanmerkelijk is
afgezwakt en juist een keuze is gemaakt voor uitbesteden aan een commerciële partij. Collegepartij
CDA heeft hierdoor de motie van de andere collegepartij, de Christenunie, gekaapt. De geamendeerde
tekst van de motie is aangenomen.
De fractie van D66 heeft zowel tegen het amendement als tegen de motie gestemd en wel om de
volgende redenen.
* De (voorlopige) keuze voor Twente Milieu lijkt een logische. Immers, zij voert al een deel van het
beheer van de openbare ruimte uit en doet dat ook voor onder andere Borne.
* Er zijn inmiddels tussen de gemeente, Twente Milieu en Soweco duidelijke afspraken gemaakt, die
waarborgen dat de medewerkers van Soweco die nu ook werkzaam zijn in het groenbeheer, dat ook
in de toekomst blijven doen. Aanscherping daarvan is niet nodig.
* Voortgang van het sourcingstraject is van groot belang. In de eerste plaats voor de medewerkers van
het groenbeheer, die recht hebben op snelle duidelijkheid. Maar ook omdat de bij het traject te behalen
bezuiniging al is ingeboekt.
De snelheid van uitvoering komt nu sterk onder druk; daarom heeft het college de motie ook ontraden.
Immers, als er nu nog alternatieven aangedragen moeten worden is realisatie binnen deze collegeperiode
uiterst onwaarschijnlijk en misschien komt het er wel helemaal niet meer van. En dat vindt de fractie van
D66 onwenselijk.
De situatie is nu zo dat de raad uiterst verdeeld is: de een wil meer markt, de ander meer aandacht voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of wil helemaal niets meer veranderen. Waarom nu, in zo’n
laat stadium? Wat heeft dit voor gevolgen voor andere sourcingstrajecten? Kunnen de coalitiepartijen
Christenunie en CDA nog wel met elkaar door dezelfde deur? Bij beide partijen lijkt er irritatie te zijn over
het handelen van de ander. In de ogen van D66 betreurenswaardige ontwikkelingen, de niet in het belang
van de stad zijn.Verzonden d.d. 22 januari 2017

Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: schriftelijke vragen armoedebestrijding kinderen

Geacht college,

Enige tijd geleden is vanuit het ministerie van Sociale Zaken bekend gemaakt dat de gemeente
Almelo een bedrag van ruim € 500.000 extra krijgt in het kader van armoedebestrijding voor kinderen.
In de Tubantia van 17 januari 2017 heeft een artikel gestaan met de titel ‘Ruim 2.300 kinderen
groeien op met schaarste in Almelo’.

Uit de stukken van het politiek beraad van 24 januari 2017 (evaluatie minimaregelingen) is zichtbaar
dat slechts 846 kinderen gebruik maken van het jeugdsportfonds en slechts 2.930 personen gebruik
maken van Almelo Doet Mee (dit is breder dan kinderen). Wij hebben in Almelo 2.309 kinderen die
leven op een minimum inkomen. Daarnaast hebben wij in Almelo 11.477 huishoudens met kinderen
op een minimum inkomen (boven landelijk gemiddelde). De Minimapartij maakt zich grote zorgen.
Deze zorgen zullen wij ook uiten in de komende politieke beraden rondom armoedebestrijding.

Desondanks hebben wij over de armoede en de kinderen op dit moment reeds de volgende vragen:

1. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken is een extra budget van ca € 500.000 beschikbaar gesteld
voor kinderen in armoede. Is inmiddels bekend hoe dit budget besteed gaat worden? Zo ja, hoe gaat
dit besteed worden. Zo nee, wat is hiervan de reden.

2. Indien er nog geen bekendheid is rondom de besteding van het budget, bent u dan bereid om
meerdere partners in de stad te betrekken zodat ook deze met ideeën kunnen komen. Indien het al wel
bekend is waar dit budget aan besteed wordt, zijn de partners betrokken en waarom wel of niet?
En zo ja, welke?

In het artikel in de Tubantia wordt gesproken over een hoog percentage inwoners dat moet leven met
een minimum inkomen Volgens de journalist wil dat niet zeggen dat er sprake is van armoede.
De woordvoerder van de gemeente zegt hierop in het artikel: “Er zijn tal van gezinnen die zich prima
kunnen redden met een minimuminkomen. Daar wordt de tering naar de nering gezet”.

3. Is het college het eens met deze uitspraak van de woordvoerder? Impliceert deze uitspraak dat
armoede eigen schuld is omdat sommigen de tering niet naar de nering kunnen zetten, of zijn er
ook andere oorzaken?
4. Is er voor een goede bestrijding van armoede (met name onder kinderen) nog meer geld nodig,
of gaat het er om het bereik te vergroten? Zo ja, hoe gaat Almelo dit realiseren?

Met vriendelijke groet,
Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Almelo, 22 januari 2017

Mondelingvragen LA

Gorterbruglicht!

Wie is er gek geworden?
Wat is de motivatie het lichteffect te beperken?
Wie is er bang voor "kermis"?
Wie gaat er over?
Hoe snel gaan we dit mooie licht weer zien?

Bert Hümmels, Leefbaar AlmeloAlmelo, 22 januari 2017

Onze mensen van groen!

Twente Milieu, outsourcen, Soweco, rol van het college…. We vinden er allemaal wat van maar
waar gaat het eigenlijk om? De Minimapartij zet de mens centraal, niet Twente Milieu of Soweco.

De gemeente wil dat de afdeling groen (bijvoorbeeld onderhoud van ons groen op straat) overgaat
naar Twente Milieu. Op zich niks mis mee om deze tak van sport daar onder te brengen. Maar het
gaat de Minimapartij wel om de manier waarop. Wij hebben heel veel vragen!

De belangrijkste voor ons is, wat willen de mensen zelf? Ik heb zelf een aantal mensen gesproken
en hun reactie was, het maakt ons niet uit als we maar een leuke baan hebben! Maar let er op,
nu doen wij heel veel extra dingen en als we dat straks ook doen onder Twente Milieu gaat dat heel
veel extra geld kosten. Weet dus waar je voor kiest! Nu ruimen we blad op dat eigenlijk de
woningbouwvereniging had moeten doen. Als we onder Twente Milieu vallen krijgen jullie als
gemeente daar wel een rekening van, dat is nu niet zo! En het college, wethouder Van Wijk,
die heeft deze vraag nog nooit zelf gesteld aan de mensen over wie we het hebben!

Zijn er wel alternatieven onderzocht? Misschien wil het groenbedrijf op de hoek dit ook wel overnemen,
misschien is dat goedkoper en beter voor onze mensen. Nee, het college heeft, naar ons idee,
niet gekeken naar alternatieven en vaart blind op Twente Milieu!

En dan de rol van Soweco, waarom moet altijd iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
Soweco? De Minimapartij vindt dat we niet tegen elke prijs Soweco moeten gaan redden. Een Soweco
die nu al een paar miljoen te kort komt. Wat is de toekomst van Soweco eigenlijk? Het kan best zijn dat
Soweco in de huidige vorm over een jaar helemaal niet meer bestaat. De Minimapartij is van mening
dat ook andere partijen prima mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen begeleiden en dat
Soweco hier niet een alleenrecht in heeft. Ook dat mag wel een keer onderzocht worden!

En dat is nou precies waarom de Minimapartij mee heeft gestemd met het amendement en met de
motie! Wij willen duidelijkheid en een weloverwogen keus en geen vooringenomen standpunt over
Twente Milieu en Soweco! Laten we eerlijk de volledige markt onderzoeken en dan de beste optie
kiezen!  De markt is commercieel en sociaal…. Wat willen de mensen van de groenvoorziening zelf,
iedereen moet meedoen!

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Almelo, 18 januari 2017

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo

Onderwerp: Schriftelijke vragen Naxt
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
Geacht college,
Van gebruikers van Naxt hebben we begrepen dat er veranderingen op komst zijn bij Naxt.
We hebben ons verbaasd over de manier waarop hierover is gecommuniceerd en hebben hierover
een aantal vragen.
1. Deelt u onze mening dat de communicatie met zowel de gebruikers van Naxt als de gemeenteraad
geen schoonheidsprijs verdient?
2. Hoe bent u als college over de ontwikkelingen geïnformeerd?
3. De gebruikers hebben te horen gekregen dat ze binnen enkele weken de oefenruimte moeten
verlaten. Dit is een erg korte termijn. Ziet u mogelijkheden om Kaliber te bewegen de bands wat langer
de tijd te geven om een nieuwe plek te vinden?
4. Met het verdwijnen van Naxt in de huidige vorm, verdwijnt een bijzondere voorziening waar veel
mensen met plezier samen muziek maken. Ziet u mogelijkheden om bijvoorbeeld de functie van
oefenruimte voor bands in stand te houden in de een of andere vorm, of op een andere locatie voort
te zetten?
5. We zijn benieuwd wat er precies staat te gebeuren bij Naxt en hoe dit past binnen de cultuurvisie die
we onlangs hebben vastgesteld. Kunt u ons hierover informeren met een raadsbrief of politiek beraad?

Met vriendelijke groet,
Bert Hümmels Marjolein Wessels
Leefbaar Almelo Partij van de Arbeid


Almelo, 18 januari 2017

Outsourcen Groentaken gemeente Almelo

CDA Almelo: Bij keuze voor outsourcen Groentaken is de positie van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt een belangrijk beoordelingspunt.
Dinsdagavond 17 januari stond er een motie van ChristenUnie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal
op de agenda van de gemeenteraad. De motie had betrekking op het buiten de deur zetten van de
groentaken in combinatie met het versterken van de positie van Soweco. De intentie van de motie
werd breed door de raad gesteund. Enkele fracties, waaronder het CDA, hadden moeite met één
ogenschijnlijk klein onderdeel van de motie. Een onderdeel met mogelijk grote (financiële)
consequenties voor Almelo.

Het CDA heeft sinds de besluitvorming in de raad in maart 2014 zich altijd sterk gemaakt voor de
doorontwikkeling van Soweco naar een maatschappelijke onderneming, voor een brede groep
mensen met een arbeidsbeperking. Ook zou Soweco nieuwe stijl (dus de maatschappelijke
onderneming) voorkeursleverancier worden voor allerlei andere activiteiten. Daarover is geen enkel
misverstand, de verslaglegging van de raadsvergaderingen geeft dat klip en klaar weer.
De omvorming naar de maatschappelijke organisatie gaat de CDA-fractie zelfs niet snel genoeg en
daarom is hiervoor bij vrijwel elke begrotingsbehandeling en bespreking van perspectiefnota’s
nadrukkelijk aandacht gevraagd.

Op dit moment onderhandelt het college van B&W met Twente Milieu over het buiten de deur zetten
van het groenbedrijf. Zelfs breder, namelijk het buiten de deur zetten van het beheerstaken van de
gehele openbare ruimte in Almelo. Vrijwel de gehele gemeenteraad vraagt zich af waarom het college
al een plan met Twente Milieu vergaand aan het uitwerken is, terwijl er geen alternatieven zijn
gepresenteerd. Met andere woorden: het college lijkt voor de raad te hebben besloten dat
Twente Milieu de beste partner op dit gebied is. En als het plan is uitgewerkt en de raad het er niet mee
eens is, zijn we weer helemaal terug bij af. Het personeel blijft dan in onduidelijkheid zitten, dat kan en
mag niet de bedoeling zijn. De raad stak daar dinsdagavond dan ook een stokje voor en wil de
alternatieven op tafel zien.

De motie van Christen Unie, Leefbaar Almelo en Almelo Centraal riep het college ook op om
“in alle varianten te garanderen dat de inzet van mensen met een arbeidshandicap door Soweco
(of zijn opvolgers) minimaal de huidige inzet is, en er als Gemeente Almelo ook verantwoordelijk voor
te zijn en erop toe te zien dat deze inzet, ook op langere termijn, daadwerkelijk gerealiseerd wordt”.
Een ingewikkelde zin, die vooral voorbij gaat aan het besluit van onze raad over de toekomst van de
sociale werkvoorziening, waarbij we juist de nieuwe maatschappelijke onderneming alle kansen willen
geven, en dus de risico’s binnen de oude gemeenschappelijke regeling Soweco zo klein mogelijk
willen houden.

Tijdens een schorsing bleek er geen ruimte om met de indieners en andere betrokken fracties tot
overeenstemming te komen om die tekst iets aan te passen. Daarom is er een aanpassingsvoorstel
geschreven, met de LAS-fractie, Democraten NU en mede ondersteund door de Minimapartij. We
hebben daarmee geregeld dat er bij ALLE alternatieven die aan de raad worden voorgelegd, goed
gekeken wordt naar de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden wij
enorm belangrijk.
En over de op te richten maatschappelijke onderneming (Soweco nieuwe stijl) is wat CDA Almelo
betreft dus geen enkel misverstand: daarvoor is echt daadkracht van het college nodig, anders
dreigt kennis te verdwijnen en komt de organisatie op losse schroeven te staan. Daar is niemand
mee gebaat!

Namens de CDA-fractie,

Eugène van Mierlo en Harm Jan van der Veen


Almelo, 19 januari 2017

Meer over:Outsourcen Groentaken gemeente Almelo


http://almelo.christenunie.nl/k/n5993/news/view/1082207/173756/soweco-motie-
gekaapt-door-sourcing-lobby.html


Almelo, 18-01-2017

Aan het college van B&W van Almelo.

Onderwerp: Ongeoorloofde opsporingsmethodes SRT

Geacht college,
In het Almeloos Weekblad van 10 januari j.l. lezen wij een artikel waarin wordt ingegaan op
videocontrole door het Sociale Recherche Team Twente. Zo valt er te lezen dat zij ondanks
dat er meerdere uitspraken liggen van de Centrale Raad van Beroep en de Autoriteit
Persoonsgegevens dat dit verboden is, het Sociale Recherche Team camera’s plaatst / heeft
geplaatst terwijl dit in strijd is met artikel 10 van de grondwet en het Europees verdrag voor de
rechten van de mens. Er zijn door het SRT uitspraken van hogerhand terzijde geschoven en zij
hebben willens en wetens de wet overtreden en ongeoorloofde opsporingsmethodes gebruikt.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe valt bovenstaand gedrag te rijmen met de voorbeeldfunctie die de Gemeente Almelo
behoort uit te dragen richting haar inwoners?
2. Worden er op dit moment nog steeds / nog meer verboden opsporingsmethodes gebruikt
door het SRT?
3. Bent u net als  de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) van mening, dat met de handelswijze
van het SRT de integriteit van de Gemeente Almelo in het geding komt?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Vraag voor vragenuur raad 17 januari 2017

Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat kinderen
met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het Twentse samen-
werkingsverband Samen 14 waar onze gemeente ook onder valt heeft het contract per 1 januari opgezegd.
Ouders van kinderen met ADHD moeten nu naar het MST in Enschede of naar instellingen als Mediant
en Dimence.
Uit het artikel in TC Tubantia blijkt dat het om 300 kinderen in Twente gaat. Eén van de betrokkenen is
een Almelose moeder die uitlegt dat een jarenlange zorgvuldig opgebouwde relatie met een arts opeens
wegvalt en legt uit welke nare consequenties het heeft dat ze niet meer in het ZGT terecht kan. Zij spreekt
volgens redacteur Henk Brok namens andere betrokkenen in Twente: “De ouders zijn onsteld”. Volgens
kinderarts Van Bommel van ZGT is het contract opgezegd omdat het ZGT weigert onder de adviesprijs
van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) te gaan werken omdat dan moet worden ingeleverd op kwaliteit.

Onze vragen zijn:
Klopt het dat u besloten heeft om het contract met het ZGT op te zeggen?
Om hoeveel betrokkenen gaat het in onze gemeente?
Bent u met ons van mening dat de betrokken kinderen en hun ouders hierdoor ernstig worden gedupeerd?
Is het genomen besluit nog terug te draaien voor onze gemeente?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Vraag voor vragenuur raad 17 januari 2017

Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een tekort van bijna
5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we ruim 2 miljoen moeten bijdragen
om het tekort aan te vullen.

Onze vragen zijn:
Klopt hetgeen wij in de pers hebben vernomen?
Hoe komt het dat wij niet eerder door uw college rechtstreeks zijn geïnformeerd over dit voorziene tekort?
Is de penibele situatie van Soweco reeds bekend bij de provincie Overijssel?
Had u dit tekort reeds eerder voorzien?
Zo ja, waarom heeft u ons daar dan niet over geïnformeerd?
Heeft u hierover al contact gehad met het provinciaal bestuur?
Zo ja wanneer en wat is de reactie van de provincie?
Zo nee, waarom nog niet?
Hoe denkt u deze lastenverzwaring binnen onze vastgestelde begroting op te kunnen lossen?
De directeur van Soweco heeft innmiddels op Aa-Visie laten weten vorig jaar de betrokken raden al te
hebben geïnformeerd. Bij onze fractie is dat niet bekend. Klopt het toch en wanneer en hoe zou hij ons
dan hebben geïnformeerd?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


2 januari 2017

Aan de fracties van de gemeenteraad van Almelo en ter attentie van het College van B&W.

Kenmerk: Toekomst Woonboulevard Almelo,

Geachte fractie,

Namens het  CAA richt ik mij tot uw fractie inzake de toekomstvisie van de Woonboulevard
Almelo, het bestuur van het CAA heeft kennisgenomen van deze visie via de presentatie in het
politiek beraad van 10januari jl. Wat ons verbaasde is hoe weinig diepgang er in het debat zat
over de toekomstvisie van de Woonboulevard, het ging voornamelijk over scenario 3; de verruiming
van mogelijkheden in het assortiment. Waar men niet bij stilstond zijn de structurele veranderingen
in de detailhandel die zowel binnensteden en woonboulevards in ons land treffen. Het ministerie
van economische zaken heeft onlangs gerapporteerd dat er in ons land de komende jaren nog
één op de vijf zaken verdwijnt. De oplossing zit er volgens het CAA niet in om verruiming toe te
staan maar veel meer in de richting, waar de Raad van Almelo vorig jaar voor heeft gekozen,
het amoveren van 2.000 m2 bruto winkeloppervlak in het havencomplex, deze moedige actie zal
een positief effect hebben op de leegstandcijfers in de binnenstad. In de ogen van het CAA
moet dat ook bij de Woonboulevard gebeuren en voor dat gedeelte oplossingen zoeken die
buiten de detailhandel sfeer liggen. En niet, zoals nu wordt voorgesteld, op krampachtige wijze
assortimenten toevoegen waar de consument ook in de binnenstad voor terecht kan of op de
Westermaat. De koek wordt namelijk in Twente niet groter, het is spijtig te constateren dat er
20 jaar geleden gekozen is voor één groot buiten stedelijk winkelcentrum en dat staat in Hengelo.
De gevolgen van dit beleid zijn zichtbaar in de binnenstad van Hengelo. Met nadruk zegt het
CAA dat onze overweging niet is ingegeven door angst voor concurrentie, maar we kijken naar
de actuele ontwikkelingen in de markt, dat geldt voor de binnenstad die compacter moet worden,
maar in onze ogen moet ook de woonboulevard compacter worden en nog meer thematisch
gericht op wonen, zo breed mogelijk.

Het moge u duidelijk zijn, het CAA ondersteunt van harte het beleid; eerst de binnenstad op orde,
daar heeft u in geïnvesteerd mede met behulp van miljoenen van de Provincie, daar zijn nu goede
stappen in gemaakt, voordat u elders ontwikkelingen toestaat die de plannen voor de binnenstad
sterk benadelen. Tenslotte wat ons opviel in de presentatie in het politiek beraad van gisteren,
dat bijvoorbeeld voor de verruiming van het assortiment elektronica genoemd werd, voor zover
ons bekend is dat nu toegestaan, een goede vraag zou kunnen zijn waarom zijn die zaken
weggegaan? Zijn er geen nieuwe aanbieders voor teruggekomen, dat moet toch een teken aan
de wand zijn, commerciële beslissingen worden niet in de gemeenteraad genomen, maar op de
hoofdkantoren van de grote ketens! Geachte fractie zowel in onze binnenstad en in het nieuwe
centrumplan zijn genoeg lege meters voorhanden om aan de moderne wensen van de consument
te voldoen, laten we daar gezamenlijk onze schouders onder blijven zetten, lijkt ons beter dan
elders verruiming toe te staan.

Altijd tot nadere toelichting bereid, met vriendelijke groet
namens het bestuur van het CAA,

G.H. van Woudenbergh, voorzitter


Manifest Stedelijk Erfgoed

Inwoners van Almelo houden van de oude gebouwen en straten in deze stad.
Helaas zijn ook in het afgelopen jaar in Almelo weer een paar
karakteristieke gebouwen gesloopt. Er is een breed besef dat dit moet
stoppen, ook in de politiek. In juni heeft de gemeenteraad per motie
uitgesproken dat we zuiniger willen zijn op ons gebouwd erfgoed (zie mijn
persbericht van 14 juni). Het college van B&W is toen aan de slag gegaan
met erfgoedbeleid.

Parallel daaraan hebben de initiatiefnemers van de motie (ChristenUnie, D66
en GroenLinks) zelf ook verder nagedacht over het belang van gebouwd
erfgoed en over middelen om erfgoed beter te beschermen tegen sloop. We
hebben onze gedachten vastgelegd in een manifest. Hoofdconclusie is dat
bescherming van stedelijk erfgoed vooral een mentaliteitsverandering
vraagt, van de gemeente en van alle andere participanten in de leefomgeving
(bv. projectontwikkelaars).

Afgelopen dinsdag was er een politiek beraad (incl. stadswandeling) over
erfgoed. Dit leek ons een goed moment om bijgevoegd manifest bekend te
maken. Wij zouden graag zien dat zoveel mogelijk partijen (binnen en buiten
de politiek) dit manifest ondersteunen. Dat kan door een bericht te sturen
naar mij of een van de andere initiatiefnemers.

Met vriendelijke groet,
Michiel van Heek.

Manifest Stedelijk Erfgoed (PDF)

Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders

per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl


Betreft: schriftelijke vragen verhuizing SAP

Verzonden d.d. 11 januari 2017

Geacht college,

In de Tubantia van 14 december 2016 was te lezen dat Stichting Almelo Promotie (SAP) gaat verhuizen
naar het Ledeboerpand aan de Wierdensestraat in Almelo. SAP krijgt een hoog bedrag aan subsidie van
de gemeente. Over de verhuizing naar het Ledeboerpand maken wij ons zorgen en hebben wij de volgende
vragen:

1. Wij hebben begrepen dat SAP geen huur hoeft te betalen.
a. Zit in de huidige subsidie ook een component voor huur en zo ja, met hoeveel kan de subsidie omlaag?
b. Wordt of is door SAP op enigerlei wijze compensatie geboden of betaald voor het gebruik van de
faciliteiten (in de breedste zin van het woord) in het Lederboerpand?
c. Hoeveel denkt SAP aan uitvoerings-, overhead- en/of huisvestingskosten te besparen en wordt dit
bedrag voor 100% in (extra) evenementen gestoken?
2. Heeft het college een voorkeur voor alternatieve huisvesting en zou het college dit aan het bestuur van SAP
willen voorleggen? Denk bijvoorbeeld aan het huidige stadhuis en de vrije ruimte en de versterking van de VVV
voorziening in de architectonisch markante openbare bibliotheek waar ook ruimte beschikbaar is.
3. SAP gaat, bij verhuizing naar het Ledeboergebouw, gehuisvest worden op de eerste verdieping. Is dit
eenvoudig en goed toegankelijk voor minder validen, zoals bepaald in het VN verdrag voor mensen met
een beperking? Zo nee, wat gaat het college hier aan doen?
4. Zoals mevrouw van de Steeg zegt in het artikel van de Tubantia: ‘Een geweldig mooi gebouw, op prachtige
plek. Ideaal om de stad Almelo met al zijn evenementen in de etalage te zetten.’ Hoe gaat SAP zich het pand
op de eerste verdieping herkenbaar presenteren? Dit gebouw leent zich niet voor uitbundige reclame zonder
de historische gevel aan te tasten. Waar zijn de etalages in dit gebouw?
5. Wij hebben in de Tubantia van 2 januari 2017 gelezen dat SAP en CAA gaan fuseren. Gaat CAA ook naar
het Lederboerpand en willen ze dit ook?

Met vriendelijke groet,

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Aadorp, donderdag 5 januari 2017

Onderwerp: vragen PvdA Almelo over ‘t Aahoes

Het bestuur van de stichting gemeenschapscentrum Aadorp is in conflict met de pachter van
het Aahoes. De gemoederen lopen hoog op en de partijen staan inmiddels tegenover elkaar
bij de rechter.
De pachter laat via Facebook weten dat hij heeft besloten de maatschappelijke activiteiten in
het Aahoes te stoppen (zie bijlage). De PvdA vindt niet dat de inwoners van Aadorp de dupe
mogen worden van deze strijd en vraagt het college om mee te denken over een oplossing.
We hebben in dit verband de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de strijd binnen het Aahoes?
2. Bent u met ons van mening dat de situatie niet langer kan duren nu inwoners de dupe worden?
3. Welke mogelijkheden ziet u om een einde te maken aan deze situatie en het Aahoes weer
een plek te maken voor alle Aadorpers?

Marjolein Wessels | PvdA Almelo


Almelo, 30 december 2016.


 

Aan het college van B&W te  Almelo

Onze fractie is geschokt bij het lezen van het artikel in TC Tubantia vandaag over het feit dat
kinderen met ADHD, niet langer met hun klachten terecht kunnen in het ziekenhuis ZGT. Het
Twentse samenwerkingsverband Samen 14 waar onze gemeente ook onder valt heeft het
contract per 1 januari opgezegd. Ouders van kinderen met ADHD moeten nu naar het MST
in Enschede of naar instellingen als Mediant en Dimence.
Uit het artikel in TC Tubantia blijkt dat het om 300 kinderen in Twente gaat. Eén van de
betrokkenen is een Almelose moeder die uitlegt dat een jarenlange zorgvuldig opgebouwde
relatie met een arts opeens wegvalt en legt uit welke nare consequenties het heeft dat ze niet
meer in het ZGT terecht kan. Zij spreekt volgens redacteur Henk Brok namens andere
betrokkenen in Twente: “De ouders zijn onsteld”. Volgens kinderarts Van Bommel van ZGT is
het contract opgezegd omdat het ZGT weigert onder de adviesprijs van de Nederlandse
Zorg Autoriteit (NZA) te gaan werken omdat dan moet worden ingeleverd op kwaliteit.

Onze vragen zijn:
Klopt het dat u besloten heeft om het contract met het ZGT op te zeggen?
Om hoeveel betrokkenen gaat het in onze gemeente?
Bent u met ons van mening dat de betrokken kinderen en hun ouders hierdoor ernstig worden
gedupeerd?
Is het genomen besluit nog terug te draaien voor onze gemeente?
Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden
te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.
Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de
eerstvolgende vergadering van de raad.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Almelo, 28 december 2016.

Aan het college van B&W
te Almelo

Uit de pers hebben wij moeten vernemen dat de begroting van Soweco voor 2017 een
tekort van bijna 5 miljoen euro voorziet. Voor Almelo zou dat kunnen betekenen dat we
ruim 2 miljoen moeten bijdragen om het tekort aan te vullen.

Onze vragen zijn:
Klopt hetgeen wij in de pers hebben vernomen?
Hoe komt het dat wij niet eerder door uw college rechtstreeks zijn geïnformeerd over
dit voorziene tekort?
Is de penibele situatie van Soweco reeds bekend bij de provincie Overijssel?
Had u dit tekort reeds eerder voorzien?
Zo ja, waarom heeft u ons daar dan niet over geïnformeerd?
Heeft u hierover al contact gehad met het provinciaal bestuur?
Zo ja wanneer en wat is de reactie van de provincie?
Zo nee, waarom nog niet?
Hoe denkt u deze lastenverzwaring binnen onze vastgestelde begroting op te kunnen lossen?

Wij stellen deze vragen in eerste instantie schriftelijk en verzoeken u met schriftelijke antwoorden
te komen voor de eerstkomende raadsvergadering.
Indien u daar niet in slaagt kunt u deze vragen tevens zien als mondelinge vragen in de
eerstvolgende vergadering van de raad.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Almelo, 23 december 2016

Gerrit Stam van Partij Pro Almelo sluit zich aan bij D66


Gerrit Stam, nu D66

Na een periode van nauwe samenwerking tussen de fracties van Partij Pro Almelo en D66 hebben
de fracties besloten als één fractie verder te gaan. Gerrit Stam sluit zich daarom per direct aan bij de
fractie van D66. De leden en de besturen van de beide partijen hebben zich unaniem positief
uitgesproken over deze overstap.
De samenwerking is door beide partijen als zeer plezierig ervaren en de politieke standpunten van
de fracties komen sterk overeen. De D66-fractie ziet in Gerrit Stam een goede aanvulling op de
bestaande fractie. Bovendien draagt de aansluiting van Gerrit Stam bij D66 bij aan de vermindering
van de versnippering in de Almelose politiek. Met de overstap van Gerrit Stam naar D66 worden de
Partij Pro Almelo en de fractie opgeheven.


Almelo 23 december

Aan het College van B en W van Almelo
Van fractievoorzitter GroenLinks Almelo Hans Buitenweg
Betreft schriftelijke vragen m.b.t. incident bij Stable Isotopes (Urenco)

Geacht College,

Op 10 juni jl. heeft er een ongeluk plaatsgevonden bij het bedrijf Stable Isotopes in Almelo (Locatie Urenco).
Over wat er gebeurd is heeft een van de betrokkenenbrandweer mannen een toelichting gegeven in een
video relaas.
Op het internet platform Hetverhaalvan.nl, opgezet door kenniscentrum Brandweer Twente, het verhaal over
het ongeluk bij Urenco Stable Isotopes in juni, verteld door de brandweercommandant ter plaatse.
"Op 10 juni 2016 krijgt Brandweer Almelo een automatische rookmelding binnen van Urenco. Onderweg
krijgt bevelvoerder Laurens Maarse door dat het gaat om het vrijkomen van een chemische stof. Eenmaal
ter plaatse geeft het hoofd BHV-er aan dat de situatie stabiel is. Ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand te zijn.
Laurens twijfelt hier aan omdat hij een aantal mensen binnen ziet lopen met een chemiepak. Vlak hierna komt
er ineens een witte damp vrij via de afzuiginstallatie. Iedereen vlucht weg om zichzelf in veiligheid te brengen.
Maar zijn ze ook veilig?"

Lees en zie meer op Hetverhaalvan.nl
GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens, na het bekijken van het verhaal van de brandweerman (Laurens Maarsen),
dat het om een ernstiger incident gaat?
2. Urenco heeft een bedrijfsbrandweer (BHV) hoe is de samenwerking en coördinatie geregeld met de
regionale bandweer.
3. Wordt er bv. samen geoefend?
4. Hoe is informatie uitwisseling georganiseerd tussen Urenco en de (regionale) brandweer?
5. In juni was het nog onduidelijk wie het bevoegd gezag heeft m.b.t. Urenco en Stable Isotopes. Is toen
de burgermeester c.q. het college wel meteen gealarmeerd?  Zo ja wat heeft u toen ondernomen?
6. Hoe is nu de controle en de handhaving van dit bedrijf geregeld.?
7. Kunt u aangeven wat de risico’s zijn van Fluorwaterstof (HF e UF6) voor de volksgezondheid?
8. Als er bv. met zuidoosten wind een groter HF  of UF6 wolk richting bewoond gebied (Bornsetraat en d
e Riet) gaat wat zijn dan de scenario’s?
9. Is er een rampen en/of evacuatieplan?
Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de GroenLinks-fractie,

Hans Buitenweg


Almelo, 19 december 2016

Aan: College van B&W
Van: Arjen Maathuis, raadslid
Betreft: schriftelijke vragen oude stadhuis

Geacht college van B&W,

Op woensdag 9 november berichtte TC Tubantia dat de advocaten van Lenferink en de gemeente met
elkaar in gesprek zouden treden over het besluit van uw college van B&W om af te zien van een
overeenkomst met Europrojekten Nederland B.V. voor de herontwikkeling van het oude stadhuis. Dit besluit
is overigens door uw college op 13 september 2016 genomen op dringend advies van de ‘lokale driehoek’
(politie, justitie en burgemeester).

Inmiddels zijn we 3 maanden verder en is het oorverdovend stil. De raad is al 3 maanden niet officieel
geïnformeerd over de stand van zaken, laat staan geraadpleegd over de richting van het vervolg (lees:
welke kant gaat het met het oude stadhuis op). De Almelose VVD-fractie is de radiostilte en
besluiteloosheid zat.

In die tussentijd kostte het stadhuis ons € 45.000,- (3 maanden x € 15.000,- per maand) aan instandhoudings-
kosten. Wethouder Ten Seldam zou zich, zo luidde op 9 november de berichtgeving in de krant, beraden
over een ‘procesvoorstel’.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. Wanneer komt uw college met een procesvoorstel naar de raad? Kunt u een tijdspad schetsen van
komende informatie- en beslismomenten?

2. Wat is de uitkomst van het overleg tussen de advocaten?

3. Is uw college nog steeds van mening dat u op juiste gronden besloten heeft om af te zien van de
overeenkomst met Europrojekten Nederland B.V.? Zo ja/nee, kunt u dat onderbouwen?

Per 1 januari 2017 wijzigt het Arbeidsomstandighedenbesluit waardoor er een lagere grenswaarde wordt
getolereerd voor bloostelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Werkwijzen zullen soms ingrijpend
moeten worden aangepast. Dit heeft vermoedelijk negatieve gevolgen voor saneringskosten.

4. Is het college op de hoogte van deze veranderende regelgeving?

a. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor het plan van Hergebruik Gebouwen?
b. Wat zijn de (financiële) gevolgen voor het (sloop)plan van Koopman Vastgoed?
c. Zijn beide partijen nog voornemens om het stadhuis voor bestaande biedingen, inclusief sanering voor
eigen rekening/risico, over te nemen?

Tot slot, de winter is aantocht en dat brengt, zo zouden we ons kunnen voorstellen, in het oude stadhuis extra
risico’s met zich mee. De verwarmingsinstallatie zou het bijvoorbeeld kunnen begeven en dan wordt de
gemeente onaangenaam geconfronteerd met vervangingskosten.

5. Is het college op de hoogte van dergelijke risico’s? Kunt u deze voor ons in kaart brengen? En wat is de
financiële omvang van deze risico’s?
 

Graag ontvangen we uw antwoorden zo spoedig mogelijk.

Vriendelijke groet, namens de VVD-fractie,
 

Arjen Maathuis
RaadslidAlmelo, 18 december 2016

Aan het college van B&W Almelo

Betreft: Programmacommissie Theaterhotel

Geacht college,

Het Theaterhotel ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Almelo voor
het samenstellen van een maatschappelijk breed en interessant
jaarprogramma voor alle burgers van Almelo. Er is een
programmacommissie die beoordeelt of het programma aan de door de
gemeente gestelde voorwaarden voldoet. In 2013 is deze commissie nieuw
leven in geblazen en heeft de gemeenteraad een Verordening
programmacommissie Theaterhotel vastgesteld. Wij krijgen signalen dat de
programmacommissie nu feitelijk niet meer functioneert. De D66-fractie
vindt dit wat merkwaardig aangezien het nog maar drie jaar geleden is dat
de raad de verordening heeft vastgesteld. Wij hebben hierover de volgende
vragen:
1. Is het u bekend dat de programmacommissie feitelijk niet meer
functioneert?
In de Stadsvisie Cultuur staat dat de huidige programmacommissie moet
worden vervangen door een commissie die werkt aan een culturele
programmering voor de stad. D66 vindt dat de huidige commissie moet
blijven bestaan totdat er een nieuwe commissie is.
2. Ziet u in de toekomst nog een rol voor de programmacommissie bij
het beoordelen van het programma van het Theaterhotel?
Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de huidige
commissie functioneert?
Zo nee, op welke manier wilt u de taken van de commissie met
betrekking tot de programmering van het Theaterhotel dan
vormgeven?
3. Wanneer kunnen wij een voorstel tot aanpassing van de
Verordening programmacommissie Theaterhotel verwachten?

Met vriendelijke groet,
Jeroen Wiertz
Namens de D66-fractie


Almelo, 20-12-2016

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Wegafsluiting Haven Noordzijde – De Grenzen
 

Geacht college,
Sinds enige maanden is er een wegafsluiting d.m.v.  een blokkade voor auto’s aan de kruising
Sluiskade Noordzijde richting De Grenzen. De functie van deze wegafsluiting is ons geheel onduidelijk
en heeft, ons inziens, geen enkele betekenis van waarde. Daarbij komt nog dat er in en rond Almelo al
vele afsluitingen en omleidingen zijn op dit moment door wegopbrekingen en dit tot vele irritaties en
drukte leidt.

Lokaal Almelo Samen heeft hierover de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat deze wegafsluiting onnodig en zeker niet prettig is voor de automobilisten?
Zo ja, heeft u hier toestemming voor gegeven en waarom?
2. Is het mogelijk deze wegafsluiting z.s.m.op te heffen?
Zo niet, kunt u dan aangeven hoelang deze wegafsluiting gaat duren?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Johan van Loon.Almelo, 9 december 2016

Minimapartij start meldpunt Huishoudelijke Hulp

Al meer dan een half jaar is het Almelose beleid rond de huishoudelijke hulp niet in lijn met de wet.
Dat is recentelijk bevestigd door wethouder Van Wijk tijdens de begrotingsbehandeling op
3 november. Ook schriftelijke én mondelingen vragen van de Minimapartij, hebben nog niet tot
de noodzakelijke aanpassingen geleid.
“Dat is onbestaanbaar”, zegt Lieneke Bolhuis, fractievoorzitter van de Minimapartij. “Inwoners in
de stad hebben er gewoon recht op dat het college er voor zorgt dat ze zich met haar beleid aan
de wet houdt.” De partij, die opkomt voor mensen met een minimaal besteedbaar inkomen,
maakt zich ook zorgen over de werkgelegenheid van de huishoudelijke hulpen. “Zij verrichten
zwaar werk voor een minimaal loon en veel contracten lopen aan het eind van dit jaar af”.
Zorgaanbieders weten nog niet met welke aanpassingen de gemeente komt en kunnen hier
dus niet op anticiperen.
Bolhuis spreekt regelmatig mensen die huishoudelijke hulp krijgen, maar wil nog meer de
ervaringen van inwoners horen, omdat het hen direct raakt. Wethouder Van Wijk geeft aan dat
niemand wat tekort komt, maar Bolhuis bereiken andere signalen. De Minimapartij start een
meldpunt voor mensen die vinden dat ze echt te weinig huishoudelijke hulp krijgen, of die
geadviseerd zijn extra uren hulp in te kopen voor vijf euro per uur via de Regeling HHT. Door
persoonlijke ervaringen te bundelen wil de Minimapartij inventariseren of daadwerkelijk
niemand tekort komt, zoals de wethouder aangeeft. Mensen kunnen het meldpunt benaderen
door een e-mail te (laten) sturen naar info@minimapartijalmelo.nl


6 december 2016

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W Almelo

Geacht college:

De Grotestraat Zuid gaat van 7 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens dicht wegens sluiproute auto’s
want in de nachtelijke uren wordt de Grotestraat Zuid vaak als racebaan gebruikt. Er zijn meerdere
keren auto’s tegen een winkelpui aangereden waardoor schade is ontstaan.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Om overlast in de Grotestraat Zuid te voorkomen zijn in de Schuttenstraat parkeerplaatsen voor taxi’s,
scooters en fietsen gerealiseerd. Ondanks een parkeerverbod in de Grotestraat Zuid wordt er van
deze parkeerplaatsen weinig of geen gebruik gemaakt. Waarom wordt er niet handhavend opgetreden?

Vraag 2.
Is het u bekend dat er op het Amaliaplein vrijdag- en zaterdagnacht niet meer wordt gecontroleerd
ondanks dat dit wel met de politie is afgesproken?

Vraag 3.
Is het college op de hoogte van geregeld voorkomende miscommunicatie tussen de hulpdiensten,
de overheid en de burger?

Vraag 4.
Bent u het met ons eens dat deze miscommunicatie er tevens voor gezorgd heeft dat paaltjes die
geplaatst waren in de Grotestraat Zuid waarschijnlijk nu verzet gaan worden naar de Hofkampstraat?

Vraag 5.
Bent u er van op de hoogte dat de bewoners van de Grotestraat Zuid dit onjuist vinden en graag willen
dat de paaltjes blijven staan?

Vraag 6.
Waarom is er niet met de bewoners overlegd om te zoeken naar een oplossing voordat er plannen
worden gemaakt?

Graag zouden wij deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien.
 

Namens de PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


30 november 2016

Schriftelijke vragen PVA aan B&W over
niet beantwoorde brief Dierenambulance Twente West

Geacht college,

Ons democratische systeem, gebaseerd op vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging, wankelt juist door
het steeds verder wegzakken van dat vertrouwen. Waarom gemeenten niet luisteren duidt Jaques Wallage als
voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur de situatie kernachtig:
"Het systeem is doodziek, maar de hoofdrolspelers voelen zich kiplekker".
Uit brieven van bewoners (die wij overigens wel beantwoorden) blijkt dat de gemeente Almelo niet of heel laat
reageert. Dit strookt niet met uitingen die het college geregeld doet, de communicatie met onze inwoners de
hoogste prioriteit geven.
Onlangs kregen wij weer een brief in handen die niet werd beantwoord door het college. In onze fractie leeft al
langer de vraag hoe het college nou precies omgaat met ingekomen brieven.

De inhoud van de brief is het volgende:
Zoals inmiddels bekend is de Dierenambulance Twente West een reactie op het slechte functioneren van de
Dierenambulance Almelo, welke onder de betaalde vleugels van de Dierenbescherming opereert.

Dit slechte functioneren betreft:
1. de gebrekkige ondersteuning van Politie en Brandweer (de ambulance is slecht of niet bereikbaar). Klachten
van meldpunt 144.
2. het uitrijden en de respons op meldingen wordt bepaald door het economische belang (wat levert het op).
3. de wijze waarop de Dierenbescherming onderscheid maakt tussen betaalde krachten en onbetaalde vrijwilligers,
waarbij de laatste groep onverantwoord wordt ingezet (gebrekkige kleding, bovenmatige werkdruk).
Zoals u uit de brieven kunt opmaken willen wij alleen een simpele vergoeding voor uitrijkosten die
Dierenambulance Twente West maken voor het uitrijden op verzoek van Politie, Brandweer en het Dierenasiel
Noordbroek.
Indien de Gemeente wenst vast te houden aan de bestaande situatie waarbij de Dierenbescherming een
vergoeding krijgt voor de dienstverlening van hun dierenambulance en hun dierenasiel Noordbroek is uiteraard
de vraag waar deze vergoeding door de Dierenbescherming wordt besteed, immers de slechte toestanden bij
beide diensten zijn u bekend (o.a. huisvesting, betaald personeel, het functioneren).

Voorts mag duidelijk zijn dat de Dierenambulance Twente West naast de essentiële 1e lijns hulp ook pro-actief
een ondersteunende bijdrage levert aan de sociale aspecten die verbonden zijn aan het dierenwelzijn en het
welzijn van de mens in de Gemeente Almelo. De educatieve informatie op evenementen en op scholen,
de Dierenzorgpassen voor senioren en de Dierenvoedselbank zijn hier een uitstekend voorbeeld van.
Onze Stichting heeft een sterke lokale betrokkenheid, de Dierenbescherming duidelijk niet.
 

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1.
Waarom zijn de brieven (2) van de Stichting Dierenambulance en Taxi Twente West nog niet beantwoord door
het college van B&W?

Vraag 2.
Tijdens de informatiemarkt op 1 oktober voor ouderen ontving wethouder Irene ten Seldam (wethouder
dierenwelzijn) een copy van de 1e verstuurde brief met de vraag daar nog eens naar te kijken. Waarom is daar
wederom niet op gereageerd?

Vraag 3.
Is de Gemeente bereid deze Stichting (evenals de huidige vergoeding aan de Dierenbescherming) de beperkte
ritkosten voor oproepen via Politie, Brandweer en Dierenasiel Noordbroek te vergoeden?

Vraag 4.
Indien de beantwoording achterwege blijft wat betekent dit voor de aanbestedingsprocedure en het verzoek van
de Stichting Dieren- Ambulance & Taxi Twente West ( Dierenambulance Twente West)?

Vraag 5.
Wat is uw eerste indruk die de situaties in bestaande diensten die gelieerd zijn aan de Dierenbescherming in
bovenstaande tekst weergeeft?

Vraag 6.
Bent u bereid om een extra impuls te geven aan verbetering van de dierenwelzijnssituatie in Almelo?
Graag hebben wij spoedig antwoord op de gestelde vragen.
 

Met vriendelijke groet,

Namens de Partij Vrij Almelo

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 29 november 2016

Betreft: Terugloop vrijwilligers brandweer

Verzonden: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Geacht college,

Eerder hebben wij al geappelleerd aan de terugloop van het aantal vrijwilligers in het algemeen en
de brandweer in het bijzonder. Wij doen dat nu opnieuw naar aanleiding van het krantenbericht van
hedenmorgen over de terugloop van het aantal vrijwilligers bij de brandweer.
Wij vragen uw aandacht voor de vrijwillige brandweer, maar ook voor het vrijwilligerswerk op andere
plekken in de samenleving.

De effecten van systematische bezuinigingen op maatschappelijke activiteiten lijken zich aan te
dienen. Wij geven u in overweging om te bezien of u samen met de andere Twentse gemeenten een
groot onafhankelijk onderzoek kunt uit laten voeren naar de effecten van bezuinigingen op
maatschappelijk relevante terreinen. Hierbij denken wij aan de amateursport, activiteiten op het
gebied van het maatschappelijk welzijn, cultuur, brandweer, politie et cetera.

Ten aanzien van de brandweer horen wij graag zo spoedig mogelijk wat de stand van zaken is.
 

Met vriendelijke groet,
Fred Gerritsen, Huub Isendoorn (info@democraten.nu) 


MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel motie: Herziening opheffing buslijn 25
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 06-12-2016,

Constateert dat:
-  De Provincie akkoord is gegaan met de opheffing van buslijn 25, na positief advies van de Gemeente
Almelo.
- De Provincie als eis had gesteld dat er door Syntus een chipkaarttelling zou worden gehouden.
- Syntus hiervan af is geweken en een infraroodtelling heeft gehouden i.p.v. een chipkaarttelling.
- De wethouder hiervan op de hoogte is.
- Bij een chipkaartelling abonnementen en losse trajectkaartjes worden meegeteld dit in tegenstelling tot
een infraroodtelling.
- De meeste busreizigers in de Aalderinkshoek ouderen zijn die juist reizen met een abonnement of met
een los trajectkaartje.
- De Aalderinkshoek een bolwerk is van verzorgingstehuizen en complexen.
- Er veel meer inwoners van de bus gebruik maken in de Aalderinkshoek dan Syntus beweerd.
- Het 1e 7-personenbusje van Syntus pas arriveert in de Aalderinkshoek om 09.39 uur.
- Syntus tevens 4 bestaande bushaltes in de Aalderinkshoek laat vervallen.
- Syntus heeft aangegeven dat er niet meer gereisd kan worden met een sterabonnement of een
trajectkaartje.
- Er op de infoavond door bezorgde bewoners is aangegeven dat de huidige tijden gehandhaafd
dienen te blijven.
- Syntus hier geen gehoor aan heeft gegeven en de tijden wijzigt van 06.43 tot 21.13 naar 09.39 tot 17.42.
- Er door de raad al enorm veel signalen over buslijn 25 zijn afgegeven aan het College zonder resultaat.

Overweegt dat:
- Het opheffen van buslijn 25 een zeer ongewenste situatie is.
-  Het niet zo kan zijn dan de economische belangen van een commercieel bedrijf zwaarder worden
gewogen dan de algemene belangen van onze inwoners.
- Het niet zo kan zijn dat een bedrijf na het winnen van een aanbesteding de aangenomen opdracht ‘
uitkleedt’.

Draagt het college op om:
- Haar accordering om buslijn 25 op te heffen te herzien en hierover zo spoedig mogelijk met Syntus
in gesprek te treden. En de raad hiervan op de hoogte te houden.
 

En gaat over tot de orde van de dag.


Almelo,  27 november 2016

Overlast parkeren net buiten Horecagebied

Lieneke Bolhuis van de Minimapartij wil een aanpassing van het parkeerbeleid en
dient daarvoor dinsdag 6 december een amendement in. Het horecagebied moet
binnen het Hofkampgebied uitgebreid worden met de Bavinkstraat, Looleestraat,
Reggestraat en een extra stuk van de Hofkampstraat zodat omwonenden geen
last krijgen van parkeeroverlast op de donderdag en in het weekend.
Op dit moment zijn de Bavinkstraat, Looleestraat, Reggestraat en Hofkampstraat
reguliere blauwe zone, maximaal 1 uur parkeren met een blauwe parkeerschijf.
Het voornemen van het college is om de begrenzing van het Horecagebied te
leggen bij de Vechtstraat en Reggestraat. Horecagebied wil zeggen dat vanaf
donderdag 9.00 uur tot en met zondag 7.00 uur de blauwe zone van toepassing
is. Hiermee worden de Bavinkstraat, Looleestraat, Reggestraat en het laatste stuk
van de Hofkampstraat reguliere blauwe zone en geldt het blauwe zone regiem.
Dat wil zeggen gratis parkeren vanaf 18.00 uur en op de donderdag vanaf 21.00
uur. Dit is geen logische keus stelt Bolhuis.
Bolhuis geeft aan dat de parkeerdruk in genoemde straten al hoog is en zal met
deze wijziging alleen maar toenemen. De loopafstand van deze straten waar je na
18.00 uur gratis kan parkeren richting het Amaliaplein en de bioscoop is korter en
sneller dan vanaf de betaalde parkeergarage. Parkeren in de parkeergarage wordt
hiermee ontmoedigd. Dit staat haaks op het voornemen van het college om de
parkeergarages te stimuleren en straatparkeren te ontmoedigen.
In de nachten (donderdag, vrijdag en zaterdag) zal overlast ontstaan bij de
buurtbewoners. Inwoners halen na een avond stappen de auto weer op uit deze
straten. Een uitbreiding van het horecagebied met de Bavinkstraat, Looleestraat,
Regestraat en een extra stuk van de Hofkampstraat lost ook dit probleem op.
De betrokken buurtbewoners zijn hierover door Lieneke Bolhuis benaderd. De
algemene reactie uit de buurt is verbolgenheid. Onder andere: ‘Eindelijk hebben
we een goed parkeerbeleid in deze straten, een beleid dat werkt en wil de
gemeente dit weer aanpassen!’ en ‘Nu heb ik nog plek, maar waar parkeer ik
straks mijn auto als ik na 18.00 uur thuis kom? De Vechtstraat passen maar 5
auto’s!’ Het amendement ligt klaar. De Minimapartij zal tijdens de
raadsvergadering, mede namens de buurt, het college verzoeken het
Horecagebied aan te passen en een logische grens te kiezen. Ook genoemde
straten moeten wat betreft Bolhuis Horecagebied worden.

Bijlage: Kaart met voorgestelde nieuwe indeling horecagebied PDF


Almelo, 20 november 2016

Aan het college van B&W Almelo

Betreft: Illegale wietteelt

Geacht college,

In het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid
(Commissie Schneiders), dat in opdracht van het VNG bestuur maandag 30
november 2015 gepubliceerd, wordt gesteld dat een ‘geregelde keten’,
waarin de overheid een systeem van regels inricht voor de
cannabisproductie, -handel en verkoop, gewenst is. De huidige teelt van
hennep en hasjiesj wordt grotendeels beheerst wordt door de
georganiseerde misdaad. Ook Almelo heeft regelmatig te maken met
illegale wietteelt. Dit brengt allerlei risico’s met zich.
De D66-fractie heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoeveel branden zijn er in de gemeente Almelo de afgelopen vijf jaren
ontstaan als gevolg van illegale hennepkwekerijen?
2. Welke schade ontstaat jaarlijks voor de gemeente Almelo als gevolg
van hennepteelt gerelateerde woningbranden en hoeveel bedraagt deze
schade?
3. Hoeveel illegale hennepkwekerijen zijn er de afgelopen vijf jaar ontdekt
in de gemeente Almelo? Hoeveel illegale hennepkwekerijen in de
afgelopen vijf jaar deden zich voor in woningen? Hoeveel hiervan waren
sociale huurwoningen?
4. Hoeveel politie- en justitiecapaciteit wordt jaarlijks besteed aan het
opsporen en ontmantelen van illegale hennepkwekerijen? Wat zijn
hiervan de totale kosten?
5. Hoe omschrijft het college de problematiek rondom georganiseerde
criminaliteit gerelateerd aan illegale drugshandel in onze gemeente?
6. Welke maatregelen heeft het college de afgelopen 5 jaar genomen om
drugscriminaliteit aan te pakken en welke resultaten zijn daarbij
geboekt?
7. Heeft het college zicht op het aantal gebruikers dat hennep en hasjiesj
bij drugsdealers koopt in plaats van in coffeeshops?Almelo, 22-11-2016

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Noorse Broeders

Geacht college,
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is een onderzoek gestart naar mogelijke kinderarbeid bij
de Noorse broeders. Ook zou er sprake zijn van fraude, belastingontduiking en zelfverrijking door leidende
figuren. Dit zou blijken uit documenten die zijn gevonden door de FIOD en tevens in handen zijn van de NRC.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Doet de gemeente Almelo en/of heeft de gemeente Almelo zaken gedaan met de Noorse broeders
en/of met één van haar dochterondernemingen en/of uitzendbureaus, etc… ?

2. Graag horen wij het standpunt van het College in deze aangezien het in de gemeente Almelo behoorlijk stil
blijft terwijl in andere gemeenten er direct door het College maatregelen zijn getroffen m.b.t. de Noorse Broeders.
Is er verder nog iets dat de raad moet weten in deze en wij vergeten zijn te vragen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
VicefractievoorzitterAlmelo, 22-11-2016

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Lijn 25 Aalderinkshoek

Geacht college,
Opnieuw is er onrust ontstaan onder vooral veel ouderen op de Aalderinkshoek betreffende het
wegvallen van buslijn 25 en het vervangen van deze buslijn door een minibusje. Er lekt nu informatie
uit dat Syntus van plan is om het minibusje pas na de spitsuren in te zetten en wel vanaf 09.00
’smorgens. Het minibusje zal dan eveneens maar tot 18.00 uur gaan rijden.
LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Is u bekend dat Syntus ook de tijden van de dienstregeling gaat aanpassen.
Zo ja, heeft u hier toestemming voor gegeven en waarom?
Zo nee, wat gaat u er aan doen om Syntus te bewegen de huidige dienstregelingstijden te handhaven?
2. Realiseert u zich dat de nieuwe tijden demotiverend werken en zullen veroorzaken dat er steeds
minder mensen gebruik zullen maken van de minibus? Of is dit juist de bedoeling van Syntus, zodat zij
na een jaar de conclusie kunnen trekken dat er te weinig inwoners gebruik maken van het ‘alternatief’
en de hele lijn kan komen te vervallen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
VicefractievoorzitterDatum: 20 november 2016
Aan: College B&W Almelo
Onderwerp: Schriftelijke vragen over bereikbaarheid
Twente (A1, A35 en N36)

Geacht College van B&W,
Het krantenartikel in TC Tubantia d.d. 17 november (zie bijlage) spreekt zeer tot de verbeelding en frustratie
van in ieder geval 50-56% van de beroepsbevolking(1) die in de regio Twente werkt en binnen Twente dagelijks
moet reizen om naar het werk te gaan. De afgelopen weken zijn er ook nog eens veel ongelukken ontstaan,
mede door de het weer. Maar ook bij goede weersomstandigheden staat de Twentse forens met steeds
grotere regelmaat in de file.
De toenemende verkeersstromen worden onder andere veroorzaakt door de groeiende economie. En dat is
juist iets om trots op de zijn! Dit is het resultaat van acht jaar harde maatregelen door het huidige kabinet. Een
deel van die maatregelen was de directe bezuiniging op de aanleg van meer asfalt. In heel Nederland werden
de N-wegen uit de begroting gehaald ; behalve de N35. Het belang van de verbinding tussen Twente en Zwolle
werd en wordt nog steeds erkend door het kabinet en op diverse stukken van de N35 wordt gewerkt aan de
aanleg.
Het XL businesspark, Kennispark Twente, CTT, Port of Twente; allemaal ontwikkelingen die Twente
blijvend op de kaart houden als grote speler in de regionale en nationale economische groei. Die groei
kan alleen blijvend gehouden worden als ook de infrastructuur meegroeit met de regio plannen. Ook hier
heeft het Rijk in de afgelopen periode in geïnvesteerd (samen met de regio) en de verbreding van de A1 tot
knooppunt Azelo staat in de begroting (MIRT 2016) om aangepakt te worden; realisatie gepland 2028.
Als Twente mogen we dus tevreden zijn – helemaal ten opzichte van de rest van Nederland- over de afgelopen
investeringen in onze infrastructuur. Toch staan we, tot ergernis van velen, vrijwel dagelijks in de file en dan
vergeet je gauw wat er allemaal wél is gebeurd.
Daar de goede (economische) bereikbaarheid en ook zeer zeker de verkeersveiligheid, voor de VVD-fractie
Almelo belangrijke thema’s zijn, wil de fractie wil het Almelose College dan ook met klem vragen om de
bereikbaarheid van Twente via A1, A35 en N36 hoog op de agenda te houden.

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd door rijk en regio in de infrastructuur van en naar Twente.
De VVD fractie wil zich er graag van vergewissen dat er ook de juiste aandacht voor de mobiliteit binnen
Twente blijft en vraagt het volgende aan B&W Almelo:

1. De verbreding van de A1 is gepland voor opening 2028 tot knooppunt Azelo; voor het vervolgstuk zijn
volgende afspraken gemaakt in “Gebiedsagenda Oost-Nederland 2013”: Voor het deel van de A1 vanaf
Azelo tot aan de Duitse grens is gezamenlijke monitoring nodig om een veilige doorstroming van deze
internationale as te kunnen garanderen.
a. Heeft Almelo en/of de regio inspraak in de monitoring op veilige doorstroming?
b. Welke adviezen worden er nu reeds geopperd voor het vervolgstuk A1?
2. In de aangehouden mobiliteitsvisie spreekt het College van het nieuwe werken (flextijden, flexlocaties en
OV stimulering).
a. Bent u hierover in gesprek met de grote werkgevers binnen Almelo (en regio) om deze opties te stimuleren?
b. Bent u in contact met het zgn. mobiliteitslab dat door de provincie in het leven is geroepen om nieuwe,
slimme oplossingen voor mobiliteit te stimuleren en in de praktijk te brengen. Zo ja; wat zijn uw ervaringen?
Zo nee; bent u hiertoe bereid?
3. Welke aanvragen voor verbetering verkeersveiligheid N36 liggen nu ter planning en wat wil en kan Almelo
hier verder in betekenen?
 
 

1. Bron: ING onderzoek https://www.ing.nl/media/ING_grote-regionale-verschillen-in-woon-werkbalans-augustus-2012_tcm162-72601.pdf

14 november 2016

Onvoldoende zicht op resultaten schulddienstverlening

Het ontbreekt gemeenteraadsleden aan informatie waarmee zij de resultaten
van de schulddienstverlening door de Stadsbank Oost-Nederland (SON)
kunnen beoordelen. De gemeenteraad ontvangt zowel van de Stadsbank als
van het College van B&W jaarlijks bedrijfsvoeringsinformatie, maar die
geeft geen inzicht in de mate waarin mensen met schulden financieel
zelfredzamer worden en blijvend schuldenvrij zijn. Ook het "dubbele-pettenprobleem",
de wethouders die zowel portefeuillehouder schulddienstverlening zijn, als in het bestuur
van de Stadsbank zitten, vormt een belemmering in de informatieoverdracht aan de
gemeenteraad.
Dit concluderen de gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo,
Borne, Enschede en Hengelo naar aanleiding van een onderzoek naar de
schulddienstverlening door de Stadsbank voor de inwoners van Almelo,
Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.
Naast de constatering dat de gemeenteraden niet beschikken over de juiste
informatie, concluderen de rekenkamers dat door de beperkte financiële en
beleidsmatige ruimte van de SON een deel van de inwoners met schulden
tussen wal en schip valt, zoals de categorie ZZP'ers die niet in aanmerking komt
voor de diensten van de SON en de inwoners die zich niet blijvend financieel
kunnen redden. Om de geconstateerde problemen op te lossen, doen de
rekenkamers een aantal aanbevelingen. Zo adviseren zij bijvoorbeeld om de
Stadsbank, met alle deskundigheid in huis, meer beleidsruimte te geven,
vrijwilligers meer en betere ondersteuning te bieden en meer zicht te krijgen op
de omvang van de schuldenproblematiek en de bereikbaarheid van inwoners met
schulden.
De Stadsbank Oost-Nederland is een gemeenschappelijke regeling waaraan 22
gemeenten deelnemen, waarvan 14 in Twente en 8 in de Achterhoek. Deze
gemeenten beleggen de uitvoering van de schulddienstverlening aan hun
inwoners bij de Stadsbank. Bij de uitvoering van schulddienstverlening zijn naast
de Stadsbank veel maatschappelijke organisaties betrokken, al verschilt het per
gemeente welke maatschappelijke organisaties betrokken zijn. De meeste
betrokken gemeenten werken momenteel aan een nieuw Beleidsplan
Schuldhulpverlening voor de periode 2016-2020. De conclusies en
aanbevelingen van de rekenkamers kunnen daarin nog worden meegenomen.
Het is voor het eerst dat de rekenkamercommissies in Twente samenwerken op
deze achaal. Volgens de voorzitter van de Enschedese rekenkamercommissie
Cor Boom is samenwerking belangrijk, omdat steeds meer gemeentelijk beleid
wordt uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten, zoals ook de
jeugdzorg en de afvalverwerking. De rekenkamers zetten hun samenwerking
voort en hopen dat ook andere Twentse rekenkamers aanhaken bij een volgend
onderzoek.


Almelo, 14 november 2016

van: besturen en vrijwilligers van de wijkcentra en de buurthuizen in Almelo
p/a Beeckesteyn 38
7608JJ Almelo

Betreft: verzoek om informatie

Geacht college,

Naar aanleiding van uw brief van 4 november 2016 met het kenmerk UIT- 1671839 verzoeken
besturen en vrijwilligers van de wijkcentra en de buurthuizen in Almelo u vriendelijk om de
onderstaande informatie op een korte termijn aan te leveren.
Onze vraag komt voort uit de informatie behoefte aangaande het ingezette traject van uw college.
De gevraagde informatie moet ons inzicht verschaffen in de exploitatie van de verschillende
buurthuizen en wijkcentra.
Wij willen graag op een constructieve wijze meedenken in de ontwikkelingen die nu plaatsvinden
maar beschikken niet over een aantal basale financiële gegevens. Tot op heden wordt er veel
informatie opgehaald en weinig informatie gedeeld die kan bijdragen aan een optimale participatie
van besturen en vrijwilligers. De discussie spitst zich hierbij toe op cijfers en verantwoordings-
methodieken en weinig over de inhoud. Vanuit onze optiek moeten we kijken naar de inhoud en
wat passend is voor een moderne samenleving. Waarbij nadrukkelijk en onlosmakelijk de relatie met
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de 3 decentralisaties moeten worden gelegd en in het
verlengde daarvan met bijvoorbeeld het passend onderwijs.
De samenhang met de 3 D’s ontbreekt in zijn geheel er is geen aandacht voor de sociale cohesie
van een buurt of wijk. Het feit dat dit zo geschiedt maakt dat het traject (nog) teveel lijkt te zijn ingestoken
vanuit het aanvankelijke sluitingsscenario. Wij hechten eraan te benoemen dat u zo drukdoende bent
het kind met badwater weg te gooien. Een samenleving kost nu eenmaal geld en dat staat los van de
bezuinigingsopgave die Almelo heeft. Het bestaan van de gemeente Almelo wordt namelijk
gelegitimeerd door haar inwoners en niet door de financiële opgave. De financiële opgave kan niet
losstaan van de inhoudelijke verantwoordelijkheid die een moderne regiegemeente als Almelo moet
hebben voor haar inwoners.

Graag ontvangen wij:
* Een gespecificeerd exploitatie overzicht van alle wijkcentra die in eigendom zijn van de gemeente.
* De actuele boekwaarde van alle gemeentelijke wijkcentra.
* De exploitatievergoedingen die in de vorm van subsidie worden verstrek aan de buurthuizen die
niet in uw bezit zijn.
* Het verantwoordingskader waar de gesubsidieerde activiteiten die plaatsvinden in de wijkcentra
en buurthuizen aan moeten voldoen inclusief het bijbehorende werkproces.
* De overeenkomst(en) die u met Acress hebt gesloten.
* Een overzicht van alle huuropbrengsten gespecificeerd per wijkcentra die in eigendom zijn van de gemeente.
* Een gespecificeerd overzicht van gebruikers die vrijgesteld zijn van huur of om niet gebruikmaken van
de wijkcentra die in eigendom zijn van de gemeente.
Het zou ons plezieren de gevraagde stukken op korte termijn te ontvangen zodat wij ze bij de discussie
kunnen betrekken. Wij gaan er van uit dat een WOB- verzoek niet aan de orde moet zijn en op basis van
een goede verstandhouding en samenwerking de informatie snel wordt geleverd.

Met vriendelijke groet,
.
Namens deze,
Herman Zwerink 


Schriftelijke vragen PVA over niet-natuurlijk overlijden.

Geacht college,

Nederland is één van de gelukkigste landen van de wereld, zegt men. Toch stijgt het aantal
zelfdodingen in Nederland. In 2015 pleegden 1871 mensen zelfmoord. Op dit moment zijn het
er minimaal vijf per dag, voornamelijk twintigers en zestigplussers.
Hoe reageer je op mensen met een ernstige depressie? Of op mensen die grote tegenslagen
ervaren? Spreek je zo’n vriend of familielid aan? En wat zeg je dan?
Lang werd gedacht: aan zelfmoord besteed je in het openbaar geen aandacht. Dat brengt mensen
op het idee. Maar volgens deskundigen helpt het stellen van nuchtere en betrokken vragen om
mensen van hun zelfmoordgedachten af te brengen.
Er is in Almelo sprake van extra kosten lijkbeschouwingen vanwege niet natuurlijk overlijden.
Er wordt hierover niets in de begroting toegelicht en ook op onze mondelinge vragen kon men
geen antwoord geven. Vandaar deze (schriftelijke) vragen.

Vraag 1.
Is hier sprake van een toenemend aantal gevallen van euthanasie vanwege uitzichtloos
medisch lijden of een toenemend aantal zelfmoorden in Almelo?

Vraag 2.
Ziet u een verband tussen het aantal zelfdodingen en de economische crisis waarin veel
Almeloërs verkeren? (Schulden, betalingsachterstanden, faillissementen, het kwijtraken van
je huis, je inkomen).

Vraag 3.
Zijn er Almelose cijfers bekend van de incidentie (het aantal nieuwe gevallen) van zelfmoord
en zelfmoordpogingen? Zo ja, wil het college de betreffende cijfers geven?

Vraag 4.
Is het college op de hoogte van de geluiden uit de jeugdhulpverlening dat zelfdoding, poging
daartoe aan het toenemen is? Wat doet het college om de problemen rond zelfdoding tegen te gaan?

Vraag 5
In hoeverre wordt er in Almelo invulling gegeven aan de preventie en nazorg voor groepen mensen
in de knel? Welke organisaties houden zich met de geschetste problemen bezig en hoe bereiken deze
organisaties deze mensen?

De PVA zou bovenstaande vragen graag beantwoord willen zien.

Hoogachtend,

Namens de PVA

Harry de Olde (fractievoorzitter)MOTIE

Initiatiefnemer(s): Minimapartij
Titel motie:  Transparantie in financieringsstromen DNO c.s.

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 3 november 2016,

Constaterende dat:
De gemeente de afgelopen jaren steeds meer taken heeft uitbesteed (geoutsourced) naar
De Nieuwe Organisatie, Scoop Welzijn, Stichting Sociale Wijkteams Almelo en het Maatschappelijk
Werk NW Twente (hierna te noemen DNO c.s.)
Voornoemde partijen weliswaar aparte juridische entiteiten zijn, maar onderling dusdanig veel
samenwerken, dat gesproken mag worden van een groep: DNO c.s.

Overwegende dat:
De gemeente Almelo moet streven naar transparantie
De raad op dit moment geen gedetailleerd beeld heeft van de financieringsstromen naar DNO c.s.

Draagt het college van B&W op:
De raad een gespecificeerd overzicht te verstrekken met alle financieringsstromen van 2016 en 2017,
waaronder de structurele en eenmalige subsidies (maar daartoe niet beperkt) vanuit de Gemeente
naar DNO c.s.
 

en gaat over tot de orde van de dag.
 

Ondertekening door ondersteunende fracties:


Aadorp/Almelo, 1 november 2016

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo

Onderwerp: Schriftelijke vragen Berkenlaan 9

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
Geacht college,
Aan de Berkenlaan 9 in Aadorp staat een
gemeentelijk monument; een zogenoemde
Kamphuis-woning. Het huisje is in zeer slechte
staat en voldoet volstrekt niet meer aan de huidige
eisen. Wij, raadsleden, hebben een tijd geleden een
gezamenlijk bezoek gebracht aan het huisje en
eigenaresse. Om het huisje te laten voldoen aan de
eisen van deze tijd zal het ingrijpend moeten
worden verbouwd; iets wat afbreuk doet aan de
originele staat van het huisje. De eigenaresse wil
het huisje graag verplaatsen naar het Veenmuseum
in Vriezenveen; waar het in historische context komt
te staan. Het Veenmuseum is zeer verheugd over
dit plan en heeft al de nodige voorbereidingen getroffen. Voor het verplaatsen is echter een
sloopvergunning benodigd en deze is door uw college geweigerd. We zien als raadsleden dat een
inwoner met goede ideeën hier vastloopt in de regelgeving.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
1. Bent u met ons van mening dat de verplaatsing van het huisje naar het Veenmuseum de beste manier
is om het te behouden voor de toekomst? Zo nee: waarom niet?
2. Bent u bereid een sloopvergunning alsnog te verstrekken met daarbij de afspraak dat het huisje in
het Veenmuseum weer in orginele staat wordt opgebouwd? Zo nee: waarom niet? En welke
mogelijkheden ziet u dan wel om op enige wijze tegemoet te komen aan de wens van eigenaresse en
Veenmuseum?
We zien deze vragen graag vóór de raadsvergadering van 22 november beantwoord.
Met vriendelijke groet,

Marjolein Wessels Leidy Meijer
PvdA Almelo CDA Almelo
Arjen Maathuis Louis Kampman
VVD Almelo Lokaal Almelo Samen


Amendement

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel amendement: Uitzondering havengelden evenementen

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 03-11-2016,

Besluit:

In het besluit een extra tekstregel toe te voegen met de tekst:

-In bijlage 3, Havengelden jachthaven Almelo Centrum en overig liggeld 2017, op pagina 3,
artikel 10, de tekst: ‘Artikel 10. Kwijtschelding
Bij de invordering van het havengeld Jachthaven Almelo centrum en overig liggeld wordt geen
kwijtschelding verleend.’

Te wijzigen in:
‘Artikel 10. Kwijtschelding
Bij de invordering van het havengeld Jachthaven Almelo centrum en overig liggeld wordt geen
kwijtschelding verleend. Voor speciale evenementen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.’

Toelichting:
Artikel 10 bied geen enkele ruimte om een uitzondering te maken bij evenementen.
Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat schippers liggeld moeten betalen bij speciale evenementen.
De verordening wordt nu zo aangepast dat bij evenementen een uitzondering kan worden gemaakt.

En gaat over tot de orde van de dag.


Almelo, 31 oktober 2016

Aan: het college van B&W Almelo


 

Betreft: Kinderarbeid Noorsebroeders

Verzonden: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Geacht college,
Naar aanleiding van het artikel “Kinderen van twaalf werken voor kerk” in de Twentsche Courant Tubantia
van vandaag vernemen wij graag een reactie van u op het geschrevenen. Het betreft de gang van zaken
bij een bedrijf van streng christelijke Noorse broeders dat vanuit Almelo kinderen inzet om geld te
verdienen voor de eigen kerk.

De krant baseert zich op een onderzoek van het NRC Handelsblad dat zou beschikken over duizenden
documenten waaruit een en ander uit naar voren zou komen. De documenten zijn gevonden door het
FIOD na arrestatie van een ex-broeder.
Volgelingen en hun kinderen zouden werken via een uitzendbureaus van de geloofsgemeenschap waarvan
de belangrijkste in Almelo is gevestigd: Personeelsservice Nederland (Slachthuiskade). Hetzelfde adres
waar ook Projectservice Nederland is gevestigd. Dit zijn slechts enkele punten uit het artikel.

Onlangs heeft u de relatie met Dhr. Lenferink (vastgoedbedrijf) verbroken op advies van de het OM
(de driehoek). U heeft dat advies opgevolgd. Voor de goede orde merken we hierbij wel op dat het OM
dhr. Lenferink niet heeft aangemerkt als verdachte in een zaak. Desondanks heeft het OM gemeend u te
moeten adviseren zoals gedaan.

De vraag of een relatie in stand moet blijven, dient zich nu opnieuw aan. Nu ten aanzien van de Christelijke
Gemeente Nederland (CGN) en naar aanleiding van het onderhavige artikel.
Onlangs nog heeft de raad zich positief uitgesproken over het bestemmingsplan waarmee het de CGN
(Christelijke Gemeente Nederland), lees Noorse broeders, mogelijk wordt gemaakt een zeer omvangrijk
complex te bouwen in het buitengebied tussen Almelo en Zenderen in.

Gelet op het artikel waaraan in deze brief wordt gerefereerd, willen wij graag op korte termijn van u weten
of dit bestemmingsplan kan worden ingetrokken op basis van het ontbreken van volledig inzicht in de
handel en wandel van het CGN?
Als dat juridisch niet mogelijk is, bent u dan bereid om uw medewerking aan de realisatie van het complex
te heroverwegen.

Wij zien uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Fred Gerritsen, Huub Isendoorn (info@democraten.nu) 


Aan het college van B&W van Almelo

Onderwerp: onderhoud openbare wegen

Almelo, 10 oktober 2016.

Geacht college,

Wij worden regelmatig gewezen op het zeer slechte onderhoud van openbare wegen in onze gemeente.
We hebben twee concrete voorbeelden die we u acuut willen voorleggen.
Ten eerste gaat het om de Verlengde Sportlaan (voorheen Steve Mokonelaan genoemd), die loopt vanaf
het Kollenveld langs de velden van AVC Heracles naar de Bornsestraat. Bewoners van het Kollenveld
wezen ons op het feit dat er meerdere echt grote gaten in het wegdek zitten en dan mate name in delen
waarover moet worden gefietst.
“Het is wachten op ongelukken”, aldus één van de bewoners, die namens vele anderen spreekt.
Wij hebben inderdaad moeten constateren, dat de klagers echt recht van spreken hebben. En dan te
bedenken dat over deze weg ook dagelijks veel leden van de AVC Heracles moeten fietsen. Tijdens
de vergadering van de wijkcommissie Almelo Zuid Oost brachten wij dit ter sprake en het werd door
de leden van de wijkcommissie onmiddellijk onderkend.
Ten tweede werden wij geconfronteerd met een zeer onduidelijke verkeerssituatie: de straat die loopt
langs Broodjeszaak annex restaurant Deksels: een verlengde van de Noorderes die uitkomt op de
Ootmarsumsestraat. De (klinker)weg is in dermate erbarmelijke staat, dat velen die er niet direct
bekend zijn deze beslist niet als een openbare straat herkennen. Er worden dan ook regelmatig
auto’s geparkeerd, terwijl dit feitelijk niet is toegestaan. Zo was er vorig jaar met de kerstmarkt in
Almelo volgens de eigenaren van Deksels een tiental automobilisten die daar hun auto had geparkeerd
in de veronderstelling niets verkeerds te hebben gedaan. Na afloop van het bezoek aan een zeer
geslaagde markt volgde de prijs: een bon achter de ruitenwissers. “Wij komen nooit meer naar Almelo”,
hoorden getuigen ter plekke zeggen.
Wij verzoeken u dringend om zo spoedig mogelijk de Verlengde Sportlaan volledig op te knappen.
Hetzelfde geldt voor de weg naast Deksels, die heeft een goede opknapbeurt nodig waardoor het
zichtbaar wordt dat het een gebruikte openbare weg is, die met name veel wordt gebruikt door de
bewoners van de Oosteres en waar het verboden is een auto te parkeren.

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Almelo 10 oktober 2016,

Aan het college van B&W van Almelo

Onderwerp: lege accu’s AED’s

Tijdens de vergadering van de wijkcommissie Zuid-Oost Almelo kwam het ter sprake.
Overal in de stad hangen tegenwoordig AED’s. Dat is uiteraard een heel goede zaak, omdat AED
apparatuur onmiskenbaar van levensbelang kan zijn in het geval dat iemand een hartstilstand krijgt.

Ongeveer vijf jaar geleden was de hele gemeente Almelo strategisch gezien goed voorzien van
voldoende apparaten. Diverse sponsoren en ook de gemeente hebben de afschaf van vele apparaten
mogelijk gemaakt. Er ontstaat echter gaandeweg een probleem: de accu’s raken leeg. Je ziet het niet,
maar merkt het wel op het moment dat je een AED nodig hebt en deze het dan plotsklaps niet blijkt te
doen. Dan is er sprake van schijnveiligheid.
Het is van groot belang dat er een oplossing komt voor het controleren van de AED’s en het vervangen
van de lege accu’s. Wat kan de gemeente in deze belangrijke taak betekenen om het probleem van
AED’s met lege accu’s zo spoedig mogelijk op te lossen?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen,
Jan Hammink, vicefractievoorzitter


Almelo, 9 oktober 2016

Onderwerp: Mondelinge vragen PvdA Almelo over afval


Foto: Bert Kuiper

Het afvalbeleid is in deze raad al regelmatig aan de orde geweest. Ondanks alle eerdere pogingen
moeten we toch concluderen dat het nog niet goed gaat. Onder andere vanuit de Schelfhorst
bereikten ons deze week signalen dat het een grote puinhoop was rond de afvalstraat bij het
winkelcentrum. Ook in het Nieuwstraatkwartier was er sprake van afval dumpen. Onze fractie heeft
daarom de volgende vragen aan de portefeuillehouder.
1. Het lijkt erop dat er sprake is van een toename van illegaal afval dumpen, met name rond de
containers. Klopt dat beeld? En zo ja, wat denkt u dat hiervan de reden is?
2. Rommel trekt rommel aan, daarom vinden we het belangrijk dat de containers voldoende
capaciteit hebben voor de afvalstromen. Vooral in het weekend lijkt dit niet altijd te lukken. Wat zijn
de afspraken hierover met Twente Milieu? Is er bijvoorbeeld in het weekend een dienst beschikbaar
die snel ter plekke is wanneer een container vol is?
3. We staan achter de ambitie om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen, maar de
puinhoop die we nu regelmatig aantreffen bij de containers is een ongewenst effect waar heel veel
inwoners last van hebben. Hoe denkt de wethouder deze effecten tegen te gaan?

Marjolein Wessels | PvdA AlmeloAlmelo, 7 oktober 2016

Jantje beton

Ter informatie stuur ik u de brief die Pauline van der Loo (Jantje Beton)
heeft gestuurd naar griffie, college en alle raadsleden van de gemeente
Almelo. De bewoners/omwonenden willen graag de speeltuin aan de Pelikaan in
eigen beheer nemen. Jantje Beton is bereid advies en ondersteuning te
verlenen aan zowel gemeente als bewoners.

Jantje Beton heeft de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor het
belang van een kindvriendelijke woonomgeving. Ook de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten heeft met het project Lokaal Jeugdbeleid uit -
gebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.

Wij hopen dat (als voorbeeld speeltuin Pelikaan) met medewerking van Jantje
Beton en de gemeente Almelo een kindvriendelijk project van start kan gaan.

Met vriendelijk groet,
namens de PVA

Harry de OldePartij Vrij Almelo (PVA)

Programmabegroting Almelo 2017

Paginagewijs zullen wij trachten een en ander te analyseren:
3. Met de komst van de (voormalig) Burgemeester Gerritsen van de gemeente De Bilt gaat de
gemeente Almelo proberen deze gemeente weer bestuurlijk op de rails te krijgen.

Lees verder (in PDF)


MOTIE

Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS), Partij van de Arbeid (PVDA)
Medeindiener(s): Leefbaar Almelo, Groenlinks, Partij Vrij Almelo (PVA), Minimapartij,

Titel motie: Bijsturing ‘onderzoek’ college bezuiniging wijkcentra
 

Er is onrust in de wijkcentra in onze gemeente. De besturen en gebruikers maken zich zorgen over hun
toekomst en zijn niet tevreden over de manier waarop de gemeente hierover met hen in gesprek gaat.
Dit bleek zaterdag 1 oktober wel uit de acties die bij verschillende wijkcentra in de gemeente zijn
gehouden. We delen deze zorg en komen daarom tot de volgende motie.

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 11-10-2016,

Constateert dat:
- Het college op 12-07-2016 een brief aan alle wijkcentra heeft gestuurd waarin zij schrijft dat de raad
heeft besloten bij de perspectiefnota 2016 te willen bezuinigen op het maatschappelijk vastgoed
waaronder ook de wijkaccommodaties.
- Deze informatie onjuist is. De letterlijke tekst luidt namelijk; ‘Te onderzoeken of er bezuinigingen
mogelijk zijn op het vlak van gemeentelijk vastgoed, op onder andere wijkaccommodaties, sport- en
onderwijshuisvesting’. Er is dus alleen maar opdracht gegeven om een onderzoek naar de mogelijkheden
uit te voeren.
- Het college op 12-07-2016 aan alle wijkcentra schrijft dat zij een plan opstelt waarin de uitgangspunten
zijn: afstoten van de wijkaccommodaties en stopzetten van de subsidie voor exploitatie en beheer van de
wijkaccommodatie.
- Dit niet de opdracht van de raad was, zoals vastgelegd in het besluitpunt 7a, perspectiefnota 2016.
- De wijkcentra per brief op 03-09-2016 hebben gevraagd om meer tijd zodat zij zichzelf goed kunnen
organiseren als gesprekspartners en als richtlijn medio oktober/november 2016 hebben aangegeven.
- Het college vervolgens deze brief niet beantwoordt en de wijkcentra uitnodigt in september tot het maken
van een ‘plan van aanpak’.
- Wethouder Ten Seldam bij de behandeling van de perspectiefnota de raad heeft toegezegd het speelveld
zo groot mogelijk te maken door het onderzoek te betrekken op het totale vastgoed van de gemeente Almelo.
- De gemeenteraad van Almelo tot nu toe hier niets van heeft gezien en de focus van het college ligt op
een plan van aanpak om wijkcentra te sluiten, of de subsidies voor wijkcentra stop te zetten.

Overweegt dat:
- Het college niet handelt in lijn met de opdracht uit de raad.
- Het college schriftelijke vragen en brieven betreffende dit onderwerp met grote vertraging beantwoordt.
- Het college de brede onderzoeksopdracht van de raad lijkt terug te brengen tot een plan van aanpak
met als uitgangspunt het sluiten van de wijkaccommodaties.
- De manier waarop wordt omgegaan met de besturen en gebruikers van de wijkcentra haaks staat op
onze visie op burgerparticipatie en de wijze waarop wij met inwoners willen omgaan.
- Deze handelswijze leidt tot een verharding van de standpunten en een constructieve samenwerking in
de weg staat.

Draagt het college op om:
- De wijkaccommodaties de tijd te geven waarom ze hebben gevraagd en niet eerder dan november
gesprekken in te plannen met bestuur en gebruikers van wijkaccommodaties.
- De tijd tot november te benutten om te komen tot een bredere insteek van de onderzoeksopdracht van
de raad.
- De raad hierover te informeren middels een raadsbrief/politiek beraad voordat de gesprekken worden
gehouden.
 

En gaat over tot de orde van de dag.


4 oktober 2016

Geacht College,

Onder leiding van wethouder I. ten Seldam heeft op 28 september 2016 in wijkcentrum de Schelf een
overleg met vrijwilligers en andere betrokkenen plaats gevonden. Het onderwerp van de avond was
sluiting van de wijkcentra en beëindiging subsidieering. De wethouder heeft op de bewuste avond de
toezegging gedaan dat het besluit van uw college zoals verwoordt in de brief van 12 juli 2018 aan de
besturen van de wijkcentra geen rechtsgevolg heeft.

Conclusie:
De beëindiging subsidie per 1 januari 2018 is dan ook niet meer aan de orde. Het voortbestaan van de
wijkcentra en de subsidiëring worden per 1 januari 2018 gecontinueerd.
Graag wil ik u verwijzen naar https://www.periscope.tv/jorien71/1ypJdoEYyoVGW?t=0 waar de toezegging
van de wethouder terug te zien en horen is. Hierbij willen wij nogmaals herhalen dat wij vragen om een
integrale benadering waaronder WMO en jeugdzorg.
Inmiddels hebben meerde politieke partijen in gezamenlijkheid een motie opgesteld die een directe relatie
hebben met het traject wat wethouder Ten Seldam heeft opgestart. Wij gaan er van uit dat de wethouder
per direct alles on hold zet in afwachting van de behandeling van de motie in de raad.

Vriendelijke groeten,
Namens de club van 40
H. Zwerink


Initiatiefnemer: Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel motie: Bijstand-proef: geen sollicitatieplicht en meer ruimte om bij te verdienen.
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. <datum>,

Constateert dat:
- 25 gemeenten vanaf 2017 mogen gaan experimenteren met de bijstandsuitkering.
- Het juist de bedoeling is mensen te stimuleren om op de sociale ladder omhoog te klimmen.

Overweegt dat:
- De gemeente Almelo zeer geschikt is om aan deze proef mee te doen, vanwege het grote aantal
bijstandsgerechtigden die langs de zijlijn staan.
- Op basis van de Participatiewet er voldoende ruimte is om onderzoek te doen naar de regels in
de bijstand.
- Dit kansen biedt aan inwoners om weer mee te doen in de maatschappij.

Draagt het college op om:
- Zo spoedig mogelijk toestemming te vragen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
om aan de proef ‘Weten wat werkt’ te kunnen deelnemen.


College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo
Almelo, 24 september 2016

Onderwerp: Schriftelijke vragen PvdA Almelo over wijkcentra

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo

Geacht college,

De PvdA Almelo ziet dat het college begonnen is met het onderzoek naar de wijkcentra. Dit leidt tot
onrust bij de gebruikers en besturen van de wijkcentra. De wijkcentra hebben de gemeenteraad
hierover geïnformeerd. De PvdA Almelo maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Wij vinden de
huidige stijl van het college niet passen binnen onze visie op burgerparticipatie. We hebben daarom
de volgende vragen aan het college.
1. Op 3 september 2016 hebben de wijkcentra gezamenlijk een brief verstuurd naar het college (met
een afschrift aan de raad) waarin ze onder andere vragen tot medio oktober te wachten met
gesprekken, zodat ze zich voldoende kunnen organiseren. Heeft u deze brief ontvangen?
2. Heeft u gereageerd op deze brief? Zo ja: kunnen wij hiervan een afschrift krijgen? Zo nee: waarom
niet?
3. De PvdA Almelo is van mening dat de besluitvorming verbetert wanneer alle partijen zich goed
kunnen voorbereiden en zo serieuze gesprekspartners zijn. Deelt u deze mening?
De wijkcentra ontvingen afgelopen week een brief waarin ze werden uitgenodigd voor een gesprek.
Dit gesprek stond gepland binnen een week na ontvangst van de uitnodiging.
4. Deelt u onze mening dat dit een zeer korte termijn is en dat hierdoor de voorbereiding voor de
wijkcentra ernstig wordt belemmerd?
5. Waarom hebt u ervoor gekozen om het verzoek van de wijkcentra te negeren en ze toch uit te
nodigen voor een gesprek op deze korte termijn?
6. Bent u met ons van mening dat dit niet past bij onze visie op burgerparticipatie en de manier
waarop wij willen omgaan met inwoners en organisaties die zich inzetten voor onze samenleving?
Wij hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat de Hagedoornschool beschikbaar wordt
gesteld aan de buurt voor activiteiten. We waarderen het dat inwoners de mogelijkheid krijgen om in
dit gebouw activiteiten te ontwikkelen voor de buurt, maar vinden het moeilijk te rijmen met de harde
lijn die wordt ingezet richting de bestaande wijkcentra.
7. Kunt u uitleggen waarom aan de ene kant gebouwen beschikbaar worden gesteld aan inwoners,
terwijl aan de andere kant wijkcentra te horen krijgen dat niet langer wordt geïnvesteerd in stenen?
De PvdA kijkt met belangstelling uit naar uw antwoorden,

Met vriendelijke groet,

Marjolein Wessels | Fractievoorzitter PvdA Almelo


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Almelo, 22 September 2016

Geachte college,

Met belangstelling hebben wij uw uitnodiging aan de gebruikers van een aantal wijkcentra in Almelo gelezen
om met de wethouder en Arcon in gesprek te gaan. Wat ons echter verwondert is dat u in uw schrijven volledig
voorbij gaat aan het schrijven van 3 september 2016 waarin wij u op de hoogte stellen van het feit dat we
graag een volwaardige gesprekspartner willen zijn voor uw college en dat we daar wat tijd voor nodig hebben.
Medio oktober is dat een feit. Op dit moment zien wij dan ook af van uw uitnodiging. Wij hebben begrip voor
u voortvarendheid maar voor een goed gesprek hebt u een gedegen en goed voorbereide gesprekspartner
nodig die de kwaliteit van de besluitvormingen kan verhogen. In oktober zullen wij met uw college contact
opnemen om het door u gewenste overleg vorm te geven.

Tot op heden hebben we nog slechts een ontvangstbevestiging ontvangen m.b.t. ons bezwaarschrift,
graag vernemen wij van op korte termijn de voortgang van dit proces.

Met vriendelijke groet,
Namens gebruikers, beheerders/bestuurders die van de wijkcentra gebruik maken.

Stichting MFA Centrum Almelo ’t Dok
Stichting Wijk- en Jeugdcentrum De Trefhoek
Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp
Wijkcentrum de Schelf
Wijkcentrum Eninver
Wijkcentrum Möll'nwiek
Wijkcentrum de Schöppe
Wijkcentrum Goossenmaat
Wijkcentrum de DriehoekBeschrijving: LAS mail

Almelo 21 september 2016

Aan het College van B&W gemeente Almelo

Betreft: niet beantwoorden schriftelijke vragen
 

Geacht College,
 

Wij zonden u 18 juli 2016  een brief met een aantal vragen over uw brief
d.d. 12 juli 2016 ( UIT -1669476 ) aan de gebruikers van wijkaccommodaties.
(Bijgaand onze brief)

Inmiddels zijn ruim 2 maanden verstreken en heeft de LAS fractie, ondanks
herhaalde verzoeken, nog steeds geen antwoord gekregen op onze vragen. U
handelt hiermee in strijd met uw verplichtingen m.b.t beantwoording brieven.

Dit vinden wij een betreurenswaardige zaak.

Door uw brief ie dd 12 juli 2016 (zie bijlage) aan de gebruikers van de
wijkcentra is grote onrust en verwarring ontstaan.

Uw brief is niet in overeenstemming met het besluit van de gemeenteraad bij
de behandeling van de perspectief nota 2016. Hierdoor ontstaat een verkeerd
beeld bij de gebruikers van de wijkaccommodaties. Als Raad worden wij
aangesproken op deze zaak en vraagt men ons om uitleg.

Wij verzoeken U nogmaals onze vragen te beantwoorden, waardoor duidelijkheid
zal ontstaan richting onze inwoners.

Wij verzoeken U de gebruikers van de wijkcentra, met grote spoed, een
rectificatie te sturen.

Namens de fractie LAS,

Gijs Stork

Fractievoorzitter

Cc: Raadsgriffier en PersBetreft: Schriftelijke vragen A. Schelfhoutstraat

Datum: 21 september 2016

Geachte burgemeester en wethouder Ten Seldam,

Aangezien deze brief gaat over toezicht en handhaving en openbare orde en veiligheid richten wij ons tot u.
Op 9 september 2015 heeft de fractie van Lokaal Almelo Samen reeds haar zorgen geuit voor de destijds
voorgenomen ontwikkelingen in de Andreas Schelfhoutstraat en de verontrustende geluiden van direct
omwonenden. Ondanks forse tegenstand van omwonenden heeft u besloten om vergunningen te verlenen
voor de bouw van een ‘garage’ (met de omvang van een bedrijfshal met afmetingen van 11 meter lang,
11 meter breed en 5,5 meter hoog!), ondanks dat dit tegenstrijdig was met de regels van het
bestemmingsplan en de ruimtelijke ordening. Inmiddels heeft de meerderheid van de omwonenden bezwaar
aangetekend. Tevergeefs! De bouwplannen zijn desondanks doorgezet met als gevolg dat omwonenden,
zoals voorspeld, forse hinder ervaren door de toegenomen bedrijfsactiviteiten in de Andreas Schelfhoutstraat
en directe omgeving.
Gevolgen: her en der geparkeerde grote werkvoertuigen, waardoor personenauto’s van bewoners er amper
langs kunnen en kan leiden tot onoverzichtelijke en hierdoor verkeersonveilige situaties. Onderstaande foto’s
van omwonenden bevestigen dit.
Door één van de bewoners is daarom contact gezocht met de Gemeente Almelo over handhaving.
Het antwoord was dat dit moeilijk was en het advies was een brief naar B&W te versturen. Lokaal Almelo
Samen vraagt zich af waarom er op deze manier is gereageerd naar inwoners en zou graag antwoord
krijgen op de volgende vragen:
1. Waarom is de betreffende inwoner niet serieus te woord gestaan en is er niet ter plaatse naar de situatie
gekeken met hem?
2. Hoe is het mogelijk dat vóór de bouw ontkent is dat grote voertuigen door de straat zouden rijden? De
foto’s geven een ander beeld!
3. Gaat u de ondernemer aanspreken op zijn gedrag en/of gaat u handhaven?
4. Bent u van mening dat, op basis van deze foto’s de verkeerssituatie in deze buurt onveiliger is geworden?
Zo ja, welke acties gaat u hierop ondernemen? Zo niet, graag uitleg hierover.
5. Op de foto’s is tevens te zien dat onderdelen van werkvoertuigen her en daar op de stoepen liggen.
Bent u het met ons eens dat bewoners zich terecht zorgen maken over de veiligheid van hun (spelende)
kinderen? Zo ja, wat bent u van plan hieraan te doen?
6. Bent u het met ons eens dat dergelijke bedrijfsactiviteiten niet thuishoren in een woonwijk? Zo niet,
waarom niet? Zo ja, waarom wel?


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo
Almelo, 3 september 2016

Geacht College,

Op 12 juli 2016 heeft u een besluit genomen inzake herijking functie en inzet wijkaccommodaties
waarin u uw beleid ten aanzien van wijkaccommodaties tot en met 31 december 2017 verwoord.
Naar aanleiding van uw besluit heeft u de volgende, zover voor ons bekend, Stichting MFA Centrum
Almelo ’t Dok, Stichting Wijk- en Jeugdcentrum De Trefhoek, Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp
en Accres Exploitatie B.V. (zij beheren De Driehoek, ’n Mölnwiek, De Schöppe, Goossenmaat,
Schelforst, MFA Eninver), een informatiebrief voor gebruikers verstuurd dd. 12 juli 2016 met
zaaknummer DCS-1544812 en met uw kenmerken UIT-1669428-1669474-1669425-1669351.
U stelt hierin het bestuur en beheer van de accommodaties in kennis van uw onderzoek en geeft
daarbij aan als uitgangspunt van het plan van aanpak het beëindigen van subsidies ten behoeve van
exploitatie en beheer van wijkaccommodaties per 1-1-2018.
In het kader van de AWB zien wij uw schrijven als een vooraankondiging van beëindiging van subsidie
en hebben het recht hier tegen bezwaar te maken. Bij deze maken wij bezwaar tegen uw genomen
besluit en in afwachting van een uitnodiging van de commissie bezwaar en beroep zullen wij ons
bezwaar nader onderbouwen.
Het moment van verzending van de brief op 12 juli 2016 is bijzonder dat deze midden in de
vakantieperiode valt en besturen ed. dan niet in staat zijn om binnen de gestelde termijn te reageren.
Naar aanleiding van deze ontwikkeling zijn de besturen en activiteitencommissies/vrijwilligers van
Stichting MFA Centrum Almelo ’t Dok, Stichting Wijk- en Jeugdcentrum De Trefhoek, Stichting
Gemeenschapscentrum Aadorp en Accres Exploitatie B.V. zich bewust geworden van uw voornemen
en wij zijn druk doende ons te organiseren en een goede gesprekpartner te worden voor uw college.
Uw plan van aanpak lijkt ons nogal prematuur omdat daarin geen enkele ruimte is voor een gelijkwaardige
inbreng van besturen activiteitencommissies/vrijwilligers van Stichting MFA Centrum Almelo ’t Dok,
Stichting Wijk- en Jeug-dcentrum De Trefhoek, Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp en Accres
Exploitatie B.V..
Medio oktober/november 2016 hebben wij ons zodanig georganiseerd dat wij een professionele
gesprekspartner zijn voor uw college. Wij gaan er van uit dat u graag met ons in gesprek wil om meer
kwaliteit in uw besluitvorming te verkrijgen. Ten overvloede vermelden wij nog dat wij deze brief in
afschrift aan de gemeenteraad doen toekomen.

Met vriendelijk groet,

Stichting MFA Centrum Almelo ’t Dok
Stichting Wijk- en Jeugdcentrum De Trefhoek
Stichting Gemeenschapscentrum Aadorp
Accres Exploitatie B.V. (m.u.v. opmerkingen inzake de subsidie beëindiging,
aangezien Accres een exploitatievergoeding ontvangt)Almelo, 18-07-2016.
Aan het college van B&W van Almelo.
Uw kenmerk: UIT-1669476, betreft heroverweging wijkaccommodaties.

Geacht college,

Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uw brief die aan de Almelose wijkaccommodaties
is verzonden met kenmerk ‘UIT-1669476’. Hierin schrijft u dat de raad heeft besloten om te bezuinigen
op maatschappelijk vastgoed waaronder de wijkaccommodaties. Dit is pertinent onjuist. De raad heeft
immers besluitpunt 7 in het raadsvoorstel ‘perspectiefnota 2016’ geamendeerd. De raad heeft u alleen
maar opdracht gegeven om te onderzoeken of er bezuinigingen mogelijk zijn op gemeentelijk vastgoed.
Hiermee is uw bezuinigingsvoorstel om € 750.000,- te vinden op gemeentelijk vastgoed komen te vervallen.
LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met Lokaal Almelo Samen eens dat uw brief feitelijk onjuist is?
2. Bent u het met Lokaal Almelo Samen eens dat u met uw brief handelt in strijd met het raadsvoorstel
‘Perspectiefnota 2016’?
3. Bent u het met Lokaal Almelo Samen eens dat het raadvoorstel een breder begrip bevat wat betreft
vastgoed? De raad spreekt namelijk over gemeentelijk vastgoed en niet alleen over maatschappelijk
vastgoed zoals u schrijft in uw brief.
4. Gaat u nu een rectificatie aan alle Almelose wijkaccommodaties sturen?

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
VicefractievoorzitterAlmelo 13  juli

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo

Geacht college,
Het beeld dat de gemiddelde burger heeft van de overheid is samen te vatten met de woorden bureaucratie
en afstand. Vooral op het gebied van de directe leefomgeving is voor de gemeente van belang de
betrokkenheid van de burgers te stimuleren. Het ‘meedenken’ van de burgers kan leiden tot een verrijking van
beleid, waarbij het beleid meer effectief en slagvaardig kan worden.
In verband met het bovenstaande hebben wij vragen over Leemslagen, Eurol, en Zwierink Standbouw.

vraag 1
De gronden van Leemslagen worden weer geschikt gemaakt voor oorspronkelijke agrarisch gebruik.
Met medewerkers van de provincie is afgesproken dat er een plan wordt opgesteld waarin zowel de
boscompensatie als ook de herinrichting van de strook grond waar zich het voormalig gronddepot bevindt,
zal worden meegenomen. Het college heeft besloten 100.000 euro uit de “Voorziening Leemslagen” te
reserveren voor financiering.

Nu hebben wij geconstateerd dat de gronden al zijn verkocht  voor 1.115.000 euro, 90.500 euro en
22.600 euro. U zult kunnen begrijpen dat wij daar uiteraard graag wat meer uitleg over willen hebben.
 

vraag 2
Wij zagen een promotiefilmpje van Eurol over de kraan van CTT. Er is toestemming gegeven dat de kraan
alleen voor CTT gebruik Is en dat er een kraanstop is aan het eind van het CCT perceel. Dit is aangegeven
middels de bouwtekening.
Hoe is het dan mogelijk dat op het terrein van Eurol kraanrails liggen terwijl deze niet zijn aangevraagd?
 

vraag 3
Het college wil het bestemmingsplan Zuidentree en Windmolenbroek-Groeneveld wijzigen teneinde de
vernieuwbouw en uitbreiding van Zwierink Standbouw mogelijk te maken.
Zonder dat de omwonenden er van op de hoogte waren is vorig jaar reeds 15 meter bosrand door Zwierink
aangekocht van de gemeente.
Inmiddels heeft de gemeente de verwijdering van de bosrand goedgekeurd terwijl agrarische gronden met
de bestemming agrarisch zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Er mogen daar dus geen gebouwen worden
neergezet.
Hoe is het mogelijk dat geen enkele bewoner hier van af wist en er dus ook geen bezwaren kon worden ingediend?

Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet,

Namens de fractie PVA,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 13 juli 2016

Betreft: Schriftelijke vragen PVA aan B&W betreft Megahome

Voorzitter:
Wij vernamen dat het bedrijf  Megahome failliet is verklaard. En omdat dit bedrijf  contacten
onderhoudt met de gemeente en ook in Almelo is gevestigd hebben wij de volgende vragen:

vraag 1
Waarom is de Raad nooit volledig ingelicht wat er speelde bij Megahome?

vraag 2
De directeur van Megahome  kwam uit Emmeloord waar ook een voormalige Almelose
ex-burgemeester woonde. Zijn er toen afspraken gemaakt waar de Raad niets van af wist?

vraag 3
Lopen er nog schadeclaims bij de rechtbank van Megahome over bouwkavels?

vraag 4
Het bedrijf had meerdere bv’s die allen onder faillissement stonden. Waarom zijn toen
grote projecten aan dit bedrijf  beloofd?

vraag 5
Er zijn mondelinge afspraken gemaakt met Megahome  over bouwkavels Weggeler,
Leemslagen, Vriezenveenseweg, Kollenveld en de toenmalige bloemenkiosk van Sinnema
op het marktplein. De Bloemenkiosk werd later door Megahome  weer verkocht aan de
gemeente Almelo.
Heeft de gemeente Almelo nog meer bouwprojecten beloofd aan Megahome  en zijn deze
kavels in het bezit van de gemeente?

vraag 6
Wegens toezeggingen van het college aan het bedrijf is er veel geld verloren gegaan met
het bouwrijp maken van bouwkavels t.b.v. bouwprojecten. Kunt u de kosten daarvan in
beeld brengen?

vraag 7
Waarom is er niet eerder ingegrepen door de gemeente Almelo want in 2009 waren er
al klachten bekend bij de Rabobank wegens het niet nakomen van afspraken.

vraag 8
Heeft Megahome  of NPB ontwikkeling b.v.  in Almelo bouwkavels of huizen in bezit?
Wat gaat daar nu mee gebeuren of komen de kosten straks bij de Almelose burgers terecht?

Dank U.

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)Partij Vrij Almelo

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 12 juli 2016

Voorzitter:

Op 24 mei stuurden bewoners uit de omgeving van de Pelikaan aan het college van B&W een brief
met handtekeningen waarin vermeld staat dat zij niet begrijpen waarom hun oude vertrouwde zandbak
ineens is vervangen door houtsnippers van decowood. De kinderen uit de buurt (groot en klein) hebben
altijd met heel veel plezier in hun zandbak kunnen spelen.  En dat is jammer omdat veel kinderen gebruik
maakten van deze kindvriendelijke speeltuin. Voorzitter, u kunt zich daarom voorstellen dat deze mensen
erg ongelukkig zijn met de keuze van de gemeente waarin veiligheid ook een belangrijke rol speelt.

Wij hebben in verband met de niet beantwoorde brief de volgende vragen:

Bent u het met de bewoners eens dat:

de speeltuin door de ontstane situatie minder kindvriendelijk is geworden?

zandondergrond prettiger en veiliger is voor kindervoeten?

houtsnippers soms erg hard en scherp kunnen zijn?

houtsnippers alleen zijn getest op schokdemping en niet op splintervorming?

er geen sociaal contact  en vriendschappen meer kunnen plaatsvinden omdat  de kinderen de
speeltuin niet meer willen bezoeken?

het niet wenselijk is dat kinderen nu naar openbare zandbakken op schoolpleinen van de Mare en de
Bonkelaar lopen zodat er een onveilige verkeerssituatie kan ontstaan?

een mogelijke eigen bijdrage van de bewoners voor onderhoud van de zandbak met het oog op
burgerparticipatie een mooi initiatief is?

een passende oplossing en nader gesprek met de bewoners wenselijk is?
 

Dank u.Partij Vrij Almelo

Vragenhalfuurtje raadsvergadering 12 juli 2016

Voorzitter

We hebben in Almelo vele ondernemers en vele toeristische trekpleisters. Een van deze trekpleisters
is Minicamping Erve Henderiks  Hoeve van de familie ter Haar op Tusveld.
Tijdens de raadsexcursie naar Bornerbroek in 2015 is deze camping ter sprake gekomen.
Door veranderde verkeerssituaties en het afsluiten van een spoorwegovergang is deze minicamping
bijna niet meer te vinden en dreigt een ondernemer de dupe te worden van overheidsdadendrang.
Tijdens de excursie in Bornerbroek is geopperd om wegbewijzering aan te passen/te vernieuwen
waardoor de camping weer beter te vinden zou zijn. Hiervoor zou volgens de voorzitter van dorpsraad
Bornerbroek geld vrij gemaakt kunnen worden.
Na gesprekken tussen ter Haar en de dorpsraad is het nog steeds niet tot de nodige bewijzering
gekomen. Voorzitter, onze vragen aan de wethouder zijn dan ook de volgende:

Kan op korte termijn, de bewijzering tot stand komen?

Kan er een gesprek aangegaan worden tussen de wethouder en ter Haar

om te kijken wat de beste oplossingen zouden kunnen zijn zodat het voortbestaan van de camping
niet in gevaar komt?

We zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder.
 

Dank u.


Almelo, 12-07-2016.

Onderwerp: IBOR Groenonderhoud Gemeente Almelo.

Geacht college,

Wij krijgen de laatste tijd veel klachten binnen wat betreft achterstallig onderhoud groen. Deze klachten
worden vergezeld met foto’s van inwoners. Als wij deze foto’s naast de IBOR kwaliteitscatalogus leggen,
dan blijkt al snel dat de inwoners gelijk hebben. Medewerkers van Twentemilieu geven bij de inwoners aan
dat zij in opdracht van de gemeente Almelo alles op C-nivo uitvoeren. Dit in tegenstelling met wat door
de raad op 29-09-2015 is vastgesteld.
LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Waarom wordt het onderhoud groen niet uitgevoerd zoals door de raad is vastgesteld?
2. Is het juist dat de gemeente Almelo Twentemilieu opdracht heeft gegeven alles op C-nivo uit te voeren?
3. Wanneer worden de kades aan de Sluiskade gemaaid.
4. Wat gaat u doen om het onderhoud op het nivo te krijgen zoals dat door de raad is vastgesteld?

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


lmelo 12 juli 2016

Mondelinge vragen GroenLinks m.b.t. de camperplaats in Almelo


Foto: Groenlinks Almelo

In de media, o.a.  de Geleraaf.nl en de Tubantia, maar ook door eigen waarneming heeft
GroenLinks kennis genomen van de desolate staat van de camperplaats en het “strandje”
bij het kanaal ter hoogte van de Javatoren. Almelo wil zich toeristisch meer op de kaart zetten
maar ons inziens gaat het op deze wijze averechts werken. Campers horen in deze stad
welkom te zijn. Men moet de camper op een fatsoenlijke plek kunnen parkeren, ook voor
de nacht. De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) kan daar prima bij adviseren bv over
stroomvoorziening en zgn. saniepalen. Het is ons bekend dat het een tijdelijke locatie betreft
maar ook dan hoeft het er niet zo bij te liggen!

GroenLinks heeft de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de erbarmelijke staat van de camperplaats in Almelo?
2. Bent u bereid om met name de directe omgeving van de camperplaats te verbeteren?
3. Kan dit nog voor de zomervakantie gebeuren?
4. Kan ook het “strandgedeelte” gelijktijdig worden opgeknapt zodat het deze zomer ook kan
worden benut?
5. Wanneer wordt de definitieve camperplaats aangelegd die bij de herinrichting van het kanaal/
stationsgebied hoort.
6. Bent u bereid om hiervoor ook de NKC in te schakelen voor advies?


MOTIE
Initiatiefnemer(s): ChristenUnie
Titel motie:  Vrijheid van Godsdienst

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2016,

Constaterende dat:
Nederland vrijheid van godsdienst kent (Art. 6 Grondwet) en daarom Turkse Nederlanders in
alle vrijheid een moskee mogen bouwen in Almelo;
De Nederlandse overheid, ook in Almelo, zich inspant voor de bestrijding van discriminatie van
minderheden (op basis van Art. 1 Grondwet);
Christelijke minderheden in veel andere landen discriminatie ervaren, ook vanuit de overheid;

Overwegende dat:
Turkse christenen in eigen land in toenemende mate beperkingen ervaren in het uiten van hun
geloof (zie Open Doors’ ranglijst christenvervolging);
De Turkse overheid recent nog, via de consul, contact heeft opgenomen met de burgemeester
van Almelo over lokale Almelose aangelegenheden;
Ook in Nederland de intolerantie jegens religieuze minderheden (joden, christenen, moslims)
toeneemt;

Verzoekt het college van B&W om:
Turkije, via de consul, op te roepen al zijn burgers gelijk te behandelen;
In Almelo zelf alert te blijven op discriminatie van religieuze minderheden;

en gaat over tot de orde van de dag.


Vraag voor vragenuur raad van 12 juli 2016.

In eerste instantie uit interne bronnen en later ook in de media vernamen wij het voornemen
van de directie van Syntus om de busverbinding tussen de Aalderinkshoek en het station op
te heffen. Uit de interne bronnen hebben wij vernomen dat Syntus dit besluit onder meer neemt
op basis van het aantal abonnementhouders. De losse kaartverkoop wordt daarbij niet mee
geteld. En juist op deze bus rijden relatief velen die geen abonnementhouder zijn.

Wij hebben de volgende vragen aan u:
Bent u op de hoogte van het voornemen van Syntus?
Bent u met ons van mening dat deze opheffing zeer ongewenst is voor zowel ouderen in het
verzorgingshuis, alsmede hun bezoekers en ook de vele studenten/leerlingen in deze wijk die
van deze lijn vaak gebruik maken?
Ziet u mogelijkheden om in overleg te gaan met de directie van Syntus en hen op andere
gedachte te brengen?

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, vicefractievoorzitter.


Almelo, 22 juni 2016

Vragen aan raad en college.

A: Bewoners van de Boomshoeksdwarsweg maken zich zorgen om de verloedering van de
bedrijfspanden daar. Kan het college ons aangeven of ze op de hoogte zijn van de problemen
daar? En eventuele maatregelen? Is er contact met betrokken omwonenden?

B: Tot onze verbazing blijkt dat de bus van Preston Palace met zijn gasten nu naar het centrum van
Borne rijdt i.p.v het centrum van Almelo. Kan het college ons daar een verklaring voor geven en kan
het college tegelijkertijd iets vertellen over de verstandhouding met de andere horeca ondernemers
dit mede gelet op de ontwikkelingen in de binnenstad.

C: N.a.v signalen m.b.t de puinhopen bij de afvalcontainers willen wij nogmaals van het college weten
hoe dit soort zaken geregeld wordt. Voorzien de contracten bijvoorbeeld ook in ophalen op zondag?
Is er ook voldoende duidelijkheid over het gescheiden inleveren van afval b.v het verpakkingsmateriaal.

D: In het kader van de bezuinigingen bij de gemeente vragen wij ons af waarom de gemeente per
brief reageert op mensen die per mail contact hebben opgenomen met hen. Dit b.v met het oog op
bezuinigingen op papierverbruik en aandacht voor het milieu.


Motie

Breng visie op cultureel erfgoed in praktijk:

Stop sloop Villa Gorter, en voorkom in de toekomst!

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 14 juni 2016,

Constaterende dat:

De Villa Gorter (Bornsestraat 293) onlangs van eigenaar is veranderd;
De nieuwe eigenaar van plan is het gebouw te slopen en er nieuwbouw te plegen;
Er in Almelo veel historische panden zijn gesloopt;

Overwegende dat:
Nog bestaande historische panden in principe behouden moeten blijven;
Deze villa het geboortehuis is van een van Nederlands beroemdste schilders uit de 20e eeuw
(A.M. Gorter);
Zelfs zonder dit cultuurhistorische feit de villa monumentaal genoeg is om beschermd te worden,
aldus diverse architectuur- en erfgoeddeskundigen;
De aantrekkelijkheid van (binnen)steden grotendeels bepaald wordt door de aanwezigheid van
oude gebouwen;
De gemeente Almelo in haar cultuurvisie inzet op cultureel erfgoed en “het verhaal van de stad”
(3e ambitie);

Draagt het college op om:
Er alles aan te doen om sloop van de Villa Gorter te stoppen;
Met de eigenaar in gesprek te gaan over behoud van de villa;
Concreet handen en voeten te geven aan de focus van de cultuurvisie op cultureel erfgoed (3e ambitie);
Samen met de gemeenteraad een beleid te ontwikkelen dat in de toekomst sloopplannen van
historische gebouwen in een eerder stadium ondervangt (bv. door actualisering van de gemeentelijke
monumentenlijst of door toepassen van beschermde stadsgezichten);

En gaat over tot de orde van de dag.


Motie Stop sloop pand Halbertsma

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 14 juni 2016,
Constaterende dat:
• Het afgelopen weekend in verschillende media het bericht verscheen dat het pand
naast het Bolletjemuseum (het pand Halbertsma) op het punt staat om gesloopt te
worden;
• Er op deze plek na de sloop van het pand een terras komt;
• Er in Almelo met name in de jaren tachtig van de vorige eeuw veel historische panden
zijn gesloopt;
Overwegende dat:
• Nog bestaande historische panden in principe behouden moeten blijven;
Draagt het college op om:
• Er alles aan te doen om sloop van het pand Halbertsma te voorkomen;
• Zo spoedig mogelijk met de eigenaar van het pand in gesprek te gaan over behoud van
in ieder geval de voorgevel van het pand;

En gaat over tot de orde van de dag.Almelo Centraal stelt vragen over het "Gat van Talamini"

Dinsdag 14 juni stelt Almelo Centraal vragen over de invulling van het 'Gat van Talamini'. Deze lege,
lelijke plek ter hoogte van Grotestraat 30 is Almeloërs al vele jaren een doorn in het oog.
Nadat de gemeente eerdere kansen op ontwikkeling liet liggen stemde de gemeenteraad juli vorig jaar
unaniem in met een motie, ingediend door het CDA, die het college opriep in ieder geval een tijdelijke
invulling te geven aan de locatie, met een verbinding tussen de Grotestraat en Het Kolkje.
Afgelopen april liet het college weten hiermee nog te wachten tot 1 juni. Dan zou duidelijk zijn of er
toch nog een marktpartij is die een bouwplan mag uitvoeren of dat de plek eerst tijdelijk wordt opgeknapt.
Het is 1 juni geweest en om 'druk op de ketel' te houden stelt Israa Abdullatif namens Almelo Centraal
vanavond vragen aan het college over Grotestraat 30.
Gaat er gebouwd worden? Zo ja, wat, door wie en wanneer? Zo nee, wanneer wordt gestart met de
tijdelijke invulling van de locatie?
Het college zei in april dat het al een plan heeft liggen voor een tijdelijke invulling. Hoort het bovenstaande
plaatje daar misschien bij? Het is te vinden op
https://www.flickr.com/photos/brinkanism/16423054356/in/photolist-r2frTA.Almelo, 13 juni 2016

Schriftelijke vragen over verkeersveiliheid F 35


Almelo, 14-06-2016.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Mondelinge vragen normering topinkomens.

Geacht college,

Uit de media hebben wij vernomen dat een kwart van de zorgbestuurders nog steeds meer
verdient dan de Balkenende norm. Dit terwijl er vorig jaar ca. 17.000 mensen zijn ontslagen
in de thuiszorg en ouderenzorg, en zorgmedewerkers die wel hun baan behielden fors op
hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.

LAS heeft hierover de volgende vragen:
1. Eist de gemeente Almelo of Samen 14 bij de aanbestedingen dat deelnemers zich houden
aan de Wet Normering Topinkomens?

2. Zo ja, dan vragen wij ons af hoe dat gecontroleerd wordt door de gemeente Almelo of
Samen 14 en of er sancties volgen als een zorgaanbieder zich daar niet aan houdt.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 09-06-2016.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Uw kenmerk UIT– 1668395 en bijbehorende stukken.

Betreft geldlening IGM.


 

Geacht College,

Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt aanvullende schriftelijke vragen te stellen betreffende uw
beantwoording op onze vragen. Ook de schriftelijke reactie van de Provincie en de leen-
overeenkomst roept bij ons vragen op.
LAS heeft hierover de volgende vragen/opmerkingen:

1. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft gevraagd of er vooraf overleg is geweest
tussen het College en de Provincie en of de Provincie vooraf toestemming heeft verleend aan
het College tot het aangaan van deze lening. De beantwoording op deze vraag wordt niet
gegeven door het College en deze zien wij graag alsnog beantwoord. De beantwoording van
de Provincie in de brief doet vermoeden dat dit namelijk niet zo is! Zij geven namelijk aan dat
zij kennis hebben genomen van uw besluit. Tevens heeft de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS)
op 10 mei contact gehad met de Provincie hierover en deze gaf ons te kennen dat zij ’inmiddels
op de hoogte zijn’ van het besluit tot het aangaan van de geldlening. Ook deze reactie doet ons
vermoeden dat er vooraf geen overleg is geweest hierover met de Provincie.
Dus nogmaals de vraag, is er vooraf overleg geweest m.b.t. het aangaan van de geldlening
tussen het College en de Provincie en heeft de Provincie vooraf toestemming verleend aan het
College tot het aangaan van deze geldlening of heeft het College de Provincie achteraf geïnformeerd?

2. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft opgemerkt dat het aangaan van de geldlening leidt
tot een lastenuitzetting voor de gemeente. U geeft aan dat dit zo is maar dat dit wordt afgedekt door
de ontvangen rente en aflossing. Maar de Provincie zegt hier toch wel iets meer namelijk dat door
het verstrekken van geldleningen aan private bedrijven de financiële positie van de gemeente Almelo
wel indirect wordt geraakt doordat een zeker risico wordt gelopen dat deze geldlening niet wordt
(kan worden) terugbetaald. De provincie doelt op het speculeren met geleend geld in vastgoed via
de IGM en de risico’s die de gemeente hierbij loopt. Bij deze willen wij het College dan ook nog
even attenderen op de aankoop en verkoop van ‘Het Scheepvaarthuis’ via de IGM met grote
financiële verliezen tot gevolg. Is het College het met Lokaal Almelo Samen (LAS) eens, dat dit
College op de hoogte was en is van de enorme risico’s die dit met zich meebrengt?

3. U geeft tevens aan bij de beantwoording van vraag 1, dat de Provincie aangeeft op de hoogte
te willen worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De Provincie zelf geeft echter een
uitgebreidere uitleg en wel; ‘Verder hebben wij kennis genomen van uw brief van 19-4-2016 waarin
u uw raad informeert over het aangaan van deze geldlening. Hierin geeft u aan zo spoedig mogelijk
uw rol als opdrachtgever en aandeelhouder van de IGM te willen evalueren, waarbij tevens zal worden
gekeken naar de rol van de gemeente Almelo als (enige) financier van de IGM in relatie tot de
financiële risico's die ermee gepaard kunnen gaan. De uitkomsten van deze evaluatie zien wij met
meer dan gemiddelde belangstelling tegemoet’.
Graag horen wij van het College op welke termijn wij deze evaluatie tegemoet kunnen zien.
Wij gaan er dan van uit dat dit op korte termijn zal gebeuren, e.e.a. zoals door uzelf aangegeven.

4. Graag willen wij weten of de leenovereenkomst m.b.t. de geldlening tussen de gemeente
Almelo en de IGM en de leenovereenkomsten tussen de IGM en beide bedrijven juridisch is
getoetst, dan wel opgesteld door de stadsadvocaat. E.e.a. zoals meerdere male in het verleden
al is besproken in de raad en is toegezegd door het College dat in de toekomst zal gebeuren.
Dit naar aanleiding van het dossier Recon en V.D. Looij.

5. De fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) heeft uit zeer betrouwbare bron vernomen dat het pand
van Madison dat is aangekocht door de IGM, inmiddels ook al weer is doorverkocht aan een andere
Almelose ondernemer. Graag horen wij zo spoedig mogelijk van U wat de verkoopsom van het pand
is geweest en of alle kosten zijn gedekt voor de IGM en dus indirect de gemeente Almelo bij de verkoop.
 

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 10 juni 2016

Voor het vragenuurtje namens CDA-Almelo,


 

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep - de hoogste bestuursrechter - enkele belangrijke en
heldere uitspraken gedaan over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Deze uitspraken
hebben grote impact op het beleid van veel gemeenten, met name voor de huishoudelijke hulp.

Op 6 juni jl. heeft staatssecretaris Van Rijn vervolgens alle colleges van B&W een brief gestuurd, waarbij
gemeenten worden opgeroepen hun verordening, beleidsregels en uitvoering in overeenstemming te brengen
met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Dit alles op de kortst mogelijke termijn.

De CDA-fractie vindt het belangrijk dat eventuele aanpassingen zo snel mogelijk worden doorgevoerd,
zodat inwoners niet onnodig lang in onzekerheid verkeren over de ondersteuning die zij krijgen. Daarom
hebben wij de volgende vragen:

  1.  Heeft u inmiddels onderzocht of de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep gevolgen hebben
       voor (het beleid van) de gemeente Almelo?
  2.  Bevatten de Almelose beleidsregels duidelijke criteria wat wordt verstaan onder "schoon en leefbaar
       huis", waar de bestuursrechter expliciet op wijst?
  3.  Moet de Almelose verordening worden aangepast? Zo ja, is het college hier al mee bezig?
  4.  Vallen inwoners terug op de oude / vorige Wmo-verordening met bijbehorende rechten als de huidige
       verordening en beleidsregels niet blijken te voldoen? Zo ja, wat betekent dit grosso modo in financieel
       opzicht?
  5.  Wat betekenen de uitspraken van de hoogste bestuursrechter voor inwoners die na 1 januari 2015
       (inwerkingtreding Wmo 2015) pas een eerste indicatie hebben gekregen?
  6.  Wanneer verwacht het college de geactualiseerde verordening aan de raad ter besluitvorming voor
       te leggen?
  7.  Hoe wordt omgegaan met inwoners die tot op heden op basis van het huidige beleid een afwijzing
       op verzoek om ondersteuning hebben gehad, als het beleid strijdig is met de uitspraken van de Centrale
       Raad van Beroep?
  8.  Hoe en wanneer worden de inwoners die het betreft, geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraken
       van de Centrale Raad van Beroep?

Eugène van Mierlo


Almelo, 31 mei 2016

Aan het college van B&W Almelo
Per mail: g.overgoorgering@almelo.nl

Betreft: Evaluatie Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Geacht college,

Bij de behandeling Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp heeft de
D66-fractie een amendement ingediend waarmee de eerste evaluatie van deze verordening
een jaar naar voren werd gehaald. Deze evaluatie zou daardoor één jaar na
inwerkingtreding van de verordening moet plaatsvinden. Dit amendement is met algemene
stemmen aangenomen. In de raadsvergadering van 12 april jl. zei wethouder Timmer dat
de evaluatie waarschijnlijk aan het eind van dit jaar naar de raad gaat. Mijn fractie vindt
dit teleurstellend aangezien daarmee geen uitvoering wordt gegeven aan het
amendement. Als de evaluatie pas aan het eind van dit jaar klaar is, vindt die evaluatie
feitelijk pas na bijna twee jaar plaats.
Mijn fractie heeft daarom de volgende vragen:
1. Waarom is er nog geen evaluatie van Verordening maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 uitgevoerd?
2. Waarom heeft u niet gemeld dat er na één jaar geen evaluatie zou zijn?
3. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk met deze evaluatie te beginnen?
4. Hoe wordt de uitvoering van amendementen en moties door het college
gemonitord?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wiertz,
namens de D66 fractie


Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders

per mail bestuurssecretariaat@almelo.nl
Betreft:  schriftelijke vragen spoorvervoer gevaarlijke stoffen
Almelo  30 mei 2016

Geacht college,

In de media zijn de afgelopen dagen berichten verschenen over het feit dat er meer gevaarlijke stoffen
over het spoor worden vervoerd dan toegestaan en dat de registratie van het vervoer van deze
gevaarlijke stoffen ondermaats is. Zie bijvoorbeeld de onderstaande mediaberichten:
http://nos.nl/artikel/2107424-veel-meer-gevaarlijke-stoffen-op-het-spoor-dan-toegestaan.html
http://nos.nl/artikel/2107355-registratie-spoorvervoer-gevaarlijke-stoffen-ondermaats.html
De Minimapartij heeft hierover de volgende vragen:
1.    Is het college bekend met de bovenstaande NOS-berichten?
2.    Het NOS-bericht vermeldt “Vervoerders geven vaak niet goed aan welke gevaarlijke stoffen ze
 op spooremplacementen hebben staan. Dat is volgens staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur
en Milieu een slechte zaak omdat hulpdiensten daardoor bij calamiteiten in problemen kunnen komen.”
Hoe borgt het college de registratie van gevaarlijke stoffen op het Almelose emplacement?
3. Hoe borgt het college dat de brandweer de juiste methode gebruikt om een brand in een
goederenwagon te blussen?
4.    In het NOS-bericht staat “Het traject Amersfoort-Apeldoorn spant de kroon: daar mogen
maximaal tien wagons brandbaar gas vervoerd worden per jaar. In negen maanden werden dat er
1900.” Hoeveel van deze wagons passeerden Almelo? Wat doet het college om het aantal binnen
het wettelijk afgesproken aantal te houden? Wordt hier op regionaal / Twents niveau samengewerkt?
5.    Vindt het college dat er in Almelo sprake is van beheersbare veiligheidsrisico’s en is bij de
borging hiervan gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
c.q. de Inspectie Leefomgeving en Transport n.a.v. het spoorongeluk vorig jaar bij Tilburg?
6.    Hoe borgt het college dat er geen onverantwoorde situaties ontstaan?
Graag zien wij uw antwoorden op deze vragen binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Met vriendelijke groet
 

Lieneke Bolhuis
Minimapartij


Almelo, 25 mei 2016

Politieke verenigingen BBA, ALA en Almelooooo besluiten tot fusie

De leden van de politieke partijen Burgerbelangen Almelo (BBA), Almelo’s Liberaal Alternatief (ALA)
en Almelooooo hebben vanavond gezamenlijk besloten te fuseren. Het formele besluit zal begin juli
worden bekrachtigd.
De drie partijen hebben geleerd dat een bundeling van krachten zeer positief werkt, de samenwerking
binnen de raad als één fractie onder de naam Lokaal Almelo Samen heeft dit inmiddels bewezen.
Als grotere lokale fractie binnen de raad heb je echt een stem die namens de plaatselijke bevolking
spreekt en niet namens de landelijke machtspolitiek. Het is dan ook logisch dat de nieuw opgerichte
partij onder de naam Lokaal Almelo Samen verder gaat en dat dit tevens gezien worden als een
belangrijke stap tegen de al te grote versnippering in de Almelose gemeenteraad.

De leden van de drie partijen, die vanavond bijeen kwamen in het wijkcentrum De Trefhoek, hebben
tevens besloten om tijdens de verkiezingen van 2018 verder te gaan met de huidige fractie. Gijs Stork,
de huidige fractievoorzitter wordt lijsttrekker, Louis Kampman wordt tweede en Jan Hammink derde
op de lijst. Zo zijn alle drie partijen waaruit de fusie is ontstaan verzekerd van een zeer verkiesbare
plaats voor de volgende zittingsperiode in de raad.

BBA, Almelooooo en ALA hadden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in 2014 ook al een
lijstverbinding. Dat nu werd besloten tot een formele fusie van de drie lokale partijen heeft tevens
staatsrechtelijk een voordeel voor Lokaal Almelo Samen. De partij mag volgens de Kieswet door
de fusie alle verworven stemmen van de vorige verkiezing uit 2014 samen tellen en krijgt daardoor
lijstnummer 1 op de kieslijst bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018. 


Almelo, 22 mei 2016

Schriftelijke vragen HH nav uitspraak CrvBAMENDEMENT

Initatiefnemer(s):   LAS
Titel amendement:  Benoeming wethouder W. Loupatty
Betreft raadsvoorstel:  Benoeming wethouder J. Pierey


 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 24 mei 2016,

Besluit:

Dictumpunt 1 te vervangen door:

 Per 24 mei 2016 te benoemen als wethouder van de gemeente Almelo:

  De heer W.J. (Willem) Loupattij, geboren 9 januari 1976 en      wonende te Almelo.

Dictumpunt 2 te vervangen door:

  De heer W.J. (Willem) Loupattij te benoemen voor een      wethouderschap op basis van de volledige
tijdsbestedingsnorm.

Dictumpunt 3 te schrappen.

Toelichting:
Willem Loupattij is inwoner van Almelo en goed ingevoerd in de Almelose samenleving. Hij kent de
gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentelijke organisatie en is
vanuit zijn huidige werkzaamheden en als fractievoorzitter bekend met de inhoud van de vacante
portefeuille. Daardoor is er geen sprake van een inwerkperiode. Gelet op het feit dat de kandidaat
in Almelo woont, blijven de kosten voor de vergoeding van woon-werkverkeer beperkt. Vanwege zijn
ambtelijke status hoeft hij in de toekomst geen beroep te doen op een wachtgeldregeling.

Indien het amendement wordt aangenomen, kunnen voordat gestemd wordt over de benoeming
de geloofsbrieven van de heer Loupattij worden onderzocht.MOTIE

Initiatiefnemer(s):  Partij Vrij Almelo

Titel Motie: Huishoudelijke hulp
________________________________________________________________________
De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op dinsdag 24 mei 2016;

Constaterende dat:
-In het sociale domein (WMO) een overschot is van 4,9 miljoen van niet benutte gelden voor
Hulp bij het huishouden.

Overwegende dat:
-dat het niet duidelijk is hoe de ontwikkeling Hulp bij het huishouden zich dit jaar en de komende jaren
zal ontwikkelen,
-dat het niet bekend is of inwoners voldoende bekend zijn met de procedure aanvraag huishoudelijke hulp
en hierdoor mogelijk geen beroep op deze mogelijkheid hebben gedaan,
-dat het betalen van een verhoogde eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp inwoners er van weerhoudt
deze nu aan te vragen,
-dat het met name bezwaarlijk lijkt te zijn voor mensen met een middeninkomen,
-dat de vergrijzing in Almelo fors toeneemt en daardoor ook de groep inwoners die van huishoudelijke
hulp afhankelijk is, groter wordt.

Roept het college op:
-te onderzoeken wat de oorzaak is van het achterblijven in aanvragen van huishoudelijke hulp en
-het niet bestede bedrag ad 4,9 miljoen WMO-gelden te oormerken en,
-deze beschikbaar te houden voor het aanvragen van Huishoudelijke hulp gedurende het lopende/komend
jaar totdat duidelijk is wat de reden is van achterblijven in aanvragen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Almelo 15 mei

Schriftelijke vragen PVA aan het college van B&W van Almelo

Geacht college,
Naar aanleiding van raadsbrief 02 van 15 april 2016 willen wij u een paar vragen stellen over
bestemming agrarische van Pagedal, Grote Bavenkelsweg 27 en Bornsestraat 16.

Vraag 1
Pagedal wordt voorzien van een agrarische bestemming. Het is voor ons nog steeds niet duidelijk
wat nu de exacte plannen zijn.
Kunt u ons dat op een begrijpelijke manier uitleggen?

Vraag 2
In het naastgelegen gebied worden gebouwen geplaatst. Het gaat hier om gebouwen van de
Christelijke Gemeenschap Nederland (CGN) Mochten er veehouderijen komen dan gelden hier
specifieke regels voor.
Is er rekening gehouden met alle relevante wet- en regelgeving?

Vraag 3
Grote Bavenkelsweg 27 is agrarisch omzetten naar wonen. Op dit moment staat er een woning
op agrarisch grondgebied met wonen. Er staan schuren en de eigenaar wil er weer zijn schapen
laten grazen.
Waarom komt er een wijziging van het bestemmingsplan van agrarisch wonen naar wonen en
waarom is er geen contact gezocht met de eigenaar die zegt nergens van af te weten?

Vraag 4
De woning aan de Krikkenven 5 is bestemd als zijnde een burgerwoning. Indertijd is de woning
gebouwd als tweede bedrijfswoning behorende bij het agrarische bedrijf aan de bornsestraat 16.
Deze woning dient ook bestemd te blijven als zijnde een tweede bedrijfswoning. Indien de woning
niet wordt bestemd als een tweede bedrijfswoning dan dient de woning de status te krijgen van
een voormalige bedrijfswoning die geen enkele bescherming geniet op grond van de Wet geurhinder
en veehouderij.
De hoogste bestuursrechter sprak in het kader van de Europese Wet- en Regelgeving uit, dat een
gemeente de luchtkwaliteit moet beoordelen bij een voormalige agrarische bedrijfswoning, als
deze wordt bewoond door “een derde”. Dat is iemand, die geen binding heeft met het agrarische
bedrijf waarbij de woning staat.
Er moeten duidelijke voorwaarden worden gesteld aan het toekennen van een plattelandswoning.
Zijn aan alle wettelijke eisen voldaan?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.
Namens de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)


AMENDEMENT

Initiatiefnemer(s):  Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel amendement: Parkeergelegenheid laden/lossen eethuis Kumpir

Betreft raadsvoorstel: Aanpassingen Parkeerbeleidsplan (deel1) , raad 1603568

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,

Besluit:

Een nieuw dictumpunt 14, met de volgende tekst toe te voegen:
- In de aanloop bij Het Kolkje vanaf het schouwburgplein, aan de zijde van Hilarius Broekhuis,
twee 24-uurs laad- en losplaatsen te realiseren.

Toelichting:
Er wordt al vanaf 2014 gesproken over een oplossing voor het laden en lossen van etenswaren m.b.t.
eethuis Kumpir. Tot op heden is er nog steeds niets gerealiseerd door de gemeente Almelo om dit
probleem structureel op te lossen. Door 2 24-uurs laad- en losplaatsen te realiseren in Het Kolkje wordt
dit probleem voorgoed opgelost.


AMENDEMENT

Initiatiefnemer(s):  Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel amendement: Tijdseenheid parkeerduur
Betreft raadsvoorstel: Aanpassingen Parkeerbeleidsplan (deel1) , raad 1603568
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,

Besluit:

In dictumpunt 5 de volgende tekst toe te voegen:
- In de nieuwe vast te stellen verordening parkeerbelastingen het starttarief van 12 minuten per
tijdseenheid te wijzigen in 6 minuten per tijdseenheid.

Toelichting:
Een starttarief van 6 minuten per tijdseenheid is klantvriendelijker richting kortparkeerders en
zorgt voor een betere doorstroming van parkeervakken in de nabijheid of in diverse winkelstraten
waaronder de Oranjestraat, Bavinkstraat, Molenstraat, Werfstraat, Schokland en Hagengracht.
Het wijzigen van het starttarief heeft verder geen financiële consequenties.


AMENDEMENT

Initiatiefnemer(s):  Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel amendement: Parkeergarage Oosterborgh

Betreft raadsvoorstel: Aanpassingen Parkeerbeleidsplan (deel1) , raad 1603568
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,

Besluit:

In dictumpunt 5 de volgende tekst toe te voegen:
- Voor parkeergarage Oosterborgh te onderzoeken of er een afwijkend lager parkeertarief kan worden
gehanteerd en de uitkomsten hiervan mee te nemen in aanpassingen parkeerbeleidsplan (deel 2).

Toelichting:
Parkeergarage Oosterborgh ligt op grotere afstand van het centrum dan de overige parkeergarages
waardoor het parkeren in deze garage onaantrekkelijk is voor bezoekers van het winkelgebied in de
binnenstad. Door bij de Oosterborgh een lager parkeertarief te hanteren als compensatie voor de
grotere afstand tot het winkelgebied wordt het aantrekkelijker voor bezoekers om toch te parkeren in
de Oosterborgh.


AMENDEMENT

Initiatiefnemer(s):  Lokaal Almelo Samen (LAS)
Medeindiener(s):

Titel amendement: 3e parkeervergunning

Betreft raadsvoorstel: Aanpassingen Parkeerbeleidsplan (deel1) , raad 1603568
 

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,

Besluit:

In dictumpunt 3 de zin:
 ‘ In gesprek te gaan met bewoners van een 6-tal locaties in randgebieden om de begrenzing van de
blauwe te bespreken.’  te schrappen en te vervangen door: ‘In gesprek te gaan met bewoners van een
6-tal locaties in randgebieden om de begrenzing van de blauwe zone en de behoefte van een
3e parkeervergunning te bespreken en de uitkomsten hiervan mee te nemen in aanpassingen
parkeerbeleidsplan (deel 2).

Toelichting:
Er is vanuit grote gezinnen in de Almelose samenleving behoefte aan een 3e parkeervergunning.
Dit zijn uitzonderingsgevallen waarin nu in de parkeerbehoefte niet kan worden voorzien. Ondanks dat
er wel voldoende parkeergelegenheid is in hun eigen wijk, kunnen en mogen zij hun eigen auto niet
parkeren in hun eigen wijk waardoor zij uitwijken naar een naastgelegen wijk waar geen parkeervergunning
vereist is. Hierdoor wordt ongewenst een waterbedeffect gecreëerd. Met invoering van de mogelijkheid tot
een 3e parkeervergunning wordt voorzien in de behoefte en wordt het waterbedeffect weggenomen.


Almelo, 7 mei 2016

Vragen fraude PGB

Naar aanleiding van de artikelen in de kranten van de afgelopen weken m.b.t. PGB-fraude, heeft
Lokaal Almelo Samen de volgende vragen aan het College van B&W:
1. Klopt het dat er bedrijfjes zijn die frauderen met de PGB? Zo ja, kunt aangeven om hoeveel dat
in Almelo gaat? Hoeveel gedupeerde klanten zijn er bekend in Almelo? En in hoeverre zijn deze
mensen in staat om de regie over hun PGB-budget te voeren?
2. In de media wordt aangegeven dat Almelo de fraude wil aanpakken, hoe gaat het College dit
doen?
3. Hoe worden misstanden gemeld? Heeft het College contact met zorgaanbieders en hoe denkt u
samen dit probleem aan te kunnen pakken?
4. Er wordt gesproken over signalering door de wijkcoaches. Zijn er ook andere partijen die signalen
afgeven en met wie het College de fraude kan aanpakken?
5. Gaat u ook regionaal dit probleem aanpakken? Zo ja, hoe gaat u dit doen?
6. Welke sancties kan Almelo opleggen bij fraude?
7. Is het geld dat Almelo beschikbaar stelt voor fraudeonderzoek binnen de WMO voldoende?
8. Heeft het College contact gezocht met de staatssecretaris om dit probleem aanhangig te maken?
Zo niet dan bereidt Lokaal Almelo Samen een motie voor.
Wij zien graag uw antwoorden tegemoet.

Sandra SpanjerAlmelo, 6 mei 2016

Eerste half uur vrij parkeren op straat

VVD wil gratis parkeren eindelijk invoeren. Het parkeerbeleid staat sinds 2012 op scherp in
Almelo. Het raadsprogramma 2014 vraagt om gratis parkeren in te voeren in de binnenstad.
En die wens is er nog altijd! In november 2014 heeft de wethouder toegezegd vormen van
gratis parkeren mee te nemen in de businesscase parkeren, die uiteindelijk in juni 2015 kwam.
Op geheel gratis parkeren na (kosten € 1.7 miljoen) kwam er géén voorstel tot welke vorm van
gratis parkeren dan ook vanuit het college. Ook tijdens de voorjaarsnota 2015 en de begroting
2016 gaf het college geen ruimte voor de wens van de raad en daarmee de inwoners van Almelo;
namelijk een vorm van gratis parkeren in de binnenstad. Het nieuwe raadsvoorstel over parkeren
is in grote lijnen een goede vertaling van de wensen van de inwoners (blauwe zone, maatwerk,
instellen dagtarief ), maar we missen nog steeds gratis parkeren. In de binnenstad wordt tot
2019 gewerkt om het water terug te brengen en openbare ruimtes nog beter te benutten voor
ondernemers, inwoners en bezoekers. Er is al veel leegstand door de nasleep van economisch
slechtere tijden en de stimulans om nieuwe winkels te vestigen in een “bouwput” is met hoge
parkeertarieven ver te zoeken. We moeten de huidige ondernemers en bezoekers van de
binnenstad juist tegemoet komen door de directe concurrentie aan te kunnen gaan met de
mooie winkelcentra elders in de stad. Statistieken wijzen uit dat er gemiddeld 50 minuten op
straat wordt geparkeerd. Op veel zones is er ook al een maximale parkeerduur van één uur.
Door het eerste half uur gratis te maken, verwachten we een goede aanloop naar de binnenstad
en ook een goede doorstroom van straat parkeren. Als de bezoeker kort naar een winkel wil,
is dat gratis mogelijk; dus laagdrempelig. Wanneer men de binnenstad bezoekt voor een langer
verblijf wordt de bezoeker juist gestimuleerd om de auto in de garage te parkeren. De garages
zullen een tarief houden van € 2.00 per uur voor de eerste twee uur en daarna € 1 per uur
(met een maximum van €6.00 per dag), terwijl het straat parkeren € 4.50 zou kosten voor twee uur.
Daarmee speelt het amendement wel in op de directe wens van het college om het garage
parkeren te stimuleren voor langparkeerders. De verwachte directe inkomstenderving op
parkeergelden wordt geraamd op ca. €300.000. Deze zullen jaarlijks gedekt moeten worden
en de VVD-fractie is in overleg met de ambtenaren om de aangegeven dekking te controleren.
Maandag verwacht de fractie uitsluitsel over de zoekrichtingen die de VVD gegeven heeft. Maar
veel belangrijker; het gratis parkeren zal ook juist een boost geven aan de binnenstad! Denk
hierbij aan; sterke imagoverbetering voor Almelo, bereidheid tot meer investeringen van de
ondernemers/eigenaren in hun panden (werkgelegenheid), panden stijgen in waarde (meer
OZB-opbrengst voor de gemeente) en omzetstijging winkels (meer werkgelegenheid). Overleg
met ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief (CAA) heeft reeds aangetoond dat ook zij
voornemens zijn een financiële bijdrage te leveren wanneer dit amendement aangenomen wordt.
Het verkiezingsprogramma uit 2014 van 22 zittende raadsleden heeft zich uitgesproken vóór
gratis parkeren in de binnenstad van Almelo; een duidelijke meerderheid dus.


Amendement: Eerste half uur vrij parkeren op straat

Initiatiefnemer(s): VVD
Mede indiener(s):
Betreft raadsvoorstel: Aanpassingen parkeerbeleid (deel 1) (DCS – 1646956)
De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 10 mei 2016,
Besluit:
- In dictumpunt 5 de tarieven voor het straat parkeren als volgt te wijzigen:
o € 0.00 voor het eerste half uur
o € 2.00 voor het tweede half uur
o € 2.50 voor het 2e, 3e en 4e uur
De kosten van deze maatregel (€ 300.000) als volgt te dekking te geven:
Toelichting: Sinds het raadsprogramma 2014 vraagt een duidelijke meerderheid van de raad
om gratis parkeren in te voeren in Almelo. Een voorstel tot gratis parkeren is niet vanuit het
College gekomen. In de binnenstad wordt tot 2019 gewerkt om het water terug te brengen
en openbare ruimtes nog beter te benutten voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Om
de binnenstad van Almelo tot die tijd zo aantrekkelijk mogelijk te houden wil de VVD fractie
de eerste aanloop naar de binnenstad bevorderen door het eerste half uur gratis te kunnen
parkeren. Daarmee kan de binnenstad de concurrentie aangaan met winkelcentra elders in
Almelo. Voor kort verblijf is straat parkeren de aangewezen methode om de binnenstad te
blijven bezoeken. Eerste half uur gratis, tweede half uur € 2.00 en tweede uur € 2.50.
Daarmee is het garage tarief van € 2.00 voor het 1e en 2e uur (samen € 4.00) voordeliger
voor langparkeerders. Dekking: - Optie 1 - Optie 2 - Optie 3 - Optie 4
2016201720182019Dekking optie 1€ 75.000Dekking optie 2€ 150.000€ 150.000
€ 150.000Dekking optie 3€ 145.000€ 145.000€ 145.000Dekking optie 4€ 5.000€ 5.000
€ 5.000Totaal dekking€ 75.000€ 300.000€ 300.000€ 300.000


Almelo 02-05-2016

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo

Betreft: Speelplekken

Geacht college:
In steeds meer Nederlandse gemeenten komt men terug op de “verkeerde beslissing” houtsnippers
te gebruiken op kinderspeelplaatsen en gaat men de houtsnippers vervangen door rubberen tegels
of kunstgras. In de zomer, wanneer de kinderen op blote voeten, sandalen of teenslippers lopen,
kan dit zorgen voor de nodige splinters.
Zoals u weet is veiligheid voor de PVA een belangrijk onderwerp.

In verband hiermee  hebben wij de volgende vragen:
Vraag 1
 De gemeente heeft alle speelplekken in de Almelose wijken voorzien van een laag houtsnippers
Waarom is voor houtsnippers gekozen?

Vraag 2
Bodemmaterialen moeten voldoende valdemping hebben. Op speelterreinen in Almelo worden
houtsnippers als valondergrond gebruikt.
Bent u er van op de hoogte dat houtsnippers die soms hard en scherp zijn bij kinderen voor de
nodige splinters kunnen zorgen?

Vraag 3
Het is bekend dat speelplekken met houtsnippers veelvuldig als kattenbak en hondentoilet
gebruikt worden.
Is het u bekend dat jonge kinderen een grote fantasie hebben en van alles in hun mond steken
en overal op willen bijten?

Vraag 4
Houtsnippers hebben een korte levensduur.
Bent u er van op de hoogte (om onhygiënische toestanden te voorkomen) dat houtsnippers op
speelplekken minimaal eens per jaar moeten worden aangevuld of vervangen?
Vraag 5
In steeds meer gemeenten worden houtsnippers vervangen door rubberen tegels of speelgras
(kunstgras). Het is de beste speelondergrond voor kindervoeten en vergt weinig onderhoud .
Bent u het met ons eens dat (ook in Almelo)spelende kinderen in een veilige omgeving moeten
opgroeien?

Wij hopen dat (ook) in de Almelose wijken kindveilige speelplaatsen kunnen worden gerealiseerd
die aan de huidige tijd zijn aangepast.

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
Namens de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)

Zie: https://youtu.be/OLwBIghMFX4


Motie Almelose inclusie agenda


De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 10 mei 2016,

Constaterende dat,
de Tweede Kamer heeft ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap;
dit voor veel mensen met een beperking een hoopvolle stap is richting een toegankelijke
samenleving;
gemeenten de verplichting krijgen lokaal inclusiebeleid (beleidsontwikkeling voor mensen
met een functiebeperking/handicap) in- en uit te voeren;
dit grote gevolgen heeft voor regels rond toegankelijkheid van o.a. openbare ruimten,
mobiliteit en verkiezingen;
gemeenten ook verplicht worden in hun plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de
Wmo te beschrijven hoe zij willen meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag;
de doelgroep (mensen met een beperking en hun organisaties) betrokken moet worden bij
het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda

Verzoekt het college van Burgemeester en Wethouders,
een Lokale Inclusie Agenda op te stellen;
Hierbij goed (toegankelijkheids-) knelpunten, wettelijke plichten, financiële kaders en middelen
en bestaande goede voorbeelden te inventariseren;
Dit te doen in overleg met de doelgroep en hun organisaties;
De raad voor 1 oktober 2016) een voorstel te doen voor een Lokale Inclusie Agenda;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door (ondersteunende) fracties:Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo

Betreft:

RVV-verkeersontheffing zakendoende in het perceel Koornmarkt 21 7607 HZ Almelo
 

Geacht college,

Eethuis Kumpir, is een restaurant waar men de aardappel kan leren kennen op een manier die velen
zeker doen terugkomen. Goed eten en niet teveel betalen kan heel aantrekkelijk zijn in een stad of centrum.
De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1
In de afgelopen jaren was het voor Kumpir geen probleem een RVV-verkeersontheffing te krijgen om
tussen 16.00 en 21.00 zijn auto aan het Kolkje te parkeren. Ook waren er nooit klachten van omwonenden
in het Kolkje.
Waarom kan Kumpir nu geen RVV-verkeersontheffing meer krijgen om zijn auto op de daarvoor bestemde
plek neer te zetten?

Vraag 2
Er vinden in de binnenstad veel veranderingen plaats op het gebied van parkeren. Alleen bij het Kolkje,
Koornmarkt  en het Schouwburgplein zijn er geen beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen ten
behoeve van het parkeren.
Waarom is daar geen rekening mee gehouden?

Vraag 3
Een niet bij name genoemde ondernemer in de Grotestraat Zuid heeft een RVV-verkeersontheffing,
terwijl de winkels tot 11.00 bevoorraad mogen worden. De eigenaar mag zelfs de auto voor de deur
parkeren.
Zou de oplossing kunnen zijn om bijvoorbeeld in de nabijgelegen Werfstraat te parkeren?

Vraag 4
Eethuis Kumpir heeft wegens het laden en lossen veel buitensporig hoge parkeerboetes gekregen,
omdat het bedrijf niet in het bezit is van een RVV-verkeersontheffing .
Onder laden en lossen verstaat de wet het onmiddellijk, nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, bij
voortduring inladen of uitladen van goederen van enige omvang of enig gewicht, gedurende de tijd die
daarvoor nodig is.
Toch wordt de ondernemer die druk is met laden en lossen beboet.
Kan de heer M een schadevergoeding verwachten?

Vraag 5
Het laden en lossen kan alleen plaatsvinden buiten de toegestane tijden in verband met de
openingstijden van het restaurant.
Welke opties zouden mogelijk kunnen zijn? De heer M zou deze problemen graag met de
gemeente willen oplossen.

Vraag 6
De heer M is eerder voor een gesprek uitgenodigd op het stadhuis om het gemeentelijk parkeerbeleid
nader toe te lichten. Na dit gesprek is aan de heer M een belofte gedaan met de mededeling dat hij
alsnog de RVV-verkeersontheffing zou krijgen.
Waarom is deze belofte vooralsnog niet gehonoreerd?

Wij zien de beantwoording van deze vragen met belangstelling tegemoet.
Namens de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)


Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp: Raadsbrief, Raad – 1603665, betreft geldlening IGM.
Almelo, 29-04-2016.

Geacht college,

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van het feit dat u als College zelfstandig het besluit
neemt tot het aangaan van een geldlening van meer 3 miljoen euro. Deze lening wordt vervolgens
verstrekt aan de IGM, zodat deze op haar beurt onroerend goed kan financieren  voor 2 bedrijven
in Almelo die dit zelf niet bancair gefinancierd krijgen. Dit roept bij de fractie Lokaal Almelo Samen
(LAS) behoorlijk wat vragen op. Mede gezien het feit dat Almelo onder verscherpt toezicht staat
van de Provincie en de informatie die het College verstrekt in de raadsbrief bijzonder summier is.
LAS heeft hierover de volgende vragen:

1. Aangezien het aangaan van deze geldlening leidt tot een lastenuitzetting voor de gemeente
Almelo, wil de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) graag weten of hierover vooraf overleg is
geweest tussen het College en de Provincie en of de Provincie toestemming heeft verleend aan
het College tot het aangaan van deze lening.
2. Welke zekerheden zijn er gesteld door het College betreffende het verstrekken van deze
geldlening aan de IGM?
3. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen (LAS) zo spoedig mogelijk de stukken waaruit
letterlijk blijkt dat de IGM bedrijfsgebouwen mag stichten t.b.v. economische ontwikkeling.
4. Worden of zijn de te stichten gebouwen waarover wordt gesproken 100% eigendom van de IGM
en hiermee indirect 100% eigendom van de Gemeente Almelo?
5. Graag ontvangt de fractie Lokaal Almelo Samen zo spoedig mogelijk alle relevante informatie
met betrekking op dit besluit.

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 28 april 2016

Kandidaadstelling Willem Loupatty als opvolger Timmer

Aan alle collega raadsleden en de griffie,

Bij deze stellen wij het PvdA raadslid Willem Loupattij officieel kandidaat als wethouder als
opvolger van de vertrekkende PvdA wethouder Anja Timmer. Dat doen wij omdat wij het van
groot belang vinden dat de nieuwe wethouder inwoner van Almelo is en geworteld is in de
plaatselijke samenleving. Aan die voorwaarden voldoet Loupattij.
Wij vinden het vreemd dat de PvdA fractie in meerderheid een andere kandidaat van buiten
Almelo halen en die hier niet wil komen wonen. Loupattij heeft in het openbaar te kennen gegeven
het wethouderschap in Almelo te ambiëren. Daarmee zetten wij dus in op een zeer gemotiveerde
kandidaat. Hij heeft in zijn huidige functie brede ervaringen en kan die direct inzetten bij een groot
deel van de vacature van het vrijkomende takenpakket van de huidige vertrekkende wethouder.
Een ander voordeel is dat hij al bekend is met de mensen waarmee hij direct moet gaan
samenwerken en omgekeerd.
Wij verzoeken hierbij de griffie  in overleg met het presidium de kandidatuur van Willem Loupattij,
op de agenda te zetten om als raad te kunnen beslissen over deze kandidaat wethouder.
Tevens verzoeken wij de griffie de nodige stappen te nemen om te voldoen aan de voorwaarden
voor de benoeming. Zodat zijn mogelijke benoeming ook daadwerkelijk eind mei te kunnen realiseren.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Gijs Stork voorzitter, Louis Kampman en Jan Hammink, beiden vicefractievoorzitter.


Motie Regenboogzebrapad

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 10 mei 2016,

Constaterende dat:
Almelo een gastvrije stad is. Zowel voor haar inwoners, als voor haar bezoekers. Dit uit zich onder
andere in een divers cultureel aanbod in vrijetijdsbestedingen zoals theater, maar ook restaurants
en winkels;
Almelo staat voor diversiteit en acceptatie van (seksuele) minderheden;
het regenboogzebrapad een wereldwijd initiatief is om de emancipatie van LHBT (Lesbisch,
Homoseksueel, Biseksueel en Transgender) kracht bij te zetten;
Almelo in navolging van steden als Leiden, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht en Tilburg
deze gastvrijheid heel zichtbaar kan maken door op een prominente plaats een regenboog-zebrapad
aan te leggen;

overwegende dat:
hiermee de gastvrije, aantrekkelijke stad Almelo laat zien dat zij seksuele diversiteit van de LHBT
gemeenschap in Almelo omarmt en verwelkomt;

soortgelijke regenboogzebrapaden reeds in het buitenland aanwezig zijn in oa. Sydney en Brighton
en in Nederland in Utrecht, Maastricht en (binnenkort) Tilburg en Schiedam.
het regenboogzebrapad het signaal uitstraalt dat LHLBT welkom zijn in Almelo.
het Regenboogzebrapad natuurlijk geen doel op zichzelf is, maar een middel. We willen mensen
letterlijk laten stilstaan bij acceptatie van en tolerantie jegens minderheden, meer in het bijzonder die
van de LHBT;
een dergelijk regenboogzebrapad te realiseren is tegen zeer lage kosten (Utrecht:       € 800,=).
 

verzoekt het college

de mogelijkheden te onderzoeken tot het aanleggen van een permanent regenboogzebrapad in het
centrum van Almelo (een optie is bv de Egbert Gorterstraat) en ernaar te streven dit zebrapad te
onthullen op de eerst volgende Coming-Out Day (dinsdag 11 oktober 2016),
in samenwerking met oa. het COC Twente.

en gaat over tot de orde van de dag.Donderdag 21 april 2016

Fractie PvdA draagt Jos Pierey voor als wethouder

De raadsfractie van de PvdA Almelo draagt Jos Pierey voor als nieuwe wethouder. Jos Pierey is 60
jaar, gehuwd en vader van drie kinderen. Hij was van 2010 tot 2014 wethouder in Deventer en was
het afgelopen jaar klachtencommissaris van de gemeente Enschede.
Omdat Anja Timmer op 31 maart bekend maakte dat ze stopt als wethouder, moest de PvdA Almelo op
zoek naar een nieuwe bestuurder. Hiervoor is een benoemingsadviescommissie samengesteld,
bestaande uit twee bestuursleden, twee fractieleden en een onafhankelijk voorzitter. Vijftien mensen
hebben gesolliciteerd op de vacature. De benoemingsadviescommissie heeft unaniem gekozen voor Jos
Pierey en heeft de fractie geadviseerd hem voor te dragen als wethouder. De fractie heeft dit advies
over genomen.
“Met Jos Pierey krijgen we een wethouder die dicht bij de inwoners staat. Hij hecht aan samenwerking
binnen en buiten het stadhuis en is hierdoor in staat veel voor elkaar te krijgen”, aldus Nico Dam,
onafhankelijk voorzitter van de benoemingsadviescommissie.
Herman Zwerink, voorzitter van de PvdA Almelo, laat namens bestuur en fractie weten blij te zijn met
de voordracht van Jos Pierey. “De PvdA Almelo is op sterkte voor de toekomst. We hebben een prima
wethouder gevonden en ik ben blij dat we Willem Loupatty als deskundig en bevlogen fractievoorzitter
behouden voor de raadsfractie. Ik denk dat we in deze samenwerking veel mooie dingen kunnen doen
voor onze inwoners. Want daar gaat het om.”t aandacht voor uw vragen. Ik voel me vereerd dat ik ben
gevraagd om me in te De gemeenteraad krijgt op 17 mei de gelegenheid om kennis te maken met
Jos Pierey. Op 24 mei neemt de raad een besluit over zijn benoeming.


Almelo, 19 april 2016

Voordracht tegenkandidaat wethouder door Lokaal Almelo Samen

De fractie van Lokaal Samen Almelo heeft met verbazing kennis genomen dat de PvdA
met een voordracht van een wethouder komt die opnieuw geen directe binding heeft met
onze gemeente. Dat betreuren wij ten zeerste. We hebben uit de media vernomen dat dit
ook indruist tegen de wens van de leden van de PvdA Almelo. Dus daarmee zitten wij in
déze zaak wél op één lijn.
Na amper beraad hebben wij besloten met een tegenkandidaat te komen: Willem Loupattij,
die te kennen heeft gegeven het wethouderschap in Almelo te ambiëren. Daarmee zetten wij
in op een zeer gemotiveerde kandidaat. Hij heeft in zijn huidige functie brede ervaringen en
kan die direct inzetten bij een groot deel van de vacature van het vrijkomende takenpakket
van de huidige vertrekkende wethouder. Een ander voordeel is dat hij al bekend is met de
mensen waarmee hij direct moet gaan samenwerken en omgekeerd.
Namens de fractie Lokaal Almelo Samen,
Gijs Stork voorzitter, Louis Kampman en Jan Hammink, beiden vicefractievoorzitter.


Almelo 18-4-2016

Aan de fracties van de Gemeenteraad van Almelo

Geachte fractie,
Hierbij reageert het CAA, Centrum Almelo Aktief, op het “Aanpassingen Parkeerbeleidsplan”.
Wij constateren dat een aantal van de wensen van het CAA terugkomen in het plan, de voorgestelde
tariefsverhogingen baren ons echter grote zorgen, gezien de toenemende leegstand in de binnenstad
veroorzaakt door het vertrek van toonaangevende filiaalbedrijven.
Juist in deze spannende tijden voor binnensteden moet alles voorkomen worden wat de
aantrekkelijkheid voor een bezoek aan de binnenstad negatief beïnvloedt.
Het CAA heeft nadrukkelijk gevraagd om de blauwe zones uit te breiden, zowel qua tijdsduur als
locaties, tot de Boddenstraat – Molenstraat – Oranjestraat - - Schokland – Bavinkstraat. Echter in
het raadsvoorstel vinden we daar helaas niets van terug.
Uw voorstel om het straat-parkeren duurder te maken dan in de parkeergarages, is natuurlijk
desastreus voor bv een straat als de Oranjestraat, redelijk ver verwijderd van een parkeergarage,
met alle gevolgen van dien voor deze straat die juist nu bezig is aan een prachtige revival!
Wat het CAA opvalt, is dat u het garage-parkeren wilt stimuleren en dat wij de maatregel om de
eerste twee uren duurder te maken daar absoluut haaks op vinden staan.
Wij zijn het eens met de gedachte het garage-parkeren aan te moedigen, maar vinden de
tariefsverhoging voor de eerste twee uur contra productief, mede gezien de ontwikkeling van de
komende jaren in de binnenstad zou een overlast korting meer op zijn plaats zijn. Uiteraard juichen
wij de maatregel om zowel op straat als in de garages op zondag vrij te laten parkeren van harte toe,
een lang gekoesterde wens van het CAA voor wat betreft de koopzondagen gaat hiermee in
vervulling en voor de binnenstadshoreca zal dit stimulerend werken!
Het continueren van de kortingsregel voor grotere afname van parkeerkaarten wordt door het
CAA gewaardeerd.
De opheffing van de P-Ring vinden wij onbegrijpelijk. P-Ring wil zeggen verwijzing naar de
parkeergarages, juist de vindbaarheid van de parkeergarages stimuleren vindt het CAA belangrijk.
Voor het opheffen van de verwijzing naar Centrum Oost en de Hagenborgh parkeergarages is
geen andere verwijzing in de plaats gekomen, de argumentatie voor dit beleid ontbreekt geheel!

Het CAA roept uw fractie op om onze opmerkingen serieus te bestuderen en over te nemen,
alleen dan zal de aantrekkelijkheid van onze binnenstad gestimuleerd worden mede gezien
de ontwikkelingen in de dorpen rond onze stad, die juist gebruik maken in hun reclame-uitingen
dat in die plaatsen gratis geparkeerd kan worden.
Het CAA is altijd bereid in uw fractie onze standpunten nader te komen toelichten.

Met vriendelijke groet,
G.H. van Woudenbergh, voorzitter CAA


Motie stop afvalwaterinjectie in Twente

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen op 12 april 2016;

Constaterende dat:
de NAM van plan is om na de reparatie van de transportleiding tussen Schoonebeek en
Noordoost-Twente, de injectie van grote hoeveelheden afvalwater in de Twentse bodem te hervatten;
hierover in Twente op initiatief van de Stichting Stop Afvalwater Twente een brede maatschappelijke
discussie op gang is gekomen;
om te voorkomen dat de lozing van afvalwater in de Twentse gasputten hervat gaat worden,
de vergunningen ingetrokken zouden moeten worden;
Overwegende dat:
de lozing van afvalwater een bedreiging vormt voor mens, dier en natuur voor nu en in de toekomst;
de vervuiling die plaatsvindt onomkeerbaar is;
de toekomst van ons Twentse landschap belangrijker is dan het economisch belang van dit ene
project van de NAM;
wij in het kader van duurzaamheid bij voorkeur kiezen voor duurzame energie boven fossiele
brandstoffen;
de handtekeningenactie van de Stichting Stop Afvalwater Twente een goede graadmeter vormt
voor het gebrek aan maatschappelijk draagvlak voor de eerder afgegeven vergunningen;
Spreekt uit:
Tegen de injectie van afvalwater in de Twentse bodem te zijn;
Draagt het college op:
bezwaren te uiten tegen de lozing van afvalwater door de NAM bij zowel de provincie als de landelijke
overheid;
alle politieke en bestuurlijk mogelijkheden te benutten om, in samenwerking met andere betrokken
gemeenten, de verleende vergunningen hiervoor terug te laten draaien;
de ingezamelde handtekeningen van Stichting Stop Afvalwater Twente te gebruiken als onderbouwing
van het maatschappelijk draagvlak permanent te stoppen met de lozingen;
deze motie te delen met de overige Twentse gemeenten, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten
van Overijssel, de Tweede Kamer en de Minister van Economische Zaken

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteunende fracties:
  a.. GroenLinks
  b.. SP
  c.. PvdA
  d.. D66
  e.. ChristenUnie
  f.. Leefbaar Almelo
  g.. Partij Vrij Almelo
  h.. Minima Partij


5 april 2016.

Schriftelijke vragen brandpreventie

Aan: College van B&W van Almelo

Geacht college,

Op 4 april 2016 is er een brandoefening gehouden in ons gemeentehuis. Naar aanleiding van deze
brandoefening en de algemene brandpreventie hebben wij de volgende vragen.

1. In de publiekshal is het alarmeringssysteem niet of nauwelijks te horen. Wat gaat het college hier aan doen.
2. Tijdens de “oefening”, die toch bedoeld is om de werkelijkheid te testen, zijn maar een heel klein aantal
van de aanwezige ambtenaren het pand uit gegaan zoals de bedoeling is. Wat wordt er aan gedaan om dit
de volgende keer beter te laten verlopen.
3. Als gevolg van het niet signaleren in de publiekshal is daar het werk gewoon door gegaan. Hoe gaan we
om met bezoekers aan het stadhuis bij een brandmelding en waarom is deze keer daar niet naar gehandeld?
4. Men wordt verzocht, tijdens een brandmelding, naar de dichtstbijzijnde nooduitgang te gaan. Ons is echter
geen strobreed in de weg gelegd om het pand dieper in te gaan in plaats van de uitgang te zoeken. Wat is
het vervolgtraject om dit te verbeteren?
5. Kan het zo zijn dat tijdens brand de parkeergarage “gewoon” in en uitgereden kan worden?
6. Horen de (auto)liften niet uitgeschakeld te worden via een automatisch systeem zodat niemand deze liften
meer kan gebruiken tijdens brand?
7. Was het college niet aanwezig tijdens de brandoefening? Zo ja, waarom hebt u het pand niet verlaten?
8. Voldoet de gemeente met haar personeel aan de verplichtingen ten aanzien van brandpreventie en
opleidingen nu we het nieuwe pand volledig in eigen hand hebben?

Verwachtende dat u deze vragen binnen de gestelde termijn zult beantwoorden, verblijf ik,

Harry de Olde (Fractievoorzitter PVA)


Almelo, 31 maart 2016

Verklaring wethouder Anja Timmer, aankondiging vertrek.

Geachte leden van de raad,

Bij deze laat ik u weten dat ik na zorgvuldige afweging heb besloten binnenkort te willen stoppen als
wethouder van de gemeente Almelo.
Dat was geen gemakkelijk besluit, en ik heb er enige tijd over gedaan om ertoe te komen. De
afgelopen jaren heb ik me met erg veel plezier voor Almelo ingezet. Ik geniet van het werken in de stad,
van de inwoners en van de uitdagingen die er lagen en liggen.
Tegelijkertijd merk ik in toenemende mate hoeveel deze functie van me vergt. Ik hou niet van half werk,
vind het vanzelfsprekend me altijd volledig en met passie in te zetten. Werken voor lokaal bestuur kun
je ook niet half doen. Wethouder ben je niet enkel tussen 8 en 5, werkweken van meer dan 60 uur zijn
in Almelo zeker geen uitzondering. Het is lastig om dan de juiste balans te vinden tussen werk en privé,
en ik merkte voor mijzelf in toenemende mate hoe dat precaire evenwicht de laatste tijd vaak, té vaak,
zoek raakte.
Daarom is voor mij nu de tijd gekomen om me te oriënteren op een werkomgeving waarin grenzen
tussen werk en privé eenvoudiger zijn af te bakenen. Hoewel het perfecte moment om te stoppen er
waarschijnlijk nooit is, denk ik dat de tijd er nu wel geschikt voor is. College en raad zijn na een
uitdagende start voortvarend bezig de toekomst van de stad vorm te geven. Met de perspectiefnota
en de begroting 2016 zijn de piketpalen geslagen waarmee Almelo de komende jaren voort kan om
de belangrijkste uitdagingen het hoofd te bieden.

Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, zie ik hoe de belangrijkste dossiers op dit moment op orde zijn.
De ontwikkeling binnenstad zit inmiddels in de uitvoeringsfase, we lijken grip te hebben op de
decentralisatieopgave en ook het beheer openbare ruimte en onderhoud van civiele kunstwerken
gaan zoals dat zou moeten. Ook de integrale aanpak van de opvang dak- en thuislozen en het
Project Dagloon lopen voorspoedig. Natuurlijk is binnen het openbaar bestuur het werk nooit af,
maar een opvolger heeft, met verkiezingen over twee jaar, op dit moment de mogelijkheid zich in
te werken en ruimte te creëren zonder direct voor verrassingen te komen staan.  Ik blijf mijn functie
uitvoeren tot mijn partij een geschikte opvolger heeft weten te vinden. Ik heb er alle vertrouwen in
dat dat op korte termijn gaat lukken. Zodra de definitieve datum bekend is waarop mijn opvolger
kan worden beëdigd, zal ik de raad schriftelijk mijn formele bevestiging van ontslag toesturen.

De afgelopen vier jaar heb ik het wel en wee van Almelo intensief mogen meemaken, en de stad
heeft zich een blijvende plek in mijn hart veroverd. Ik heb bewondering voor de veerkracht van stad,
de oprechtheid van de inwoners en dadendrang van ondernemers en organisaties. Almelo een
stad om heel erg trots op te zijn. Ik ben trots en dankbaar dat ik mijn bijdrage heb mogen leveren
aan het besturen van deze stad. Mijn oprechte dank gaat uit naar de mensen waarmee ik op een
prettige en constructieve manier samen heb mogen werken: Mijn collega’s in het college, de leden
van de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie, het Georganiseerd Overleg en natuurlijk de vele
mensen uit de stad waarmee ik te maken heb gehad. Ik wens de stad Almelo alle goeds voor de
toekomst.

Met vriendelijke groet,

Anja Timmer


Motie Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt

De gemeenteraad van Almelo in vergadering bijeen op 29 maart 2016,
Constaterende dat:

· In het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid (Commissie
Schneiders), dat in opdracht van het VNG bestuur maandag 30 november 2015 gepubliceerd,
wordt gesteld dat een ‘geregelde keten’, waarin de overheid een systeem van regels inricht voor
de cannabisproductie, -handel en verkoop, gewenst is;
· Deze commissie adviseert om te experimenteren met de vrijheid die de huidige wet- en
regelgeving kent, maar bepleit om het aantal experimenten te beperken en onder regie te
plaatsen;
· De commissie Schneiders in haar rapport schrijft dat een nieuwe cannabiswet noodzakelijk is en
de reacties op dit advies overwegend positief zijn;
· Ook Almelo regelmatig te maken heeft met illegale wietteelt;
· De burgemeesters in Twente tijdens een bijeenkomst op 14 maart jl. hebben besloten tot een
hardere aanpak van illegale hennepteelt;
· Alle lokalen overheden door de commissie Schneiders van de VNG worden opgeroepen om actief
deel te nemen aan de discussie omtrent de geregelde keten en de ontwikkeling van de
cannabiswet;
· De commissie Schneiders onderscheid maakt tussen synthetische drugs en cannabis, in effect op
de gezondheid en als gevolg daarvan ook in beleid.
Overwegende dat:
· Het oplossen van een zeer hardnekkig probleem vraagt om een nieuwe aanpak waarbij
experimenten de mogelijkheid bieden om te onderzoeken wat in de praktijk werkt;
· Lokaal maatwerk als het gaat om de wijze waarop omgegaan wordt met cannabisbeleid (de
productie, handel en verkoop ervan) wenselijk is;
· Via experimenten in het kader van de geregelde keten de veiligheid aanzienlijk kan verbeteren;
· De kans op ruimte voor experimenten groter wordt indien er vanuit een groot aantal
overheidsorganen steun is voor experimenten.
Spreekt uit dat:
· Zij kan instemmen met de conclusies en aanbevelingen van de commissie Schneiders;
Draagt het college op om:
· In afstemming met de andere gemeenten in Twente te komen tot een aantal voorstellen aan de
Minister om te experimenteren met een geregelde keten van de wietteelt;
· De raad uiterlijk op 1 juli te informeren over de uitkomst van deze voorstellen.
En gaat over tot de orde van de dag,


Almelo/Zwolle 22 maart 2016

SP Almelo roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in Almelo roept middels een motie de gemeenteraad en het college van Burgemeester en
Wethouders op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.
Er wordt verzocht om vooral de samenwerking te zoeken met de betrokken instelling, actiecomités,
vakbonden en Gedeputeerde Staten van Overijssel;
Ook de Statenfractie van de SP zal een motie met gelijke strekking indienen tijdens de Provinciale
Statenvergadering van 30 maart.
———————————————————————————————
De raad, in vergadering bijeen op 29 maart 2016
constateert dat:

PI de Karelskamp opnieuw op de nominatie staat om te sluiten in het nieuwe concept plan van Minister van der Steur;

spreekt uit dat:
 

-de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp volkomen onacceptabel is;
-de gevolgen voor de werkgelegenheid, ook die van toeleverende bedrijven zeer ernstig zijn
-opnieuw een krachtige lobbyactie nodig is richting regering en Tweede kamer
-de raad hun verantwoordelijkheid serieus nemen en wederom meedoen aan brede lobbyacties van de betrokken
instelling, actiecomités, vakbonden en Gedeputeerde Staten van Overijssel;

roept het college op om zijn bestuurlijke lobbyactie met kracht voort te zetten in samenwerking met andere betrokken
organisaties en overheden in Overijssel;

roept het kabinet en de Tweede kamer op om:
 

-af te zien van sluiting van PI de Karelskamp
-zich tot het uiterste in te spannen voor behoud van werkgelegenheid voor de betrokken medewerkers;

en gaan over tot de orde van de dagAlmelo, 22 maart 2016

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo
Betreft: Raadsbrief 09 wijzigingsplan RBT tranche 3a & 3b.

Geacht college,

Het XL Businesspark is ingedeeld in verschillende gebieden. Gebied 2a en 2b worden nu anders
ingedeeld. Omdat deze veranderingen volgens ons grote gevolgen heeft voor gebied en bedrijvigheid
heeft de PVA de volgende kritische vragen.

Vraag 1
In 2006 is het bestemmingsplan vastgelegd door de raad.
Waarom is er weer een wijzigingsplan?

Vraag 2
Het gebied dient meer aan te sluiten op het omringende landschap en groengebied. De bedrijven
zijn kleinschaliger en de bedrijfspercelen dienen een groenere uitstraling te krijgen. Kan dit wel
waargemaakt worden?

Vraag 3
Klopt het dat tranche 3b overbodig wordt, wegens het opnieuw indelen van de percelen van tranche 3a en 3b?

Vraag 4
Is het college op de hoogte dat de realisatie van de doorbraak anders is aangelegd dan de plannen in
de eerste instantie waren. Is dit om meer industrieterrein te realiseren?

Vraag 5
Als er andere bedrijven komen, hebt u dan ook rekening gehouden met verkeersdoeleinden 2?

Vraag 6
Als de herindeling van de kavels van tranche 2a en 2b, is gerealiseerd wordt er dan wel rekening gehouden
met de veehouderij Worker Landen 18 wegens de geuroverlast zodat er in de buurt geen bedrijven worden
gebouwd?.

Vraag 7
Als het gebied tranche 2a en 2b weer een wijzigingsplan krijgt, is het dan niet verplicht om Natura 2000 en
Flora en Fauna in te lichten zodat er weer een nieuw onderzoek komt?
Deze bedrijven zijn uitgegaan van het plan in 2006.

Vraag 8
In de conclusie staat duidelijk dat er ook geen kwetsbare objecten toegestaan worden. Betekend dit
dat er dan ook geen bedrijven met gevaarlijke stoffen mogen komen?

Vraag 9
Bruto bouwoppervlak van maximaal 1500 m2, is toegestaan binnen deze bestemming. Dus ook geen
risicovolle inrichting en geen kwetsbare objecten. In de TCTubantia werd echter vermeld dat de percelen
meer dan 10 ha in omvang mogen worden. Is hier een verklaring voor?

Vraag 10
Wordt er wel rekening mee gehouden dat de gebouwen minimaal 25 meter van de doorbraak af
mogen komen?

Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 21 maart 2016

Betreft: Schriftelijke vragen PVA aan B&W betreft Open Days Brussel 2015

Geacht College,
Bestuurders dienen verantwoord om te gaan met publieke middelen. Verantwoording van kosten -
en openheid daarover – is daarbij essentieel. Zo kan en moet altijd worden beoordeeld of de uitgave
in hoogte of soort ook in de openbaarheid kan worden gemotiveerd. Soberheid is en blijft wat de
PVA betreft de norm. Meer transparantie is ook gewenst omdat het om de verantwoording van
belastinggeld gaat. De uitgaven moeten rechtmatig en onderbouwd zijn.
Tenslotte kan door openbaarheid een eventueel probleem in de toekomst voorkomen worden.

N.a.v. raadsbrief 13 wil de Partij Vrij Almelo graag een paar vragen stellen over de Open Days
2015 in Brussel.

De PVA heeft de volgende vragen:

Vraag 1
In oktober 2015 was wethouder Jan van Marle van plan om naar de Open Days in Brussel te gaan.
Wegens zijn aftreden is de reis geannuleerd. Ook adviseur Piet Brouwer ging niet meer mee.
Waarom waren de kosten van de reis inclusief annuleringskosten (€ 1723,-) zo hoog? En wat waren
de annuleringskosten?

Vraag 2
Elk jaar gaan bestuurders naar de Open Days in Brussel. Tijdens de inschrijving kon iedereen zien
wat de kosten waren.
Waarom waren het geraamde kosten?

Vraag 3
Er ging gezelschap mee, zoals Piet Brouwer, adviseur bestuurszaken bij de gemeente Almelo.
Moeten wij voor personen die in een andere gemeente wonen de reis betalen?

Vraag 4
De kosten van Open Days te Brussel van 2012 waren inclusief vervoer, 2 nachten en volledig
arrangement, á € 550 p.p.
Waarom waren de kosten in 2015 een stuk hoger en ook nog eens geraamd?

Vraag 5
Piet Brouwer is nog werkzaam als adviseur bestuurszaken in het gemeentehuis te Almelo.

Had de heer Brouwers een reden de reis af te zeggen om niet mee te gaan naar Brussel?
Wij zien de antwoorden met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 15 maart 2016

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. mevr. I. ten Seldam per e-mail i.tenseldam@almelo.nl
Betr.: uw e-mail 24 februari 2016

Geachte mevrouw Ten Seldam,
Het bestuur van de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Almelo heeft met v
erbazing kennis genomen van uw e-mail van 24 februari jl. Al vele jaren voeren Gemeente Almelo en
MKB Almelo jaarlijks enige malen overleg over algemene kwesties die het midden- en kleinbedrijf
aangaan. Naast dit reguliere overleg vinden ad hoc gesprekken plaats over zaken die geen uitstel
dulden. Uw voorstel betreffende het ‘mobiliteitsplan’, waar betrokken ondernemers schade door gaan
lijden, is daar een voorbeeld van.
U stelt in uw e-mail dat u ‘is gebleken dat uw (= MKB Almelo) aanwezigheid bij een gesprek niet altijd
op prijs wordt gesteld’. In reactie hierop heeft het bestuur van MKB Almelo onder de betrokken
ondernemers navraag gedaan, en van een houding als door u geschetst is eerder het tegendeel
gebleken. Maar dit daargelaten: MKB Almelo behartigt de belangen van álle ondernemers in Almelo,
is daarvoor een erkend gesprekspartner van de Gemeente, en verneemt graag in hoeverre het
beleid van het huidige College aan deze praktijk een einde maakt.
Overigens wil ik u erop wijzen dat u uw e-mail begint met de mededeling dat aan een reactie op
een eerdere brief van MKB Almelo ‘met voortvarendheid wordt gewerkt’. Deze brief dateert van
september 2015, en het bestuur van MKB Almelo verneemt graag hoe ver die genoemde
voortvarendheid inmiddels is gevorderd.
Omdat uw e-mail een wijziging van bestendig beleid lijkt te ademen, is een kopie van deze brief
verzonden aan de Gemeenteraad en de pers.

Hoogachtend,

MKB Almelo
Yvonne Koolhaas, voorzitter

cc: Gemeenteraad Almelo
Centrum Almelo Aktief
Pers


Motie: Dolle Pret

De raad van de gemeente Almelo in vergadering bijeen d.d. 15 maart 2016.

Constateert

Dat het college op onze vragen over Dolle Pret te weinig positief heeft antwoord gegeven.

Overweegt

Dat Dolle Pret een positievere duidelijkheid moet krijgen over het directe beleid omtrent
de maatregelen inzake de brandveiligheid.

Besluit

Dat Dolle Pret tot uiterlijk 1 juli a.s. de gelegenheid moet hebben alle maatregelen die vereist
zijn in het kader van de brandveiligheid te hebben genomen zonder daarvoor (een)
dwangsom(men) te krijgen opgelegd.

En gaat over tot de orde van de dag.
 

Bovenstaande motie wordt achter de hand gehouden voor het geval de antwoorden
op eerder ingediende vragen van LAS over Dolle Prel niet of onvoldoende worden
beantwoord


LOKAAL ALMELO SAMEN

Vragen voor vragenhalfuur raad 15 maart 2016

Betreft: herbestemming oude stadhuis

De fractie Lokaal Almelo Samen heeft kennis genomen van de uitspraak van de
rechtbank Overijssel inzake de zaak van de bond Heemschut en de stichting
Cuypersgenootschap tegen de gemeente. Wij hebben hierover 26 februari
schriftelijk vragen gesteld maar geen enkele reactie ontvangen.

Aangezien er grote onduidelijkheid is over de herbestemming en ieder uitstel
financiële consequenties heeft dient er zo spoedig mogelijk duidelijkheid te
komen.

Daarom de volgende vragen:

1.Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

2. Bent U van plan, om met nieuwe argumenten, uw besluit , het
bezwaarschrift ongegrond te

verklaren ,wederom te nemen.

3.Mocht u hiertoe besluiten hoeveel tijd neemt dit en hoeveel tijd zal het
nemen voordat de rechtbank weer een uitspraak zal doen?

4. Welke stappen denkt U, in de tussentijd, te nemen mbt de besluitvorming
herbestemming oude stadhuis

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen
 

Gijs  Stork

Fractie voorzitter


Almelo, 09 maart 2016

Aan: College van B&W
Van: VVD Fractie

Betreft: omgeving stationsgebied / parallelweg

Geacht college van B&W,

De VVD-fractie heeft op 30 maart 2015 vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot
de herontwikkeling van het stationsgebied en de daarvoor beschikbare middelen. U gaf toen aan de
gevel mogelijkerwijs te willen inpassen in een herontwikkeling.
Uw college heeft door middel van uw besluit d.d. 22 december 2015 vervolgens drie panden
(Parallelweg 24, 34 en 36) aangekocht in het kader van het project ‘’Ontwikkeling Stationsomgeving’’.
Door middel van uw besluit d.d. 1 september 2015 kocht u één pand (Parallelweg 28).
U schrijft ter onderbouwing van uw besluit d.d. 22 december 2015: “dat getracht wordt de laatste
zes particuliere woningen in de driehoek Parallelweg/Appelstraat aan te kopen, en deze samen met
de twaalf reeds aangekochte panden te slopen en het terrein daarna gereed te maken voor
herontwikkeling. Met twee partijen worden inmiddels al oriënterende gesprekken gevoerd hieromtrent.
Een van de partijen heeft aangegeven om eind 2016 binnen het bestaande bestemmingsplan tot
ontwikkeling te komen. Het niet kunnen wegnemen van een of meerdere woningen zal deze plannen
bemoeilijken.”

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

1. Klopt het dat er nog twee panden aangekocht dienen te worden? Zo ja, op welke termijn verwacht
u dit proces afgerond te hebben? Bent u hierover op dit moment in gesprek? Hoe zijn de vorderingen?
2. Met welke twee partijen worden ‘oriënterende gesprekken’ gevoerd?
3. Welke partij heeft aangegeven om eind 2016 binnen het bestaande bestemmingsplan tot ontwikkeling
te komen? Is deze planning op dit moment nog reëel?
4. Wat zijn de concrete herontwikkelingsplannen die partijen hebben? Kunt u deze als bijlage toevoegen
aan de beantwoording van deze vragenset?
5. Worden de authentieke gevels welke typerend zijn voor dit specifieke deel van de stad, daadwerkelijk
ingepast in de herontwikkelingsplannen van beide partijen?
6. Wat gaat u doen om meerdere partijen geïnteresseerd te krijgen voor de herontwikkeling van dit gebied?
7. Bent u bereid, gegeven de investering in de verwerving van de panden en de prominente plek die het
gebied heeft, de plannen voor herontwikkeling ter beoordeling aan de raad voor te leggen opdat de raad
een keuze kan maken? Zo ja, op welke termijn komen de plannen in een politiek beraad en wanneer
besluitvormend in de raad?
Graag vernemen wij uw concrete en gemotiveerde antwoorden binnen daarvoor gestelde termijn.
Namens de VVD-fractie,

Jemy Pauwels
Fractievoorzitter


Almelo, 04-03-2016.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp:
vervolgvragen met betrekking tot opdrachtformulering onderzoek Ingenieursbureau.


 

Geacht college,
N.a.v. van uw beantwoording met kenmerk UIT-1665398 op onze schriftelijke vragen zijn wij
helaas genoodzaakt aanvullende schriftelijke vragen te stellen. Tevens verzoeken wij u dringend,
nu gericht antwoord te geven op onze vragen, dit n.a.v. uw vorige ontwijkende en niet relevante
beantwoording van onze vragen.

Argumentatie:
De wethouder heeft in het politiek beraad van 19 januari j.l. aan de raad toegezegd dat zij de
opdrachtformulering van de gemeente Almelo aan het onderzoeksbureau KplusV, aan de raad
zou doen toekomen. Dit is heel specifiek gevraagd en toegezegd! U kunt ons inziens het
projectvoorstel van het onderzoeksbureau niet bestempelen als de opdrachtformulering van de
gemeente Almelo.
U geeft in uw beantwoording tevens aan dat het doel van de quickscan was om de financiële
bandbreedte aan te geven voor mogelijke kostenbesparingen en de financiële gevolgen in beeld
te brengen.

Vraag 1:
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk de opdrachtformulering zoals deze door de gemeente
Almelo is opgesteld en aangeleverd aan het onderzoeksbureau KplusV. Indien deze niet aanwezig
is dan verzoeken wij u exact uit te leggen hoe het mogelijk is dat deze er niet is.
Vraag 2:
Wat is de reden dat de gemeente Almelo bij KplusV heeft verzocht, e.e.a. zoals vermeld in het
projectvoorstel van KplusV, dat aspecten zoals organisatorisch, juridisch en fiscaal maar beperkt
aan bod hoeft te komen in het onderzoek?
Vraag 3:
Wat is de reden dat de kostenstructuur en de inkomstenbronnen van het Ingenieursbureau niet
onderzocht zijn door KplusV?

Vraag 4:
Hoe is het mogelijk dat u spreekt over het feit dat de financiële gevolgen goed in beeld zijn gebracht
door het onderzoek, als de kostenstructuur en inkomstenbronnen buiten beeld zijn gelaten op verzoek
van de Gemeente Almelo?
Vraag 5:
Bent u het met Lokaal Almelo Samen eens dat n.a.v. uw verzoek aan het onderzoeksbureau,
om juridisch en fiscale aspecten van het Ingenieursbureau buiten beeld te laten, het College de uitkomst
van het onderzoek heeft beïnvloed?
Vraag 6:
Heeft de gemeente Almelo wel juiste en volledige informatie verstrekt aan KplusV, betreffende het
onderzoek van het eigen Ingenieursbureau?
Vraag 7:
Wat gaat u met het gegeven doen, zoals de onderzoeker van KplusV in het politiek beraad heeft
aangegeven dat een Ingenieursbureau van 10fte (nu 26fte) beter past bij een gemeente met de grote
van de gemeente Almelo?
 

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


Almelo, 3 maart 2016

Schriftelijke vragen PVA aan B&W van Almelo.

Onderwerp: Armoedebeleid.

Geacht college,
Het aantal armen in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen, meldt het Sociaal en Cultureel
Planbureau. Het SCP verwacht niet dat het aantal armen ooit weer naar dat pre-crisisniveau zal dalen,
ook niet als de economie verder aantrekt.
Voor de PVA reden om schriftelijke vragen te stellen aan het college over de situatie in Almelo.

Almelo kent diverse minimavoorzieningen voor inwoners met een laag inkomen en een gering vermogen.
Daarnaast zijn er meerdere initiatieven zoals de voedselbank, de eethoek en de buurvrouw kookt.
Ook kunnen inwoners gebruik maken van kwijtscheldingsregelingen en bijzondere bijstand.

Op dit moment verkeert ons land nog steeds in een economische crisis en wij veronderstellen dat als
gevolg daarvan zowel de zichtbare als onzichtbare armoede ook in onze gemeente toeneemt dan wel g
aat toenemen.
Daardoor verwacht onze fractie dat ook de druk op de beschikbare voorzieningen toeneemt.

De PVA heeft de volgende vragen:

1. Van welke van bovengenoemde voorzieningen wordt gebruik gemaakt? Heeft u aantallen?
2. Is er op dit moment al een toename van het beroep op de diverse voorzieningen waar te nemen?
Is deze toename in een percentage uit te drukken?
3. Kunnen voedselbanken nog aan de vraag voldoen?
4. Is er zicht op stille armoede en draagt de voedselbank bij aan het signaleren van deze armoede?
5. Neemt het aantal daklozen, die er al zijn, toe?
6. Het aantal armen in Nederland bestaat voor de helft uit werkende armen. Hoe is de situatie in
Almelo?
7. Hoeveel mensen met een ontoereikend pensioen (meestal alleen AOW) kent Almelo?
8. Een toenemend aantal eigenwoningbezitters meldt zich bij schuldhulpverlening. Kunt u aangeven
om hoeveel mensen dit gaat?
9. Zijn we voldoende voorbereid op een mogelijke toename van het aantal hulpvragen nu en in de
(nabije) toekomst?

Zou u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn kunnen beantwoorden?

Met vriendelijke groeten,
Namens de PVA fractie,
Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo 2 februari 2016-03-02

SPOED.

 Wethouder Timmer,

 Betreft Molenkamps park

Tot mijn stomme verbazing zie ik een brief waarin aangekondigd wordt dat 4
maart de bomen gekapt gaan worden.

Hiertegen maakt de LAS fractie grote bezwaren omdat bomen gekapt worden:

1. terwijl omwonende procedures hebben aangespannen en advocaten hebben
ingeschakeld om te voorkomen dat de bomen gekapt gaan worden.
2. De LAS fractie een aantal vragen gesteld heeft(zie onderstaand)
waarop nog geen antwoord gekomen is.
3. door nu te kappen neemt u een onomkeerbaar besluit ,waartegen wij
protesteren
4. volgens mijn info: de omvang van de bomen een kapvergunning
noodzakelijk maken
5. er geen enkele noodzaak is haast te maken met het kappen.

Namens de LAS fractie verzoek ik U de nodige maatregelen te nemen om  het
kappen uit te stellen totdat de procedures afgehandeld zijn.
 

Gijs Stork

Fractie voorzitter


Vragen Fractie Bolhuis

Klik op het logo voor de PDF

Aan: College van B&W
Van: Edith van den Ham (VVD)

Betreft: Uitgangspunten mobiliteitsvisie m.b.t. Centrum Noord

Datum: 26 februari 2016

Geacht College van B&W,

Op donderdag 21 januari is een voorgenomen plan voor wijzigingen in de infrastructuur van
Centrum Noord Oost gepresenteerd in het Huis van onze Stad tijdens een inloopavond voor
bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
Voor de raad waren hier geen specifieke stukken of kaders aangereikt, anders dan in de
Mobiliteitsvisie die 2 februari jl. ter discussie lag in een politiek beraad. Dit beraad ging echter
juist niét specifiek over Centrum Noord Oost, maar over de brede behandeling van de
mobiliteitsvisie in Almelo.
“Er ligt nog geen concept-plan, ook geen vooringenomen kaders door het college. Wel worden
richtinggevende uitspraken gevraagd. Doel van het beraad is om uw afwegingen over deze
dilemma’s te bespreken om richting te geven aan de mobiliteitsvisie.”
De publieke en politieke weerstand tegen “Plan Centrum Noord Oost” was op 5 februari
dusdanig opgebouwd dat de wethouder de behandeling van dit punt binnen de mobiliteitsvisie
uit wil stellen tot behandeling in april/mei 2016. De wethouder heeft de raad in het schrijven
toegezegd dat zij een aangepast plan wil aandragen “binnen de gestelde uitgangspunten”.
Omdat de VVD fractie wil waken dat de veelvuldige inspraak van de teleurstelde bewoners
en bezorgde ondernemers voldoende meegenomen wordt in verdere planvorming heeft de
VVD fractie volgende vragen:
1. Op basis van welke richtinggevende uitspraken van de fracties -tijdens het beraad van
2 februari- gaat de wethouder de mobiliteitsvisie verder uitwerken?
2. Wat zijn de “gestelde uitgangspunten” voor Mobiliteitsplan Centrum Noord Oost waaraan
de wethouder refereert met betrekking tot de inpasbaarheid op gewogen inspraak en beoordelen
van aangedragen alternatieven?
3. Kunnen wij deze beantwoording spoedig tegemoet zien, vanwege het actuele karakter en ter
voorkoming van planvorming op basis van ‘verkeerde’ uitgangspunten.

Woordvoerder: Edith van den Ham
e.vandenham@raad.almelo.nl


Almelo, 26 februari 2016

Aan het College van B&W

Gemeente Almelo

Spoed

Geacht College,

Met verbazing en ergernis hebben wij kennis genomen van de uitspraak van de
rechtbank Overijssel inzake de zaak van de bond Heemschut en de stichting
Cuypersgenootschap tegen de gemeente.

         Onze kritiek, omdat er weer een rechtszaak verloren is  en de
gemeente onzorgvuldig handelen verweten wordt. De LAS fractie vindt dit
onprofessioneel optreden. Een ernstige zaak en schadelijk  voor  Almelo.

         Door de uitspraak, of beter gezegd geen uitspraak blijft er
onduidelijkheid. Dit is aanleiding voor de volgende vragen:

 1.LAS vraagt U op zeer korte termijn aan te geven wat de gevolgen zijn van
deze uitspraak?

2. Bent U van plan, om met nieuwe argumenten, uw besluit het bezwaarschrift
ongegrond te  verklaren wederom te nemen.

3.Mocht u hiertoe besluiten hoeveel tijd neemt dit en hoeveel tijd zal het
nemen voordat de rechtbank weer een uitspraak zal doen?

4. Welke stappen denkt U, in de tussentijd, te nemen mbt de besluitvorming
herbestemming oude stadhuis

Wij verwachten op zeer korte termijn antwoord.

Namens de fractie Lokaal Almelo Samen

Gijs  Stork

Fractie voorzitter


Vragen aan het college van B&W

De exploitant van Dolle Pret werd, zo hebben wij begrepen, in september vorig jaar door uw college
in een mondeling gesprek erop gewezen dat de regels voor brandveiligheid hogere eisen stellen
dan waar haar bedrijf op dat moment aan voldeed. Daar hebt u haar later ook schriftelijk op gewezen
en een en ander is gebonden aan een dwang tot aanpassingen in combinatie met een dwangsom
als middel om het doel te bereiken: voldoen aan alle aspecten van veiligheid. U hebt 14 maart als
einddatum gesteld.

Vraag 1: klopt dit?
De exploitant van Dolle Pret heeft de afgelopen maanden tal van maatregelen genomen om aan alle
gestelde eisen te voldoen. Daar heeft ze heel veel kosten en tijd in moeten steken en ze is nog niet
helemaal klaar. Volgens haar moet ze nog op acht punten actie ondernemen om alles rond te krijgen.
Dat haalt ze mede om technische reden niet op alle acht punten op 14 maart. Volgens haar moet het
wel te doen zijn voor de grote vakantie, uiterlijk 1 juli aanstaande, allemaal rond te hebben. In ieder
geval hebben wij geconstateerd dat de exploitante van Dolle Pret er heel veel aan doet zo snel
mogelijk aan alle voorwaarden te voldoen. Dat proces wordt volgens haar ook gevolgd door ambtelijk
toezicht, die dat ook moet kunnen constateren.

Vraag 2: klopt dit?
Zolang zij volgens bovenomschreven instelling de problematiek aanpakt, is ze bezig met zo snel
mogelijk aan alle eisen te voldoen. Het opleggen van een dwangsom is een middel om een doel te
bereiken. De gemeente en de exploitant van Dolle Pret hebben hetzelfde doel voor ogen. Zij moet
echter tot haar spijt constateren dat met name door het technische proces van nieuwe toepassingen
ze de gestelde datum van 14 maart niet haalt. Wel uiterlijk 1 juli.

Vraag 3. Wilt u de dwangsom nog niet opleggen en eerst onze vragen beantwoorden in de eerstvolgende
raad van 15 maart a.s.?
Dan moet uw overweging onzes inziens ook vanaf 15 maart nog niet zijn een dwangsom op te leggen,
omdat ze alle werkzaamheden nog niet klaar heeft, maar u zou met ons moeten constateren dat ze hard
werkt aan het gevraagde doel en dat ook op afzienbare tijd gaat bereiken.
U moet onzes inziens een andere overweging maken en wel één uit twee:
constateren dat het vanwege brandveiligheid niet verantwoord is dat Dolle Pret op dit moment kan zijn
opengesteld voor het publiek en het onmiddellijk sluiten
of  constateren dat er hard wordt gewerkt aan het bereiken van het gezamenlijke doel en nog niet met
dwangsommen te werken voor 1 juli 2016.

Vraag 4: wilt u dit na heroverweging met ons eens zijn?

Ps
Denk ook even aan de tijd die we onszelf gunnen bij de aanpak van de brandveiligheid van onze
parkeergarages.

Afhankelijk van uw antwoorden komen wij eventueel met een motie.

Namens de fractie van Lokaal Almelo Samen
Almelo, 23 februari 2016
Jan Hammink, vicefractievoorzitter


Aadorp, 21 februari 2016

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo

Onderwerp: Zorgen rond de Titus Brandsmahof


 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo
Geacht college,
De zorg die in het Almelose woonzorgcentrum Titus Brandsmahof wordt geboden, leidt tot risico’s op
schade voor de gezondheid voor cliënten, zo blijkt uit een rapport van de Inspectiegezondheidszorg.
Het beeld dat in het rapport wordt geschetst is zorgwekkend: de veiligheid is niet op orde; de inspectie
trof bijvoorbeeld medicatie in een niet afgesloten koelkast, tussen de etenswaren. Medewerkers
hebben onvoldoende kennis op thema’s als omgang met dementie en het herkennen van
dementieverschijnselen. Het niveau per team is sterk verschillend. Protocollen en werkafspraken
worden onvoldoende nageleefd; soms door praktische belemmeringen zoals tijd, soms doordat de
medewerker ze niet kent of er het nut niet van in ziet.
Het medicatieoverzicht per cliënt is niet op orde; de inspectie constateerde dat medicatie werd
gegeven terwijl voorschrift hiervan door de arts was beëindigd in verband met een kuur. Ook op het
gebied van vrijheidsbeperkende maatregelen constateert de inspectie dat het niet goed gaat. De
reden van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen is niet terug te vinden, ook de toestemming
van een vertegenwoordiger van de bewoner ontbreekt.
In de Titus Brandsmahof wonen kwetsbare inwoners van onze gemeente. We gaan ervan uit dat het
personeel zich hier met alle liefde voor inzet, maar door dit rapport maken we ons wel zorgen of deze
inzet het gewenste resultaat heeft. We hebben daarom de volgende vragen aan het college:
1. Bent u op de hoogte van het rapport van de Inspectiegezondheidszorg?
2. Heeft Carint Reggeland, waar de Titus Brandsmahof onder valt, hierover contact met u gezocht?
3. Wat betekent dit rapport voor de bewoners van de Titus Brandsmahof?
4. Hoe gaat u er met Carint Reggeland voor zorgen dat de zorg in de Titus Brandsmahof zo snel
mogelijk verbetert?

De PvdA kijkt met belangstelling uit naar uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Marjolein Wessels
PvdA Almelo


Aadorp, 21 februari 2016

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Almelo

Onderwerp: Schriftelijke vragen PvdA Almelo over eigen bijdrage Wmo

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo

Geacht college,
Uit onderzoek blijkt dat de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen voor een aantal mensen een
onoverkomelijk probleem is. Dit leidt ertoe dat mensen afzien van zorg en ondersteuning. Ook zou
de informatie over de eigen bijdrage vooraf onvoldoende zijn.
De fractie van de PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en stelt het college daarom de
volgende vragen:
1. Hoe worden inwoners van de gemeente Almelo geïnformeerd over de eigen bijdrage voor Wmo
voorzieningen?
2. Heeft u signalen dat mensen door de invoering van de eigen bijdrage afzien van zorg en
ondersteuning?
3. Heeft u de indruk dat hierdoor in Almelo mensen geen zorg krijgen, terwijl dit wel nodig is?
De PvdA kijkt met belangstelling uit naar uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Marjolein Wessels
PvdA AlmeloAlmelo, 21 februari 2016

Fractie Bolhuis vragen over onafhankelijke cliëntondersteuning


Klik op het logo voor de vragen in PDF


Almelo, 17 februari 2016

Het College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Almelo

Betreft: voortgang bestemmingsplan Hornbach

Zie bijgaand recente artikel d.d. 17 februari jl:

http://www.tubantia.nl/regio/almelo-en-omgeving/almelo/raad-van-state-vernietigt-bestemmingsplan-
hornbach-in-almelo-1.5736191

Met grote verbazing heeft de VVD fractie via de media vernomen dat de  Raad van State naar
aanleiding van bezwaren van bouwmarktconcurrenten Praxis en Gamma vaststelt dat de gemeenteraad
een bestemmingsplan heeft vastgesteld dat meer mogelijk maakt dan waarvan in de aan dat plan ten
grondslag gelegde onderzoeken is uitgegaan,

De gemeente Almelo heeft alle parkeer- en verkeersonderzoeken afgestemd op een bouw- en tuinmarkt
van 18.200 m2 groot. Echter, nu blijkt bij toetsing door de Raad van State dat het buiten het gebouw
gelegen gedeelte van het tuincentrum (3.800 m2) bij die onderzoeken betrokken had moeten worden.
Kortom, de gemeente heeft verzuimd de onderzoeken op het gebied van parkeerbehoefte,
verkeerstaantrekking en akoestische gevolgen te actualiseren ter ondersteuning van het aangepaste plan.
De gemeente heeft, zo blijkt nu, onterecht gesteld dat die extra buitenuitstalling van planten en andere
tuinzaken niet leidt tot meer verkeers- en parkeerdruk. Bovendien merkt de Raad van State overigens
nog op dat zij op voorhand niet overtuigd is van de juistheid van het standpunt dat een (extra) buitendeel
van het tuincentrum met een wvo van 3.800 m² niet leidt tot meer akoestische belasting voor de omgeving.

De VVD fractie heeft de volgende vragen:

1. Wat is volgens het college van B&W de argumentatie om de commerciële vloeroppervlakte voor een
buitengelegen tuincentrum niet mee te nemen in de berekening voor extra verkeers- en parkeerdruk en
akoestische gevolgen?

2. Waarom heeft het college van B&W de gemeenteraad niet uitdrukkelijk op die keuze (i.e. het niet
meenemen van de 3.800 m2 buitengedeelte) gewezen  in a. het raadsvoorstel van 7 april 2015 en/of b.
het (op 7 april 2015) vast te stellen bestemmingsplan?

3. Vanuit welk oogpunt werd door de gemeente Almelo het buitengelegen tuincentrum dan wel
beoordeeld?

4. Gegeven de uitspraak van de Raad van State, hoe gaat het college van B&W verder met dit dossier?
Op welke termijn kunnen we hier duidelijkheid op verwachten?

5. Heeft de gemeente Almelo juridisch begeleiding gehad in het opstellen van het door de raad gewijzigde
bestemmingsplan ? Zo ja, wie heeft die begeleiding verzorgd?

6. Wat zijn de kosten voor deze juridische begeleiding op dit specifieke dossier? En hoeveel kosten
verwacht u nog te maken?

7. Hoeveel externe kosten voor juridische begeleiding/advies/ondersteuning in de meest brede zin,
in opdracht van de gemeente Almelo, heeft de huisadvocaat van de gemeente Almelo in 2015
gedeclareerd?

8. Wat is het totale budget op jaarbasis (2015 en 2016 budget) voor juridische zaken (intern en extern)
waar de gemeente Almelo mee rekent?

9. Kunt u voor de grote projecten een inschatting maken van de kosten van juridische begeleiding,
ondersteuning etc.. Daarbij denken wij aan:

a. Dossier Hornbach
b. Dossier Binnenstadsontwikkeling (contracten, etc.)
c. Dossier van der Looy
d. Dossier Dolle Pret

Graag verneemt de VVD fractie zo spoedig mogelijk concrete schriftelijke antwoorden op bovenstaande
vragen (in ieder geval binnen de daarvoor gestelde termijn).

Met vriendelijke groet,

VVD Fractie Almelo

Jemy Pauwels & Arjen Maathuis


Datum: 17 februari 2016

Aan: College van B&W
Van: Edith van den Ham (VVD)
Betreft: Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35

Geacht College van B&W,

Op 15 december 2015 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel “Actualisatie Regionaal
Masterplan Fietssnelweg F35”. Dit voorstel behelsde o.a. (dictumpunt b) het voorontwerp tracé
als richtinggevend ruimtelijk kader.
Op de bijlages van de actualisatie 2013 van het Masterplan (verschenen augustus 2014) staat
op pagina 97 de voorgestelde route v.w.b. het tracé richting Vriezenveen. Mede gelet op de passage
op pagina 41, waar duidelijk wordt gesteld “… wordt de F35 in Almelo om het bedrijventerrein
(Plesmanweg) heen geleid” heeft het de VVD fractie dan ook verbaasd dat een nieuw voorgesteld
tracé tóch vanaf kruispunt Kolthofsingel/Burgemeester Schneidersingel rechtstreeks over de
Plesmanweg aan zal sluiten op de Aadorpsweg.
Dit is niet conform de voorgestelde tracés in de bijlages van de door de raad aangenomen
Actualisatie Regionaal Masterplan Fietssnelweg F35.
Het bedrijventerrein is meer dan 40 jaar geleden aangelegd om de Almelose ondernemers de
ruimte en veiligheid te kunnen bieden om hun werk uit te voeren en eventueel verder uit te breiden.
Dit dient de gemeente Almelo juist op bedrijventerreinen te faciliteren. Met de aanleg van de
fietssnelweg F35 recht over de Plesmanweg komen vele in- en uitritten haaks op de F35. Dat is
vanwege economische en veiligheidsredenen absoluut niet wenselijk.
De VVD Fractie heeft de volgende vragen:
1) Klopt het dat een nieuw voorgesteld tracé vanaf kruispunt Kolthofsingel/Burgemeester
Schneidersingel rechtstreeks over de hele Plesmanweg aan moet sluiten op de Aadorpsweg?
2) Zo ja, waarom wijkt u af van het voorstelde tracé d.d. 15 december, terwijl een eventuele
combinatie met rioolherstelwerkzaamheden toen ook al bekend was?
3) Hoe kan het college dit voorstel plaatsen binnen het gestelde kader in de actualisatie F35
op pagina 41 “… wordt de F35 in Almelo om het bedrijventerrein (Plesmanweg) heen geleid”
4) Zijn alle betrokken bewoners en ondernemers aan de voorgestelde route door het college
actief geïnformeerd en/of om inspraak gevraagd?
a) Zo ja, wat zijn de (globale) reacties geweest van alle betrokkenen?
b) Zo nee, op basis van welke informatie is niet iedereen ingelicht?
c) Zo nee, welke mogelijkheden voor informatie dan wel inspraak biedt het college nog?
5) Bent u op de hoogte van het feit dat het nieuw voorgestelde tracé de vervoersmogelijkheden
van en naar diverse industriële en transport georiënteerde bedrijven gelegen aan de Plesmanweg
ernstig belemmert?
6) Heeft het college overwogen om de F35 aan te leggen langs/over de groenstrook van de
Turfkade en Sluisweg?

Woordvoerder: Edith van den Ham
edithvandenham@gmail.Almelo 9 februari 2016

B&W ALMELO
Mailadres: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: Mobiliteitsplan Binnenstad Noord Oost

GERRITSENISENDOORN

Geacht college,

Als gevolg van de vele reacties op uw mobiliteitsplan Binnenstad Noord Oost is reparatie van de
plannen noodzakelijk, zo hebt u ons laten weten.
Wij constateren dat u bezig bent met het ontwikkelen van een visie op mobiliteit waarvoor de
contouren nog moeten worden vastgesteld, tegelijkertijd echter bent u bezig met het uitvoeren van
een Mobiliteitsplan Binnenstad Noord Oost. Tegen dit plan is/wordt veel bezwaar gemaakt.
Bezwaren tegen een plan waarvan wij de noodzaak zelf ook niet zien, begrijpen wij dus heel goed.
Dat u een Mobiliteitsvisie wilt ontwikkelen begrijpen wij en juichen het zelfs toe want de
ontwikkelingen staan niet stil. Dat u tegelijkertijd alvast begint met de uitvoering zonder een visie
op mobiliteit vinden we niet juist en ook onverstandig in relatie tot het in uitvoer brengen van uw
plan m.b.t. mobiliteit Binnenstad Noord Oost. Wij roepen u dan ook op om dit plan op te schorten
totdat er een Mobiliteitsvisie is.
Indien u desalniettemin persisteert om het uw plan uit te voeren, dient in ieder geval de gebruikelijke
inspraak procedure opnieuw gevolgd te worden.

Met belangstelling zien we uw antwoord tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn


Almelo 8 februari 2016

B&W ALMELO
Mailadres: bestuurssecretariaat@almelo.nl

Betreft: Diverse tegenvallers.

GERRITSENISENDOORN

Geacht college,
Na de tegenvallende uitspraak inzake de vordering op Van der Looy, worden we ook nog eens
geconfronteerd met een forse tegenvaller als gevolg van achterstallig onderhoud met betrekking
wettelijk voorschriften aangaande de veiligheid.
Een kredietaanvraag om dit probleem aan te pakken staat geagendeerd voor de vergadering
van 9 februari aanstaande. Daarom gaan we hier nu niet al te diep op in, maar constateren al wel
dat het garages van de gemeente betreft en dat de gemeente dus ook verantwoordelijk was en is
voor het onderhoud en beheer van de garages. Met andere woorden, voor het ontstaan van de
situatie zoals die nu is.

Van der Looy.
De tegenvaller van ruim 1 miljoen euro als gevolg van de gerechtelijke uitspraak inzake de vordering
op Van der Looy komt niet onverwachts. Door ons en andere raadsleden is al in het voorjaar van 2011
voorspelt dat we die miljoen euro wel konden vergeten. Die voorspelling ging gepaard met een dringende
oproep aan de wethouders Van Marle en Van Woudenbergh om de vordering op Van der Looy direct te
verrekenen met het aan Van der Looy te betalen bedrag van 2,5 miljoen euro. Van der Looy zou daarmee
zijn rekening hebben voldaan. Maar dat was aan dovemans oren gericht. Het college stelde zich op het
standpunt dat het wel goed zat met Van der Looy, er was immers een getekende overeenkomst met
Van der Looy en de verhoudingen waren goed. Dat wordt nu dus gelogenstraft.

In de raad van 9 februari a.s. zullen we naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak vragen om deze
kwestie op de agenda van het Politieke Beraad te plaatsen.
Ter voorbereiding op dit politiek beraad ontvangen we graag z.s.m.;
Een kopie van het oorspronkelijke contract;
Een gespecificeerd overzicht van de ambtelijke- en juridische kosten die zijn gemaakt in deze zaak vanaf
het moment dat de overeenkomst is getekend. Medio 2011?
Inzicht in de consequenties voor de huidige begroting en de begroting 2017.

We zien uw antwoord graag z.s.m. tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Fred Gerritsen en Huub Isendoorn


Almelo, 9 februari 2016

Geachte wethouder Ten Seldam,

Vragen over Tijdspad Mobiliteitsplan Binnenstad Noord Oost

Naar aanleiding van uw mail d.d. 5 februari 2016 heeft de fractie van Lokaal Almelo Samen nog e
en aantal vragen en opmerkingen.

Het doet ons allereerst een genoegen dat u naar de opmerkingen van inwoners geluisterd heeft
en bereid bent het voorliggende aan te passen.

In de betreffende mail geeft u een aantal stappen aan die aanpassing van het tijdpad vergen.
Gelet op de korte termijn naar de besluitvorming toe (april/mei 2016) en de stappen die u heeft
beschreven verzoekt Lokaal Almelo Samen om de Raad nader over het Mobiliteitsplan Binnenstad
Noord Oost te informeren.
Wij hebben daartoe de volgende vragen:

1. Wat is uw visie ten aanzien van het Mobiliteitsplan Binnenstad Noord Oost? Lokaal Almelo
samen heeft de indruk dat u eerst met een plan komt en op basis van de kritiek een visie bepaalt.
Dat is een onjuiste volgorde. Naar onze mening is de juiste volgorde visie, plan, uitvoering.
Hoe kijkt u hier tegenaan?
2. Wanneer denkt u de aangedragen alternatieven gewogen te hebben op inpasbaarheid binnen
de gestelde uitgangspunten en zal het aangepaste plan doorberekend zijn?
3. Op welke termijn wordt de nieuwe inloop bijeenkomst georganiseerd en hoe worden betrokkenen
tijdig geïnformeerd?
4. Wanneer verwacht u de resultaten van deze bijeenkomst compleet te hebben en het aangepaste
plan inclusief kredietvoorstel te kunnen bespreken met de Raad?
Wij zien graag een concreet tijdspad van bovenstaande tegemoet.
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Sandra Spanjer


Almelo, 8 februari 2016

D66 stelt vragen over Paco Plumtrek

Paco Plumtrek organiseert al tien jaar optredens van vooral singer-songwriters, de laatste
jaren aan de Achtzaligheden. De huur is opgezegd en sinds 1 januari kan Paco Plumtrek op
die plek geen concerten meer organiseren. Een nieuwe locatie heeft Paco Plumtrek nog niet
gevonden. D66 zou het bijzonder jammer vinden als zo’n kleinschalig cultureel initiatief uit
Almelo verdwijnt. Dit soort initiatieven maken de stad en de cultuur in de stad. Wij stellen
daarom tijdens de raadsvergadering van 9 februari de volgende vragen aan het college:
1. Bent u bereid om met Paco Plumtrek mee te denken over een alternatieve locatie?
Paco Plumtrek heeft eerder, in 2007, de gymzaal van de Kolkschool als mogelijke locatie
geopperd.
2. Waarom heeft u dat toen afgewezen?
3. Bent u bereid om serieus naar de mogelijkheden voor deze locatie te kijken? Zo nee,
waarom niet?


Almelo, 8 februari 2016

CDA heeft vragen over Wet Aanpak Schijnconstructies

In juli 2015 is de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking getreden. Deze wet heeft tot doel
werknemers beter te beschermen tegen bijv. onderbetaling en om verdringing van Nederlandse
werknemers door goedkoop buitenlands personeel tegen te gaan. De wet legt de verantwoordelijkheid
bij de opdrachtgever. Als een (onder)aannemer of een ingehuurd bedrijf het cao-loon niet betaalt,
of de wet- en regelgeving aan zijn laars lapt, is uiteindelijk de opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
Dat was voorheen niet zo. Oftewel: als de gemeente Almelo opdrachtgever van een bouw- of
infrastructureel project is, is zij ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan een
werknemer wanneer een aannemer daar niet aan voldoet. Zo heeft de werknemer meer
mogelijkheden om achterstallig loon op te eisen.

Daarnaast hebben vakbonden tegenwoordig volgens de nieuwe cao Bouw&Infra het recht
om op de bouwplaats en binnen bouwbedrijven met werknemers in contact te treden. Bij diverse
projecten in Twente - overigens geen projecten in opdracht van de gemeente Almelo -
is dit reeds gebeurd, en zijn er onrechtmatige situaties geconstateerd. Denk hierbij aan
onderbetaling en het niet volgens de cao verlonen van reisuren.

De gemeente Almelo is opdrachtgever of mede-opdrachtgever van diverse bouw- en
infrastructurele projecten, en er staan nog diverse projecten op stapel. Ongetwijfeld houdt de
gemeente daarbij rekening met haar aanbestedingsbeleid, het "Twents inkoop- en
aanbestedingsbeleid" dat de gemeenteraad op 3 juni 2014 heeft vastgesteld. Maar de
genoemde wetgeving is recenter. Daarom heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  1.  Voldoet het Twentse aanbestedingsbeleid aan de inhoud van de Wet Aanpak
     Schijnconstructies? Zo ja, waaruit blijkt dat, en zo nee: welke acties worden in gang gezet
     om het beleid hierop op korte termijn aan te passen?

  2.  Hoe controleert de gemeente Almelo - als zij opdrachtgever is -  in hoeverre aannemers
     en onderaannemers zorgvuldig met de geldende regels omgaan?
  3.  Op welke manier probeert de gemeente Almelo haar risico's zo klein mogelijk te houden?
     Worden daar afspraken met aannemers over gemaakt, bijvoorbeeld in een aanvullend
     convenant zoals elders inmiddels gebeurt?Vragen halfuur raad 9 februari 2016

Betreft aanpassing weg Molenkampspark


 

In het Molenkamspark ligt achter de panden, die aan de voorkant aan de grotestraat grenzen,
een weggetje waarop de achterkant van deze panden uitkomen en dat toegang geeft tot de
tuinen en achteruitgangen van deze panden..
Deze weg is 3 meter breed waarvan, zover ons bekend, 1,5 m gemeente eigendom is en 1,5 m
eigendom van de huizenbezitters.  Deze weg wordt, naar de parkeerplaats molenkampspark,
begrensd door bomen.
De weg is in een matige onderhouds staat, maar er wordt ook weinig gebruik van gemaakt
(deels zijn panden buiten gebruik, deels rechtstreeks ontsluiting op molenkampspark)

De gemeente heeft nu plannen om :
1. de bomen te kappen
2. de weg te verbreden tot 4,5 meter, dit ten koste van parkeerplaatsen molenkampspark.
3. de weg opnieuw te bestraten of te asfalteren inclusief de 1,5 m. prive bezit. Dit alles op kosten
van de gemeente.
4. de bewoners/gebruikers, zijn tevreden over de huidige weg waaraan wel is waar enig onderhoud
gedaan kan worden. Zij.begrijpen het nut en de noodzaak van deze plannen niet en vinden he
t onnodige uitgaven.

Vraag kan het college uitleggen

1.waarom dit plan uitgevoerd moet worden.
2.Hoeveel de uitvoering gaat kosten
3. Hoeveel parkeer plaatsen op het molenkampspark verdwijnen
4.Hoeveel bomen gekapt gaan worden als plan uitgevoerd zou worden


Almelo, 4 februari 2016

Aan B&W van de gemeente Almelo
College Almelo

Kenmerk: Mobiliteitsplan 2016/2030

Geacht college,
Namens het CAA, Centrum Almelo Aktief, brengen we in het kader van het Mobiliteitsplan 2016/2030
een aantal zaken onder uw aandacht die de bereikbaarheid van de binnenstad aantrekkelijker maken
en het bezoek bevorderen.
== herstel autoverkeer Grotestraat Noord vanaf Oranjestraat tot aan de Hagengracht.
== herstel autoverkeer Grotestraat Zuid vanaf de Holtjesstraat tot de Hofkampstraat.
== herstel autoverbinding Schuttenstraat over de Grotestraat Zuid naar de Hofstraat, zodat de
parkeergarages vanaf de westkant van onze stad beter bereikbaar worden.
== het aanbrengen van een goed routingsysteem richting de parkeergarages rond de binnenstad is
een essentiële voorwaarde.
== het handhaven van de P-ring met name de Hanzelaan en Schipbeekstraat zijn belangrijk voor
Centrum Oost.
== mordicus tegen het afsluiten van de op- en afrit van de Van Rechteren Limpurgsingel naar de
Sluiskade ZZ vice versa.
Met klem wijzen we u erop dat voor dit gedeelte van het CAA gebied deze toegangswegen van essentieel
belang zijn voor de ondernemers in de Noordelijke Binnenstad, het afsluiten voor autoverkeer zal een
desastreus gevolg hebben, ditzelfde geldt ook voor de bereikbaarheid van Centrum Oost voor de
bewoners van Oosteres, Westeres, Rosarium, Haghoek en Ootmarsumsestraat, Sluiskade NZ/ZZ.
Het Centrum Almelo Aktief gaat er vanuit dat u de bovenstaande argumenten serieus zult meenemen
in uw beraadslagingen.

Met vriendelijke groet
G.H.van Woudenbergh, voorzitter CAA


Almelo, 5 februari 2016

Aan het college van B en W van Almelo,

Vragen over onveilige parkeergarages

Vragen voor het eerst volgende vragenuur in de raad van 9 februari 2016

Wij zijn verbijsterd over de berichtgeving in Tubantia over de onveiligheid in openbare
parkeergarages in onze gemeente. We spreken over parkeergarages die al tientallen
jaren in gebruik zijn. De brandweer komt nu opeens met opmerkingen.

Onze vragen aan het college zijn:

1. Klopt de berichtgeving in Tubantia?
2. Welke parkeergarages betreft het precies?
3. Wat zijn de geconstateerde gebreken?
4. Hoe komt het dat deze gebreken nu pas door de brandweer worden gemeld en niet in
een eerder stadium?
5. Wat is de precieze schade?
6. Kunnen we de garages wel open houden?
7. Hoe snel is de schade te repareren?
8. Hoe gaan we dit financieren?
 

Namens Lokaal Almelo Samen
Jan Hammink, Vicefractievoorzitter


Almelo, 6 februari 2016

Klik op het logo voor de PDF

Vragen over Bornsestrraat fractie Bolhuis


Almelo, 02-02-2016.

Aan het college van B&W van Almelo.
Onderwerp:

vragen met betrekking tot opdrachtformulering onderzoek Ingenieursbureau.
 

Geacht college,
In het politiek beraad van 19 januari j.l. is specifiek door de raad gevraagd naar de opdrach-
tformulering van de  quickscan, van de gemeente Almelo richting het onderzoeksbureau KplusV.
De wethouder heeft toegezegd dat deze bij de raad terechtkomt. Reden van dit verzoek was,
dat de kostenstructuur en inkomstenbronnen van het ingenieursbureau niet onderzocht zijn door
KplusV en wij zeer benieuwd waren hoe exact de opdrachtformulering richting het bureau luidde.
Tot onze verbazing moeten wij nu constateren dat er in uw brief met kenmerk UIT- 1664772 wordt
gesproken over de opdracht en niet over de formulering van de opdracht. Dit verbaast ons ten
zeerste. Sterker nog, waar is de schriftelijke opdracht incl. formulering van de gemeente Almelo?
De gemeente Almelo noemt nu het projectvoorstel van KplusV de opdracht? Of is er opnieuw door
de gemeente Almelo telefonisch een opdrachtformulering verstrekt richting een extern bureau in
plaats van schriftelijk ? Heeft dit college dan niets geleerd van de opdrachtformulering richting
Hiemstra & De Vries?
En had het college destijds geen beterschap beloofd richting de raad en een meer professionele
instelling?
 

Namens de fractie LAS,
Louis Kampman
Vicefractievoorzitter


lmelo, 1 februari 2016

Aan het college van B&W Almelo
Per mail: g.overgoorgering@almelo.nl

Betreft: vertrek UWV uit Twentecentrum

Geacht college,
In een artikel in Tubantia van 17 december j.l. staat geschreven dat het UWV op 1 april 2016
uit Almelo zal vertrekken (Twente centrum), een ruimte die door de gemeente is gehuurd en
waarvan het UWV onderhuurder is.
In 2010 is de huur verlengd tot 1-11-2021; jaarlijks betaalde het UWV de gemeente €
229.000 aan huur. Volgens genoemd artikel is afgesproken dat het UWV de helft van de
huurderving aan de gemeente vergoedt (€ 750.000), hoewel het UWV zich kennelijk niet
verantwoordelijk voelde voor de huurderving.. Anderzijds vergoedt de gemeente de helft van
door het UWV gedane investeringen in het pand (€ 350.000), zodat de gemeente per saldo €
400.000 ontvangt.
Deze berichtgeving geeft de fractie van D66 aanleiding tot de volgende vragen.
1. Was in het huurcontract geregeld dat het UWV vóór het verstrijken van de huurtermijn
de huur kon opzeggen?
2. Op grond van welke bepaling uit het huurcontract kon het UWV haar vermeende
afwezigheid van verantwoordelijkheid voor de huurderving bepalen?
3. Was in het huurcontract geregeld dat het UWV, bij voortijdig vertrek, recht had op
vergoeding van investeringskosten?
4. Is de afgesproken vergoeding voor huurderving afhankelijk van de termijn waarop een
nieuwe huurder wordt gevonden of staat dat daar los van?
5. Is er ter zake van de ontbinding een ontbindingsovereenkomst opgesteld. Zo ja, dan
verzoeken wij u om een copie van deze overeenkomst, evenals een copie van de
huurovereenkomst uit 2010.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Wiertz,
namens de D66 fractie


Almelo, 25 januari 2016.

Betreft:  Onmiddellijke stopzetting Verkeerplan Sluiskade Centrum Noord.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30,
7607 EW Almelo

Geachte College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Almelo,
Afgelopen donderdag zijn er plannen gepresenteerd betreffende gewenste verkeersaanpassingen
genaamd Mobiliteitsplan Centrum Noord.
Deze plannen zijn niet bevorderlijk voor de Binnenstad van Almelo en de gevolgen kunnen dan ook
desastreus  zijn voor de ondernemers aldaar. Tevens hebben wij tijdens deze avond met bewoners
van dit deel van de binnenstad gesproken en ook daar blijkt dit plan niet te worden omarmd.
In het verleden zijn voorstellen aangedragen om de verkeerstoestroom beter te reguleren.
Het voorliggende plan lijkt daar totaal aan voorbij te gaan, laat staan dat er enige rekening mee
gehouden wordt.

In de presentatie kwam naar voren dat de tijdsdruk groot is.
Dit komt de kwaliteit van uitvoering van dit plan zeker niet ten goede. Wij zien dan ook graag dat
hierover eerst een goed overleg tot stand komt, samen met de bewoners, de ondernemers en de
scholen kunnen aanpassingen in het verkeer wel degelijk leiden tot een verbetering. De subsidie
alleen mag niet de belangrijkste reden zijn om dit project snel uit te voeren.

MKB Almelo biedt aan om samen met u een stuurgroep verkeer op te richten, waarin verbeteringen
van de bereikbaarheid van het Centrum centraal zal staan. Ook veiligheid dient hierbij niet uit het oog
te worden verloren. Een gezamenlijk plan met een groot draagvlak zal uiteindelijk tot een goed werkbaar
resultaat leiden.

Wij verzoeken u om de huidige plannen met onmiddellijke ingang te stoppen en verwachten met grote
spoed een uitnodiging voor het opstarten van een gedegen overleg.

Hoogachtend,

Yvonne Koolhaas

Voorzitter MKB Nederland Afdeling Almelo
c.c. Gemeenteraad AlmeloAan het College van B en W
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

Almelo d.d. 30 januari 2016

Betreft: Vuurwerk in Almelo

Geacht College,

Tijdens de jaarwisseling van 2015 naar 2016 is er in Almelo behoorlijk wat vuurwerk afgestoken.
De reststoffen van het vuurwerk zorgen voor bodem- en watervervuiling. Dat komt door het fijnstof
dat neerdaalt en door onverbrande vuurwerkresten. Boosdoeners zijn de zware metalen in vuurwerk
: barium, antimoon en strontium, die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier.
Maar ook koper, dat bij te hoge concentraties giftig is voor het waterleven. Dit is niet het enige
probleem. Door het afsteken van vuurwerk hebben hulpdiensten zich ingezet voor burgers. Mede
door het afsteken hebben artsen en verpleegkundigen hard gewerkt om slachtoffers te verzorgen.
Mede door het afsteken heeft de politie overuren gedraaid om de boel in goede banen te leiden.
Soms moesten er mensen aangehouden worden.

Het vuurwerk mocht pas worden afgestoken na 18.00 uur. Het is niet onopgemerkt gebleven
dat er voor die tijd regelmatig vuurwerk is afgestoken. Zelf hebben we bijzonder harde knallen
gehoord.
Dit is ook zeer hinderlijk voor huisdieren zoals honden en katten.

Op 15 december jl. heeft GroenLinks tijdens het vragen-halfuurtje enkele vragen gesteld aan het
College. Wij hebben nog enkele aanvullende vragen die we hierbij schriftelijke indienen.

1. Is bekend hoeveel legaal vuurwerk en illegaal vuurwerk er in Almelo is afgestoken?
2. Hoe hoog was de concentratie fijnstof tijdens of na het afsteken van het vuurwerk?
3. Hoe vaak heeft de brandweer tijdens de jaarwisseling moeten uitrukken om brandjes te blussen
of assistentie te verlenen bij gevaarlijke situaties?
4. Hoeveel extra inzet is er geweest van de politie om de boel te controleren en hoeveel personen
zijn er aangehouden voor het afsteken van (illegaal) vuurwerk?
5. Hoeveel mensen uit de gemeente Almelo zijn aangehouden voor het afsteken van vuurwerk
buiten de gedoogde periode van 18.00 - 02.00 uur?
6. Hoeveel vuurwerk slachtoffers zijn er door de huisartsen post en in het ZGT Almelo behandeld?
7. Heeft de gemeente enig zicht op, of een schatting van, hoeveel schade er is ontstaan door het
gebruik van vuurwerk aan publieke zaken/goederen?

We hopen dat de antwoorden op deze vragen een indruk kunnen geven over de impact van het
vuurwerk voor de maatschappij en het milieu in het bijzonder voor Almelo. En wat het oplevert
aan menselijk leed, waarbij het waarschijnlijk om vingers, ogen en oren gaat, dat niet is uit te
drukken in geld.

Tot Slot: Is het college bereid om, samen met raadsfracties, na te denken over een vuurwerkbeleid
dat resulteert in een beperking van het carbid schieten en afsteken van vuurwerk? Hierbij kunnen
ook vuurwerkvrije zones in ogenschouw worden genomen. Daarvoor in de plaats kan een mooi en
veilig vuurwerk worden georganiseerd op een centrale plek in de stad?
 

Met vriendelijke groeten,

Hans Buitenweg
Fractievoorzitter GroenLinks AlmeloDatum: 28 januari 2015

Aan: het college van BenW van de gemeente Almelo
Van: Israa Abdullatif (fractie Almelo Centraal)

Betreft: vragen over grondtransactie ten behoeve van restaurant Kreta

Geacht college,
In de overzichten van toezeggingen aan de raad d.d. 27 oktober 2015 en 13 januari 2016
staat bij het punt over het door restaurant Kreta nog te betalen bedrag voor de grond: “Via
een raadsbrief zal de raad worden geïnformeerd zodra er duidelijkheid is over het bedrag
van € 100.000 dat restaurant Kreta nog aan de gemeente moet betalen” (raadsvergadering
17 februari 2015, toezegging nummer 5). De overzichten vermelden verder dat de raad in
de eerste week van juni (2015) zou worden geïnformeerd en dat het onderwerp ambtelijk is
afgedaan.
Een raadsbrief is er bij ons weten tot nu toe niet gekomen; navraag door Almelo Centraal bij
het ambtelijk apparaat afgelopen november wees uit dat er op dat moment, op basis van
een waardebepaling door een een onafhankelijke taxateur, onderhandelingen met de koper
werden gevoerd over de verkoop van de grond.
Almelo Centraal heeft de volgende vragen:
1. Zijn de genoemde onderhandelingen inmiddels afgerond en zo ja, wat zijn de
resultaten?
2. Wanneer vindt de formele eigendomsoverdracht plaats of heeft deze
plaatsgevonden?
3. Is er in de voorbije jaren al enige vorm van betaling gevraagd voor het gebruik van de
betreffende grond, voorafgaand aan de formele eigendomsoverdracht? Zo ja, heeft
deze betaling ook plaatsgevonden? Kunt u beide antwoorden toelichten?
4. Hoe kan het dat er jarenlang een bedrijf wordt geëxploiteerd (gedeeltelijk) op
gemeentegrond terwijl de exploitant hier geen deugdelijke of mogelijk zelfs geen
enkele vergoeding voor betaalt aan de gemeente?
5. Zijn er in de gemeente Almelo nog meer percelen die al zijn of worden bebouwd,
maar waarvoor de rekening nog openstaat of zelfs nog niet eens is vastgesteld? Kunt
u dit toelichten? Wij wijzen u erop dat u de details van uw antwoord ook
vertrouwelijk ter inzage kunt leggen aan de raad.
6. Tijdens de raadsvergadering van 7 oktober 2014 meldde wethouder Van Marle dat
er “nog steeds” onderhandelingen werden gevoerd met de eigenaar van Kreta. In
november 2015 liepen de onderhandelingen nog steeds dan wel opnieuw. Kennelijk
gaat het om een langslepend proces. Kunt u schetsen welke ontwikkelingen in het
‘dossier-Kreta’ hebben plaatsgevonden in de afgelopen vier jaar?
7. Hoe kan het dat dit onderwerp in de genoemde lijst van toezeggingen staat vermeld
als ‘afgedaan’ terwijl dit duidelijk nog niet geval is en de raad ook niet is
geïnformeerd?

Wij zien uw tijdige en complete beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens Almelo Centraal,
Israa Abdullatif


Almelo,  25 januari 2016.

Aan:   Burgemeester en wethouders van Almelo

Onderwerp   CTT op XL - businesspark

Geachte dames en heren,

PVA (Partij Vrij Almelo) heeft een aantal vragen ten aanzien van de omgevingsvergunning uitgebreide
procedure van Containerterminal (hierna te noemen CTT) op het Businesspark Columbus 7 te Almelo.
Gaarne zouden wij van u de volgende vragen binnen de gestelde termijn beantwoord zien.

1. In de aanvraag omgevingsvergunning gedateerd juni 2014 van CTT worden een aantal gevarenklassen
(ADR) genoemd behalve klasse 1 en 7. En bij een memo van oktober 2014 worden deze gevarenklassen
weer uit de aanvraag gehaald.
Waarom zijn deze gevarenklassen in tweede instantie verwijderd?

2. Het is ons bekend dat op het terrein van CTT een drainagebuis ligt die loopt van het terrein van CTT
onder de Hoeselerdijk door via een sloot naar de doorbraak.
De doorbraak is een aangelegd natuurgebied en dient daarom verstoken te blijven van alle stoffen die
daar niet thuis horen. Is u dit ook bekend?

3. Mits u bekend bent met de buis genoemd in vraag 2, hoe denkt u dan te kunnen voorkomen dat er
stoffen indirect geloosd worden in een natuurgebied dat voor vele miljoenen is aangelegd?

4. De code SBI 6311.2.1 laat geen bebouwing toe binnen een straal van 300 meter. Op dit moment is
deze bebouwing er echter wel. Wat wordt er aan gedaan om aan de voorwaarden van deze SBI code te
voldoen. En wanneer verwacht u dat de eisen van deze code, indien nu nog niet voldaan, wel voldaan zullen
worden?

5. In de omgevingsvergunning wordt de kraan die zal worden gebruikt op het terrein van CTT aangeduid
met een bouwhoogte van 10 of 15 meter. Echter wordt er op dit terrein een kraan geplaatst met een hoogte
van ongeveer 32 meter. Is u dit bekend en hoe gaat u om met de handhaving van de verleende vergunning?

6. Op het terrein van CTT komen lichtmasten te staan van 18 meter hoog terwijl deze, volgens de vergunning,
maar 8 meter hoog mogen zijn.  Bent u hier van op de hoogte en zo ja, hoe denk u de vergunning te handhaven?

7. Op bovengenoemde masten wordt verlichting geplaatst die de maximale sterke van verlichting duidelijk
overtreden. Er worden armaturen van 400 watt geplaatst en dit mag maximaal maar 5 lux Sterkte zijn.
Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven?

8. Tevens moet de verlichting van bovengenoemde lichtmasten voldoen aan de flora- en faunawet.
De verlichting moet AMBER LED lampen bevatten met geel licht. Er mag geen lichtverstoring binnen
het beïnvloedingsgebied zijn.  Bent u hier van op de hoogte en hoe gaat u handhaven.

9. Op de kraan die geplaatst wordt zal ook lichtmonturen geplaatst worden die niet voldoen aan de flora-
en faunawet. Ook hier zult u moeten handhaven. Hoe gaat u dat doen?

10. De kraan die geplaatst wordt mag volgens de afgegeven vergunning maar 8,8 meter uitstrekken over
het water van het kanaal. Echter zal deze voorgestelde kraan 25 meter over het Twentekanaal komen dat
in strijd is met de afgegeven vergunning. Hoe gaat u hier vergunningsgetrouw op handhaven?

11. De terminal is volgens de vergunning een overslagterminal voor containers. Echter zal er ook opslag
plaats vinden van oliën, aanverwante stoffen en bulkgoederen. Is dit volgens de vergunning? Zo nee, hoe
gaat u hier op handhaven?

12. Mocht de opslag van oliën en andere goederen toch volgens de vergunning haalbaar zijn. Hoe denkt
u dan de terminal zo te maken dat deze voldoet aan de eisen die gesteld worden bij opslag van deze
goederen. Denk hierbij aan het vloeistofdicht maken van de ondergrond zodat verspreiding van
uitstroom geen milieuschade kan veroorzaken.

13. MER milieurapportage is ondertussen qua geldigheidsduur verlopen. Gaat er een nieuwe rapportage
komen en zo ja, binnen welke termijn?

14. Als de opslag van Oliën en aanverwante artikelen gaat plaats vinden op het terrein van CTT komt
dan in verband met veiligheid en vergunningen de vestiging van Eurol BV niet in gevaar?

15. Is er rekening gehouden met de gevaren van vermenging van vloeistoffen van zeer gevaarlijke
klassen mits er calamiteiten uitbreken bij een van deze twee bedrijven?

16. Is er de uiterste best gedaan om te kijken naar de risicobeheersing daar twee wijken van Almelo,
te weten Bornerbroek en Windmolenbroek, in de nabijheid liggen van dit industrieterrein?

17. Er wordt continu gewezen naar de werkgelegenheid die de terminal zal opleveren voor de naaste
omgeving, lees Twentse steden. Kunt u aangeven om hoeveel werkgelegenheid het gaat?

18. Bij vergelijkbare projecten in Nederland van dezelfde grootte of nog groter wordt er rekening
gehouden met geluidsruimte. Denk hierbij aan Hengelo, Goor, Markelo, Enschede Etc. Echter in het
Almelose project wordt hier geen rekening mee gehouden. Waarom is dat hier niet van toepassing en
in vergelijkbare projecten wel?

19. CTT wil een 24-uurs cyclus van laden en lossen toepassen. Dit is van grote invloed op de
leefomgeving. Is dit wel mogelijk volgens de vergunning?

20. Schade aan de vliegroute van de meervleermuis (Twentekanaal) is te voorkomen door in ieder
geval aan één zijde van het kanaal geen uitstralende lichtbronnen te plaatsen. Om schade aan de
vliegroute langs de Wolbeslanden te voorkomen is het ook noodzakelijk om maatregelen, zoals
eerder gesteld, in acht te nemen. Gaat de gemeente hier nog actie op ondernemen?

Mochten bovenstaande vragen niet volledig of naar behoren beantwoord worden dan achten wij het
stellen van verdere aanvullende vragen in deze zaak nadrukkelijk aan de orde.

Mochten deze vragen niet van toepassing zijn voor de gemeente Almelo , maar dienen deze bij een
andere instantie onder de aandacht gebracht te worden, ook dan neem ik aan dat u ons dit in de
beantwoording zult laten weten.

Met vriendelijke groet namens de PVA (Partij Vrij Almelo),

Harry de Olde
Fractievoorzitter


Almelo, 21 januari 2016

Reactie op afwijzing vordering Van der Looy

Fractie Bolhuis heeft, onder meer via de media, kennis genomen van de uitspraak
van de Rechtbank Roermond, die aangeeft dat Almelo de vordering van ruim 1
miljoen euro op projectontwikkelaar Van der Looy c.s. afwijst vanwege
onvoldoende onderbouwing.

Voor zover deze vordering nog niet is afgeboekt, stelt Fractie Bolhuis zich op
het standpunt dat deze tegenvaller niet mag leiden tot extra bezuinigingen op
het sociale domein. "Dit probleem moet binnen het fysieke domein worden
opgelost". Fractievoorzitter Bolhuis wijst er op dat deze tegenvaller wellicht
opgelost kan worden met de meevaller van 1 miljoen bij de bouw van het nieuwe
stadhuis, zoals de gemeente onlangs bekendmaakte.


Almelo, 17 januari 2016

Schriftelijke vragen van fractie Boklhuis


Klik op het logo voor de PDF


Almelo, 15 januari 2016

Schriftelijke vragen PVA aan B&W
betreft massale opvang statushouders in Almelo.

Geacht college, Volgens Hof van Twente gaat Almelo op grote schaal statushouders uit de
regio opnemen. Er zouden in Almelo daarvoor extra woonunits of containerdorpen worden
gebouwd. Het lijkt er dus op dat de gemeente Almelo besluiten neemt zonder de raad in
kennis te stellen. De PVA heeft de volgende vragen:
Vraag 1 Wat is uw reactie op het bericht
in TCTubantia "Almelo gaat statushouders opvangen, of niet?"
Vraag 2 Waarom hebt u
besloten om in Almelo grote aantallen vluchtelingen met een verblijfstatus op te vangen zonder
de raad in kennis te stellen?
Vraag 3 Hoeveel van de veertien Twentse gemeenten geven aan
te weinig sociale huurwoningen te hebben om asielzoekers met een verblijfsvergunning
(statushouders) te huisvesten?
Vraag 4 Hoe is de woningnood voor sociale huurwoningen
in algemene zin? Hoeveel woningzoekenden en huurders staan op wachtlijsten en hoeveel van
hen hebben een urgentieverklaring?
Vraag 5 Waar is de norm van gemiddeld 12 weken voor gemeenten om statushouders te
huisvesten op gebaseerd en hoeveel van de veertienTwentse gemeenten kunnen daaraan
voldoen? Geldt deze norm voor alle mensen met een urgentie-
verklaring?
Vraag 6 Kunt u een overzicht verschaffen van het aantal vrijkomende sociale
woningen enerzijds en het aantal statushouders dat de betreffende gemeenten zouden moeten
huisvesten? Kunt u uw antwoord toelichten?
Vraag 7 Hoe vaak vinden statushouders een woning in de particuliere sector per jaar? Kunt u
een overzicht geven van de afgelopen 3 jaren?
Vraag 8 Op welke manier wordt er rekening gehouden met schaarste van sociale huurwoningen
in gemeenten en het toewijzen van het aantal statushouders? Vraag 9 Hoeveel woonunits
cq containerdorpen wilt u gaan bouwen mocht het aantal vrijgekomen sociale huurwoningen
niet toereikend zijn? Vraag 10 Wordt momenteel in het Almelose asielzoekerscentra de maximale
opvangcapaciteit overschreden? Zo ja, met hoeveel personen? Wij zien de beantwoording met
belangstelling tegemoet, Namens de PVA fractie,

Harry de Olde (fractievoorzitter)


Almelo, 15 januari 2016

Fractie Bolhuis stelt vragen over dag opvang dak en thuislozen


Klik op het logo voor de PDF


Portefeuilleverdeling
 
Burgemeester Hr. Arjen Gerritsen  VVD
Algemeen bestuurlijke zaken
Openbare orde en veiligheid
Externe betrekkingen
Bestuurscultuur, communicatie en integriteit (BCI)
Coördinatie van beleid
Governance
 

Wethouder mevrouw I.A.M. ten Seldam (Irene)  CDA
Dienstverlening en Publiekscommunicatie
Mobiliteit
Water en riolering
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Welzijn en dierenwelzijn
Publieke Gezondheid
Plattelandsontwikkeling
Stedelijke en Ruimtelijke ordening
Sport
 

Wethouder mevrouw Christien van Dijk (Partijloos)
Zorg en Jeugdhulp
Stadsbeheer en openbare ruimte, Markt en Haven
Regionale samenwerking
Personeel en organisatie
Kunst en Cultuur
Binnenstad
 

Wethouder F.J. Cornelissen (Javier)  SP
Sociale zaken
Werkgelegenheid en economie
Duurzaamheid, milieu en afval
Bedrijfsvoering
Wonen
 

Wethouder A.L. Langius (Alex)  Christen Unie
Financiën
Grondbedrijf
Vastgoed
Belastingen
Economische betrekkingen
Middenstand
Recreatie en toerisme
Onderwijs

Het rooster van vervanging van het college als volgt vast te stellen:
Burg.Arjen Gerritsen 1: Ten Seldam 2: Van Dijk
weth. Van Dijk 1: Arjen Gerritsen 2: Cornelissen
weth. A.L. Langius 1: Cornelissen 2: Ten Seldam
weth. J.F. Cornelissen 1: Langius 2: Arjen Gerritsen
weth. I.A.M. Ten Seldam 1: Van Dijk 2: Langius

2. Aanwijzing loco-burgemeester
1. Wethouder Ten Seldam
2. Wethouder Van Dijk
3. Wethouder Cornelissen
4. Wethouder Langius
in bovenstaande volgorde aan te wijzen loco-burgemeester
 

3. Stadsdeelverdeling
1. Wethouder Ten Seldam: Bornerbroek, Nijrees, Bolkshoek, Paradijs, Kollenveld en Windmolenbroek

2. Wethouder Van Dijk: Ossenkoppelerhoek, Nieuwstraatkwartier, De Riet/Nieuwland/Boomshoek,
Beeklust/Groeneveld, Boomsplaats

3. Wethouder Cornelissen: Aalderinkshoek, Haghoek, Kerkelanden, Aadorp, Rosarium en Schelfhorst

4. Wethouder Langius: Centrum en Sluitersveld
 

1. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Stadstoezicht BV:
A.L. Langius (wethouder parkeren en burgemeester (veiligheid) uitgesloten)

2. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering NV Industriegebouwmaatschappij:
I.A.M. ten Seldam (wethouder werk, economie en vastgoed uitgesloten)

3. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Sportaccommodaties Almelo BV:
A.L. Langius (wethouder Sport uitgesloten)

4. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Cogas NV
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

5. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Vitens NV:
A.L. Langius

6. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Enexis (voormalig netwerkbedrijf Essent):
A.L. Langius (wethouder duurzaamheid uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

7. Aanwijzing gemachtigde aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten:
I.A.M. ten Seldam (wethouder financiën uitgesloten)

8. Twence Holding BV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

9. Twente Milieu NV:
A.L. Langius (wethouder afval uitgesloten, vervanger I.A.M. ten Seldam)

Aanwijzingen- en voordrachten als leden van commissies, samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen:

10. Commissie voor het Georganiseerd Overleg
als voorzitter: Van Dijk

11. Algemeen bestuur G 32
als lid: Arjen Gerritsen

12. Fysieke pijler G 32
als lid: I.A.M. ten Seldam

13. Pijler werk en economie G 32
als lid: F.J. Cornelissen

14. Sociale pijler G 32
als lid: Van Dijk

15. Samenwerkingsverband Bedrijvenpark Twente
als voorzitter: F.J. Cornelissen

16. Als leden van de bestuurscommissie Netwerkstad Twente aan te wijzen:
Arjen Gerritsen en Van Dijk

17. Als lid van het bestuurlijke overleg Ontwikkelagenda aan te wijzen:
1. Van Dijk 2. F.J. Cornelissen

18. Aanwijzing als afgevaardigde in het WABHOLD-overleg (Gebiedsontwikkeling Luchthaven
Twente e.o.): I.A.M. ten Seldam

19. Als lid van het bestuur RUD aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam

20. Als lid van het districtelijk veiligheidsoverleg aan te wijzen:
Arjen Gerritsen (geen vervanging)

21. Als lid van de Uitvoeringscommissie Enter aan te wijzen:
I.A.M. ten Seldam
Collegeleden nemen in de hoedanigheid van portefeuillehouder deel aan de
portefeuillehoudersoverleggen
van Regio Twente en de overlegplatforms van VNG Overijssel.

22. Als lid van het bestuur van het Twentebedrijf aan te wijzen:
Van Dijk (vervanger F.J. Cornelissen)

23. Als lid van het algemeen bestuur Regio Twente aan te wijzen:
Van Dijk (vervanger F.J. Cornelissen)

24. Als leden van het algemeen bestuur RBT voor te stellen aan de gemeenteraad:
F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen) en A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten
Seldam)

25. Als lid van het dagelijks bestuur RBT voor te dragen:
F.J. Cornelissen

26. Als lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente
voor te dragen:
Arjen Gerritsen

27. Als leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO aan te
wijzen:
A.L. Langius (vervanger I.A.M. ten Seldam) en F.J. Cornelissen (vervanger Arjen Gerritsen)

28. Als lid van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SOWECO voor te dragen:
F.J. Cornelissen

29. Als lid van het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente aan te
wijzen:
Van Dijk

Als lid van het dagelijks bestuur van gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente voor te
dragen:
Van Dijk

30. Als lid van het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland aan te wijzen:
F.J. Cornelissen

Als lid van het dagelijks bestuur van de Stadsbank Oost Nederland voor te dragen:
F.J. Cornelissen

31. Als lid van het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GBT aan te wijzen:
A.L. Langius

Als lid van het dagelijks bestuur gemeenschappelijke regeling GBT voor te dragen:
A.L. Langius

32. Als leden van het algemeen bestuur Euregio aan de gemeenteraad voor te stellen:
Arjen Gerritsen (plaatsvervanger F.J. Cornelissen) en Van Dijk (plaatsvervanger I.A.M. ten
Seldam)

Als lid van het dagelijks bestuur Euregio voor te dragen: F.J. Cornelissen
Voor de nummers 22 tot en met 32 worden tevens de plaatsvervangers van de aangewezen
portefeuillehouders als plaatsvervangers in de gemeenschappelijke regelingen door Burgemeester en
Wethouders aangewezen, tenzij anders vermeld.

Voorpagina
Reageer
Begin van pagina
.